Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Miksi en käytä saksan kieltä Sak­sas­sa­kaan?

Pääkirjoitus: Sekavaa joh­ta­mis­ta, mo­raa­li­ton­ta jul­muut­ta – ve­nä­läi­sen so­ta­voi­man taso yli­ar­vioi­tiin

Joukkoliikenne
Jokilaaksojen kuntien välisen joukkoliikenteen talviaikataulukausi alkaa – Myös Raahen seudulla siirrytään talviaikataulukauteen

Jo­ki­laak­so­jen kuntien välisen jouk­ko­lii­ken­teen tal­vi­ai­ka­tau­lu­kau­si alkaa – Myös Raahen seu­dul­la siir­ry­tään tal­vi­ai­ka­tau­lu­kau­teen

09.08.2022 13:49 1
Oubus jatkaa biokaasubussien liikennöintiä – kaasubussien odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa

Oubus jatkaa bio­kaa­su­bus­sien lii­ken­nöin­tiä – kaa­su­bus­sien odo­te­taan li­sään­ty­vän tu­le­vai­suu­des­sa

04.08.2022 12:43 19
Oulun Taksipalvelut Oy:n konkurssin vuoksi keskeytynyt linja-autoliikenne reitillä Kajaani–Vaala–Utajärvi–Oulu käynnistyy uudelleen

Oulun Tak­si­pal­ve­lut Oy:n kon­kurs­sin vuoksi kes­key­ty­nyt lin­ja-au­to­lii­ken­ne rei­til­lä Ka­jaa­ni–­Vaa­la–U­ta­jär­vi–Ou­lu käyn­nis­tyy uu­del­leen

28.07.2022 16:03 20
Kuusamon, Rukan ja Suomutunturin saavutettavuus joukkoliikenteen avulla paranee kesän alussa

Kuu­sa­mon, Rukan ja Suo­mu­tun­tu­rin saa­vu­tet­ta­vuus jouk­ko­lii­ken­teen avulla paranee kesän alussa

28.04.2022 15:19 2
Toiveissa lisää bussiyhteyksiä Ruukissa pysähtyville junille – kyselyyn vastanneet matkustelivat lähinnä Raahen ja Oulun suuntaan

Toi­veis­sa lisää bus­si­yh­teyk­siä Ruu­kis­sa py­säh­ty­vil­le junille – ky­se­lyyn vas­tan­neet mat­kus­te­li­vat lähinnä Raahen ja Oulun suun­taan

12.04.2022 12:09 2
Tilaajille
Oulun busseissa voi maksaa taas käteisellä ensi viikosta alkaen

Oulun bus­seis­sa voi maksaa taas kä­tei­sel­lä ensi vii­kos­ta alkaen

04.03.2022 15:35 7
Villejä visioita ja katkeria pettymyksiä – keräsimme aikajanalle Oulun matkakeskushankkeen tärkeimmät käänteet

Villejä vi­sioi­ta ja kat­ke­ria pet­ty­myk­siä – ke­rä­sim­me ai­ka­ja­nal­le Oulun mat­ka­kes­kus­hank­keen tär­keim­mät kään­teet

22.03.2022 11:15 10
Tilaajille
Noin 200 bussivuoroa jää ajamatta Oulussa torstaina

Noin 200 bus­si­vuo­roa jää aja­mat­ta Oulussa tors­tai­na

12.01.2022 23:17 61
Sairastumiset heijastuvat jo bussiliikenteeseen Oulussa – 24 kuljettajaa  parissa päivässä pois töistä: "Talon historian suurin epidemia"

Sai­ras­tu­mi­set hei­jas­tu­vat jo bus­si­lii­ken­tee­seen Oulussa – 24 kul­jet­ta­jaa parissa päi­väs­sä pois töistä: "Talon his­to­rian suurin epi­de­mia"

10.01.2022 11:50 43
Tilaajille
Junat ja bussit ovat ruuhkaisempia kuin ensimmäisenä koronajouluna vuosi sitten – tutkija vaihtaisi kangasmaskin jo kirurgiseen maskiin

Junat ja bussit ovat ruuh­kai­sem­pia kuin en­sim­mäi­se­nä ko­ro­na­jou­lu­na vuosi sitten – tutkija vaih­tai­si kan­gas­mas­kin jo ki­rur­gi­seen maskiin

