Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Jääkiekko: Kärpät otti viimein en­sim­mäi­sen kolmen pisteen voit­ton­sa

Oikeudenkäynnit: Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mies vyö­ryt­ti oi­keu­des­sa syytä toisen nis­koil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Koronapassi
Keskuskauppakamarin tekemä kysely: 75 prosenttia yrityksistä kannattaa laajennetun rokotepassin käyttöönottoa – koronasta johtuvat poissaolot aiheuttaneet monelle ongelmia

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin tekemä kysely: 75 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä kan­nat­taa laa­jen­ne­tun ro­ko­te­pas­sin käyt­töön­ot­toa – ko­ro­nas­ta joh­tu­vat pois­sa­olot ai­heut­ta­neet monelle on­gel­mia

28.01.2022 00:02 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ronapas­si – van­hen­tu­nut jo syn­tyes­sään

26.01.2022 04:00 2
Tilaajille
Oulussa toivotaan peukut pystyssä, että koronapassi palaisi käyttöön – Teatterin taiteellinen johtaja: "Ensi viikolla lisäohjeita on pakko tulla"

Oulussa toi­vo­taan peukut pys­tys­sä, että ko­ronapas­si palaisi käyt­töön – Teat­te­rin tai­teel­li­nen joh­ta­ja: "Ensi vii­kol­la li­sä­oh­jei­ta on pakko tulla"

03.01.2022 16:00 32
Tilaajille
EU:n ulkopuoliset koronatodistukset kelpaavat nyt Suomessa koronapassina

EU:n ul­ko­puo­li­set ko­ro­na­to­dis­tuk­set kel­paa­vat nyt Suo­mes­sa ko­ronapas­si­na

29.12.2021 13:55
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Aluehallintoviraston päätös, joka johti koronapassin käyttöönottoon Ouluhallilla, ei ollut syrjivä

Hal­lin­to-oi­keus: Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton päätös, joka johti ko­ronapas­sin käyt­töön­ot­toon Ou­lu­hal­lil­la, ei ollut syrjivä

22.12.2021 14:29 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­ruk­sen edessä olemme ta­sa­ver­tai­sia

22.12.2021 03:00 6
Tilaajille
Onko kotitesteistä apua? Vilauttaako joulupukki koronapassia? Voiko oireeton tartuttaa? 12 kysymystä ja vastausta koronaturvalliseen jouluun

Onko ko­ti­tes­teis­tä apua? Vi­laut­taa­ko jou­lu­puk­ki ko­ro­na­pas­sia? Voiko oi­ree­ton tar­tut­taa? 12 ky­sy­mys­tä ja vas­taus­ta ko­ro­na­tur­val­li­seen jouluun

19.12.2021 18:25 9
Tilaajille
Hallituksen ehdotus koronapassin laajemmasta käytöstä lähti lausunnoille – halutaan voimaan pikavauhtia

Hal­li­tuk­sen ehdotus ko­ronapas­sin laa­jem­mas­ta käy­tös­tä lähti lau­sun­noil­le – ha­lu­taan voimaan pi­ka­vauh­tia

17.12.2021 18:25 51
Katso tästä, miten saat koronapassin iäkkäälle läheiselle ilman pankkitunnuksia

Katso tästä, miten saat ko­ronapas­sin iäk­kääl­le lä­hei­sel­le ilman pank­ki­tun­nuk­sia

13.12.2021 14:26 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ronapas­sin avulla voimme pa­rem­min turvata le­vol­li­sen joulun meille kai­kil­le

09.12.2021 05:30 2
Tilaajille
Koronapassin lukeminen ei ole aina onnistunut – Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kerrotaan, että ongelmien pitäisi olla nyt takanapäin

Ko­ronapas­sin lu­ke­mi­nen ei ole aina on­nis­tu­nut – Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sel­ta ker­ro­taan, että on­gel­mien pitäisi olla nyt ta­ka­na­päin

08.12.2021 15:05 3
Tilaajille
EK:n kysely: 64 prosenttia suomalaisista kannattaa koronapassin käytön laajentamista työpaikoille

