Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Verotus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­ve­ro on mah­dol­li­nen ja tar­peel­li­nen – sillä on vä­lit­tö­miä po­si­tii­vi­sia ta­lous­vai­ku­tuk­sia ve­ro­poh­jan laa­jen­tu­mi­sen myötä

09.02.2024 06:00 9
Numerohuutokauppa valtiontalouden sopeutustarpeesta nostaa esiin yhä vain karumpia lukemia
Pääkirjoitus

Nu­me­ro­huu­to­kaup­pa val­tion­ta­lou­den so­peu­tus­tar­pees­ta nostaa esiin yhä vain ka­rum­pia lukemia

05.02.2024 17:00 67
Pohjoisen kansanedustajat valmiita veronkorotuksiin – Verotettavia kohteita löytyy yllättävän helposti

Poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jat val­mii­ta ve­ron­ko­ro­tuk­siin – Ve­ro­tet­ta­via koh­tei­ta löytyy yl­lät­tä­vän hel­pos­ti

05.02.2024 06:00 147
Tilaajille
Lounasedun merkitys on paljon verotusarvoaan suurempi – monipuolisesta ruuasta tinkiminen voi kostautua tulevaisuudessa
Kolumni

Lou­nas­edun mer­ki­tys on paljon ve­ro­tus­ar­voaan suu­rem­pi – mo­ni­puo­li­ses­ta ruuasta tin­ki­mi­nen voi kos­tau­tua tu­le­vai­suu­des­sa

13.01.2024 06:05 11
Neljä pohjoisen kaivoskuntaa saa yllättävän lisäpotin uudesta kaivosverosta

Neljä poh­joi­sen kai­vos­kun­taa saa yl­lät­tä­vän li­sä­po­tin uudesta kai­vos­ve­ros­ta

09.01.2024 16:00 3
Tilaajille
Autoliikenteen verotukseen on pakko tehdä isoja muutoksia, eikä se tarkoita lypsylehmän roolin muuttumista
Pääkirjoitus

Au­to­lii­ken­teen ve­ro­tuk­seen on pakko tehdä isoja muu­tok­sia, eikä se tar­koi­ta lyp­sy­leh­män roolin muut­tu­mis­ta

28.12.2023 17:00 29
Päätoimittajat vaativat hallitukselta pikaista muutosta verolakeihin – Oikeusavun tulkitsemisen veronalaiseksi palkaksi nähdään vaarantavan median toimintaedellytyksiä

Pää­toi­mit­ta­jat vaa­ti­vat hal­li­tuk­sel­ta pi­kais­ta muu­tos­ta ve­ro­la­kei­hin – Oi­keus­avun tul­kit­se­mi­sen ve­ron­alai­sek­si pal­kak­si nähdään vaa­ran­ta­van median toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä

14.12.2023 11:07 6
Verotiedot kertovat yhteiskunnasta olennaisia asioita – kuten sen, että valituksista huolimatta Suomessa on täydet mahdollisuudet menestyä
Pääkirjoitus

Ve­ro­tie­dot ker­to­vat yh­teis­kun­nas­ta olen­nai­sia asioita – kuten sen, että va­li­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta Suo­mes­sa on täydet mah­dol­li­suu­det me­nes­tyä

08.11.2023 17:00 8
Kaismo Oulun kaupunginvaltuutettujen tulokuningas, Vähämäki vaalipiirin kansanedustajien ykkönen

Kaismo Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­jen tu­lo­ku­nin­gas, Vä­hä­mä­ki vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien ykkönen

09.11.2023 12:32 12
Tilaajille
Lukujen takaa: Rikas pohjoispohjalainen on 53-vuotias Juha, vauraankin naisen euro on vain 80 senttiä

Lukujen takaa: Rikas poh­jois­poh­ja­lai­nen on 53-vuo­tias Juha, vau­raan­kin naisen euro on vain 80 senttiä

08.11.2023 15:11 11
Tilaajille
Heikki Häggkvist kuittasi Wetterin myynnistä jättipotin – viime vuoden tulot yli 20 miljoonaa euroa

Heikki Häggk­vist kuit­ta­si Wet­te­rin myyn­nis­tä jät­ti­po­tin – viime vuoden tulot yli 20 mil­joo­naa euroa

08.11.2023 15:53
Tilaajille
Lähes miljoonan tienannut Juha Sipilä ex-pääministereiden ylivoimainen tulokuningas

Lähes mil­joo­nan tie­nan­nut Juha Sipilä ex-pää­mi­nis­te­rei­den yli­voi­mai­nen tu­lo­ku­nin­gas

08.11.2023 13:16 23
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen valmentaja ja somevaikuttaja Ilona Siekkinen ylsi jälleen koviin tuloihin – "Tarkoituksenani ei ole olla julkkis"

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen val­men­ta­ja ja so­me­vai­kut­ta­ja Ilona Siek­ki­nen ylsi jälleen koviin tu­loi­hin – "Tar­koi­tuk­se­na­ni ei ole olla julk­kis"

08.11.2023 11:12 1
Tilaajille
Huonekaluketju Veken kalusteen perustajasuvun jäsenet nousivat Lapin suurituloisimpien joukkoon – Markus Ranua tienasi lähes kolme miljoonaa euroa

Huo­ne­ka­lu­ket­ju Veken ka­lus­teen pe­rus­ta­ja­su­vun jäsenet nou­si­vat Lapin suu­ri­tu­loi­sim­pien jouk­koon – Markus Ranua tienasi lähes kolme mil­joo­naa euroa

08.11.2023 09:15
Tilaajille
Oululainen Mahasen isä–poika-kaksikko hurjasteli yrityskaupoilla verotilastojen kärkikolmikkoon – "Ainutkertaisia juttuja"

Ou­lu­lai­nen Mahasen isä–­poi­ka-kak­sik­ko hur­jas­te­li yri­tys­kau­poil­la ve­ro­ti­las­to­jen kär­ki­kol­mik­koon – "Ai­nut­ker­tai­sia jut­tu­ja"

08.11.2023 13:11 1
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Miten isolla palkalla tulee toimeen?

Vastaa ky­se­lyyn: Miten isolla pal­kal­la tulee toi­meen?

02.11.2023 14:02 18
Sote-uudistuksessa hyvinvointialueille ei annettu verotusoikeutta – Tutkija pitää suurimpana valuvikana: "Parhaiten pärjäävät ne, jotka huutavat kovimmin"

Sote-uu­dis­tuk­ses­sa hy­vin­voin­ti­alueil­le ei annettu ve­ro­tus­oi­keut­ta – Tutkija pitää suu­rim­pa­na va­lu­vi­ka­na: "Par­hai­ten pär­jää­vät ne, jotka huu­ta­vat ko­vim­min"

22.10.2023 18:30 54
Tilaajille
Hallitus esittää varainsiirtoveron alentamista, ensiasuntojen verovapaus poistumassa

Hal­li­tus esittää va­rain­siir­to­ve­ron alen­ta­mis­ta, en­si­asun­to­jen ve­ro­va­paus pois­tu­mas­sa

12.10.2023 15:20 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen tehtävä on mah­do­ton, mission im­pos­sib­le

23.09.2023 05:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ve­ro­tus­ta­so kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen maa­han­muu­ton esteenä

22.09.2023 05:14 2