Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Päätöksenteko

Oulun kau­pun­ki hakee uutta hen­ki­lös­tö­joh­ta­jaa – vastaa kau­pun­gin stra­te­gi­ses­ta hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­ses­ta, sen ke­hit­tä­mi­ses­tä ja lin­jauk­sis­ta

23.06.2022 14:30 4
Onko Oulu todellisuudessa urbaanisti omintakeinen paikka, vai kulttuurikaupunni ilman vaatteita?

Onko Oulu to­del­li­suu­des­sa ur­baa­nis­ti omin­ta­kei­nen paikka, vai kult­tuu­ri­kau­pun­ni ilman vaat­tei­ta?

15.06.2022 06:00 9
Tilaajille
Kannattaa varautua siihen, että tulevaisuudessa sote-palvelut ovat entistä tiukemmassa
Kolumni

Kan­nat­taa va­rau­tua siihen, että tu­le­vai­suu­des­sa so­te-pal­ve­lut ovat entistä tiu­kem­mas­sa

04.06.2022 16:00 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tiam­me myrs­kyn­kes­tä­vyys pun­ta­ris­sa – voimme todeta yh­teis­kun­tam­me toi­mi­neen ja on­nis­tu­neen monessa asiassa

22.05.2022 05:30 1
Tilaajille
Esteellisyyksiä, hämäräperäinen "laina"... Pengoimme rikasta säätiötä, joka kuohuttaa Rovaniemellä –  Tajusiko kaupunki, mitä kaikkea se kuntaliitoksessa hörppäsi, kysyy asiantuntija

Es­teel­li­syyk­siä, hä­mä­rä­pe­räi­nen "lai­na"... Pen­goim­me rikasta sää­tiö­tä, joka kuo­hut­taa Ro­va­nie­mel­lä – Ta­ju­si­ko kau­pun­ki, mitä kaikkea se kun­ta­lii­tok­ses­sa hörp­pä­si, kysyy asian­tun­ti­ja

21.05.2022 06:00 7
Tilaajille
Uutisanalyysi: Ymmärretäänkö edes täysin kuinka valtavista hankkeista pohjoisessa on kysymys?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ym­mär­re­tään­kö edes täysin kuinka val­ta­vis­ta hank­keis­ta poh­joi­ses­sa on ky­sy­mys?

05.02.2022 13:00 22
Tilaajille
Jyrääkö Oulussa virkamiesvalta? Näin kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja vastaavat kritiikkiin

Jyrääkö Oulussa vir­ka­mies­val­ta? Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ja kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja vas­taa­vat kri­tiik­kiin

12.10.2021 06:00 46
Tilaajille
Ilmastokeskustelussa ei ole enää tilaa tunteille, mielipiteille tai uskomuksille
Kolumni

Il­mas­to­kes­kus­te­lus­sa ei ole enää tilaa tun­teil­le, mie­li­pi­teil­le tai us­ko­muk­sil­le

02.08.2021 06:00 36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­te­tään ym­mär­tää toi­siam­me – ava­ruus­ra­ket­te­ja­kin opit­tiin ra­ken­ta­maan, miksei sitten ka­vee­raa­maan kans­sa­ih­mis­ten kanssa

12.06.2021 07:00 1
Tilaajille
Arkkitehtiliitto esitti suojelua rakennusperintölain nojalla, ely-keskus hylkäsi suojeluesityksen – Oulun kaupungin mielestä kohteen säilyminen voidaan turvata vireillä olevassa asemakaavassa

Ark­ki­teh­ti­liit­to esitti suo­je­lua ra­ken­nus­pe­rin­tö­lain no­jal­la, ely-kes­kus hylkäsi suo­je­lu­esi­tyk­sen – Oulun kau­pun­gin mie­les­tä kohteen säi­ly­mi­nen voidaan turvata vi­reil­lä ole­vas­sa ase­ma­kaa­vas­sa

08.06.2021 21:05 24
Tilaajille
Oulu hioo yrityspalveluja yhdeksällä toimenpiteellä – asiakkaalle palvelut yhden yhdyshenkilön kautta

Oulu hioo yri­tys­pal­ve­lu­ja yh­dek­säl­lä toi­men­pi­teel­lä – asiak­kaal­le pal­ve­lut yhden yh­dys­hen­ki­lön kautta

