Budjetti: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan ta­lous­ar­vio­esi­tys 23 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

Eläimet: Nyt vie­te­tään Eläin­ten päivää – lähetä kuva eläi­mes­tä, joka on sinulle lä­hei­nen

Joko luit tämän: Kar­ja­ti­lal­li­sen mie­les­sä lo­pet­ta­mi­nen käy päi­vit­täin

Terveydenhoito
Potilas puukotti ambulanssia ajanutta ensihoitajaa Pellossa – hengenvaarallisia vammoja saanut hoitaja OYSiin hoitoon

Potilas puu­kot­ti am­bu­lans­sia aja­nut­ta en­si­hoi­ta­jaa Pel­los­sa – hen­gen­vaa­ral­li­sia vammoja saanut hoitaja OYSiin hoitoon

03.10.2022 11:38
Tilaajille
Hoitajajärjestöt Tehy ja Super eivät uhmaa käräjäoikeuden lakkokieltoa

Hoi­ta­ja­jär­jes­töt Tehy ja Super eivät uhmaa kä­rä­jä­oi­keu­den lak­ko­kiel­toa

15.09.2022 18:44
Epä­pä­te­välle lähihoitajalle ehdollista vankeutta, työskenteli hoivakodissa Oulussa ja kavalsi asukkaan varoja – "Ei ollut mitään ydinfysiikkaa"

Epä­pä­te­väl­le lä­hi­hoi­ta­jal­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta, työs­ken­te­li hoi­va­ko­dis­sa Oulussa ja kavalsi asuk­kaan varoja – "Ei ollut mitään ydin­fy­siik­kaa"

24.08.2022 16:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ke­mus­te­ni pe­rus­teel­la tulee tunne, ettei ter­vey­den­huol­toa kiin­nos­ta se, saako potilas hoitoa, pa­ra­nee­ko hän tai pär­jää­kö hän kotona

22.06.2022 06:00 14
Tilaajille
Oululaisprofessori Marjo-Riitta Järvelin: Terveydenhuollon seurantajärjestelmä tarvitsisi remontin

Ou­lu­lais­pro­fes­so­ri Mar­jo-Riit­ta Jär­ve­lin: Ter­vey­den­huol­lon seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä tar­vit­si­si re­mon­tin

17.06.2022 06:00
Tilaajille
Hoitajapulan ratkominen tuontihoitajilla on eettisesti kestämätöntä – Professori: Lähtömaissa tarvitaan hoivatyötä samalla tavalla kuin Suomessa

Hoi­ta­ja­pu­lan rat­ko­mi­nen tuon­ti­hoi­ta­jil­la on eet­ti­ses­ti kes­tä­mä­tön­tä – Pro­fes­so­ri: Läh­tö­mais­sa tar­vi­taan hoi­va­työ­tä samalla tavalla kuin Suo­mes­sa

16.06.2022 16:20 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisiko mah­dol­li­suus saada ge­riat­ri Ou­las­kan­kaal­le, josta eri­kois­lää­kä­ri­apu Oulun ete­läi­ses­sä muu­ten­kin hae­taan?

11.06.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minkä taak­seen jättää, sen edes­tään löytää.

01.05.2022 07:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Löytyy täy­tet­tä re­mon­til­le, jos on roh­keut­ta

29.04.2022 06:30
Tilaajille
Löytyisikö hoitajien palkkakuoppaan täytettä remontilla?
Kolumni

Löy­tyi­si­kö hoi­ta­jien palk­ka­kuop­paan täy­tet­tä re­mon­til­la?

23.04.2022 16:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­den edis­tä­mi­nen on tärkeää

14.11.2021 02:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­den­hoi­to on tär­keim­piä toi­min­to­ja hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nas­sam­me, ja huutaa vah­vem­paa joh­ta­mis­ta

12.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Tutkimus: Sairaalalääkärit painavat pitkää päivää, erityisesti päivystysvuoroilla yhteys sairauspoissaoloihin

Tut­ki­mus: Sai­raa­la­lää­kä­rit pai­na­vat pitkää päivää, eri­tyi­ses­ti päi­vys­tys­vuo­roil­la yhteys sai­raus­pois­sa­oloi­hin

05.11.2021 08:57 5
”Tärkeintä on kunnioittaa potilaan omaa tahtoa” – palliatiivinen hoito on muutakin kuin kipujen lievittämistä, sanoo palkittu Sirkka Peltola

”Tär­kein­tä on kun­nioit­taa po­ti­laan omaa tahtoa” – pal­lia­tii­vi­nen hoito on muu­ta­kin kuin kipujen lie­vit­tä­mis­tä, sanoo pal­kit­tu Sirkka Peltola

23.09.2021 19:00 1
Tilaajille
Digitaalinen älylaastari käyttöön lähivuosina – VTT:llä Oulussa kehitetään puettavaa elektroniikkaa, jota on mukava käyttää

Di­gi­taa­li­nen äly­laas­ta­ri käyt­töön lä­hi­vuo­si­na – VTT:llä Oulussa ke­hi­te­tään puet­ta­vaa elekt­ro­niik­kaa, jota on mukava käyttää

20.09.2021 07:00 8
Tilaajille
Kunnat kilpailevat hoitajista, mutta löytyykö hoitajapulaan ratkaisu Filippiineiltä? Suomalaisyritys aikoo tuoda ensi vuoden aikana maahan 2 000 hoitajaa

Kunnat kil­pai­le­vat hoi­ta­jis­ta, mutta löy­tyy­kö hoi­ta­ja­pu­laan rat­kai­su Fi­lip­pii­neil­tä? Suo­ma­lais­yri­tys aikoo tuoda ensi vuoden aikana maahan 2 000 hoi­ta­jaa

03.09.2021 18:30 38
Tilaajille
Kempeleen koronatilanne on ruuhkauttanut terveyskeskuksen ja koronatestauksen – Kirkonkylän koulun 4.–9. luokan oppilaat etäopetukseen

Kem­pe­leen ko­ro­na­ti­lan­ne on ruuh­kaut­ta­nut ter­veys­kes­kuk­sen ja ko­ro­na­tes­tauk­sen – ­Kir­kon­ky­län koulun 4.–9. luokan op­pi­laat etä­ope­tuk­seen

30.08.2021 17:21 12
Oulun omahoidon viestitoimintoon muutoksia – Virka-aikana lähetetyt viestit ohjataan chat-palveluun

Oulun oma­hoi­don vies­ti­toi­min­toon muu­tok­sia – Vir­ka-ai­ka­na lä­he­te­tyt viestit oh­ja­taan chat-pal­ve­luun

23.08.2021 12:16
Kansanparannukseen pohjautuvista menetelmistä haetaan tukea hyvinvointiin vielä nykyäänkin: "Menetelmillä pyritään hoitamaan oireiden sijaan niitä aiheuttavia juurisyitä"

Kan­san­pa­ran­nuk­seen poh­jau­tu­vis­ta me­ne­tel­mis­tä haetaan tukea hy­vin­voin­tiin vielä ny­kyään­kin: "Me­ne­tel­mil­lä py­ri­tään hoi­ta­maan oi­rei­den sijaan niitä ai­heut­ta­via juu­ri­syi­tä"

13.08.2021 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­sel­la ADHD-ih­mi­sel­lä pitää olla oikeus saada diag­noo­si

07.08.2021 07:00
Tilaajille