Autoilu
Kuukausi
Superkallis ja superhieno Honda e osoittaa, miksi sähköautoilla on vielä matkaa kaupunkiliikenteen suosikeiksi

Su­per­kal­lis ja su­per­hie­no Honda e osoit­taa, miksi säh­kö­au­toil­la on vielä matkaa kau­pun­ki­lii­ken­teen suo­si­keik­si

19.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Lyhin ajoreitti Rovaniemen ja Oulun välillä tarkoittaa tiukkaa mutkittelua ja kuoppien väistelyä sivuteillä – katso kuusi reittivaihtoehtoa

Lyhin ajo­reit­ti Ro­va­nie­men ja Oulun välillä tar­koit­taa tiukkaa mut­kit­te­lua ja kuop­pien väis­te­lyä si­vu­teil­lä – katso kuusi reit­ti­vaih­to­eh­toa

18.09.2020 18:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Lindgren

Mar­ket­tien pai­koi­tus­alue Rak­si­las­sa – ansa tur­ku­lais­au­toi­li­joil­le

14.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Poliisi valvoo tehostetusti tarkkaamattomuutta ja suojatiesääntöjen noudattamista – "Suojatie ei valitettavasti vieläkään ole nimensä veroinen"

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti tark­kaa­mat­to­muut­ta ja suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta – "Suo­ja­tie ei va­li­tet­ta­vas­ti vie­lä­kään ole nimensä ve­roi­nen"

11.09.2020 10:35 1
Sähköauton kotilataus ei vaadi kalliita pikalatureita – tavallinen vikavirtasuojattu pistorasia saattaa riittää hyvin

Säh­kö­au­ton ko­ti­la­taus ei vaadi kal­lii­ta pi­ka­la­tu­rei­ta – ta­val­li­nen vi­ka­vir­ta­suo­jat­tu pis­to­ra­sia saattaa riittää hyvin

05.09.2020 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ari Pikkuaho

Oulun yli­opis­ton siir­to­suun­ni­tel­mia vaivaa ka­pea-alai­suus ja in­no­vaa­tioi­den puute

01.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun jakohihnamysteerin selvitys vie vielä aikaa, ruskean pölyn kertymistä jakopäähän syytä seurata  huoltojen yhteydessä – "Ei tällaista ole muualla Suomessa"

Oulun ja­ko­hih­na­mys­tee­rin sel­vi­tys vie vielä aikaa, ruskean pölyn ker­ty­mis­tä ja­ko­pää­hän syytä seurata huol­to­jen yh­tey­des­sä – "Ei täl­lais­ta ole muualla Suo­mes­sa"

30.08.2020 19:00 27
Tilaajille
Opel Olympia jätti pikkupoikaan vahvan muistijäljen – 50 vuoden kuluttua oululainen Erkki Lähtevänoja päätti hankkia auton, joka on samanikäinen kuin hän itse

Opel Olympia jätti pik­ku­poi­kaan vahvan muis­ti­jäl­jen – 50 vuoden ku­lut­tua ou­lu­lai­nen Erkki Läh­te­vä­no­ja päätti hankkia auton, joka on sa­man­ikäi­nen kuin hän itse

29.08.2020 07:30 4
Tilaajille
Moottoritiellä ajaminen kysyy pelisilmää ja tilannetajua – kovassa vauhdissa marginaalit ovat pienet ja turman seuraukset aina vakavat

Moot­to­ri­tiel­lä aja­mi­nen kysyy pe­li­sil­mää ja ti­lan­ne­ta­jua – kovassa vauh­dis­sa mar­gi­naa­lit ovat pienet ja turman seu­rauk­set aina vakavat

22.08.2020 07:39 0
Tilaajille
Kivisydän ylsi kolmeen miljoonaan asiakaspysäköintiin – rajapyykin rikkonut pysäköijä yllätettiin palkinnolla

Ki­vi­sy­dän ylsi kolmeen mil­joo­naan asia­kas­py­sä­köin­tiin – ra­ja­pyy­kin rik­ko­nut py­sä­köi­jä yl­lä­tet­tiin pal­kin­nol­la

