Pääkirjoitus: Pu­heen­joh­ta­jil­ta läh­te­nyt mopo käsistä – jäitä hattuun vaa­li­ten­teis­sä, mallia poh­joi­ses­ta

Kaleva selvitti: Ase­ma­kaa­vois­ta va­li­tuk­set menevät läpi ää­rim­mäi­sen harvoin

Luitko jo tämän: Pohde ei ole saanut pal­kan­mak­sua vie­lä­kään kun­toon, hoi­ta­jat rai­vois­saan

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Keskuskauppakamari
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on kriit­ti­nen hetki vah­vis­taa yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­kyä

10.02.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähkön hin­ta­kat­to on huono rat­kai­su säh­kö­pu­laan

19.12.2022 05:00 5
Tilaajille
Ammatillisen koulutuksen osaamista nostettava
Kolumni

Am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen osaa­mis­ta nos­tet­ta­va

15.11.2022 16:00 23
Tilaajille
Moni yritys arvioi vastavalmistuneiden ammattiosaamisen heikentyneen – "Suomella ei ole varaa siihen"

Moni yritys arvioi vas­ta­val­mis­tu­nei­den am­mat­ti­osaa­mi­sen hei­ken­ty­neen – "Suo­mel­la ei ole varaa siihen"

08.11.2022 06:44 7
Keskuskauppakamari: Suomen Nato-jäsenyys toteutumassa ehkä nopeammin kuin kuvitellaan

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ri: Suomen Na­to-jä­se­nyys to­teu­tu­mas­sa ehkä no­peam­min kuin ku­vi­tel­laan

11.05.2022 07:13 12
Kauppakamareiden kysely: Yritysten kilpailukyky on vaarassa myös Pohjois-Suomessa sodan vuoksi – Nato-kannatus korkealla

Kaup­pa­ka­ma­rei­den kysely: Yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­ky on vaa­ras­sa myös Poh­jois-Suo­mes­sa sodan vuoksi – Na­to-kan­na­tus kor­keal­la

23.03.2022 00:01 5
Tilaajille

Naisten osuus EU-mai­den pörs­si­yh­tiöi­den hal­li­tuk­sis­sa on noussut viime vuosina en­nä­tys­kor­keal­le – EU-di­rek­tii­vi su­ku­puo­li­kiin­tiöis­tä etenee

18.03.2022 07:00
Tilaajille
Keskuskauppakamari: Kyberhyökkäykset lisääntyvät – tässä tietoturvaa parantavat pikavinkit

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ri: Ky­ber­hyök­käyk­set li­sään­ty­vät – tässä tie­to­tur­vaa pa­ran­ta­vat pi­ka­vin­kit

09.03.2022 07:36 1
Keskuskauppakamarin tekemä kysely: 75 prosenttia yrityksistä kannattaa laajennetun rokotepassin käyttöönottoa – koronasta johtuvat poissaolot aiheuttaneet monelle ongelmia

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin tekemä kysely: 75 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä kan­nat­taa laa­jen­ne­tun ro­ko­te­pas­sin käyt­töön­ot­toa – ko­ro­nas­ta joh­tu­vat pois­sa­olot ai­heut­ta­neet monelle on­gel­mia

28.01.2022 00:02 5
Päivittäistavarakauppa vaatii tuottajilta kiinteää sopimushintaa satotuotteille – Keskuskauppakamarin mukaan ehto on kohtuuton

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa vaatii tuot­ta­jil­ta kiin­teää so­pi­mus­hin­taa sa­to­tuot­teil­le – Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin mukaan ehto on koh­tuu­ton

15.12.2021 11:22 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­teu­tus rat­kai­see Suomen kes­tä­vän kasvun oh­jel­man on­nis­tu­mi­sen – mukana on hyviä ai­nek­sia ta­lou­den uu­dis­tu­mi­seen ja vih­reään siir­ty­mään

03.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­vies­tin­tää sel­kiy­tet­tä­vä – val­tio­val­lan tulisi pohtia mah­dol­li­suut­ta kan­sa­lai­sel­le suun­na­tun kes­ki­te­tyn, sel­ko­kie­li­sen ja ajan­koh­tai­sen si­vus­ton pe­rus­ta­mi­seen

03.03.2021 06:30
Tilaajille
Ajatus uudesta yliopistosta on aito avaus – Saarikko ei näe, että yliopistoverkko olisi valmis

Ajatus uudesta yli­opis­tos­ta on aito avaus – Saa­rik­ko ei näe, että yli­opis­to­verk­ko olisi valmis

11.12.2020 19:30 4
Suomeen 17 uutta tavarantarkastajaa – yleisiä tarkastuskohteita esimerkiksi rakennusvirheet tai ajoneuvon arvon määritys

Suomeen 17 uutta ta­va­ran­tar­kas­ta­jaa – yleisiä tar­kas­tus­koh­tei­ta esi­mer­kik­si ra­ken­nus­vir­heet tai ajo­neu­von arvon mää­ri­tys

04.12.2020 10:59 1
Kauppakamarin kysely: Yritykset pitävät koulujen ja päiväkotien sulkemista tai ravintola- ja matkustusrajoitusten tiukentamista haitallisimpina koronarajoituksina

Kaup­pa­ka­ma­rin kysely: Yri­tyk­set pitävät kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien sul­ke­mis­ta tai ra­vin­to­la- ja mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mis­ta hai­tal­li­sim­pi­na ko­ro­na­ra­joi­tuk­si­na

14.10.2020 07:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen tulee suun­na­ta suun­ni­tel­tua suu­rem­pi osuus EU:n el­py­mis­vä­li­neen ra­hoi­tuk­ses­ta lii­ken­neinf­raan

13.10.2020 06:15
Tilaajille
Kysely: Lähes 80 prosenttia yrityksistä kokee, ettei hallitus kuuntele yrityksiä tarpeeksi koronan aiheuttamien talousongelmien ratkomisessa

Kysely: Lähes 80 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä kokee, ettei hal­li­tus kuun­te­le yri­tyk­siä tar­peek­si koronan ai­heut­ta­mien ta­lous­on­gel­mien rat­ko­mi­ses­sa

04.09.2020 00:02 7
Lähes viidesosa suomalaisista vientiyrityksistä ennakoi vientinsä putoavan loppuvuonna jopa yli 20 prosenttia – erityisesti matkustusrajoitukset aiheuttavat ongelmia

Lähes vii­des­osa suo­ma­lai­sis­ta vien­ti­yri­tyk­sis­tä ennakoi vien­tin­sä pu­toa­van lop­pu­vuon­na jopa yli 20 pro­sent­tia – eri­tyi­ses­ti mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set ai­heut­ta­vat on­gel­mia

24.08.2020 08:38
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi vah­vem­min kiinni muuhun Eu­roop­paan – Rail Baltica on hyvä esi­merk­ki siitä, kuinka lii­ken­ne­yh­teyk­sien lisäksi TEN-T-po­li­tii­kal­la edis­te­tään in­ves­toin­te­ja kasvun ja työ­paik­ko­jen luo­mi­sek­si

23.07.2020 06:30
Tilaajille
SAK ja STTK tyrmäävät yrittäjäjärjestöjen esityksen paikallisesta sopimisesta: "Maksajan roolia tarjotaan palkansaajille, kyseessä kesän uutisperhonen"

SAK ja STTK tyr­mää­vät yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen esi­tyk­sen pai­kal­li­ses­ta so­pi­mi­ses­ta: "Mak­sa­jan roolia tar­jo­taan pal­kan­saa­jil­le, ky­sees­sä kesän uu­tis­per­ho­nen"

26.06.2020 12:35 3