LIIKENNE: Poliisi py­säyt­ti yli 200 ki­lo­met­riä tun­nis­sa ajaneen kul­jet­ta­jan Li­min­gas­sa

MAASTOPALOT: Py­hä­jär­ven maas­to­pa­lo saatiin sam­mu­tet­tua – paloa epäil­lään ihmisen ai­heut­ta­mak­si

Terveydenhoito

Opis­ke­li­joi­den mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den jonot on saatu pääosin pu­ret­tua – etä­opis­ke­lu lisäsi neu­ro­psy­kiat­ri­siin al­ku­ar­vioin­tei­hin ha­keu­tu­mis­ta

12.07.2021 15:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pitkä po­ti­las-lää­kä­ri­suh­de mah­dol­lis­taa sai­rau­den pa­rem­man ym­mär­tä­mi­sen ja hoi­ta­mi­sen

11.07.2021 06:30 4
Tilaajille

Asian­tun­ti­ja: Uusien so­te-tie­to­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­nen pitäisi jo aloit­taa – nyt riskinä alueel­li­nen epä­ta­sa-ar­vo

08.07.2021 11:17 1
Tilaajille

Hankala haava on ki­vu­lias ja kallis – uusi hoi­to­mal­li voi tuoda mil­joo­na­sääs­töt

18.05.2021 19:00
Tilaajille

OYS toivoo, että ihmiset ha­keu­tui­si­vat hoitoon ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Kor­pe­lai­nen va­kuut­taa, että sai­raa­las­sa on tur­val­lis­ta asioida

16.04.2021 10:36 3

Oulussa tut­ki­taan, kuinka 6G-tek­no­lo­gia voidaan yh­dis­tää lää­ke­tie­tee­seen – Pro­fes­so­ri visioi, kuinka VR-la­sit voi­tai­siin val­jas­taa Al­zhei­me­rin taudin tai kun­tou­tu­mi­sen seu­ran­taan

26.01.2021 06:00 3
Tilaajille

Ky­syim­me: Miten YTHS selviää uusista asiak­kais­ta?

19.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoidon jat­ku­vuu­den takaava yleis­lää­kä­ri on kul­taa­kin kal­liim­pi, ja löytyy ny­kyi­sin useim­mi­ten yk­si­tyis­sek­to­ril­ta

20.10.2020 07:00 1
Tilaajille

Oulu sai­ras­taa kal­liis­ti – ter­vey­den­huol­lon ikä­va­kioi­dut kus­tan­nuk­set muita suuria kau­pun­ke­ja kor­keam­mat

18.10.2020 07:04 5
Tilaajille

Ve­ri­tuot­tei­ta tar­vi­taan myös poik­keus­ai­ka­na – luo­vut­ta­jia ta­voi­tel­laan pu­he­li­mit­se ja so­siaa­li­sen median kautta

11.10.2020 06:00
Tilaajille

Moni ou­lu­lai­nen käy lää­kä­ris­sä Li­min­gas­sa – Noin 300 ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ta on jo va­lin­nut 10 000 asuk­kaan kunnan ter­veys­kes­kuk­sen omak­seen

16.09.2020 06:00 7
Tilaajille

"Hoi­ta­ja­mi­toi­tus täyttyy jo" – ko­ro­na­epi­de­mia ei estäne hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen to­teu­tu­mis­ta suun­ni­tel­lus­ti lo­ka­kuus­sa, mutta tu­le­vai­suu­den ra­hoi­tus on yhä huolena

03.08.2020 20:39

Täl­lais­ta on sa­la­po­lii­si­työ ko­ro­na­ket­ju­jen kin­te­reil­lä – jäl­jit­tä­jät etsivät al­tis­tu­nei­ta kaup­po­jen työ­vuo­ro­lis­toil­ta ja juhlien ni­mi­luet­te­lois­ta, pa­him­pa­na epi­de­mia-ai­ka­na pu­he­lui­ta soi­tel­tiin aamusta iltaan

08.07.2020 06:30
Tilaajille

Lää­ke­hoi­ta­jien määrä kasvaa hi­taas­ti – Valtio maksaa kou­lu­tuk­sen, mutta ha­ki­ja­ryn­täys­tä ei ole ai­na­kaan vielä näkynyt

19.05.2020 06:00

Näin lau­ma­suo­jaa syntyy ja ko­ro­na­vi­ruk­sel­le se voidaan saada kah­del­la tavalla – Toista asian­tun­ti­ja kuvaa "han­ka­lak­si ja vaa­ral­li­sek­si pro­jek­tik­si"

13.05.2020 19:00
Tilaajille

Oma­kan­taa käy­te­tään eniten Kem­pe­lees­sä, Li­min­gas­sa ja Mu­hok­sel­la – kan­sa­lais­ten suo­sioon noussut palvelu hel­pot­taa re­sep­tien uu­si­mis­ta ja korvaa pu­he­lui­ta lää­kä­ril­le

03.01.2020 07:00 16