Puheenaihe
Alkaako koronavilkku oikeasti vilkkua, jos olen ollut lähellä tartunnan saanutta? Kysyimme asiaa THL:n tiedonhallintajohtajalta

Alkaako ko­ro­na­vilk­ku oi­keas­ti vilk­kua, jos olen ollut lähellä tar­tun­nan saa­nut­ta? Ky­syim­me asiaa THL:n tie­don­hal­lin­ta­joh­ta­jal­ta

04.09.2020 06:00 5
Tilaajille
Pitäisikö Ouluun rakentaa merikeskus? Oulun Purjehdusseuran kommodori: "Kaupungin merellinen perinne on päässyt rämettymään sadassa vuodessa"

Pi­täi­si­kö Ouluun ra­ken­taa me­ri­kes­kus? Oulun Pur­jeh­dus­seu­ran kom­mo­do­ri: "Kau­pun­gin me­rel­li­nen perinne on päässyt rä­met­ty­mään sadassa vuo­des­sa"

09.08.2020 08:00 25
Tilaajille
Puheenaihe: Ovatko suomalaisten erätaidot hukassa? – "Monilla luonnossa liikkuminen on jäänyt hyvin vähäiseksi"

Pu­hee­nai­he: Ovatko suo­ma­lais­ten erä­tai­dot hu­kas­sa? – "Mo­nil­la luon­nos­sa liik­ku­mi­nen on jäänyt hyvin vä­häi­sek­si"

26.07.2020 08:00 4
Tilaajille
Ruka nousi hiihtokeskusten ykköseksi Levin ohi 12 vuoden jälkeen – toimitusjohtaja Ville Aho: "Vahvan alkukauden vuoksi olisimme nousseet ykköspaikalle koronaviruksesta huolimatta"

Ruka nousi hiih­to­kes­kus­ten yk­kö­sek­si Levin ohi 12 vuoden jälkeen – toi­mi­tus­joh­ta­ja Ville Aho: "Vahvan al­ku­kau­den vuoksi oli­sim­me nous­seet yk­kös­pai­kal­le ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta huo­li­mat­ta"

14.05.2020 11:33 0
Tilaajille
Puheenaihe: Pitääkö retkeilyalueita perustaa Suomeen lisää? – "Mitä isompi taajama, sen enemmän on myös ulkoilijoita"

Pu­hee­nai­he: Pitääkö ret­kei­ly­aluei­ta pe­rus­taa Suomeen lisää? – "Mitä isompi taa­ja­ma, sen enemmän on myös ul­koi­li­joi­ta"

19.04.2020 08:00 27
Puheenaihe: Tarvitaanko Ouluun oma kongressikeskus suuria kokoustapahtumia varten? "Kokousvieraat ovat yleensä olleet tyytyväisiä oululaisiin kokousjärjestelyihin"

Pu­hee­nai­he: Tar­vi­taan­ko Ouluun oma kong­res­si­kes­kus suuria ko­kous­ta­pah­tu­mia varten? "Ko­kous­vie­raat ovat yleensä olleet tyy­ty­väi­siä ou­lu­lai­siin ko­kous­jär­jes­te­lyi­hin"

15.03.2020 08:00 23
Puheenaihe: Keskittyykö uutismedia liikaa Suomessa? "Digitaalinen julkaisutoiminta syrjäyttää painettua mediaa, murros vaatii resursseja ja osaamista"

Pu­hee­nai­he: Kes­kit­tyy­kö uu­tis­me­dia liikaa Suo­mes­sa? "Di­gi­taa­li­nen jul­kai­su­toi­min­ta syr­jäyt­tää pai­net­tua mediaa, murros vaatii re­surs­se­ja ja osaa­mis­ta"

16.02.2020 08:00 38
Onko juniorivalmentajien osaaminen heikkoa? "Liian moni lapsi kokee kiusaamista ja epäasiallista käyttäytymistä urheiluseurassa"

Onko ju­nio­ri­val­men­ta­jien osaa­mi­nen heik­koa? "Liian moni lapsi kokee kiu­saa­mis­ta ja epä­asial­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä ur­hei­lu­seu­ras­sa"

26.01.2020 08:00 66
Puheenaihe: Palaako Suomen mäkihypyn maine? "Harrastajamäärät ovat katastrofaalisen alhaiset"

Pu­hee­nai­he: Palaako Suomen mä­ki­hy­pyn maine? "Har­ras­ta­ja­mää­rät ovat ka­tast­ro­faa­li­sen al­hai­set"

12.01.2020 09:22 49
Puheenaihe: Pitääkö työpaikkoja siirtää maakuntiin?