20.08.2020 13:14 0
Tiettyjen ajokokeiden suorittaminen automaattivaihteisella autolla helpottumassa – tarkoituksena parantaa tutkintoajoneuvojen saatavuutta

Tiet­ty­jen ajo­ko­kei­den suo­rit­ta­mi­nen au­to­maat­ti­vaih­tei­sel­la autolla hel­pot­tu­mas­sa – tar­koi­tuk­se­na pa­ran­taa tut­kin­to­ajo­neu­vo­jen saa­ta­vuut­ta

12.08.2020 20:43 2
Poliisi: yrityksillä ja yhteisöillä on puutteelliset tiedot omistamiensa autojen käyttövastaavista

Po­lii­si: yri­tyk­sil­lä ja yh­tei­söil­lä on puut­teel­li­set tiedot omis­ta­mien­sa autojen käyt­tö­vas­taa­vis­ta

08.08.2020 13:52 4
Polttoaineiden hintojen nousu koettelee kuljetusalaa – "Öljyn hinta vaihtelee, mutta asetetut verot säilyvät"

Polt­to­ai­nei­den hin­to­jen nousu koet­te­lee kul­je­tus­alaa – "Öljyn hinta vaih­te­lee, mutta ase­te­tut verot säi­ly­vät"

01.08.2020 06:45 1
Näkökulma: Autolla ajaminen kallistuu taas – polttoainevero nousee ensi lauantaina keskimäärin 6,6 senttiä litralta

Nä­kö­kul­ma: Autolla aja­mi­nen kal­lis­tuu taas – polt­to­ai­ne­ve­ro nousee ensi lauan­tai­na kes­ki­mää­rin 6,6 senttiä lit­ral­ta

27.07.2020 06:05 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Riitta Järvepää

Yl­lät­tä­vän monessa autossa vilkku ei toimi

04.07.2020 06:00 8
Tilaajille
Yle: Volvo vetää takaisin ennätysmäärän autoja, myös Suomesta kutsutaan korjaukseen 68 000 autoa – etuturvavyössä ilmennyt turvallisuusriski

Yle: Volvo vetää ta­kai­sin en­nä­tys­mää­rän autoja, myös Suo­mes­ta kut­su­taan kor­jauk­seen 68 000 autoa – etu­tur­va­vyös­sä il­men­nyt tur­val­li­suus­ris­ki

01.07.2020 14:32 5

17-vuo­tias kul­jet­ta­ja kaahasi po­lii­sia vastaan Ke­min­maas­sa – vauhtia oli 50 km/h ra­joi­tus­alueel­la 112 km/h

13.06.2020 10:38 0
Vähälumisen talven seuraus: Tuulilasivahinkoja korvattiin moninkertainen määrä – ”Suurin syy tähän oli Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan hyvin poikkeuksellinen talvi”

Vä­hä­lu­mi­sen talven seu­raus: Tuu­li­la­si­va­hin­ko­ja kor­vat­tiin mo­nin­ker­tai­nen määrä – ”Suurin syy tähän oli Poh­jois- ja Kes­ki-Poh­jan­maan hyvin poik­keuk­sel­li­nen talvi”

03.06.2020 12:22 3
Poikkeuksellinen talvi laski yksityisautoilijoiden tyytyväisyyttä teiden talvihoitoon Pohjois-Pohjanmaalla – "Tuollaista kaksijakoista talvea ei ole ollut miesmuistiin"

Poik­keuk­sel­li­nen talvi laski yk­si­tyis­au­toi­li­joi­den tyy­ty­väi­syyt­tä teiden tal­vi­hoi­toon Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tuol­lais­ta kak­si­ja­kois­ta talvea ei ole ollut mies­muis­tiin"

28.05.2020 20:06 2
Maaliskuussa tehtiin ennätysmäärä autojen liikennekäytöstäpoistoja – "En muista nähneeni vastaavia lukuja aiempina vuosina"

Maa­lis­kuus­sa tehtiin en­nä­tys­mää­rä autojen lii­ken­ne­käy­tös­tä­pois­to­ja – "En muista näh­nee­ni vas­taa­via lukuja aiem­pi­na vuo­si­na"

08.05.2020 07:24 1
Tilaajille