Verotus
Vanhanen: Suomella ei ole kantaa Yhdysvaltain ajamaan yritysten globaaliin minimiveroasteeseen

Van­ha­nen: Suo­mel­la ei ole kantaa Yh­dys­val­tain ajamaan yri­tys­ten glo­baa­liin mi­ni­mi­ve­ro­as­tee­seen

06.04.2021 22:31 9
Oulussa osataan verottaa – kun seuraava valtuusto määrittelee kuntaveron, tulee se tehdä hahmottamalla kokonaisuus
Lukijalta Mielipide Jaakko Ruokola

Oulussa osataan ve­rot­taa – kun seu­raa­va val­tuus­to mää­rit­te­lee kun­ta­ve­ron, tulee se tehdä hah­mot­ta­mal­la ko­ko­nai­suus

08.03.2021 19:00 4
Tilaajille
Etätöistä voi koitua veroetua - veroilmoituksessa kannattaa huomata työhuonevähennys

Etä­töis­tä voi koitua ve­ro­etua - ve­ro­il­moi­tuk­ses­sa kan­nat­taa huomata työ­huo­ne­vä­hen­nys

27.02.2021 11:28 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esa Pellikainen

Teol­li­suut­ta ja vien­ti­teol­li­suut­ta tar­vi­taan kaik­kial­la Suo­mes­sa

14.12.2020 05:00
Tilaajille
Ota etätyöt huomioon kodin ja työpaikan välisten matkakustannusten verovähennyksissä – vain toteutuneet kulut saa vähentää

Ota etätyöt huo­mioon kodin ja työ­pai­kan vä­lis­ten mat­ka­kus­tan­nus­ten ve­ro­vä­hen­nyk­sis­sä – vain to­teu­tu­neet kulut saa vä­hen­tää

27.11.2020 13:30
Lukijalta Mielipide Joonas Kilpivaara

Valtio epä­on­nis­tuu di­gi­ta­li­saa­tios­sa – läh­tö­koh­ta on aina kui­ten­kin se, että jo kerätty data säilyy, vaikka muu­tok­sia ta­pah­tui­si

16.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Finnwatch: Suomi menettää vuosittain kymmeniä miljoonia euroja sähkönsiirtoyhtiöiden verojärjestelyiden vuoksi

Finn­watch: Suomi me­net­tää vuo­sit­tain kym­me­niä mil­joo­nia euroja säh­kön­siir­to­yh­tiöi­den ve­ro­jär­jes­te­lyi­den vuoksi

10.11.2020 17:13 10
Lukijalta Mielipide Veikko Meriläinen

On toi­vot­ta­vaa, että leik­kaus­in­toi­li­jat näkevät ko­ko­nai­suu­den – he su­pis­ta­vat rahan kiertoa yh­teis­kun­nas­sa

10.11.2020 04:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan suurituloisimpien joukossa todella vähän naisia – Balmuirin entinen omistaja Heidi Jaara tienasi noin 1,8 miljoonaa

Poh­jois-Poh­jan­maan suu­ri­tu­loi­sim­pien jou­kos­sa todella vähän naisia – Bal­mui­rin entinen omis­ta­ja Heidi Jaara tienasi noin 1,8 mil­joo­naa

03.11.2020 11:03
Tilaajille
Keskusta ajaa paikannukseen perustuvaa verotusta autoiluun – yksityisyydensuoja luvataan varmistaa

Kes­kus­ta ajaa pai­kan­nuk­seen pe­rus­tu­vaa ve­ro­tus­ta au­toi­luun – yk­si­tyi­syy­den­suo­ja lu­va­taan var­mis­taa

26.10.2020 12:53 44
Lukijalta Mielipide Sanna Huhtela

Köyhien vaa­li­val­vo­jai­set jat­ku­vat ilmassa ole­vis­ta mer­keis­tä pää­tel­len myös koko ny­kyi­sen hal­li­tus­kau­den

02.10.2020 05:15
Tilaajille
Harva kunta nostaa veroja, vaikka talous on lujilla – Oulussa, Kempeleessä ja Ylivieskassa kovimmat paineet veroprosentin nostoon

Harva kunta nostaa veroja, vaikka talous on lujilla – Ou­lus­sa, Kem­pe­lees­sä ja Yli­vies­kas­sa ko­vim­mat paineet ve­ro­pro­sen­tin nostoon

21.09.2020 21:31 8
Tilaajille
Turpeen verotukseen tulee korotus ja lattiahintamekanismi – teollisuudelle uusi sähköistämistuki kannustamaan hiilineutraaliin tuotantoon

Turpeen ve­ro­tuk­seen tulee korotus ja lat­tia­hin­ta­me­ka­nis­mi – teol­li­suu­del­le uusi säh­köis­tä­mis­tu­ki kan­nus­ta­maan hii­li­neut­raa­liin tuo­tan­toon

16.09.2020 17:52 1
Maksaako kodin ja työpaikan välisten matkojen maskit työntekijä vai työnantaja – entä mitä verottaja sanoo?

Mak­saa­ko kodin ja työ­pai­kan vä­lis­ten mat­ko­jen maskit työn­te­ki­jä vai työn­an­ta­ja – entä mitä ve­rot­ta­ja sanoo?

12.08.2020 18:45 7
Lukijalta Mielipide Aki Suokko

Polt­to­ai­ne­ve­ro nousi, sam­mut­taa­ko vii­mei­nen valot? – Tiu­ken­tu­neet ym­pä­ris­tö­nor­mit ovat hyväksi bis­nek­sel­le

04.08.2020 07:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Kinnunen

Sei­ree­ni­lau­lu elä­ke­läi­sil­le on ve­ro­po­pu­lis­mia

01.08.2020 06:30 2
Tilaajille
Polttoainevero nousee huomenna – lisälasku keskimääräiselle autoilijalle noin bensatankin verran

Polt­to­ai­ne­ve­ro nousee huo­men­na – li­sä­las­ku kes­ki­mää­räi­sel­le au­toi­li­jal­le noin ben­sa­tan­kin verran

31.07.2020 10:09 25
Lukijalta Mielipide Mauri Moilanen

Kan­na­tet­ta­va ehdotus elä­ke­läis­ten ve­ro­tuk­ses­ta

29.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Verohallinto huhuilee puuttuvien tilinumeroiden perään, elokuun alussa maksetaan seuraava erä veronpalautuksia: "Eikö teille kelpaa raha?"

Ve­ro­hal­lin­to hu­hui­lee puut­tu­vien ti­li­nu­me­roi­den perään, elokuun alussa mak­se­taan seu­raa­va erä ve­ron­pa­lau­tuk­sia: "Eikö teille kelpaa raha?"

26.07.2020 14:53 4
Keskustan Kurvinen parantaisi verotuksen työhuonevähennystä – "Koronan myötä työelämässä siirryttiin etätöihin"

Kes­kus­tan Kur­vi­nen pa­ran­tai­si ve­ro­tuk­sen työ­huo­ne­vä­hen­nys­tä – "Ko­ro­nan myötä työ­elä­mäs­sä siir­ryt­tiin etä­töi­hin"

26.07.2020 11:09 6