Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Koronapassi
Kuukausi
Livekeikat vauhdilla liikkeelle, yleisö seuraa hitaammin perässä – 45 Specialin Ilpo Sulkala: "Enää emme hypi rokottamattomien pillin mukaan"

Li­ve­kei­kat vauh­dil­la liik­keel­le, yleisö seuraa hi­taam­min perässä – 45 Spe­cia­lin Ilpo Sul­ka­la: "Enää emme hypi ro­kot­ta­mat­to­mien pillin mukaan"

20.10.2021 09:50 30
Tilaajille
1,5 vuotta poikkeustilaa sai haaparantalaisisän Suomen sisäministerin juttusille – raja-alueen arkimurheet, koronapassi, kaivoskysymykset ja poliisiyhteistyö nousivat keskusteluun

1,5 vuotta poik­keus­ti­laa sai haa­pa­ran­ta­lai­si­sän Suomen si­sä­mi­nis­te­rin jut­tu­sil­le – ra­ja-alueen ar­ki­mur­heet, ko­ro­na­pas­si, kai­vos­ky­sy­myk­set ja po­lii­si­yh­teis­työ nou­si­vat kes­kus­te­luun

19.10.2021 19:38 3
Tilaajille
Koronapassisovelluksessa on korjattavaa – esimerkiksi kolme rokotetta saaneita on jouduttu käännyttämään ravintoloista

Ko­ronapas­si­so­vel­luk­ses­sa on kor­jat­ta­vaa – esi­mer­kik­si kolme ro­ko­tet­ta saa­nei­ta on jou­dut­tu kään­nyt­tä­mään ra­vin­to­lois­ta

17.10.2021 13:04 45
Kuvaa koronapassin QR-koodista ei kannata jakaa – Asiantuntijan mukaan passin väärinkäytön riski ei liity niinkään henkilötietoihin, vaan toisen ihmisen passin käyttöön

Kuvaa ko­ronapas­sin QR-koo­dis­ta ei kannata jakaa – Asian­tun­ti­jan mukaan passin vää­rin­käy­tön riski ei liity niin­kään hen­ki­lö­tie­toi­hin, vaan toisen ihmisen passin käyt­töön

16.10.2021 20:24 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ronapas­sia ei sää­det­ty ih­mis­ten kiu­sak­si vaan koko yh­teis­kun­nan hyväksi

16.10.2021 06:30 6
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi koronapassin käyttöönoton

Edus­kun­ta hy­väk­syi ko­ronapas­sin käyt­töön­oton

15.10.2021 15:13 12
Koronapassin valmistelua vetävä Lohi MTV:lle: Koronapassi käyttöön jo perjantaina

Ko­ronapas­sin val­mis­te­lua vetävä Lohi MTV:l­le: Ko­ronapas­si käyt­töön jo per­jan­tai­na

11.10.2021 18:36 68
Vanhemmat
Perussuomalaiset hiillostivat hallitusta koronapassista, ministerit tuskastuivat

Pe­rus­suo­ma­lai­set hiil­los­ti­vat hal­li­tus­ta ko­ro­na­pas­sis­ta, mi­nis­te­rit tus­kas­tui­vat

23.09.2021 22:24 27
Mitä hyötyä on koronapassista? Selvitimme Oulun terveysjohtajan sekä tapahtuma-alan ammattilaisen näkemykset

Mitä hyötyä on ko­ro­na­pas­sis­ta? Sel­vi­tim­me Oulun ter­veys­joh­ta­jan sekä ta­pah­tu­ma-alan am­mat­ti­lai­sen nä­ke­myk­set

23.09.2021 14:00 5
Tilaajille
Koronapassi eteni eduskuntaan, tällainen se olisi – Maahantulosäännöksiä halutaan jatkaa joulukuun loppuun

Ko­ronapas­si eteni edus­kun­taan, täl­lai­nen se olisi – Maa­han­tu­lo­sään­nök­siä ha­lu­taan jatkaa jou­lu­kuun loppuun

21.09.2021 15:30 15
Hallitus siirtää koronapassista ja maahantulosäännöksistä kertovaa tiedotustilaisuutta

Hal­li­tus siirtää ko­ronapas­sis­ta ja maa­han­tu­lo­sään­nök­sis­tä ker­to­vaa tie­do­tus­ti­lai­suut­ta

21.09.2021 11:40 11
Ilman koronapassia kannattavakin kulttuurilaitos voi joutua sulkemaan oviaan kolmantena perättäisenä vuotena – "En käsitä, mikä on kestänyt näin kauan"

Ilman ko­ronapas­sia kan­nat­ta­va­kin kult­tuu­ri­lai­tos voi joutua sul­ke­maan oviaan kol­man­te­na pe­rät­täi­se­nä vuotena – "En käsitä, mikä on kes­tä­nyt näin kauan"

20.09.2021 19:21 12
Tilaajille
Valiokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä koronapassista: "Monia selvitettäviä perustuslakikysymyksiä"

Va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä ko­ro­na­pas­sis­ta: "Monia sel­vi­tet­tä­viä pe­rus­tus­la­ki­ky­sy­myk­siä"

08.09.2021 09:32 10
Tilaajille
THL:n Mika Salminen Ylellä: Koronapassin edellyttämät testit maksettava todennäköisesti itse – myös päiväkohtaisten tartuntalukujen raportoimisesta voitaisiin luopua

THL:n Mika Sal­mi­nen Ylellä: Ko­ronapas­sin edel­lyt­tä­mät testit mak­set­ta­va to­den­nä­köi­ses­ti itse – myös päi­vä­koh­tais­ten tar­tun­ta­lu­ku­jen ra­por­toi­mi­ses­ta voi­tai­siin luopua

04.09.2021 12:09 45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ronapas­sin avulla voidaan pitää yh­teis­kun­ta auki

14.08.2021 06:00 3
Tilaajille
Ministeri Kiuru: Riskipotentiaalimalli tarjoaisi vision yhteiskunnan aukipitämiseen – saataisiin hyväksymisen jälkeen voimaan "mahdollisimman nopeasti"

Mi­nis­te­ri Kiuru: Ris­ki­po­ten­tiaa­li­mal­li tar­joai­si vision yh­teis­kun­nan au­ki­pi­tä­mi­seen – saa­tai­siin hy­väk­sy­mi­sen jälkeen voimaan "mah­dol­li­sim­man no­peas­ti"

12.08.2021 14:48 8
Hallitus näytti vihreää valoa koronapassille – aikataulu auki, usea ministeriö osallistuu valmisteluun

Hal­li­tus näytti vihreää valoa ko­ronapas­sil­le – ai­ka­tau­lu auki, usea mi­nis­te­riö osal­lis­tuu val­mis­te­luun

05.08.2021 17:51 34
Pääministeri Marin ei uskalla vielä luvata koronapassia syksyksi – "Pitää olla realisti"

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei uskalla vielä luvata ko­ronapas­sia syk­syk­si – "Pitää olla rea­lis­ti"

05.08.2021 16:08 28
Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo pitää rokotepassia epätodennäköisenä ja sen merkitystä vähäisenä

Oulun kau­pun­gin ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo pitää ro­ko­te­pas­sia epä­to­den­nä­köi­se­nä ja sen mer­ki­tys­tä vä­häi­se­nä

28.07.2021 19:00 33
Tilaajille
Paluussa ”uuteen normaaliin” ei ole helppoja ratkaisuja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­luus­sa ”uuteen nor­maa­liin” ei ole help­po­ja rat­kai­su­ja

01.06.2021 01:15 1
Tilaajille