Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Joukkoliikenne
Oulun seudun joukkoliikenteen käyttö halutaan helpommaksi, matkustajilta kysytään nyt mielipidettä kolmesta mallista – katso ehdotukset ja lippuhinnat

Oulun seudun jouk­ko­lii­ken­teen käyttö ha­lu­taan hel­pom­mak­si, mat­kus­ta­jil­ta ky­sy­tään nyt mie­li­pi­det­tä kol­mes­ta mal­lis­ta – katso eh­do­tuk­set ja lip­pu­hin­nat

29.09.2023 14:36 36
Tilaajille
Milloin retkikohteeseen kannattaa matkustaa omalla autolla, milloin lentäen? – Teimme laskurin, jolla selvität oman hiilijalanjälkesi

Milloin ret­ki­koh­tee­seen kan­nat­taa mat­kus­taa omalla au­tol­la, milloin len­täen? – Teimme las­ku­rin, jolla sel­vi­tät oman hii­li­ja­lan­jäl­ke­si

09.09.2023 16:00 17
Tilaajille
Oulun seudun liikenteeseen täysin uusi toimija Nobina, joka sanoo itseään Pohjoismaiden suurimmaksi joukkoliikenneyritykseksi

Oulun seudun lii­ken­tee­seen täysin uusi toimija Nobina, joka sanoo itseään Poh­jois­mai­den suu­rim­mak­si jouk­ko­lii­ken­ne­yri­tyk­sek­si

16.08.2023 17:44 30
Tilaajille
Joukkoliikenteen talviaikataulut astuvat voimaan useilla reiteillä 9. elokuuta

Jouk­ko­lii­ken­teen tal­vi­ai­ka­tau­lut astuvat voimaan useilla rei­teil­lä 9. elo­kuu­ta

01.08.2023 17:18 3
Rokualla otettiin käyttöön uusi linja-autopysäkki – hotellille kulkeminen helpottuu

Ro­kual­la otet­tiin käyt­töön uusi lin­ja-au­to­py­säk­ki – ho­tel­lil­le kul­ke­mi­nen hel­pot­tuu

19.07.2023 13:14 2
Konkurssiin menneen V. Alamäen tilalle löytyi uusi liikennöitsijä Oulun ja Hailuodon väliselle linjalle – Oubus liikennöi väliä vuoden loppuun saakka

Kon­kurs­siin menneen V. Alamäen tilalle löytyi uusi lii­ken­nöit­si­jä Oulun ja Hai­luo­don vä­li­sel­le lin­jal­le – Oubus lii­ken­nöi väliä vuoden loppuun saakka

14.07.2023 10:32 3
”Minut on uhattu raiskata, tappaa ja kotini räjäyttää” – Oululainen Teija Ruokamo uskaltaa provosoida Twitterissä, vaikka tietää, että sillä on hintansa

”Minut on uhattu rais­ka­ta, tappaa ja kotini rä­jäyt­tää” – Ou­lu­lai­nen Teija Ruokamo us­kal­taa pro­vo­soi­da Twit­te­ris­sä, vaikka tietää, että sillä on hin­tan­sa

01.07.2023 06:00 31
Tilaajille
Kaakkurin Pesätien bussipysäkille on toivottu penkkiä ja katosta – lähitalossa ratkaistiin ongelma ottamalla oma tuoli mukaan

Kaak­ku­rin Pe­sä­tien bus­si­py­sä­kil­le on toi­vot­tu penkkiä ja katosta – lä­hi­ta­los­sa rat­kais­tiin ongelma ot­ta­mal­la oma tuoli mukaan

28.06.2023 11:47 7
Tilaajille
Oulusta pääsee suoralla bussivuorolla Rokuan kansallispuistoon päivittäin – Syötteelle ei kulje joukkoliikennettä tänä kesänä

Oulusta pääsee suo­ral­la bus­si­vuo­rol­la Rokuan kan­sal­lis­puis­toon päi­vit­täin – ­Syöt­teel­le ei kulje jouk­ko­lii­ken­net­tä tänä kesänä

24.05.2023 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ke­muk­sia Oulun jouk­ko­lii­ken­tees­tä

