Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Liminka
Kuukausi ja vanhemmat

Vielä ehtii seurata lin­tu­jen syys­muut­toa – syk­syi­sin lintuja on liik­keel­lä enemmän kuin ke­vääl­lä, mutta tun­nis­ta­mi­nen voi olla vai­keam­paa

21.09.2021 06:00 2
Tilaajille

Antti Ylitalo suojeli kym­me­nen heh­taa­ria omia met­siään Li­min­gas­sa ja jäl­ki­kas­vu­kin piti pää­tös­tä hyvänä – met­sä­no­mis­ta­jien suo­je­luin­to on yl­lät­tä­nyt vi­ra­no­mai­set

18.09.2021 06:00 10
Tilaajille

Li­min­gas­sa kam­pan­joi­daan nyt ko­ro­na­ro­ko­tus­ten puo­les­ta – SRK:n johtaja Matti Taskila myöntää leh­ti­haas­tat­te­lus­sa ro­ko­tek­riit­ti­syyt­tä esiin­ty­vän van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ten pii­ris­sä jonkin verran

16.09.2021 19:04 23
Tilaajille

Syys­muu­tol­le läh­te­neet uha­na­lai­set kil­ju­han­het le­päi­le­vät taas Li­min­gan­lah­del­la – met­säs­tä­jiä pyy­de­tään nou­dat­ta­maan eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta

16.09.2021 14:55 1
Tilaajille

Liminka muuttaa ro­ko­tus­käy­tän­tö­jään, nuoret saavat jat­kos­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen kou­lus­sa ilman ajan­va­raus­ta – ­Kun­nan­joh­ta­ja: "Kiel­teis­tä asen­net­ta ollut jonkin verran, mutta ennen kaikkea täällä ollaan ro­ko­tus­myön­tei­siä"

14.09.2021 18:03 18
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ro­kot­teen ottava kantaa vas­tuu­ta myös muista – vi­ra­no­mais­ten ei Oulun seu­dul­la­kaan pidä ryhtyä tans­siin ro­ko­te­vas­tais­ten kanssa

13.09.2021 20:00 49
Tilaajille

Kaleva oi­kai­see

13.09.2021 13:00

Nuorten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­haa­vat Oulun ym­pä­ris­tö­kun­nis­sa – Li­min­gas­sa merk­ke­jä ro­ko­tus­vas­tai­suu­des­ta

13.09.2021 06:00 57
Tilaajille

Niit­to­mie­het tykitti kelpo avauk­sen uudella ko­tia­ree­nal­laan – "Mukava pelata Li­min­gas­sa ja uudessa hal­lis­sa, saadaan pai­kal­le enemmän ko­ti­ky­län väkeä"

12.09.2021 20:16 1
Tilaajille

Va­paaeh­tois­ten pe­las­tus­pal­ve­lui­den et­sin­tä­toi­min­ta ja kou­lu­tus vaa­ka­lau­dal­la, koska valtion tu­ki­ra­hoi­tus vähenee vuosi vuo­del­ta

12.09.2021 06:00 5
Tilaajille

Li­min­ka-Ou­lu -kak­sois­rai­tees­ta laa­di­taan ra­ta­suun­ni­tel­ma - Väy­lä­vi­ras­to aloit­taa suun­nit­te­lun ja maas­to­tut­ki­muk­set

09.09.2021 15:46 14

Kaleva Live: Divarin kär­ki­kol­mik­koon täh­tää­vä LNM kohtasi vah­vis­tu­neen OLS:n, poh­joi­sen parhaat sa­li­ban­dy­jouk­kueet kork­ka­si­vat uuden Krank­ka-aree­nan Li­min­gas­sa – katso ottelu tal­leen­tee­na täältä

04.09.2021 16:30 6
Tilaajille

Eri­no­mai­nen ome­na­se­son­ki näkyy sä­pi­nä­nä me­hus­ta­mol­la – mehua lorisee nyt pa­rin­tu­han­nen litran päi­vä­vauh­dil­la

01.09.2021 06:20 1

Ko­ro­na­tar­tun­ta päi­vä­ko­dis­sa Li­min­gas­sa: 46 ihmistä joutui ka­ran­tee­niin

30.08.2021 11:34 2

Poh­jois-Poh­jan­maa sai kokea Venäjän tu­hoa­mis­so­dan raa­kuu­den ison­vi­han aikana – "Ku­vaa­vaa on, että Li­min­gas­ta pol­tet­tiin myös pappi Henrik Lit­ho­vius"

29.08.2021 18:30 20
Tilaajille

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kas­vus­sa Li­min­gas­sa: kahden viikon aikana 22 tar­tun­taa, noin 130 ka­ran­tee­nis­sa – monet tar­tun­nois­ta pe­räi­sin ai­kuis­ten työ­pai­koil­ta

27.08.2021 15:36
Tilaajille

Li­min­gas­sa asuva Hilja Mäl­li­nen täyttää tänään 103 vuotta – "Tuntuu vähän siltä, ettei ole ihan totta, että on niin van­hak­si elänyt"

27.08.2021 09:00 3
Tilaajille

Mit­taus­lai­te kouraan ja maas­toon – kur­kis­tus toi­mi­tu­sin­si­nöö­ri Ve­sa-Mat­ti Mik­ko­sen työ­päi­vään pal­jas­taa, mikä kaikki maan­mit­taa­jan työssä on viime vuo­si­kym­me­ni­nä muut­tu­nut

27.08.2021 07:00
Tilaajille

Ne­los­tien ke­hit­tä­mis­tä koskeva sel­vi­tys val­mis­tui – alus­ta­va hin­ta­lap­pu Pulk­ki­la-Hau­ru­ky­lä-osuu­den uusiksi lait­ta­mi­sel­le 240 mil­joo­naa euroa

26.08.2021 16:09 30
Tilaajille

"Li­min­gas­sa ki­vet­kin ovat peh­meäm­piä, kuin muual­la" – Aikansa rock-täh­ti Abraham Ojan­pe­rä rakasti ko­ti­pi­tä­jään­sä, tai­tei­li­ja­suu­ruus Vilho Lampi tal­len­si sitä maa­lauk­siin

26.08.2021 09:52
Tilaajille