Eduskuntavaalit: Kisa kan­sa­ne­des­ta­ja­pai­kois­ta on kova, näin Oulun vaa­li­pii­rin pii­ri­joh­ta­jat en­na­koi­vat vaalin lop­pu­tu­los­ta

Kommentti: Tyy­ty­mät­tö­myys pa­kot­taa Kärpät muu­tok­siin – ur­hei­lu­puo­len johto siirtyy uusiin käsiin

Luitko jo tämän: OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la ryh­dyt­tiin toimin avin tar­kis­tus­käyn­nin jälkeen

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Joukkoliikenne
Kuukausi
Oulun joukkoliikennejaosto otti ennakoitua suopeamman kannan linja-autonkuljettajien vessaongelman ratkaisuun – wc-tiloja aiotaan parantaa yhteistyössä ja kustannuksistakin neuvotellaan

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­to otti en­na­koi­tua suo­peam­man kannan lin­ja-au­ton­kul­jet­ta­jien ves­sa­on­gel­man rat­kai­suun – wc-ti­lo­ja aiotaan pa­ran­taa yh­teis­työs­sä ja kus­tan­nuk­sis­ta­kin neu­vo­tel­laan

22.03.2023 20:17 12
Tilaajille
Biokaasua halutaan tarjota Oulussa busseille lisää – Kiertokaari suunnittelee raskaan liikenteen tankkauskapasiteetin huomattavaa laajentamista

Bio­kaa­sua ha­lu­taan tarjota Oulussa bus­seil­le lisää – Kier­to­kaa­ri suun­nit­te­lee raskaan lii­ken­teen tank­kaus­ka­pa­si­tee­tin huo­mat­ta­vaa laa­jen­ta­mis­ta

22.03.2023 06:00 17
Tilaajille
Oulun joukkoliikenne on palautunut normaaliksi lakon jäljiltä

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne on pa­lau­tu­nut nor­maa­lik­si lakon jäl­jil­tä

06.03.2023 10:29 10
Oulun keskustan bussipysäkit olivat ensimmäisenä lakkoaamuna tavanomaista hiljaisempia – "On hankalaa arvioida, milloin bussit kulkevat, kun on ilmoitettu vain lähtöajat"

Oulun kes­kus­tan bus­si­py­sä­kit olivat en­sim­mäi­se­nä lak­ko­aa­mu­na ta­van­omais­ta hil­jai­sem­pia – "On han­ka­laa ar­vioi­da, milloin bussit kul­ke­vat, kun on il­moi­tet­tu vain läh­töa­jat"

01.03.2023 12:21 8
Tilaajille
Vanhemmat
Raha on vasta kolmanneksi tärkein kriteeri joukkoliikenteen käytölle – Yksityisautoilu vähenee merkittävästi vasta, jos sen mahdollisuudet heikkenevät reippaasti

Raha on vasta kol­man­nek­si tärkein kri­tee­ri jouk­ko­lii­ken­teen käy­töl­le – Yk­si­tyis­au­toi­lu vähenee mer­kit­tä­väs­ti vasta, jos sen mah­dol­li­suu­det heik­ke­ne­vät reip­paas­ti

12.02.2023 13:30 45
Tilaajille
Oulun seudun onnikat ovat välillä tupaten täynnä, ja matkojen määrässä taotaan ennätyslukemia – johtanut ajoittain myöhästelyyn

Oulun seudun onnikat ovat välillä tupaten täynnä, ja mat­ko­jen mää­räs­sä taotaan en­nä­tys­lu­ke­mia – joh­ta­nut ajoit­tain myö­häs­te­lyyn

02.02.2023 05:00 62
Tilaajille
Oulun seudun liikenteen matkakortin arvolipusta poistettiin arvonlisävero maanantaina

Oulun seudun lii­ken­teen mat­ka­kor­tin ar­vo­li­pus­ta pois­tet­tiin ar­von­li­sä­ve­ro maa­nan­tai­na

23.01.2023 15:36 7
Tilaajille
Hyvän mielen tuojana tunnettu bussikuski Veijo Saarikoski tietää, että pienet asiat voivat pelastaa ihmisen päivän

Hyvän mielen tuojana tun­net­tu bus­si­kus­ki Veijo Saa­ri­kos­ki tietää, että pienet asiat voivat pe­las­taa ihmisen päivän

06.01.2023 08:00 11
Tapaninpäivän matkalippu kannattaa ostaa etukäteen – Jouluna matkataan enemmän kuin viime vuonna, vaikka koronaa edeltäviin lukuihin ei vieläkään ylletä

Ta­pa­nin­päi­vän mat­ka­lip­pu kan­nat­taa ostaa etu­kä­teen – Jouluna mat­ka­taan enemmän kuin viime vuonna, vaikka koronaa edel­tä­viin lu­kui­hin ei vie­lä­kään ylletä

