Kesätyöt
Kesätöiden työsuojeluongelmat pysyvät samoina vuodesta toiseen – "Joskus nuoret kertovat, etteivät ole uskaltaneet hakea töitä muualta"

Ke­sä­töi­den työ­suo­je­lu­on­gel­mat pysyvät samoina vuo­des­ta toiseen – "Joskus nuoret ker­to­vat, ett­ei­vät ole us­kal­ta­neet hakea töitä muual­ta"

19.06.2021 19:00 9
Tilaajille
Kesäyrittäjäksi ryhtynyt Emma Mourujärvi haaveilee tulevaisuudessa omasta kahvilasta – 4H-organisaatio tarjoaa nuorille yritysvalmennusta ja tukea yrityskokeiluihin

Ke­sä­yrit­tä­jäk­si ryh­ty­nyt Emma Mou­ru­jär­vi haa­vei­lee tu­le­vai­suu­des­sa omasta kah­vi­las­ta – 4H-or­ga­ni­saa­tio tarjoaa nuo­ril­le yri­tys­val­men­nus­ta ja tukea yri­tys­ko­kei­lui­hin

16.06.2021 21:02
Tilaajille
Vintage-vaatteita ja sukututkimusta – oululaisnuoret perustavat kesäksi monenlaisia yrityksiä

Vin­ta­ge-vaat­tei­ta ja su­ku­tut­ki­mus­ta – ou­lu­lais­nuo­ret pe­rus­ta­vat kesäksi mo­nen­lai­sia yri­tyk­siä

14.06.2021 06:15
Muhoksen ja Utajärven nuoret työllistettiin istuttamaan puuntaimista hiilinielu Utajärvelle – "Me tehdään hyvää duunia"

Mu­hok­sen ja Uta­jär­ven nuoret työl­lis­tet­tiin is­tut­ta­maan puun­tai­mis­ta hii­li­nie­lu Uta­jär­vel­le – "Me tehdään hyvää duunia"

13.06.2021 06:30 11
Tilaajille
Kysyimme, voiko ulkopaikkakuntalainen kesätyöläinen saada koronarokotteen Oulussa – Terveysjohtaja: "Koitamme houkutella rokotteelle mahdollisimman monen halukkaan"

Ky­syim­me, voiko ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen ke­sä­työ­läi­nen saada ko­ro­na­ro­kot­teen Oulussa – Ter­veys­joh­ta­ja: "Koi­tam­me hou­ku­tel­la ro­kot­teel­le mah­dol­li­sim­man monen ha­luk­kaan"

10.06.2021 06:00 4
Tilaajille
Kerro meille: Millainen oli ensimmäinen kesätyösi ja mitä siitä opit?

Kerro meille: Mil­lai­nen oli en­sim­mäi­nen ke­sä­työ­si ja mitä siitä opit?

08.06.2021 10:07 2
Johtajuus kiinnostaa tyttöjä – nuorten näkemykset itselleen sopivista aloista ovat kuitenkin yhä hyvin perinteisiä ja sukupuolittuneita

Joh­ta­juus kiin­nos­taa tyttöjä – nuorten nä­ke­myk­set it­sel­leen so­pi­vis­ta aloista ovat kui­ten­kin yhä hyvin pe­rin­tei­siä ja su­ku­puo­lit­tu­nei­ta

24.05.2021 06:30
Tilaajille
Urheiluseuroille tukea 77 000 euroa, rahalla saa kesätöitä 110 nuorta

Ur­hei­lu­seu­roil­le tukea 77 000 euroa, rahalla saa ke­sä­töi­tä 110 nuorta

06.05.2021 11:00 3
Tilaajille
Hautausmaat kiinnostavat kesätyöpaikkoina – kesätyöllistäjät purkavat nyt tuhansien hakemusten sumaa

Hau­taus­maat kiin­nos­ta­vat ke­sä­työ­paik­koi­na – ke­sä­työl­lis­tä­jät pur­ka­vat nyt tu­han­sien ha­ke­mus­ten sumaa

14.04.2021 06:05 1
Toteutuvatko kesätyöt tänäkään vuonna? Yritykset eivät uskalla tarjota vielä varmaa paikkaa – Näin nuoret, työnantajat ja SAK opastavat poikkeusajan työnhakuun

