Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Kaleva live: Katso suora lähetys U20 Kär­pät-Luk­ko-ot­te­lus­ta

Luitko jo tämän: Ohi­juok­su­tus rikkoi asuk­kai­den ve­si­put­ket, For­tu­mil­ta pe­nä­tään vas­tuu­ta

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Tuulipuistoja etenkin merelle ja sisämaahan –   maakuntakaavan luonnos keskittäisi lisää tuulivoimaa Pohjois-Pohjanmaalle

Tuu­li­puis­to­ja etenkin merelle ja si­sä­maa­han – maa­kun­ta­kaa­van luonnos kes­kit­täi­si lisää tuu­li­voi­maa Poh­jois-Poh­jan­maal­le

04.09.2022 17:00 16
Tilaajille
Pyhäjärven monipuolinen hyvinvointityö palkittiin – kaupungissa uskotaan vahvasti yhteisöllisen toiminnan tervehdyttävään vaikutukseen

Py­hä­jär­ven mo­ni­puo­li­nen hy­vin­voin­ti­työ pal­kit­tiin – kau­pun­gis­sa us­ko­taan vah­vas­ti yh­tei­söl­li­sen toi­min­nan ter­veh­dyt­tä­vään vai­ku­tuk­seen

04.11.2021 16:30
Tilaajille
EU-rahojen kansallista jakoa valmistellaan salaillen – Pohjois-Pohjanmaan liiton Pauli Harju: "Haluaako Lintilä romuttaa perinteisen suomalaisen aluepolitiikan?"

EU-ra­ho­jen kan­sal­lis­ta jakoa val­mis­tel­laan sa­lail­len – Poh­jois-Poh­jan­maan liiton Pauli Harju: "Ha­luaa­ko Lintilä ro­mut­taa pe­rin­tei­sen suo­ma­lai­sen alue­po­li­tii­kan?"

02.09.2021 06:00 12
Tilaajille
Puheenvuoro: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto korkeakoulun ja koulutuksen asialla jo 70 vuotta
Kolumni

Pu­heen­vuo­ro: Poh­jois-Poh­jan­maan ke­sä­yli­opis­to kor­kea­kou­lun ja kou­lu­tuk­sen asialla jo 70 vuotta

27.08.2021 06:00
Tilaajille
Mahdollisuuksien maakunnaksi – Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto 90 vuotta
Kolumni

Mah­dol­li­suuk­sien maa­kun­nak­si – Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­liit­to 90 vuotta

06.08.2021 06:00
Tilaajille
Perussuomalaiset nostaa paikkamääriään Pohjois-Pohjanmaan liitossa

Pe­rus­suo­ma­lai­set nostaa paik­ka­mää­riään Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tos­sa

18.06.2021 13:17
Tilaajille
Millaiset ovat Pohjois-Pohjanmaan menestyksen kulmakivet?
Kolumni

Mil­lai­set ovat Poh­jois-Poh­jan­maan me­nes­tyk­sen kul­ma­ki­vet?

21.05.2021 06:00 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa on laajakaistatukien ykkönen – nopeiden yhteyksien merkitys on korostunut etätyön lisääntyessä

Poh­jois-Poh­jan­maa on laa­ja­kais­ta­tu­kien ykkönen – no­pei­den yh­teyk­sien mer­ki­tys on ko­ros­tu­nut etätyön li­sään­tyes­sä

06.05.2021 06:00 10
Tilaajille
Liisa Jaakonsaari EU:sta: "Turhan paljon kysellään, että paljonko me sinne maksetaan, kun pitäisi kysyä, että paljonko maksaa tunti rauhaa" – kuuntele Eurovisioita-podcastin ensimmäinen jakso täältä

Liisa Jaa­kon­saa­ri EU:sta: "Turhan paljon ky­sel­lään, että pal­jon­ko me sinne mak­se­taan, kun pitäisi kysyä, että pal­jon­ko maksaa tunti rauhaa" – kuun­te­le Eu­ro­vi­sioi­ta-pod­cas­tin en­sim­mäi­nen jakso täältä

25.03.2021 19:00 23
Tilaajille
Kunta säilyy ihmisten yhteisönä – kuntarakenteen muutoksiin ei ole tarvetta
Kolumni

Kunta säilyy ih­mis­ten yh­tei­sö­nä – kun­ta­ra­ken­teen muu­tok­siin ei ole tar­vet­ta

19.03.2021 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turpeen muu­tos­tur­va on il­mas­to­työn me­nes­tyk­sen edel­ly­tys

19.01.2021 06:30 6
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liiton virasto muuttaa Antellin tiloihin Höyhtyälle

Poh­jois-Poh­jan­maan liiton virasto muuttaa An­tel­lin ti­loi­hin Höyh­tyäl­le

24.11.2020 14:44
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat: Alueille osoitettu 100 miljoonan erityisrahoitus suunnattava täysimääräisesti niiden kehittämiseen – korostavat myös tarvetta 100 megabitin valokuituverkolle

Itä- ja Poh­jois-Suo­men maa­kun­nat: Alueil­le osoi­tet­tu 100 mil­joo­nan eri­tyis­ra­hoi­tus suun­nat­ta­va täy­si­mää­räi­ses­ti niiden ke­hit­tä­mi­seen – ko­ros­ta­vat myös tar­vet­ta 100 me­ga­bi­tin va­lo­kui­tu­ver­kol­le

09.10.2020 16:00
Pohjois-Pohjanmaan rooli Suomen suurimpana naudanlihan ja maidon tuottajamaakuntana näkyy päästötilastoissa – "On hedelmällisempää etsiä ratkaisuja kuin syyllisiä"

Poh­jois-Poh­jan­maan rooli Suomen suu­rim­pa­na nau­dan­li­han ja maidon tuot­ta­ja­maa­kun­ta­na näkyy pääs­tö­ti­las­tois­sa – "On he­del­mäl­li­sem­pää etsiä rat­kai­su­ja kuin syyl­li­siä"

25.09.2020 06:50 10
Tilaajille
Iijoen vaelluskalakantojen vahvistamiseksi on käynnistetty uusi hanke – "Iijoen Haapakoskea voidaan tässä teemassa pitää valtakunnallisena ykköskohteena"

Iijoen vael­lus­ka­la­kan­to­jen vah­vis­ta­mi­sek­si on käyn­nis­tet­ty uusi hanke – "Iijoen Haa­pa­kos­kea voidaan tässä tee­mas­sa pitää val­ta­kun­nal­li­se­na yk­kös­koh­tee­na"

01.09.2020 08:18
Pohjois-Pohjanmaan liitolta yli miljoona euroa koronahaun hankkeille – rahoitusta myönnettiin muun muassa Oulun yliopistolle koronatestin kehittämiseksi

Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tol­ta yli mil­joo­na euroa ko­ro­na­haun hank­keil­le – ra­hoi­tus­ta myön­net­tiin muun muassa Oulun yli­opis­tol­le ko­ro­na­tes­tin ke­hit­tä­mi­sek­si

09.06.2020 10:57 1