20.12.2022 18:30 1
Tilaajille
Neljä retkikohdetta Hailuodosta: Otimme bussin Perämeren suurimpaan saareen, ja päädyimme paikkaan, jossa historiaa löytyy joka puolelta

Neljä ret­ki­koh­det­ta Hai­luo­dos­ta: Otimme bussin Pe­rä­me­ren suu­rim­paan saa­reen, ja pää­dyim­me paik­kaan, jossa his­to­riaa löytyy joka puo­lel­ta

03.12.2022 13:30 7
Tilaajille
Pissahätä nousi puheenaiheeksi Oulun bussikuskien vessapulan vuoksi, asiantuntijoilla selvä näkemys jatkuvan pidättämisen haitoista – "Harva haluaa ajaa vaipoissa linja-autoa"

Pis­sa­hä­tä nousi pu­heen­ai­heek­si Oulun bus­si­kus­kien ves­sa­pu­lan vuoksi, asian­tun­ti­joil­la selvä näkemys jat­ku­van pi­dät­tä­mi­sen hai­tois­ta – "Harva haluaa ajaa vai­pois­sa lin­ja-au­toa"

30.11.2022 18:30 22
Tilaajille
Kaleva sai vinkin Oulussa metsään tarpeitaan tekevistä bussikuskeista, taustalta löytyi valtakunnallinen ongelma – Kuljettaja: "On äärettömän nöyryyttävää, jos joutuu kyykkimään linja-auton renkaan takana"

Kaleva sai vinkin Oulussa metsään tar­pei­taan te­ke­vis­tä bus­si­kus­keis­ta, taus­tal­ta löytyi val­ta­kun­nal­li­nen ongelma – Kul­jet­ta­ja: "On ää­ret­tö­män nöy­ryyt­tä­vää, jos joutuu kyyk­ki­mään lin­ja-au­ton renkaan takana"

25.11.2022 09:52 91
Tilaajille
Outi Silfverberg ja Sami Keto muuttivat Pyhätunturille ilman autoa – heistä olisi ollut kummallista hankkia saastuttava kapine luonnossa liikkumiseen

Outi Silf­ver­berg ja Sami Keto muut­ti­vat Py­hä­tun­tu­ril­le ilman au­toa – ­heis­tä olisi ollut kum­mal­lis­ta hankkia saas­tut­ta­va kapine luon­nos­sa liik­ku­mi­seen

30.10.2022 17:35 17
Tilaajille
Oulun keskustaan pääsee autolla jatkossakin, vaikka moni autoliikenteen pääkaduista voi kokea melko myllerryksen

Oulun kes­kus­taan pääsee autolla jat­kos­sa­kin, vaikka moni au­to­lii­ken­teen pää­ka­duis­ta voi kokea melko myl­ler­ryk­sen

13.10.2022 20:41 117
Tilaajille
Utajärven, Vaalan ja Oulun välillä lisätään linja-autovuoroja – päiväkäynnit Oulusta Rokualle mahdolliseksi

Uta­jär­ven, Vaalan ja Oulun välillä li­sä­tään lin­ja-au­to­vuo­ro­ja – päi­vä­käyn­nit Oulusta Ro­kual­le mah­dol­li­sek­si

13.10.2022 12:31 5
Citybussit muuttuvat lähibusseiksi Oulussa – uusi linja aloittaa vuodenvaihteen jälkeen

Ci­ty­bus­sit muut­tu­vat lä­hi­bus­seik­si Oulussa – uusi linja aloit­taa vuo­den­vaih­teen jälkeen

13.10.2022 06:00 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulussa on nyt mah­dol­li­suus siirtyä kohti au­to­ton­ta kes­kus­taa

04.09.2022 08:00 30
Tilaajille
Pääministeri Marin: Hallitus esittää toimia ostovoiman vahvistamiseksi – sähkön arvonlisäveroon alennusta

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Hal­li­tus esittää toimia os­to­voi­man vah­vis­ta­mi­sek­si – sähkön ar­von­li­sä­ve­roon alen­nus­ta

01.09.2022 15:29 50
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toimiva jouk­ko­lii­ken­ne on vält­tä­mät­tö­myys Oululle

26.08.2022 08:00 9
Tilaajille
Jokilaaksojen kuntien välisen joukkoliikenteen talviaikataulukausi alkaa – Myös Raahen seudulla siirrytään talviaikataulukauteen

Jo­ki­laak­so­jen kuntien välisen jouk­ko­lii­ken­teen tal­vi­ai­ka­tau­lu­kau­si alkaa – Myös Raahen seu­dul­la siir­ry­tään tal­vi­ai­ka­tau­lu­kau­teen

09.08.2022 13:49 1