Asuminen: Oulun Lip­po­ran­nan kort­te­lis­ta löytyi poik­keuk­sel­li­nen ma­ja­paik­ka, joka pois­tet­tiin käytön puut­teen vuoksi

Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Tuulivoima: Vesa Hakola tietää, mitkä ovat maan­omis­ta­jan su­den­kuo­pat tuu­li­puis­to­jen suhteen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Älylaitteet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mu­siik­ki­sa­dut unoh­det­tu keino lisätä lu­ku­in­toa – "it­sel­lä­ni on vain mukavia muis­to­ja ajois­ta, jotka vietin lapsena mu­siik­ki­sa­tu­ja kuun­nel­len"

20.12.2023 06:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Äly­lait­teet oh­jaa­vat lapsia ly­hyt­jän­tei­syy­teen – ny­ky­päi­vän kou­luis­sa opet­ta­jat on lai­tet­tu mah­dot­to­man eteen

15.12.2023 06:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun äly­lai­te kil­pai­lee lapsen huo­mios­ta

28.10.2023 05:00
Älylaitteita suunnitellaan osaksi henkilöstömitoitusta – Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson mukaan asiaa kokeillaan ennen päätöksiä

Äly­lait­tei­ta suun­ni­tel­laan osaksi hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus­ta – So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Kaisa Juuson mukaan asiaa ko­keil­laan ennen pää­tök­siä

05.07.2023 06:00 31
Tilaajille
Oulun tuore kansanedustaja ja luokanopettaja Pia Hiltunen: Koulujen kännykkäkieltoa ei tule säätää laissa

Oulun tuore kan­san­edus­ta­ja ja luo­kan­opet­ta­ja Pia Hil­tu­nen: Kou­lu­jen kän­nyk­kä­kiel­toa ei tule säätää laissa

20.05.2023 14:52 61
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muna, kana vai some? – aivomme ja krop­pam­me ovat käyneet kohta kaksi vuo­si­kym­men­tä yli­kier­rok­sil­la

30.04.2023 06:00 6
Tilaajille
Hätäkeskuslaitos toivoo älylaitteiden automaattisten hätäilmoitusten kehittämistä – "Palautteen perusteella suurin osa automaattisista ilmoituksista on ollut aiheettomia"

Hä­tä­kes­kus­lai­tos toivoo äly­lait­tei­den au­to­maat­tis­ten hä­tä­il­moi­tus­ten ke­hit­tä­mis­tä – "Pa­laut­teen pe­rus­teel­la suurin osa au­to­maat­ti­sis­ta il­moi­tuk­sis­ta on ollut ai­heet­to­mia"

06.04.2023 10:41
Johtavatko älylaitteet elämänhallinnan heikkenemiseen, Sunnuntaikäräjät pohtii

Joh­ta­vat­ko äly­lait­teet elä­män­hal­lin­nan heik­ke­ne­mi­seen, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

19.03.2023 08:00
Tilaajille
Kuka auttaa netitöntä? Erityisasiantuntija Matias Kinnunen neuvoo, miten internet-yhteiskunnassa voi selvitä sähkösopimusasioiden kanssa ilman älylaitteita

Kuka auttaa ne­ti­tön­tä? Eri­tyis­asian­tun­ti­ja Matias Kin­nu­nen neuvoo, miten in­ter­net-yh­teis­kun­nas­sa voi selvitä säh­kö­so­pi­mus­asioi­den kanssa ilman äly­lait­tei­ta

01.03.2023 19:00 4
Tilaajille
Oululaisen Annamari Paulavirran älykello voi tunnistaa eteisvärinän ja pelastaa hengen – salakavalan rytmihäiriön jäljille on mahdollista päästä jo monilla kuluttajalaitteilla

Ou­lu­lai­sen An­na­ma­ri Pau­la­vir­ran äly­kel­lo voi tun­nis­taa eteis­vä­ri­nän ja pe­las­taa hengen – ­sa­la­ka­va­lan ryt­mi­häi­riön jäl­jil­le on mah­dol­lis­ta päästä jo monilla ku­lut­ta­ja­lait­teil­la

06.08.2022 06:00 4
Tilaajille
Euroopan komissio ehdottaa elektroniikkalaitteiden yleislaturia – direktiiviin tarkistuksella halutaan vähentää sähkölaiteromun määrää

Eu­roo­pan ko­mis­sio eh­dot­taa elekt­ro­niik­ka­lait­tei­den yleis­la­tu­ria – di­rek­tii­viin tar­kis­tuk­sel­la ha­lu­taan vä­hen­tää säh­kö­lai­te­ro­mun määrää

23.09.2021 20:12 6