Ravintolat: Kok­ki­pu­la vaivaa Oulun ra­vin­to­loi­ta

Live: Seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä Ou­lu­hal­lis­ta suorana tästä

Baarit: Oulussa on puo­len­tu­si­naa cock­tail­baa­ria, mutta vain yhdessä se on pääasia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Verotus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­tys­apu prog­res­sii­vi­sek­si veroksi – ve­ro­mal­li täyt­täi­si hen­ki­lö­koh­tai­sen, kan­sal­li­sen ja glo­baa­lin oi­keu­den­mu­kai­suu­den vaa­ti­muk­set

03.06.2023 05:15 2
Tilaajille
Kaikki maksavat verot petokorvauksista, vaikka eivät olisi niitä edes saaneet – Verotusmalli kuumentaa tunteita suurten korvausten paliskunnassa

Kaikki mak­sa­vat verot pe­to­kor­vauk­sis­ta, vaikka eivät olisi niitä edes saaneet – Ve­ro­tus­mal­li kuu­men­taa tun­tei­ta suurten kor­vaus­ten pa­lis­kun­nas­sa

10.05.2023 08:00 12
Tilaajille
Kauppakamarien kysely: Yli puolet yrityksestä toivoo hallituksen keventävän verotusta

Kaup­pa­ka­ma­rien kysely: Yli puolet yri­tyk­ses­tä toivoo hal­li­tuk­sen ke­ven­tä­vän ve­ro­tus­ta

08.05.2023 12:10 2
Ruoassa suomalaiset menevät maun ja hinnan perässä – Elintarviketeollisuus tyrmää terveysveron: "Suomalainen suosii ulkomaista, jos ruoan hinta nousee"

Ruoassa suo­ma­lai­set menevät maun ja hinnan perässä – Elin­tar­vi­ke­teol­li­suus tyrmää ter­veys­ve­ron: "Suo­ma­lai­nen suosii ul­ko­mais­ta, jos ruoan hinta nousee"

12.04.2023 20:33 21
Tilaajille
Elintarvikkeiden arvonlisävero ohjaamaan ravintotottumuksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elin­tar­vik­kei­den ar­von­li­sä­ve­ro oh­jaa­maan ra­vin­to­tot­tu­muk­sia

15.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Kansalaisten viimeinen hetki nostaa Suomi suosta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sa­lais­ten vii­mei­nen hetki nostaa Suomi suosta

11.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Mitä hyvinvointivaltio tarkoittaa sinulle?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä hy­vin­voin­ti­val­tio tar­koit­taa si­nul­le?

03.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Kalevan vaa­li­ko­neen ve­ro­ky­sy­mys osoittaa oi­keis­to-va­sem­mis­to-jaon – "Emme voi tukea rik­kai­ta leik­kaa­mal­la neu­vo­lois­ta"

Kalevan vaa­li­ko­neen ve­ro­ky­sy­mys osoit­taa oi­keis­to-va­sem­mis­to-jaon – "Emme voi tukea rik­kai­ta leik­kaa­mal­la neu­vo­lois­ta"

26.02.2023 17:00 33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­tion­vel­ka ei häviä ta­sa-ar­vos­ta kar­si­mal­la – kenen ai­heut­ta­maa velkaa ja vajetta paik­kaam­me vel­ka­pu­heil­la?

16.02.2023 05:30 15
Tilaajille
Oululaisyrittäjä ennakoi vain pientä lisätyötä, remontin teettäjä pitää kotitalousvähennyksen uudistusta jopa erinomaisena – Verottaja: ”Emme halua, että vähennys jää keneltäkään saamatta”

Ou­lu­lais­yrit­tä­jä ennakoi vain pientä li­sä­työ­tä, re­mon­tin teet­tä­jä pitää ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen uu­dis­tus­ta jopa erin­omai­se­na – Ve­rot­ta­ja: ”Emme halua, että vä­hen­nys jää ke­nel­tä­kään saa­mat­ta”

06.02.2023 18:30 11
Tilaajille
Suomen veropohja vuotaa
Kolumni

Suomen ve­ro­poh­ja vuotaa

24.01.2023 16:00 40
Tilaajille
Omistusasumisen veroedun poisto ja asuntosijoittajia suosiva verokohtelu kuumentavat keskustelua – "Asuntovarallisuus keskittyy Suomessa nyt sijoittajien salkkuihin"

Omis­tus­asu­mi­sen ve­ro­edun poisto ja asun­to­si­joit­ta­jia suosiva ve­ro­koh­te­lu kuu­men­ta­vat kes­kus­te­lua – "A­sun­to­va­ral­li­suus kes­kit­tyy Suo­mes­sa nyt si­joit­ta­jien salk­kui­hin"

15.01.2023 18:00 40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omis­tus­asun­non kor­ko­vä­hen­nys pois­tui, mutta asun­to­si­joit­ta­jaa valtio tukee kuu­kau­sit­tain

08.01.2023 05:30 12
Tilaajille
Verohallinto teki laskentavirheen: Osalla eläkeläisistä liian pieni ensi vuoden veroprosentti

Ve­ro­hal­lin­to teki las­ken­ta­vir­heen: Osalla elä­ke­läi­sis­tä liian pieni ensi vuoden ve­ro­pro­sent­ti

16.12.2022 18:44 30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­eläk­kei­siin ko­ro­tus, miten en­na­kon­pi­dä­tys?

14.12.2022 05:15 4
Tilaajille
Suomessa tehdään pimeää työtä jopa 1,4 miljardin euron arvosta – poliisin mukaan pimeään työhön liittyy usein ammattimaista rikollisuutta

Suo­mes­sa tehdään pimeää työtä jopa 1,4 mil­jar­din euron arvosta – ­po­lii­sin mukaan pimeään työhön liittyy usein am­mat­ti­mais­ta ri­kol­li­suut­ta

22.11.2022 13:17 24
Tilaajille
Analyysi: Sukupuoli näkyy verotilastoissa, naisten osuus suurituloisista pieni – Oulun tulokuningattarella 1,4 miljoonan euron tulot

Ana­lyy­si: Su­ku­puo­li näkyy ve­ro­ti­las­tois­sa, naisten osuus suu­ri­tu­loi­sis­ta pieni – Oulun tu­lo­ku­nin­gat­ta­rel­la 1,4 mil­joo­nan euron tulot

09.11.2022 17:00 6
Tilaajille
Mielihyvin veroja maksava kestää avoimuuden
Pääkirjoitus

Mie­li­hy­vin veroja maksava kestää avoi­muu­den

09.11.2022 16:15 24
Tilaajille
Tällaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan 100 kovatuloisinta – miesten ylivoima jatkuu, yksi ikäluokka jyrää  yli muiden

Täl­lai­sia ovat Poh­jois-Poh­jan­maan 100 ko­va­tu­loi­sin­ta – miesten yli­voi­ma jatkuu, yksi ikä­luok­ka jyrää yli muiden

09.11.2022 11:59
Tilaajille
"Alussa oli vain sorvi ja jyrsin" – konepajayrittäjä Keimo Lukkarila maakunnan tulokuninkaaksi yli 14 miljoonan euron pääomatuloilla

"Alussa oli vain sorvi ja jyrsin" – ­ko­ne­pa­jay­rit­tä­jä Keimo Luk­ka­ri­la maa­kun­nan tu­lo­ku­nin­kaak­si yli 14 mil­joo­nan euron pää­oma­tu­loil­la

09.11.2022 11:34 6
Tilaajille