To­teu­tu­vat­ko ke­sä­työt tä­nä­kään vuonna? Yri­tyk­set eivät uskalla tarjota vielä varmaa paikkaa – Näin nuoret, työn­an­ta­jat ja SAK opas­ta­vat poik­keus­ajan työn­ha­kuun

28.03.2021 08:55
Tilaajille
Toteutuvatko kesätyöt tänäkään vuonna? Yritykset eivät uskalla tarjota vielä varmaa paikkaa – Näin nuoret, työnantajat ja SAK opastavat poikkeusajan työnhakuun

To­teu­tu­vat­ko ke­sä­työt tä­nä­kään vuonna? Yri­tyk­set eivät uskalla tarjota vielä varmaa paikkaa – Näin nuoret, työn­an­ta­jat ja SAK opas­ta­vat poik­keus­ajan työn­ha­kuun

27.03.2021 19:34
Tilaajille
Yrittäjien Pentikäinen toivoo kunnilta kesätyöseteleitä koronan koettelemille: "Nuorten palkkaaminen kannattaa" – moni työnantaja pitkittää päätöksiään

Yrit­tä­jien Pen­ti­käi­nen toivoo kun­nil­ta ke­sä­työ­se­te­lei­tä koronan koet­te­le­mil­le: "Nuor­ten palk­kaa­mi­nen kan­nat­taa" – moni työn­an­ta­ja pit­kit­tää pää­tök­siään

22.02.2021 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­sä­yrit­tä­jyy­des­tä vaih­to­eh­to ke­sä­töi­den rin­nal­le

12.02.2021 03:30
Tilaajille
Oulun hautausmaille palkataan noin 130 kesätyöntekijää

Oulun hau­taus­mail­le pal­ka­taan noin 130 ke­sä­työn­te­ki­jää

11.02.2021 08:31 2

Oulun kau­pun­ki työl­lis­tää noin 900 opis­ke­li­jaa ke­sä­töi­hin – tar­jol­la töitä har­joit­te­li­joil­le, ke­sä­työ­se­te­li­läi­sil­le ja ke­sä­yrit­tä­jil­le

04.02.2021 17:06
Kysyimme: Miltä näyttää kesätyötilanne Oulussa? "On sellainen tuntuma, että kesätyöntekijöitä palkataan tosi paljon tänä vuonna"

Ky­syim­me: Miltä näyttää ke­sä­työ­ti­lan­ne Ou­lus­sa? "On sel­lai­nen tun­tu­ma, että ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä pal­ka­taan tosi paljon tänä vuonna"

20.01.2021 16:00
Tilaajille
Ammatillinen opiskelija voi jatkossa sulauttaa kesätyöt osaksi opintoja ja lähiopintoja tehdään vaikka keskellä kesää – OSAOlla on jo huomattu opiskeluaikojen lyhentyneen

Am­ma­til­li­nen opis­ke­li­ja voi jat­kos­sa su­laut­taa ke­sä­työt osaksi opin­to­ja ja lä­hi­opin­to­ja tehdään vaikka kes­kel­lä kesää – OSAOlla on jo huo­mat­tu opis­ke­lu­ai­ko­jen ly­hen­ty­neen

31.07.2020 06:00
Tilaajille
"Kandi voi vielä kysellä tyhmiä" – Hanna Korpela Oulun yliopistosta on yksi tänä kesänä lääkäriä sijaistavista kandeista ja pitää tärkeänä mahdollisuutta oppia konkareilta ennen ammattiin valmistumista

"Kandi voi vielä kysellä tyhmiä" – Hanna Korpela Oulun yli­opis­tos­ta on yksi tänä kesänä lää­kä­riä si­jais­ta­vis­ta kan­deis­ta ja pitää tär­keä­nä mah­dol­li­suut­ta oppia kon­ka­reil­ta ennen am­mat­tiin val­mis­tu­mis­ta

12.07.2020 07:00 2
Tilaajille
K-ryhmän kaupat hakevat kesätyöläisiä heinäkuulle asti

K-ryh­män kaupat hakevat ke­sä­työ­läi­siä hei­nä­kuul­le asti

16.06.2020 14:46