07.06.2021 19:37 6
Tilaajille
Lupasiko ehdokas tupakointikiellon, psykoterapiaa tai peräti ratkaisun koirankakkaongelmaan? Kuntavisa kertoo, tunnetko kunnan päätösvallan

Lu­pa­si­ko ehdokas tu­pa­koin­ti­kiel­lon, psy­ko­te­ra­piaa tai peräti rat­kai­sun koi­ran­kak­kaon­gel­maan? Kun­ta­vi­sa kertoo, tun­net­ko kunnan pää­tös­val­lan

19.05.2021 10:32
Tilaajille
Suur-Oulu on rikkaus, ei kirous –päätöksenteko ei saa olla torihotellin kaltaista jatkuvaa jankkaamista
Kolumni

Suur-Ou­lu on rik­kaus, ei kirous –pää­tök­sen­te­ko ei saa olla to­ri­ho­tel­lin kal­tais­ta jat­ku­vaa jank­kaa­mis­ta

19.05.2021 06:00 28
Tilaajille
Kysyimme, milloin päätöksentekoon liittyvät asiat pitäisi tuoda julkiseen keskusteluun – "En näe perusteita sille, miksi asioita valmisteltaisiin kovin salaisesti"

Ky­syim­me, milloin pää­tök­sen­te­koon liit­ty­vät asiat pitäisi tuoda jul­ki­seen kes­kus­te­luun – "En näe pe­rus­tei­ta sille, miksi asioita val­mis­tel­tai­siin kovin sa­lai­ses­ti"

30.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Kovia sanoja, riitaisuutta ja venyvää päätöksentekoa – Onko Oulun poliittisesta kulttuurista tullut jo kehityksen tulppa?
Kolumni

Kovia sanoja, rii­tai­suut­ta ja venyvää pää­tök­sen­te­koa – Onko Oulun po­liit­ti­ses­ta kult­tuu­ris­ta tullut jo ke­hi­tyk­sen tulppa?

06.02.2021 18:00 20
Tilaajille
Näkökulma: Käpertyykö Oulu blokkeihin, vai löytyykö konsensus? Vaalivuosi lataa jännitteitä kuntapolitiikkaan,  Raksila on kaupunkisuunnittelun polttopisteessä

Nä­kö­kul­ma: Kä­per­tyy­kö Oulu blok­kei­hin, vai löy­tyy­kö kon­sen­sus? Vaa­li­vuo­si lataa jän­nit­tei­tä kun­ta­po­li­tiik­kaan, Raksila on kau­pun­ki­suun­nit­te­lun polt­to­pis­tees­sä

09.01.2021 18:00 10
Tilaajille
Riitely ja solvaukset eivät kuulu hyvään päätöksentekoon ja ovat iso haaste johtamiselle
Kolumni

Riitely ja sol­vauk­set eivät kuulu hyvään pää­tök­sen­te­koon ja ovat iso haaste joh­ta­mi­sel­le

14.11.2020 18:00 9
Tilaajille
Kysely: Osa valtuustoryhmistä rajaisi puheenvuoroja, osa lisäisi kokouksia – erikoisia piirteitä saanut Oulun kaupunginvaltuuston kokous herättää kritiikkiä

Kysely: Osa val­tuus­to­ryh­mis­tä rajaisi pu­heen­vuo­ro­ja, osa lisäisi ko­kouk­sia – eri­koi­sia piir­tei­tä saanut Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous he­rät­tää kri­tiik­kiä

12.11.2020 19:00 20
Tilaajille
Tuiraan tehdään uusi monitoimitalo, Merikosken huonokuntoista koulua ei kannata remontoida –Hiukkavaaran monitoimitalo tarvitsee laajennuksen

Tuiraan tehdään uusi mo­ni­toi­mi­ta­lo, Me­ri­kos­ken huo­no­kun­tois­ta koulua ei kannata re­mon­toi­da –Hiuk­ka­vaa­ran mo­ni­toi­mi­ta­lo tar­vit­see laa­jen­nuk­sen

03.11.2020 20:13 11
Tilaajille
Tutkimus: 40 prosenttia suomalaisista vähentäisi suuryritysten ja EU:n valtaa talous- ja työllisyysasioissa

Tut­ki­mus: 40 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta vä­hen­täi­si suur­yri­tys­ten ja EU:n valtaa talous- ja työl­li­syys­asiois­sa

17.10.2020 07:00 1