Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­lio­lo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kuntien talous
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Veitte jo maat ja veitte jo veet, veitte jo ruskat ja ke­väät…”

15.12.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma­hyö­ty­jen huo­mioi­mi­nen val­tion­osuu­den ta­sauk­ses­sa voisi olla lopulta kun­tien­kin etu

14.12.2023 06:00 7
Olisi puhdasta hölmöilyä vaarantaa vihreän siirtymän eteneminen siksi, että jotkut kunnat hyötyvät siitä enemmän kuin toiset
Pääkirjoitus

Olisi puh­das­ta höl­möi­lyä vaa­ran­taa vihreän siir­ty­män ete­ne­mi­nen siksi, että jotkut kunnat hyö­ty­vät siitä enemmän kuin toiset

13.12.2023 17:00 28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lou­den tila haastaa kuntia yhä voi­mak­kaam­min – to­teu­tues­saan val­tion­osuuk­sien leik­kaus koh­dis­tuu pää­asias­sa si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­hin

28.11.2023 05:30 1
Kuntien valtionosuuksien yllätysleikkaus jaksotetaan – Ministeri Ikosen mukaan jaksotus on ensimmäinen ja nopea ratkaisu kuntien vaikeaan tilanteeseen

Kuntien val­tion­osuuk­sien yl­lä­tys­leik­kaus jak­so­te­taan – ­Mi­nis­te­ri Ikosen mukaan jak­so­tus on en­sim­mäi­nen ja nopea rat­kai­su kuntien vai­keaan ti­lan­tee­seen

20.11.2023 19:48 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On pe­ri­aat­teel­li­nen ky­sy­mys, miten Vaalan kunta suh­tau­tuu mök­ki­läi­siin

15.11.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Parhaat toi­min­ta­mal­lit käyt­töön – valtion kyky tukea kuntia heik­ke­nee

14.04.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­jaus­ve­lan sijaan kun­nis­sa tar­kas­tel­ta­va kor­jaus­tar­vet­ta

09.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liikenne12-oh­jel­man yh­teis­ra­hoi­tus­mal­lis­sa on unoh­det­tu mitä kump­pa­nuus on – kuntien vastuut niiden omasta inf­ras­taan koet­te­le­vat jo nyt kuntien ta­lou­den kes­tä­vyyt­tä

22.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koronan kanssa työs­ken­te­le­vil­le ko­ro­na­li­sä, kyllä kun­nil­la on rahaa maksaa

10.02.2021 05:30 2
Tilaajille
"Pohjois-Pohjanmaalla ollaan hieman muuta maata kriittisempiä päättäjiä kohtaan" – maakuntabarometrin mukaan pohjoispohjalaisia huolettavat tulevaisuudessa asumisen hinta ja kuntien talous

"Poh­jois-Poh­jan­maal­la ollaan hieman muuta maata kriit­ti­sem­piä päät­tä­jiä koh­taan" – maa­kun­ta­ba­ro­met­rin mukaan poh­jois­poh­ja­lai­sia huo­let­ta­vat tu­le­vai­suu­des­sa asu­mi­sen hinta ja kuntien talous

04.02.2021 06:00 9
Tilaajille
Muhoksen kunnanhallitus pienensi talousarvion investointirahoja – kuntaan pyöräilyn ja kävelyn kehittämisohjelma

Mu­hok­sen kun­nan­hal­li­tus pie­nen­si ta­lous­ar­vion in­ves­toin­ti­ra­ho­ja – kuntaan pyö­räi­lyn ja kävelyn ke­hit­tä­mis­oh­jel­ma

07.12.2020 20:35
Tilaajille
Kempeleen talousarvio noin 2,8 miljoonaa euroa alijäämäinen: "Tulosta ei ole runnottu pakolla kauniimmaksi"

Kem­pe­leen ta­lous­ar­vio noin 2,8 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen: "Tu­los­ta ei ole run­not­tu pakolla kau­niim­mak­si"

07.12.2020 20:17 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion luo­vut­ta­va kuntien ”sak­ko­mak­sus­ta” tässä ta­lou­den krii­si­ti­lan­tees­sa

09.10.2020 06:45
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hoitajaliittojen palkkakiri katkesi alkuunsa – alan houkuttavuutta pitää tukea, mutta palkka ei ole ainoa keino
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hoi­ta­ja­liit­to­jen palk­ka­ki­ri katkesi al­kuun­sa – alan hou­kut­ta­vuut­ta pitää tukea, mutta palkka ei ole ainoa keino

29.05.2020 16:00 3
Tilaajille