EK:n kysely: 64 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­taa ko­ronapas­sin käytön laa­jen­ta­mis­ta työ­pai­koil­le

08.12.2021 11:30 17
Raatin uimahallin asiakkaat kiittelivät koronapassin käyttöönottoa, vaikka kaikkia tieto ei ollut ehtinyt tavoittaa – "Useampi on palannut hakemaan henkilöllisyystodistusta"

Raatin ui­ma­hal­lin asiak­kaat kiit­te­li­vät ko­ronapas­sin käyt­töö­not­toa, vaikka kaikkia tieto ei ollut ehtinyt ta­voit­taa – "U­seam­pi on pa­lan­nut ha­ke­maan hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus­ta"

07.12.2021 17:05 22
Tilaajille
Ouluhallilla ja Oulun uimahalleissa otetaan käyttöön koronapassi – ei koske alle 16-vuotiaita

Ou­lu­hal­lil­la ja Oulun ui­ma­hal­leis­sa otetaan käyt­töön ko­ronapas­si – ei koske alle 16-vuo­tiai­ta

06.12.2021 15:35 70
Aluehallintovirasto antoi päätöksen rajoitusten ja koronapassin käytön laajentamisesta koko Pohjois-Pohjanmaalla – lasten harrastamismahdollisuuksiin ei puututa

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to antoi pää­tök­sen ra­joi­tus­ten ja ko­ronapas­sin käytön laa­jen­ta­mi­ses­ta koko Poh­jois-Poh­jan­maal­la – lasten har­ras­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin ei puututa

03.12.2021 20:38
Oulu aloittaa kolmansien rokoteannosten antamisen kaikille yli 18-vuotiaille – rokotteen voi hakea, jos edellisestä on kulunut viisi kuukautta

Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le – ro­kot­teen voi hakea, jos edel­li­ses­tä on kulunut viisi kuu­kaut­ta

03.12.2021 10:34
Rajoitusten ja koronapassin käytön laajentaminen viivästyy Oulussa STM:n lähettämän ohjauskirjeen vuoksi – terveysjohtaja: "Tavoitteena saada pykälä voimaan mahdollisimman pian"

Ra­joi­tus­ten ja ko­ronapas­sin käytön laa­jen­ta­mi­nen vii­väs­tyy Oulussa STM:n lä­het­tä­män oh­jaus­kir­jeen vuoksi – ter­veys­joh­ta­ja: "Ta­voit­tee­na saada pykälä voimaan mah­dol­li­sim­man pian"

02.12.2021 14:31
Oululainen kuntokeskusyrittäjä koronapassikaavailuista: "Väittäisin, ettei kukaan yrittäjä halua vapaaehtoisesti ottaa passia käyttöön"

Ou­lu­lai­nen kun­to­kes­kus­yrit­tä­jä ko­ro­na­pas­si­kaa­vai­luis­ta: "Väit­täi­sin, ettei kukaan yrit­tä­jä halua va­paa­eh­toi­ses­ti ottaa passia käyt­töön"

02.12.2021 08:58 92
Tilaajille
Oulussa harkitaan koronapassin käytön laajentamista esimerkiksi kuntosaleille – vaihtoehtona rajoitukset, jotka koskisivat ennennäkemättömän laajaa joukkoa toimijoita

Oulussa har­ki­taan ko­ronapas­sin käytön laa­jen­ta­mis­ta esi­mer­kik­si kun­to­sa­leil­le – vaih­to­eh­to­na ra­joi­tuk­set, jotka kos­ki­si­vat en­nen­nä­ke­mät­tö­män laajaa joukkoa toi­mi­joi­ta

01.12.2021 16:22
LM-kysely: Lukijoiden enemmistö käyttää koronapassia ongelmitta, osa laajentaisi passivaatimusta huomattavasti – periaatteellinen vastustus pientä

LM-ky­se­ly: Lu­ki­joi­den enem­mis­tö käyttää ko­ronapas­sia on­gel­mit­ta, osa laa­jen­tai­si pas­si­vaa­ti­mus­ta huo­mat­ta­vas­ti – pe­ri­aat­teel­li­nen vas­tus­tus pientä

27.11.2021 18:30 27
Tilaajille