Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Joukkoliikenne
Noin 200 bussivuoroa jää ajamatta Oulussa torstaina

Noin 200 bus­si­vuo­roa jää aja­mat­ta Oulussa tors­tai­na

12.01.2022 23:17 61
Sairastumiset heijastuvat jo bussiliikenteeseen Oulussa – 24 kuljettajaa  parissa päivässä pois töistä: "Talon historian suurin epidemia"

Sai­ras­tu­mi­set hei­jas­tu­vat jo bus­si­lii­ken­tee­seen Oulussa – 24 kul­jet­ta­jaa parissa päi­väs­sä pois töistä: "Talon his­to­rian suurin epi­de­mia"

10.01.2022 11:50 43
Tilaajille
Junat ja bussit ovat ruuhkaisempia kuin ensimmäisenä koronajouluna vuosi sitten – tutkija vaihtaisi kangasmaskin jo kirurgiseen maskiin

Junat ja bussit ovat ruuh­kai­sem­pia kuin en­sim­mäi­se­nä ko­ro­na­jou­lu­na vuosi sitten – tutkija vaih­tai­si kan­gas­mas­kin jo ki­rur­gi­seen maskiin

21.12.2021 18:30 2
Tilaajille
Vuoden vaihteen jälkeen Pohjois-Pohjanmaalla Kela-taksiksi voi valita Pohjois-Suomen Taksin tai Tampereen Aluetaksin – myös tilausnumerot muuttuvat

Vuoden vaih­teen jälkeen Poh­jois-Poh­jan­maal­la Ke­la-tak­sik­si voi valita Poh­jois-Suo­men Taksin tai Tam­pe­reen Alue­tak­sin – ­myös ti­laus­nu­me­rot muut­tu­vat

13.12.2021 15:49 4
Linja-autoyhtiö Oulun Taksipalvelua kammetaan ulos tarjouskilpailusta

Lin­ja-au­to­yh­tiö Oulun Tak­si­pal­ve­lua kam­me­taan ulos tar­jous­kil­pai­lus­ta

21.09.2021 16:00 36
Tilaajille
Joukkoliikennejaosto hylkäsi yksimielisesti OTP:n sanktiointipäätöksestään tekemän oikaisuvaatimuksen

Jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­to hylkäsi yk­si­mie­li­ses­ti OTP:n sank­tioin­ti­pää­tök­ses­tään tekemän oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen

11.08.2021 21:00 31
Tilaajille
Korttimaksamista pilotoidaan Oulun seudun joukkoliikenteessä

Kort­ti­mak­sa­mis­ta pi­lo­toi­daan Oulun seudun jouk­ko­lii­ken­tees­sä

18.06.2021 11:06 8
Helsingin Bussiliikenteen yrityssaneeraus ei vaikuta Oulun Koskilinjoihin – Koiviston Auton konsernijohtaja: "Yrityssaneeraus koskee vain Helsingin Bussiliikennettä eikä siitä millään voi tulla seurauksia muualle"

Hel­sin­gin Bus­si­lii­ken­teen yri­tys­sa­nee­raus ei vaikuta Oulun Kos­ki­lin­joi­hin – Koi­vis­ton Auton kon­ser­ni­joh­ta­ja: "Y­ri­tys­sa­nee­raus koskee vain Hel­sin­gin Bus­si­lii­ken­net­tä eikä siitä millään voi tulla seu­rauk­sia muual­le"

18.06.2021 10:36 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulua ke­hi­tet­tä­vä met­ro­po­li­na, vaikka kau­pun­ki­mai­suus onkin pientä

12.06.2021 18:11 1
Tilaajille
Oulun ja Raahen välinen linja-autoliikenne lisääntyy – suunnitelman pohjana työssäkäyvien ja opiskelijoiden parempi liikkuminen

Oulun ja Raahen välinen lin­ja-au­to­lii­ken­ne li­sään­tyy – suun­ni­tel­man pohjana työs­sä­käy­vien ja opis­ke­li­joi­den parempi liik­ku­mi­nen

22.04.2021 22:06 3
Tilaajille
Oulun joukkoliikennettä ratkovat nyt lakimiehet – Oulun Taksipalveluiden toimitusjohtaja Antti-Pekka Pieskä 680 000 euron sanktiosta: "Paljon saa autoa ajaa, että sellaisen summan saa kerättyä"

