HS: Ricardo Duarte nou­se­mas­sa AC Oulun vas­tuu­ve­tä­jäk­si Jyrki Aholan jälkeen

Televisio: Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

Terveydenhuolto

Hoi­ta­jis­ta on huutava pula myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la – työn kuor­mit­ta­vuu­des­ta seuraa jo työ­ky­vyt­tö­myyt­tä ja alan­vaih­to­ja: "Olen saanut paljon ky­se­lyi­tä, että miten voi ir­ti­sa­nou­tua"

27.08.2021 07:00 64
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tus ei ole maa­lis­sa – nyt työ vasta alkaa

13.08.2021 07:00 5
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jä ih­met­te­lee, miksi alan kuor­mit­ta­viin on­gel­miin ei löydetä rat­kai­su­ja: "Pi­tää­kö odot­taa, että sai­raus­lo­mat li­sään­ty­vät?"

20.07.2021 06:00 28
Tilaajille

Oulun ja Ro­va­nie­men lää­kä­ri­kop­te­reis­ta tehtiin vuok­ra­so­pi­mus – vä­li­ai­kais­rat­kai­su kohti omaa ka­lus­toa

13.07.2021 16:00
Tilaajille

Helteet ovat li­sän­neet po­ti­las­mää­riä päi­vys­tyk­ses­sä – OYSin sun­nun­tai on ollut vilkas

04.07.2021 18:50 4

Lähes mil­joo­nan suo­ma­lai­sen asia­kas­mak­sut ale­ne­vat – e­si­mer­kik­si pe­rus­ter­vey­den­huol­lon hoi­ta­ja­vas­taan­otot ovat jat­kos­sa mak­sut­to­mia

01.07.2021 09:19 14
Pääkirjoitus

Tu­le­viin hoi­to­käy­tän­töi­hin voi ottaa mallia vaik­ka­pa Kem­pe­lees­tä, jossa ter­veys­kes­kus­po­ti­lai­ta hoi­ta­vat tutut ko­ke­neet lää­kä­rit

27.06.2021 20:00 14
Tilaajille

Kainuun kes­kus­sai­raa­lan tie­to­jär­jes­tel­mis­sä on­gel­mia – hi­das­ta­vat päi­vys­tys­tä mer­kit­tä­väs­ti

25.06.2021 16:25 4

Ou­lu­lais­pro­fes­so­rit la­taa­vat suorat sanat Suomen ter­veys­kes­kuk­sis­ta: Tilanne saa­tai­siin kuntoon kah­del­la yk­sin­ker­tai­sel­la kons­til­la, jos ne vain otet­tai­siin käyt­töön – Kem­pe­lees­sä asiassa ollaan jo pit­käl­lä

21.06.2021 07:00 33
Tilaajille

Ko­ro­naan kes­kit­ty­mi­nen jättää jäl­keen­sä hoi­to­ve­lan, jonka hin­ta­lap­pu on vielä ar­voi­tus – Lää­kä­ri: "Osa po­ti­lais­ta putosi sai­rauk­sien seu­ran­nas­ta pois"

10.06.2021 18:30 1
Tilaajille

Oulun ke­hit­tä­mä ko­ro­na­ro­ko­tus­ro­bot­ti säästää hoi­ta­jil­ta tu­han­sia työ­tun­te­ja – oh­jel­mis­ton käyttöä tar­koi­tus jatkaa myös muissa ro­ko­tuk­sis­sa

10.06.2021 10:41 3
Tilaajille

Oulu alkaa periä uusia asia­kas­mak­su­ja ter­vey­den­huol­los­sa – lis­tal­la muun muassa jal­ko­jen­hoi­to ja ra­vit­se­mus­te­ra­pia

09.06.2021 07:09 24
Tilaajille

Pih­la­ja­lin­na Hai­luo­don kunnan ter­veys­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jak­si – sopimus koskee lää­kä­ri­pal­ve­lui­ta, hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta jatkaa kunnan työn­te­ki­jöi­nä

11.05.2021 10:57 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­kun­ta­him­me­li ei auta ter­vey­den­huol­lon on­gel­miin

10.05.2021 05:01 1
Tilaajille

THL: Ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten ro­ko­tus­kat­ta­vuus vaih­te­lee alueit­tain – Poh­jois-Poh­jan­maal­la eniten ro­ko­tet­tu ryhmä on muun maan tapaan lää­kä­rit, vähiten ro­ko­tet­tu las­ten­hoi­ta­jia

05.05.2021 20:57 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­den­huol­lon haas­teet voidaan rat­kais­ta ilman so­te-uu­dis­tus­ta

04.05.2021 08:00 7
Tilaajille

Kela muis­tut­taa: mak­sa­mat­to­mat kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jan ter­vey­den­hoi­to­mak­sut siir­ty­vät ulos­ot­toon huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä

06.04.2021 12:23

Täl­lais­ta on ko­ro­na­po­ti­lai­den hoito te­ho-osas­tol­la – "Tauti on sel­väs­ti pa­hem­pi, mitä se on ai­kai­sem­min ollut"

03.04.2021 18:00 14
Tilaajille

Essee: Kul­ku­tau­ti ei saa viedä em­pa­tia­ky­kyäm­me, vaikka pit­kit­ty­nyt ko­ro­na­kur­juus tun­tuu­kin tur­haut­ta­val­ta

28.03.2021 09:00 7
Tilaajille

Voimme kai sentään vielä toivoa löy­tä­väm­me sen vähiten huonon rat­kai­sun

27.03.2021 07:00 2
Tilaajille