Liminka
Viimeisin 4 tuntia
Oulu vie ja maakunta soittelee lehdellä: Ison kaupungin ota tai jätä -asenne, sooloilu ja kampitus ei miellytä naapureita– "On Oulun etu, että maakunta menestyy"

Oulu vie ja maa­kun­ta soit­te­lee leh­del­lä: Ison kau­pun­gin ota tai jätä -a­sen­ne, soo­loi­lu ja kam­pi­tus ei miel­ly­tä naa­pu­rei­ta– "On Oulun etu, että maa­kun­ta me­nes­tyy"

06:00 11
Tilaajille
Kuukausi
Hanhimuutto näkyy Oulun seudun pelloilla – metsähanhiparvista voi löytää myös harvinaisempia hanhilajeja

Han­hi­muut­to näkyy Oulun seudun pel­loil­la – met­sä­han­hi­par­vis­ta voi löytää myös har­vi­nai­sem­pia han­hi­la­je­ja

24.09.2020 20:05 1
Tilaajille
Moni oululainen käy lääkärissä Limingassa – Noin 300 ulkopaikkakuntalaista on jo valinnut 10 000 asukkaan kunnan terveyskeskuksen omakseen

Moni ou­lu­lai­nen käy lää­kä­ris­sä Li­min­gas­sa – Noin 300 ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ta on jo va­lin­nut 10 000 asuk­kaan kunnan ter­veys­kes­kuk­sen omak­seen

16.09.2020 06:00 7
Tilaajille
Liminganlahdella ja sen läheisyydessä on nyt äärimmäisen uhanalaisia kiljuhanhia  – WWF kehottaa välttämään hanhien metsästystä alueella

Li­min­gan­lah­del­la ja sen lä­hei­syy­des­sä on nyt ää­rim­mäi­sen uhan­alai­sia kil­ju­han­hia – WWF ke­hot­taa vält­tä­mään hanhien met­säs­tys­tä alueel­la

15.09.2020 12:03 0
Työpajanuoret rakensivat Liminganlahden luontokeskuksen pihaan näyttävän hyönteishotellin

Työ­pa­ja­nuo­ret ra­ken­si­vat Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­sen pihaan näyt­tä­vän hyön­teis­ho­tel­lin

12.09.2020 10:27 0
Limingassa korjataan työmaalla hajonnutta valokuidun runkolinjaa – "Vaikka linjat on merkattu ja käydään näyttämässä, niin silti näitä sattuu"

Li­min­gas­sa kor­ja­taan työ­maal­la ha­jon­nut­ta va­lo­kui­dun run­ko­lin­jaa – "Vaikka linjat on mer­kat­tu ja käydään näyt­tä­mäs­sä, niin silti näitä sattuu"

11.09.2020 20:37 2
Tilaajille
Eikö ihminen koskaan opi, mietti Limingan kirkkoherra Pekka Tuomikoski – julkaisee nyt eettisen version Adolf Hitlerin Taisteluni-teoksesta

Eikö ihminen koskaan opi, mietti Li­min­gan kirk­ko­her­ra Pekka Tuo­mi­kos­ki – jul­kai­see nyt eet­ti­sen version Adolf Hit­le­rin Tais­te­lu­ni-teok­ses­ta

09.09.2020 17:00 4
Tilaajille
Humalaisen nuoren kuljettama auto suistui katolleen ojaan Arkalassa, huumekuski kolhi liikenteenjakajaa Muhoksella – poliisi poimi Oulun seudun liikenteestä useita rattijuoppoja

Hu­ma­lai­sen nuoren kul­jet­ta­ma auto suistui ka­tol­leen ojaan Ar­ka­las­sa, huu­me­kus­ki kolhi lii­ken­teen­ja­ka­jaa Mu­hok­sel­la – poliisi poimi Oulun seudun lii­ken­tees­tä useita rat­ti­juop­po­ja

30.08.2020 08:52 1
Vanhemmat

Lii­ken­ne tiellä 8 py­säy­te­tään ajoit­tain eri­kois­kul­je­tuk­sen takia

26.08.2020 21:23 1
Sorsajahdin aloitus on vuoden merkittävimpiä metsästystapahtumia – Liminkalainen Santeri Rousu, 15, on jo kokenut metsästäjä ja jahdin aloitukseen on päästävä, vaikka olisi koulupäivä