Oulun jouk­ko­lii­ken­net­tä rat­ko­vat nyt la­ki­mie­het – Oulun Tak­si­pal­ve­lui­den toi­mi­tus­joh­ta­ja Ant­ti-Pek­ka Pieskä 680 000 euron sank­tios­ta: "Paljon saa autoa ajaa, että sel­lai­sen summan saa ke­rät­tyä"

22.12.2020 14:13 62
Tilaajille
OTP kaupungin määräämästä liki 700 000 euron rangaistuksesta: Virheitä sattunut, korvausvaatimus ruoditaan

OTP kau­pun­gin mää­rää­mäs­tä liki 700 000 euron ran­gais­tuk­ses­ta: Vir­hei­tä sat­tu­nut, kor­vaus­vaa­ti­mus ruo­di­taan

17.12.2020 18:23 35
Tilaajille
Bussifirma OTP:lle liki 700 000 euron rangaistus – yrityksen on korjattava Oulun joukkoliikennettä haittaavat puutteet määräajassa, muutoin sopimus voidaan purkaa

Bus­si­fir­ma OTP:lle liki 700 000 euron ran­gais­tus – yri­tyk­sen on kor­jat­ta­va Oulun jouk­ko­lii­ken­net­tä hait­taa­vat puut­teet mää­räa­jas­sa, muutoin sopimus voidaan purkaa

16.12.2020 19:44 46
Tilaajille
Oulun Taksipalvelulle tulossa liki 680 000 euron sanktio sopimusehtojen vakavien laiminlyöntien vuoksi – jopa yli sata vuoroa vuorokaudessa on jätetty kirjaamatta

Oulun Tak­si­pal­ve­lul­le tulossa liki 680 000 euron sanktio so­pi­mus­eh­to­jen va­ka­vien lai­min­lyön­tien vuoksi – jopa yli sata vuoroa vuo­ro­kau­des­sa on jätetty kir­jaa­mat­ta

14.12.2020 19:24 83
Tilaajille
Käteisen käyttö loppuu Oulun busseissa koronatilanteen vuoksi

Kä­tei­sen käyttö loppuu Oulun bus­seis­sa ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

26.11.2020 14:16 6
Ruskoon suunnitellaan parempia bussiyhteyksiä – uusi työmatkalinja voisi kulkea Ritaharjusta Ruskon kautta Kivikkokankaalle

Ruskoon suun­ni­tel­laan pa­rem­pia bus­si­yh­teyk­siä – uusi työ­mat­ka­lin­ja voisi kulkea Ri­ta­har­jus­ta Ruskon kautta Ki­vik­ko­kan­kaal­le

27.10.2020 10:37 12
Valtatie remontoidaan Länsi-Tuirassa – katu kavennetaan ja muutetaan joukkoliikennepainotteiseksi

Val­ta­tie re­mon­toi­daan Län­si-Tui­ras­sa – katu ka­ven­ne­taan ja muu­te­taan jouk­ko­lii­ken­ne­pai­not­tei­sek­si

06.10.2020 21:36 18
Tilaajille
Joukkoliikenteestä tuli Lifti ja seuraava nimihirviön uhri on Kalevan Prisma – eikö asioita voisi kutsua niiden oikeilla nimillä?
Kolumni

Jouk­ko­lii­ken­tees­tä tuli Lifti ja seu­raa­va ni­mi­hir­viön uhri on Kalevan Prisma – eikö asioita voisi kutsua niiden oi­keil­la ni­mil­lä?

02.10.2020 09:54 4
Korona viivästyttää bussitoimituksia Oulun Taksipalvelut Oy:lle – Scanialta uudet autot lokakuun loppuun mennessä

Korona vii­väs­tyt­tää bus­si­toi­mi­tuk­sia Oulun Tak­si­pal­ve­lut Oy:lle – Sca­nial­ta uudet autot lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä

23.09.2020 21:09
Tilaajille
Linnanmaalle kulkee kaksi uutta bussilinjaa ensi viikosta alkaen – Oulun joukkoliikenne siirtyy talviaikatauluihin

Lin­nan­maal­le kulkee kaksi uutta bus­si­lin­jaa ensi vii­kos­ta alkaen – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne siirtyy tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin

06.08.2020 10:29 12