Kesätyöt
Ammatillinen opiskelija voi jatkossa sulauttaa kesätyöt osaksi opintoja ja lähiopintoja tehdään vaikka keskellä kesää – OSAOlla on jo huomattu opiskeluaikojen lyhentyneen

Am­ma­til­li­nen opis­ke­li­ja voi jat­kos­sa su­laut­taa ke­sä­työt osaksi opin­to­ja ja lä­hi­opin­to­ja tehdään vaikka kes­kel­lä kesää – OSAOlla on jo huo­mat­tu opis­ke­lu­ai­ko­jen ly­hen­ty­neen

31.07.2020 06:00 0
Tilaajille
"Kandi voi vielä kysellä tyhmiä" – Hanna Korpela Oulun yliopistosta on yksi tänä kesänä lääkäriä sijaistavista kandeista ja pitää tärkeänä mahdollisuutta oppia konkareilta ennen ammattiin valmistumista

"Kandi voi vielä kysellä tyhmiä" – Hanna Korpela Oulun yli­opis­tos­ta on yksi tänä kesänä lää­kä­riä si­jais­ta­vis­ta kan­deis­ta ja pitää tär­keä­nä mah­dol­li­suut­ta oppia kon­ka­reil­ta ennen am­mat­tiin val­mis­tu­mis­ta

12.07.2020 07:00 2
Tilaajille
K-ryhmän kaupat hakevat kesätyöläisiä heinäkuulle asti

K-ryh­män kaupat hakevat ke­sä­työ­läi­siä hei­nä­kuul­le asti

16.06.2020 14:46 0
Ravintoloiden vilkas avautuminen lisää tuuraajatarvetta, mutta kesätyöpaikkoja on silti aiempaa vähemmän – osuuskauppa Arinan henkilöstöjohtaja: Tilanne muuttuu nyt joka päivä

Ra­vin­to­loi­den vilkas avau­tu­mi­nen lisää tuu­raa­ja­tar­vet­ta, mutta ke­sä­työ­paik­ko­ja on silti aiempaa vä­hem­män – osuus­kaup­pa Arinan hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja: Tilanne muuttuu nyt joka päivä

16.06.2020 13:25 0
Tilaajille
Oulun kaupunki tarjoaakin kesätöitä nuorille – palkattavien määrä on kuitenkin aikaisempia kesiä pienempi, keväällä hakemuksensa jättäneisiin nuoriin otetaan yhteyttä

Oulun kau­pun­ki tar­joaa­kin ke­sä­töi­tä nuo­ril­le – pal­kat­ta­vien määrä on kui­ten­kin ai­kai­sem­pia kesiä pie­nem­pi, ke­vääl­lä ha­ke­muk­sen­sa jät­tä­nei­siin nuoriin otetaan yh­teyt­tä

04.06.2020 11:25 0
Kesätyö kiinnostaa nuoria Pohjois-Suomessa – yläkoululaiset ja lukiolaiset arvostavat hyvää palkkaa

Kesätyö kiin­nos­taa nuoria Poh­jois-Suo­mes­sa – ylä­kou­lu­lai­set ja lu­kio­lai­set ar­vos­ta­vat hyvää palkkaa

18.05.2020 08:00 0
Kesätyöhaku alkaa Kempeleessä – vaihtoehtoina kunnan työt, kesätyöseteli sekä kesäyrittäjyys

Ke­sä­työ­ha­ku alkaa Kem­pe­lees­sä – vaih­to­eh­toi­na kunnan työt, ke­sä­työ­se­te­li sekä ke­sä­yrit­tä­jyys

28.01.2020 15:22 0