Terveydenhuolto
Lukijalta Mielipide Marja Kinnunen

Suomi ikään­tyy vauh­dil­la – on poh­dit­ta­va miten ky­ke­nem­me tar­joa­maan riit­tä­vän määrän hoitoa, kun­tou­tus­ta ja hoivaa

10.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Finlayson toimittaa Huolto­varmuus­keskukselle yli 60 miljoonaa suu-nenäsuojainta – mukana kaupassa on myös oululainen MedKit Finland

Fin­lay­son toi­mit­taa Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le yli 60 mil­joo­naa suu-ne­nä­suo­jain­ta – mukana kau­pas­sa on myös ou­lu­lai­nen MedKit Finland

28.08.2020 07:41 10
Hoitovelan ja jonojen purkamiseen tarvitaan kiireesti ohjelma - keskusta valmis yhteistyöhön myös opposition kanssa

Hoi­to­ve­lan ja jonojen pur­ka­mi­seen tar­vi­taan kii­rees­ti ohjelma - kes­kus­ta valmis yh­teis­työ­hön myös op­po­si­tion kanssa

21.08.2020 16:07 4
"Rahaa pitäisi jakaa sitten kaikille" – arkkiatri Risto Pelkonen ei välttämättä pitäisi hoitajien palkankorotusta perusteltuna, toisin kuin kertakorvausta koronakriisin etulinjaan

"Rahaa pitäisi jakaa sitten kai­kil­le" – ark­kiat­ri Risto Pel­ko­nen ei vält­tä­mät­tä pitäisi hoi­ta­jien pal­kan­ko­ro­tus­ta pe­rus­tel­tu­na, toisin kuin ker­ta­kor­vaus­ta ko­ro­na­krii­sin etu­lin­jaan

20.07.2020 07:00 0
Näkökulma: Suomi unohtamassa maksaa hoitajille koronakorvauksen – moni raatoi valmiuslain pykälien pakottamana terveytensä uhalla

Nä­kö­kul­ma: Suomi unoh­ta­mas­sa maksaa hoi­ta­jil­le ko­ro­na­kor­vauk­sen – moni raatoi val­mius­lain py­kä­lien pa­kot­ta­ma­na ter­vey­ten­sä uhalla

18.07.2020 18:30 4
Tilaajille
Kuka saa hoitoa ja mihin hintaan? Terveysoikeuden tutkija Kaisa-Maria Kimmel pohtii työkseen kipeää kysymystä, jonka koronaepidemia nosti pinnalle

Kuka saa hoitoa ja mihin hin­taan? Ter­veys­oi­keu­den tutkija Kai­sa-Ma­ria Kimmel pohtii työk­seen kipeää ky­sy­mys­tä, jonka ko­ro­na­epi­de­mia nosti pin­nal­le

17.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Amnesty: yli 3000 terveydenhuollon ammattilaista on menehtynyt koronaan maailmanlaajuisesti – Suomessakaan ei onnistuttu henkilöstön suojaamisessa täydellisesti

Am­nes­ty: yli 3000 ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ta on me­neh­ty­nyt ko­ro­naan maail­man­laa­jui­ses­ti – Suo­mes­sa­kaan ei on­nis­tut­tu hen­ki­lös­tön suo­jaa­mi­ses­sa täy­del­li­ses­ti

13.07.2020 02:02 1
Terveydenhuollon kustannukset kasvoivat Oulussa merkittävästi vuodentakaisesta, sama trendi näkyy myös muissa suurissa kaupungeissa

Ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set kas­voi­vat Oulussa mer­kit­tä­väs­ti vuo­den­ta­kai­ses­ta, sama trendi näkyy myös muissa suu­ris­sa kau­pun­geis­sa

22.06.2020 12:45 2
Kasvosuojainten tuotanto alkaa Suomessa todennäköisesti toukokuun aikana – ongelmaksi voi muodostua laadukkaan materiaalin saatavuus

Kas­vo­suo­jain­ten tuo­tan­to alkaa Suo­mes­sa to­den­nä­köi­ses­ti tou­ko­kuun aikana – on­gel­mak­si voi muo­dos­tua laa­duk­kaan ma­te­riaa­lin saa­ta­vuus

14.05.2020 17:28 1
Lumijoki ja Terveystalo sopivat kiistansa – Kustannukset säilyivät ennallaan, mutta sopimusaika lyheni puolella vuodella

Lu­mi­jo­ki ja Ter­veys­ta­lo sopivat kiis­tan­sa – Kus­tan­nuk­set säi­lyi­vät en­nal­laan, mutta so­pi­mus­ai­ka lyheni puo­lel­la vuo­del­la

24.03.2020 18:01 1