Sor­sa­jah­din aloitus on vuoden mer­kit­tä­vim­piä met­säs­tys­ta­pah­tu­mia – Li­min­ka­lai­nen Santeri Rousu, 15, on jo kokenut met­säs­tä­jä ja jahdin aloi­tuk­seen on pääs­tä­vä, vaikka olisi kou­lu­päi­vä

20.08.2020 17:35 1
Tilaajille
15-vuotias Santeri Rousu osallistuu sorsajahdin aloitukseen

15-vuo­tias Santeri Rousu osal­lis­tuu sor­sa­jah­din aloi­tuk­seen

20.08.2020 17:07 1
Tilaajille
Liminkalainen kuvataiteilija Toni Iskulehto kunnosti paikallisen pubin vieressä olevan teoksen uuteen uskoon

Li­min­ka­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja Toni Is­ku­leh­to kun­nos­ti pai­kal­li­sen pubin vie­res­sä olevan teoksen uuteen uskoon

19.08.2020 20:35 0
Tilaajille
Koronatestausten määrät ovat paisuneet Pohjois-Pohjanmaalla, ja etenkin tulosten saannissa on viiveitä – "Keskustelemme koko ajan ratkaisuista, joilla tilannetta voitaisiin parantaa"

Ko­ro­na­tes­taus­ten määrät ovat pai­su­neet Poh­jois-Poh­jan­maal­la, ja etenkin tu­los­ten saan­nis­sa on vii­vei­tä – "Kes­kus­te­lem­me koko ajan rat­kai­suis­ta, joilla ti­lan­net­ta voi­tai­siin pa­ran­taa"

19.08.2020 17:00 1
Tilaajille
Tupoksen koulun väistötilojen kilpailutus poiki valituksen, rakentaminen etenee siitä huolimatta – valituksen taustalla huonekorkeudesta puuttuvat vajaat viisi senttiä

Tu­pok­sen koulun väis­tö­ti­lo­jen kil­pai­lu­tus poiki va­li­tuk­sen, ra­ken­ta­mi­nen etenee siitä huo­li­mat­ta – va­li­tuk­sen taus­tal­la huo­ne­kor­keu­des­ta puut­tu­vat vajaat viisi senttiä

14.08.2020 15:46 4
Tilaajille
Liminkalaisyritys Sikla toimittaa elementtejä Kainuun keskussairaalalle satojen tuhansien eurojen edestä

Li­min­ka­lais­yri­tys Sikla toi­mit­taa ele­ment­te­jä Kainuun kes­kus­sai­raa­lal­le satojen tu­han­sien eurojen edestä

14.08.2020 10:37 1
Erikoiskuljetus haittaa liikennettä Raahessa ja Limingassa keskiviikkoiltana

Eri­kois­kul­je­tus haittaa lii­ken­net­tä Raa­hes­sa ja Li­min­gas­sa kes­ki­viik­ko­il­ta­na

12.08.2020 21:08 0
Limingassa on ruuhkaa ulkoilureiteillä, joten ratsastajat ja maastopyöräilijät rakentavat nyt pelisääntöjä yhdessä

Li­min­gas­sa on ruuhkaa ul­koi­lu­rei­teil­lä, joten rat­sas­ta­jat ja maas­to­pyö­räi­li­jät ra­ken­ta­vat nyt pe­li­sään­tö­jä yhdessä

05.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Markkinaehtoisia tuulivoimaloita nousee Pohjois-Pohjanmaalle kuin sieniä sateella – Kunnat ovat itse aktiivisia, koska tuulivoima tuo merkittävät kiinteistötuloverot tyhjiin kassoihin

Mark­ki­na­eh­toi­sia tuu­li­voi­ma­loi­ta nousee Poh­jois-Poh­jan­maal­le kuin sieniä sa­teel­la – Kunnat ovat itse ak­tii­vi­sia, koska tuu­li­voi­ma tuo mer­kit­tä­vät kiin­teis­tö­tu­lo­ve­rot tyhjiin kas­soi­hin

04.08.2020 20:00 6
Tilaajille
Erikoiskuljetus liikkuu Raahen ja Limingan välillä maanantai-iltana

Eri­kois­kul­je­tus liikkuu Raahen ja Li­min­gan välillä maa­nan­tai-il­ta­na

03.08.2020 21:33 0