Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoidon ja hoivan etiikka ei ole muut­tu­nut – sääs­tö­kuu­ri on raju, mutta ai­na­kaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei pidä vaipua epä­toi­voon

27.02.2024 06:00 24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lusete­lil­lä ei hätää rat­kais­ta – ma­sen­tu­nut, it­se­tu­hoi­nen lapsi tai nuori kykenee harvoin itse ha­ke­maan apua ti­lan­tee­seen­sa

20.02.2024 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sääs­te­tään sei­nis­tä, ei lasten ja nuorten pal­ve­luis­ta

10.11.2023 08:27 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kas­va­tus­psy­ko­lo­git tu­ke­maan lasten ja nuorten kasvua ja ke­hi­tys­tä

03.06.2023 06:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten pe­rus­ta­son mie­len­ter­veys­pal­ve­lut kuntoon Oulussa – pal­ve­lua esi­mer­kik­si walk in -pe­ri­aat­teel­la

29.04.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Moni nuori jää ilman tar­vit­se­maan­sa kes­kus­te­lu­apua

03.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kah­dek­sas­luok­ka­lai­nen nuori: "Kou­luis­sa pitäisi opettaa enemmän tapoja, joilla kä­si­tel­lä tun­tei­taan"

30.01.2023 05:45 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­ja jul­ki­sel­la puo­lel­la li­sät­tä­vä – kuu­kau­sien mit­tai­set jonot nään­nyt­tä­vät avun etsijän

18.01.2023 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koulua käy­mät­tö­mät nuoret: huos­taan­ot­to­ko rat­kai­su?

11.01.2023 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapseni ei pysty me­ne­mään kouluun – "äi­ti­nä­kin toivon sy­dä­mes­tä­ni, että nuori kävisi koulua, mutta riit­tä­vää tukea ti­lan­tee­seen emme kui­ten­kaan ole saa­neet"

10.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pääsy hoitoon taat­ta­va – pelkona on, että Oulun seudun reu­na-aluei­den mie­len­ter­veys­pal­ve­lut jäävät liian vähälle huo­miol­le

20.11.2022 05:30
Tilaajille
Oululaislähtöinen Nina tietää omasta kokemuksestaan, että silloin kun nuori pyytää apua, on jo tosi paha olla – Toipuminen mielenterveysongelmista kesti vuosia mutta tänään hän näkee elämänsä valoisana

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Nina tietää omasta ko­ke­muk­ses­taan, että silloin kun nuori pyytää apua, on jo tosi paha olla – Toi­pu­mi­nen mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta kesti vuosia mutta tänään hän näkee elä­män­sä va­loi­sa­na

07.10.2022 06:00 6
Tilaajille
Oulun kriisiytyneelle mielenterveyspuolelle lisää työntekijöitä – "Muutokset eivät näy heti erikoissairaanhoidossa"

Oulun krii­siy­ty­neel­le mie­len­ter­veys­puo­lel­le lisää työn­te­ki­jöi­tä – "Muu­tok­set eivät näy heti eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa"

22.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä on yh­tei­nen vastuu lasten ja nuorten mie­len­ter­vey­des­tä – kuu­kau­sien odotus pal­ve­lui­hin on koh­tuu­ton­ta

01.06.2022 05:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avun saa­mi­nen lapsen hätään tus­kai­sen hidasta – vii­mei­se­nä ol­jen­kor­te­na tehty las­ten­suo­je­lu­il­moi­tus evät­tiin

27.02.2022 06:00 5
Tilaajille
Oulun mielenterveyspalvelut ovat kriisissä, työntekijöiltä sataa rajua kritiikkiä Jorma Mäkitalolle ja palvelupäällikölle – "Psykiatrista hoitoa johdetaan kuin tehtaan tuotantolinjaa"

Oulun mie­len­ter­veys­pal­ve­lut ovat krii­sis­sä, työn­te­ki­jöil­tä sataa rajua kri­tiik­kiä Jorma Mä­ki­ta­lol­le ja pal­ve­lu­pääl­li­köl­le – "P­sy­kiat­ris­ta hoitoa joh­de­taan kuin tehtaan tuo­tan­to­lin­jaa"

07.02.2022 12:07 65
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me tar­vit­sem­me työ­ky­kyi­siä nuoria

21.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Mihin me nyt sitten men­nään?” – nuorten avun­tar­ve on tässä ja nyt

08.11.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­lai­set ovat jo pitkään vaa­ti­neet pa­ran­nus­ta lasten ja nuorten mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin

23.09.2021 06:00 5
Tilaajille