Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Verotus

Finn­watch: Yri­tys­ten ve­ro­lais­sa yhä por­saan­rei­kiä – 10 mil­joo­naa euroa veroja jäi saa­mat­ta pel­käs­tään Carunan ve­ro­suun­nit­te­lun takia viime vuonna

02.09.2021 10:06 25

Bud­je­tin ve­ro­rat­kai­su­ja ka­sa­taan nyt — hal­li­tus aikoo löytää ve­ron­ko­ro­tuk­sia 100–150 mil­joo­naa euroa

24.08.2021 18:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­lu­paus­ten aikaan – Oulun täytyy lo­pet­taa yli va­ro­jem­me elä­mi­nen

11.06.2021 07:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä ei ole enää varaa leikkiä yh­tei­sil­lä va­roil­lam­me

12.06.2021 18:11
Tilaajille
Pääkirjoitus

Nyt hal­li­tus­ta repii maa­kun­ta­ve­ro, jonka vai­ku­tuk­set alueil­la säi­käyt­ti­vät kes­kus­tan

08.06.2021 20:00 17
Tilaajille
Kolumni

Ve­ro­tie­to­jen jul­kai­su turhaa mäs­säi­lyä

04.06.2021 18:00 18
Tilaajille

Marin: Maa­kun­ta­ve­ro etenee, luotan hal­li­tus­puo­luei­den so­pi­muk­seen

03.06.2021 12:35 23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Verojen ko­rot­ta­mi­nen ei ole oikea lääke

02.06.2021 02:30
Tilaajille

Hyvä ta­lous­ke­hi­tys sai ve­ro­tuo­tot kasvuun ennen ko­ro­nak­rii­siä

01.06.2021 09:00
Kolumni

Suo­ma­lai­nen maksaa veronsa mie­lel­lään, ja sitä kan­nat­taa vaalia

29.05.2021 16:00 23
Tilaajille
Pääkirjoitus

Marinin ehdotus prog­res­sii­vi­ses­tä kun­nal­lis­ve­ros­ta on pahasti raakile ja ehkä tar­koi­tet­tu­kin vain näiden vaalien "vap­pu­sa­ta­sek­si"

21.05.2021 20:00 73
Tilaajille

Van­ha­nen: Ki­lo­met­ri­ve­ro­tuk­sen ko­kei­lua sel­vi­te­tään, polt­toai­ne­ve­roon ei uusia ko­ro­tuk­sia tällä vaa­li­kau­del­la

18.05.2021 12:29 19

Säh­köau­to­jen han­kin­ta­tu­ki laa­je­ne­mas­sa pa­ket­tiau­toi­hin – lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Harakka ben­sa­ve­ros­ta: "Sitä ei ko­ro­te­ta, piste"

02.05.2021 18:30 23
Tilaajille

Van­ha­nen: Suo­mel­la ei ole kantaa Yh­dys­val­tain ajamaan yri­tys­ten glo­baa­liin mi­ni­mi­ve­roas­tee­seen

06.04.2021 22:31 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulussa osataan ve­rot­taa – kun seu­raa­va val­tuus­to mää­rit­te­lee kun­ta­ve­ron, tulee se tehdä hah­mot­ta­mal­la ko­ko­nai­suus

08.03.2021 19:00 6
Tilaajille

Etä­töis­tä voi koitua ve­roe­tua - ve­roil­moi­tuk­ses­sa kan­nat­taa huomata työ­huo­ne­vä­hen­nys

27.02.2021 11:28 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teol­li­suut­ta ja vien­ti­teol­li­suut­ta tar­vi­taan kaik­kial­la Suo­mes­sa

14.12.2020 05:00
Tilaajille

Ota etätyöt huo­mioon kodin ja työ­pai­kan vä­lis­ten mat­ka­kus­tan­nus­ten ve­ro­vä­hen­nyk­sis­sä – vain to­teu­tu­neet kulut saa vä­hen­tää

27.11.2020 13:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtio epäon­nis­tuu di­gi­ta­li­saa­tios­sa – läh­tö­koh­ta on aina kui­ten­kin se, että jo kerätty data säilyy, vaikka muu­tok­sia ta­pah­tui­si

16.11.2020 06:00 1
Tilaajille

Finn­watch: Suomi me­net­tää vuo­sit­tain kym­me­niä mil­joo­nia euroja säh­kön­siir­toyh­tiöi­den ve­ro­jär­jes­te­lyi­den vuoksi

10.11.2020 17:13 10