Pu­hee­nai­he: Pitääkö työ­paik­ko­ja siirtää maa­kun­tiin?

24.11.2019 08:00 70
Puheenaihe: Pitääkö Oulun lyseo korjata kouluksi? "Meillä ei ole varaa hylätä tanakkaa ja tervettä koulurakennusta"

Pu­hee­nai­he: Pitääkö Oulun lyseo korjata kou­luk­si? "Meillä ei ole varaa hylätä ta­nak­kaa ja ter­vet­tä kou­lu­ra­ken­nus­ta"

17.11.2019 08:00 62
Puheenaihe: Keskittyykö vauraus liikaa etelään? "Se, että omistus ja varallisuus keskittyy, ei ole koko yhteiskunnan etu"

Pu­hee­nai­he: Kes­kit­tyy­kö vauraus liikaa ete­lään? "Se, että omistus ja va­ral­li­suus kes­kit­tyy, ei ole koko yh­teis­kun­nan etu"

10.11.2019 08:00 69
Puheenaihe: Tarvitaanko pohjoisessa välikauden renkaita? "En usko, että juurikaan muutoksia tapahtuu ihmisten käyttäytymisessä"

Pu­hee­nai­he: Tar­vi­taan­ko poh­joi­ses­sa vä­li­kau­den ren­kai­ta? "En usko, että juu­ri­kaan muu­tok­sia ta­pah­tuu ih­mis­ten käyt­täy­ty­mi­ses­sä"

13.10.2019 08:00 59
Puheenaihe: Liputetaanko Suomessa sopivasti? – "Suomessa on varsin salliva liputuskulttuuri, mutta liputtamiseen liittyy vakavahenkisyyttä"

Pu­hee­nai­he: Li­pu­te­taan­ko Suo­mes­sa so­pi­vas­ti? – "Suo­mes­sa on varsin salliva li­pu­tus­kult­tuu­ri, mutta li­put­ta­mi­seen liittyy va­ka­va­hen­ki­syyt­tä"

06.10.2019 08:00 17
Puheenaihe: Tarvitaanko Ouluun lisää korkeita rakennuksia? Asiantuntijat perääväät malttia, harkintaa ja hyvää arkkitehtuuria

Pu­hee­nai­he: Tar­vi­taan­ko Ouluun lisää kor­kei­ta ra­ken­nuk­sia? Asian­tun­ti­jat pe­rää­väät malt­tia, har­kin­taa ja hyvää ark­ki­teh­tuu­ria

22.09.2019 08:00 153
Puheenaihe: Ovatko varakkaat etääntyneet arjesta? "Me kaikki elelemme omissa maailmoissamme, jotka kohtaavat toisiaan osittain ja osittain eivät"

Pu­hee­nai­he: Ovatko va­rak­kaat etään­ty­neet ar­jes­ta? "Me kaikki ele­lem­me omissa maail­mois­sam­me, jotka koh­taa­vat toi­siaan osit­tain ja osit­tain eivät"

08.09.2019 08:00 145
Puheenaihe: Pitäisikö rahapeliautomaatit poistaa kauppojen yleisistä tiloista ja siirtää esimerkiksi pelisaleihin?

Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö ra­ha­pe­li­au­to­maa­tit poistaa kaup­po­jen ylei­sis­tä ti­lois­ta ja siirtää esi­mer­kik­si pe­li­sa­lei­hin?

25.08.2019 08:00 112
Puheenaihe: Tarvitaanko Suomeen kaivosvero?

Pu­hee­nai­he: Tar­vi­taan­ko Suomeen kai­vos­ve­ro?

18.08.2019 08:00 69
Puheenaihe: Voiko vesivoimaloita purkaa pohjoisessa?

Pu­hee­nai­he: Voiko ve­si­voi­ma­loi­ta purkaa poh­joi­ses­sa?

04.08.2019 08:00 112
Puheenaihe: Uhkaako vauvakato suomalaisuutta? Suomessa kuoli enemmän ihmisiä kuin syntyi, mutta silti väkiluku kasvaa muuttovoiton johdosta

Pu­hee­nai­he: Uhkaako vau­va­ka­to suo­ma­lai­suut­ta? Suo­mes­sa kuoli enemmän ihmisiä kuin syntyi, mutta silti vä­ki­lu­ku kasvaa muut­to­voi­ton joh­dos­ta

28.07.2019 08:00 155