21.12.2021 18:30 2
Tilaajille
Vuoden vaihteen jälkeen Pohjois-Pohjanmaalla Kela-taksiksi voi valita Pohjois-Suomen Taksin tai Tampereen Aluetaksin – myös tilausnumerot muuttuvat

Vuoden vaih­teen jälkeen Poh­jois-Poh­jan­maal­la Ke­la-tak­sik­si voi valita Poh­jois-Suo­men Taksin tai Tam­pe­reen Alue­tak­sin – ­myös ti­laus­nu­me­rot muut­tu­vat

13.12.2021 15:49 4
Linja-autoyhtiö Oulun Taksipalvelua kammetaan ulos tarjouskilpailusta

Lin­ja-au­to­yh­tiö Oulun Tak­si­pal­ve­lua kam­me­taan ulos tar­jous­kil­pai­lus­ta

21.09.2021 16:00 36
Tilaajille
Joukkoliikennejaosto hylkäsi yksimielisesti OTP:n sanktiointipäätöksestään tekemän oikaisuvaatimuksen

Jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­to hylkäsi yk­si­mie­li­ses­ti OTP:n sank­tioin­ti­pää­tök­ses­tään tekemän oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen

11.08.2021 21:00 31
Tilaajille
Korttimaksamista pilotoidaan Oulun seudun joukkoliikenteessä

Kort­ti­mak­sa­mis­ta pi­lo­toi­daan Oulun seudun jouk­ko­lii­ken­tees­sä

18.06.2021 11:06 8
Helsingin Bussiliikenteen yrityssaneeraus ei vaikuta Oulun Koskilinjoihin – Koiviston Auton konsernijohtaja: "Yrityssaneeraus koskee vain Helsingin Bussiliikennettä eikä siitä millään voi tulla seurauksia muualle"

Hel­sin­gin Bus­si­lii­ken­teen yri­tys­sa­nee­raus ei vaikuta Oulun Kos­ki­lin­joi­hin – Koi­vis­ton Auton kon­ser­ni­joh­ta­ja: "Y­ri­tys­sa­nee­raus koskee vain Hel­sin­gin Bus­si­lii­ken­net­tä eikä siitä millään voi tulla seu­rauk­sia muual­le"

18.06.2021 10:36 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulua ke­hi­tet­tä­vä met­ro­po­li­na, vaikka kau­pun­ki­mai­suus onkin pientä

12.06.2021 18:11 1
Tilaajille
Oulun ja Raahen välinen linja-autoliikenne lisääntyy – suunnitelman pohjana työssäkäyvien ja opiskelijoiden parempi liikkuminen

Oulun ja Raahen välinen lin­ja-au­to­lii­ken­ne li­sään­tyy – suun­ni­tel­man pohjana työs­sä­käy­vien ja opis­ke­li­joi­den parempi liik­ku­mi­nen

22.04.2021 22:06 3
Tilaajille
Oulun joukkoliikennettä ratkovat nyt lakimiehet – Oulun Taksipalveluiden toimitusjohtaja Antti-Pekka Pieskä 680 000 euron sanktiosta: "Paljon saa autoa ajaa, että sellaisen summan saa kerättyä"

Oulun jouk­ko­lii­ken­net­tä rat­ko­vat nyt la­ki­mie­het – Oulun Tak­si­pal­ve­lui­den toi­mi­tus­joh­ta­ja Ant­ti-Pek­ka Pieskä 680 000 euron sank­tios­ta: "Paljon saa autoa ajaa, että sel­lai­sen summan saa ke­rät­tyä"

22.12.2020 14:13 62
Tilaajille
OTP kaupungin määräämästä liki 700 000 euron rangaistuksesta: Virheitä sattunut, korvausvaatimus ruoditaan

OTP kau­pun­gin mää­rää­mäs­tä liki 700 000 euron ran­gais­tuk­ses­ta: Vir­hei­tä sat­tu­nut, kor­vaus­vaa­ti­mus ruo­di­taan

17.12.2020 18:23 35
Tilaajille
Bussifirma OTP:lle liki 700 000 euron rangaistus – yrityksen on korjattava Oulun joukkoliikennettä haittaavat puutteet määräajassa, muutoin sopimus voidaan purkaa

Bus­si­fir­ma OTP:lle liki 700 000 euron ran­gais­tus – yri­tyk­sen on kor­jat­ta­va Oulun jouk­ko­lii­ken­net­tä hait­taa­vat puut­teet mää­räa­jas­sa, muutoin sopimus voidaan purkaa

16.12.2020 19:44 46
Tilaajille