07.05.2023 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­nen hiipuu

04.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Oulun keskustan liikennejärjestelyihin esitetään suuria muutoksia – Keskusta-alueen liikennesuunnitelmat keräsivät tuhatkunta palautetta

Oulun kes­kus­tan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin esi­te­tään suuria muu­tok­sia – Kes­kus­ta-alueen lii­ken­ne­suun­ni­tel­mat ke­rä­si­vät tu­hat­kun­ta pa­lau­tet­ta

28.04.2023 09:34 94
Tilaajille
Onneksi meillä on ikäihmisiä ja huonosti liikkuvia palveleva Onni-bussi
Kolumni

Onneksi meillä on ikä­ih­mi­siä ja huo­nos­ti liik­ku­via pal­ve­le­va On­ni-bus­si

26.04.2023 06:00 10
Tilaajille
Joukkoliikenteen palvelutasoksi esitetäänkin vaihtoehtoa korkeimman ja suppeimman väliltä – lopullisen päätöksen tekee kaupunginhallitus

Jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­sok­si esi­te­tään­kin vaih­to­eh­toa kor­keim­man ja sup­peim­man väliltä – ­lo­pul­li­sen pää­tök­sen tekee kau­pun­gin­hal­li­tus

25.04.2023 20:04 15
Tilaajille
Oulun joukkoliikennejaosto otti ennakoitua suopeamman kannan linja-autonkuljettajien vessaongelman ratkaisuun – wc-tiloja aiotaan parantaa yhteistyössä ja kustannuksistakin neuvotellaan

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­to otti en­na­koi­tua suo­peam­man kannan lin­ja-au­ton­kul­jet­ta­jien ves­sa­on­gel­man rat­kai­suun – wc-ti­lo­ja aiotaan pa­ran­taa yh­teis­työs­sä ja kus­tan­nuk­sis­ta­kin neu­vo­tel­laan

22.03.2023 20:17 12
Tilaajille
Biokaasua halutaan tarjota Oulussa busseille lisää – Kiertokaari suunnittelee raskaan liikenteen tankkauskapasiteetin huomattavaa laajentamista

Bio­kaa­sua ha­lu­taan tarjota Oulussa bus­seil­le lisää – Kier­to­kaa­ri suun­nit­te­lee raskaan lii­ken­teen tank­kaus­ka­pa­si­tee­tin huo­mat­ta­vaa laa­jen­ta­mis­ta

22.03.2023 06:00 17
Tilaajille
Oulun joukkoliikenne on palautunut normaaliksi lakon jäljiltä

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne on pa­lau­tu­nut nor­maa­lik­si lakon jäl­jil­tä

06.03.2023 10:29 10
Oulun keskustan bussipysäkit olivat ensimmäisenä lakkoaamuna tavanomaista hiljaisempia – "On hankalaa arvioida, milloin bussit kulkevat, kun on ilmoitettu vain lähtöajat"

Oulun kes­kus­tan bus­si­py­sä­kit olivat en­sim­mäi­se­nä lak­ko­aa­mu­na ta­van­omais­ta hil­jai­sem­pia – "On han­ka­laa ar­vioi­da, milloin bussit kul­ke­vat, kun on il­moi­tet­tu vain läh­töa­jat"

01.03.2023 12:21 8
Tilaajille
Raha on vasta kolmanneksi tärkein kriteeri joukkoliikenteen käytölle – Yksityisautoilu vähenee merkittävästi vasta, jos sen mahdollisuudet heikkenevät reippaasti

Raha on vasta kol­man­nek­si tärkein kri­tee­ri jouk­ko­lii­ken­teen käy­töl­le – Yk­si­tyis­au­toi­lu vähenee mer­kit­tä­väs­ti vasta, jos sen mah­dol­li­suu­det heik­ke­ne­vät reip­paas­ti

12.02.2023 13:30 45
Tilaajille
Oulun seudun onnikat ovat välillä tupaten täynnä, ja matkojen määrässä taotaan ennätyslukemia – johtanut ajoittain myöhästelyyn

Oulun seudun onnikat ovat välillä tupaten täynnä, ja mat­ko­jen mää­räs­sä taotaan en­nä­tys­lu­ke­mia – joh­ta­nut ajoit­tain myö­häs­te­lyyn

02.02.2023 05:00 62
Tilaajille