Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

To­teu­tus rat­kai­see Suomen kes­tä­vän kasvun oh­jel­man on­nis­tu­mi­sen – mukana on hyviä ai­nek­sia ta­lou­den uu­dis­tu­mi­seen ja vih­reään siir­ty­mään

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on hyviä aineksia talouden uudistumiseen ja vihreään siirtymään. Ohjelman onnistumisen ratkaisee pitkälti se, saako ohjelma liikkeelle riittävästi yksityisiä investointeja.

Hallitus esitteli vastikään alustavan suunnitelman Suomen kestävän kasvun ohjelmasta eli siitä, miten Suomi aikoo käyttää 2,1 miljardin euron osuutensa EU:n elpymisvälineestä.