Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kesätyöt
Oulun kaupunki pilotoi erityisnuorten kesätyöharjoittelua

Oulun kau­pun­ki pilotoi eri­tyis­nuor­ten ke­sä­työ­har­joit­te­lua

19.02.2024 14:13 1
Oululaisnuori voi tänä kesänä saada aiempaa parempaa palkkaa – Oulun kaupunki poisti vähimmäispalkan ohjeistaan

Ou­lu­lais­nuo­ri voi tänä kesänä saada aiempaa pa­rem­paa palkkaa – Oulun kau­pun­ki poisti vä­him­mäis­pal­kan oh­jeis­taan

07.02.2024 06:03 1
Oulun kaupunki tarjoaa kesätöitä 800 opiskelijalle – kuukauden pestistä palkkaa jopa 1 100 euroa

Oulun kau­pun­ki tarjoaa ke­sä­töi­tä 800 opis­ke­li­jal­le – kuu­kau­den pes­tis­tä palkkaa jopa 1 100 euroa

30.01.2024 10:11 7
Pohde ottaa toista tuhatta kesätyöntekijää, Stora Enson Oulun tehdas nolla – Anni Moilanen, 21, antaa parhaat vinkkinsä kesätyöhakuun

Pohde ottaa toista tuhatta ke­sä­työn­te­ki­jää, Stora Enson Oulun tehdas nolla – Anni Moi­la­nen, 21, antaa parhaat vink­kin­sä ke­sä­työ­ha­kuun

20.01.2024 06:00 15
Tilaajille
Epävarmuus omasta osaamisesta kuormittaa mieltä ja voi aiheuttaa ahdistusta – pohja työhyvinvoinnille luodaan kunnollisella perehdytyksellä

Epä­var­muus omasta osaa­mi­ses­ta kuor­mit­taa mieltä ja voi ai­heut­taa ah­dis­tus­ta – pohja työ­hy­vin­voin­nil­le luodaan kun­nol­li­sel­la pe­reh­dy­tyk­sel­lä

26.06.2023 06:30 1
Tilaajille
Oululainen Ronja Remahl, 19, polkee pyörällä korvapuustit kotiovelle saakka – yhtenä perjantaina kolme nuorta ehtii pyörittää 200 pullaa

Ou­lu­lai­nen Ronja Remahl, 19, polkee pyö­räl­lä kor­va­puus­tit ko­ti­ovel­le saakka – yhtenä per­jan­tai­na kolme nuorta ehtii pyö­rit­tää 200 pullaa

16.06.2023 15:48 1
Tilaajille
Pohde palkitsee viime hetkellä hakeneet kesätyöläiset satojen eurojen bonuksella – Linjaus on herättänyt närää, Pohde myöntää että päätös tehtiin hätäisesti

Pohde pal­kit­see viime het­kel­lä ha­ke­neet ke­sä­työ­läi­set satojen eurojen bo­nuk­sel­la – Linjaus on he­rät­tä­nyt närää, Pohde myöntää että päätös tehtiin hä­täi­ses­ti

13.06.2023 17:00 35
Tilaajille
Oululainen Laia Muurinen, 16, ihaili lapsena ihmisille hyvää mieltä tuovia jäätelökioskin myyjiä – ja tekee nyt samaa työtä itsekin

Ou­lu­lai­nen Laia Muu­ri­nen, 16, ihaili lapsena ih­mi­sil­le hyvää mieltä tuovia jää­te­lö­kios­kin myyjiä – ja tekee nyt samaa työtä itsekin

26.05.2023 17:29 2
Tilaajille
Pohde vauhdittaa kesätyöntekijöiden etsintää vinkkipalkkioilla ja bonuksilla

Pohde vauh­dit­taa ke­sä­työn­te­ki­jöi­den et­sin­tää vink­ki­palk­kioil­la ja bo­nuk­sil­la

28.04.2023 15:05 23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­sä­työn­te­ki­jä on tu­le­vai­suu­den am­mat­ti­lai­nen – nuoret tar­kas­te­le­vat työ­yh­tei­söä ul­ko­puo­li­sen silmin ja heiltä voi saada ar­vok­kai­ta huo­mioi­ta

08.02.2023 06:00 2
Tilaajille
Oulun seurakunnat palkkaavat 130 kesätyöntekijää hautausmaille

