Syntyvyys
Lukijalta Mielipide Jari Pirinen

Vas­tuul­li­suut­ta kun­ta­po­li­tiik­kaan – yhdessä te­ke­mi­sen aito henki on usein hukassa kun­ta­lai­sen nä­kö­vink­ke­lis­tä

13.11.2020 04:45 0
Tilaajille
Viikon lopuksi: Mistä lisää lapsia kaupunki-Ouluun? Suurten kaupunkien vertailussa alle kouluikäisten lasten määrä väheni eniten Oulussa

Viikon lo­puk­si: Mistä lisää lapsia kau­pun­ki-Ou­luun? Suurten kau­pun­kien ver­tai­lus­sa alle kou­lu­ikäis­ten lasten määrä väheni eniten Oulussa

30.10.2020 20:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hannu K. Taskila

Minne menet, ras­kaas­ti vel­kaan­tu­va Suomi?

29.09.2020 03:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Puhakka

Väes­tö­ke­hi­tyk­ses­tä seuraa yli­opis­to­jen ko­ven­tu­nut kil­pai­lu – Oulun yli­opis­ton sel­viä­mi­nen hen­gis­sä on kau­pun­gil­le koh­ta­lon­ky­sy­mys

15.09.2020 07:00 75
Tilaajille
Pääkirjoitus: Suomi tarvitsee selvitäkseen uusia ihmisiä – lapsia oman maan sisältä mutta myös tulijoita rajojen takaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Suomi tar­vit­see sel­vi­täk­seen uusia ihmisiä – lapsia oman maan sisältä mutta myös tu­li­joi­ta rajojen takaa

08.09.2020 20:00 12
Tilaajille
Syntyneiden lasten määrä laskenut kaikissa Pohjoismaissa vuodesta 2010 – suuntaus on vahva erityisesti Suomessa

Syn­ty­nei­den lasten määrä las­ke­nut kai­kis­sa Poh­jois­mais­sa vuo­des­ta 2010 – suun­taus on vahva eri­tyi­ses­ti Suo­mes­sa

01.09.2020 08:32 1
Koronapandemia ei ole vaikuttanut suomalaisten lastentekosuunnitelmiin – vajaa kolmannes ilmoitti, ettei halua saada lapsia

Ko­ro­na­pan­de­mia ei ole vai­kut­ta­nut suo­ma­lais­ten las­ten­te­ko­suun­ni­tel­miin – vajaa kol­man­nes il­moit­ti, ettei halua saada lapsia

13.08.2020 09:30 0
Uiguurinaiset kertovat pakkosterilisaatiosta – tuoreen selvityksen mukaan väestönkasvu Xinjiangin uiguurialueilla on pudonnut alle Kiinan keskiarvon

Ui­guu­ri­nai­set ker­to­vat pak­ko­ste­ri­li­saa­tios­ta – tuoreen sel­vi­tyk­sen mukaan väes­tön­kas­vu Xin­jian­gin ui­guu­ri­alueil­la on pu­don­nut alle Kiinan kes­ki­ar­von

07.07.2020 17:00 1
Syntyvyyden merkittäväkään kasvu ei vähentäisi väestön ikääntymisen aiheuttamia ongelmia – työperäinen maahanmuutto on nopeampi keino kohentaa julkista taloutta

Syn­ty­vyy­den mer­kit­tä­vä­kään kasvu ei vä­hen­täi­si väestön ikään­ty­mi­sen ai­heut­ta­mia on­gel­mia – työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to on no­peam­pi keino ko­hen­taa jul­kis­ta ta­lout­ta

07.07.2020 10:08 1
Tutkimus: Suomen väestö kasvanut yhtä hitaasti viimeksi 1600-luvulla – jatkuvat väestökriisit ovat vaikuttaneet syntyvyyteen vuosisatojen saatossa

Tut­ki­mus: Suomen väestö kas­va­nut yhtä hi­taas­ti vii­mek­si 1600-lu­vul­la – jat­ku­vat väes­tö­krii­sit ovat vai­kut­ta­neet syn­ty­vyy­teen vuo­si­sa­to­jen saa­tos­sa

15.06.2020 13:21 1
Sitra: Viime vuosien alhainen syntyvyys pudottaa koulutuspaikkojen tarvetta 2030-luvulla – korkeakoulutuksen tarve kasvaa tällä vuosikymmenellä Pohjois-Pohjanmaalla

Sitra: Viime vuosien al­hai­nen syn­ty­vyys pu­dot­taa kou­lu­tus­paik­ko­jen tar­vet­ta 2030-lu­vul­la – kor­kea­kou­lu­tuk­sen tarve kasvaa tällä vuo­si­kym­me­nel­lä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

10.06.2020 09:17 0
Syntyvyys laskee koko maassa, mutta Pohjois-Pohjanmaalla lasku on vielä jyrkempi – "Tämä on pitkällä aikavälillä nähtävää aaltoliikettä koko Suomessa", Oysin ylilääkäri arvioi

Syn­ty­vyys laskee koko maassa, mutta Poh­jois-Poh­jan­maal­la lasku on vielä jyr­kem­pi – "Tämä on pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä näh­tä­vää aal­to­lii­ket­tä koko Suo­mes­sa", Oysin yli­lää­kä­ri arvioi

31.12.2019 06:00 4
Tilaajille