Oulun seu­ra­kun­nat palk­kaa­vat 130 ke­sä­työn­te­ki­jää hau­taus­mail­le

06.02.2023 18:28 4
Kesäsijaisten määrä ja kesäloma-ajat huolenaiheena OYSissa: "Tiukassa taloustilanteessa joudumme arvioimaan sijaismäärärahojen optimaalista käyttöä"

Ke­sä­si­jais­ten määrä ja ke­sä­lo­ma-ajat huo­len­ai­hee­na OY­Sis­sa: "Tiu­kas­sa ta­lous­ti­lan­tees­sa jou­dum­me ar­vioi­maan si­jais­mää­rä­ra­ho­jen op­ti­maa­lis­ta käyt­töä"

03.02.2023 05:00 23
Tilaajille
Kilpailu kesätöistä on kovassa vauhdissa Oulussakin – Listasimme vinkit, joilla nappaat kesätyöpaikan itsellesi

Kil­pai­lu ke­sä­töis­tä on kovassa vauh­dis­sa Ou­lus­sa­kin – Lis­ta­sim­me vinkit, joilla nappaat ke­sä­työ­pai­kan it­sel­le­si

25.01.2023 15:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pik­ku­duu­neis­sa opit­tiin tu­le­vai­suus­tai­to­ja – Li­min­gas­sa nuoret loivat itse ke­sä­työn­sä han­ke­työn­te­ki­jöi­den tuella

31.12.2022 05:30
Tilaajille
Reippaat yli-iiläiset Malmihuhdan hillanpoimijaveljekset ovat huhkineet suolla jo sadan kilon edestä, hillarahoilla hankittiin jo motocross-pyörä – kuuntele hulvaton hyvän mielen haastattelu täältä

Reip­paat yli-ii­läi­set Mal­mi­huh­dan hil­lan­poi­mi­ja­vel­jek­set ovat huh­ki­neet suolla jo sadan kilon edestä, hil­la­ra­hoil­la han­kit­tiin jo mo­to­cross-pyö­rä – kuun­te­le hul­va­ton hyvän mielen haas­tat­te­lu täältä

04.08.2022 10:52 28
Kempeleläisellä lammaslaitumella on kaikki hyvin, mutta jedilampaan katoaminen askarruttaa vihiluotolaisia edelleen

Kem­pe­le­läi­sel­lä lam­mas­lai­tu­mel­la on kaikki hyvin, mutta je­di­lam­paan ka­toa­mi­nen as­kar­rut­taa vi­hi­luo­to­lai­sia edel­leen

03.08.2022 06:45
Tilaajille
Taneli Varila haki Oulun kaupungille tanssijaksi, mutta on tyytyväinen ulkotöihin – kysyimme, paljonko kesätyöpaikkoja on vielä auki Pohjois-Pohjanmaalla

Taneli Varila haki Oulun kau­pun­gil­le tans­si­jak­si, mutta on tyy­ty­väi­nen ul­ko­töi­hin – ky­syim­me, pal­jon­ko ke­sä­työ­paik­ko­ja on vielä auki Poh­jois-Poh­jan­maal­la

28.06.2022 18:00
Tilaajille
Kaksikymppiset Roosa ja Sophia julkaisevat kesätyönään kuvia Oulusta Instagramiin – perinteiset kesätyöalat vetävät kuitenkin yhä eniten

Kak­si­kymp­pi­set Roosa ja Sophia jul­kai­se­vat ke­sä­työ­nään kuvia Oulusta Ins­ta­gra­miin – pe­rin­tei­set ke­sä­työ­alat vetävät kui­ten­kin yhä eniten

22.06.2022 12:40 3
Tilaajille
Kesätyöntekijät opastavat Kalevan digituotteiden käytössä

Ke­sä­työn­te­ki­jät opas­ta­vat Kalevan di­gi­tuot­tei­den käy­tös­sä

22.06.2022 07:00 1
"Ei siihen lauluun kuulunut peppua!" – serkukset Armi Kyllönen ja Mirja Tuliniemi leikittivät oululaislapsia leikkipuistoissa viisi vuosikymmentä sitten

"Ei siihen lauluun kuu­lu­nut pep­pua!" – ­ser­kuk­set Armi Kyl­lö­nen ja Mirja Tu­li­nie­mi lei­kit­ti­vät ou­lu­lais­lap­sia leik­ki­puis­tois­sa viisi vuo­si­kym­men­tä sitten

21.06.2022 08:00 1
Tilaajille