Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Ihmiset: Ou­lu­lais­läh­töi­nen Jarkko Nyman kaatoi te­le­vi­sios­sa naisia liu­ku­hih­nal­ta, nyt hän on rak­say­rit­tä­jä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kaivostoiminta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­ten ra­ken­teil­le laa­dit­ta­va pi­kai­ses­ti vaa­ti­muk­set

22.02.2024 05:00
Oulussa kouluttautuu useiden alojen kansainvälisiä asiantuntijoita kaivosalalle, jossa tarvitaan pohjoisen innovaatioita ja osaajia
Kolumni

Oulussa kou­lut­tau­tuu useiden alojen kan­sain­vä­li­siä asian­tun­ti­joi­ta kai­vo­sa­lal­le, jossa tar­vi­taan poh­joi­sen in­no­vaa­tioi­ta ja osaajia

22.10.2023 14:00 7
Tilaajille
Vihreä siirtymä ja pohjoisen luonnonvarat
Kolumni

Vihreä siir­ty­mä ja poh­joi­sen luon­non­va­rat

19.03.2023 14:00 8
Tilaajille
Oulun yliopistossa aloitetaan kestävän kaivostoiminnan maisterikoulutus – kaksivuotinen koulutus suoritetaan kansainvälisesti

Oulun yli­opis­tos­sa aloi­te­taan kes­tä­vän kai­vos­toi­min­nan mais­te­ri­kou­lu­tus – ­kak­si­vuo­ti­nen kou­lu­tus suo­ri­te­taan kan­sain­vä­li­ses­ti

02.09.2022 11:27 7
Oulun yliopistossa etsitään uusia käyttökohteita kaivosjätteille

Oulun yli­opis­tos­sa et­si­tään uusia käyt­tö­koh­tei­ta kai­vos­jät­teil­le

07.04.2022 15:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työ­tä kan­nat­taa vaalia koko Poh­jois-Suo­mes­sa

04.03.2022 06:00 2
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt teki Kuusamon Kouvervaaran uumenista lupaavan kobolttilöydön

La­ti­tu­de 66 Cobalt teki Kuu­sa­mon Kou­ver­vaa­ran uu­me­nis­ta lu­paa­van ko­bolt­ti­löy­dön

07.12.2021 15:57 13
Tilaajille
Euroopan komissio: Kiviaineksen otto Vasikkasuon louhoksesta on heikentänyt alueen suoluontoa

Eu­roo­pan ko­mis­sio: Ki­vi­ai­nek­sen otto Va­sik­ka­suon lou­hok­ses­ta on hei­ken­tä­nyt alueen suo­luon­toa

05.10.2021 21:11 6
Entä jos tuleekin kaivos? Oulun Martimossa asuvat ja liikkuvat ovat huolissaan alueelle haetusta malminetsintäluvasta

Entä jos tu­lee­kin kaivos? Oulun Mar­ti­mos­sa asuvat ja liik­ku­vat ovat huo­lis­saan alueel­le hae­tus­ta mal­min­et­sin­tä­lu­vas­ta

14.09.2021 06:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­toi­min­nan eet­ti­syy­des­tä

04.09.2021 05:00 3
Tilaajille
Kaivosyhtiö tyrmää Oulun kaupungin esittämät huolet mahdollisen malminetsinnän haitoista Martimon alueella

Kai­vos­yh­tiö tyrmää Oulun kau­pun­gin esit­tä­mät huolet mah­dol­li­sen mal­min­et­sin­nän hai­tois­ta Mar­ti­mon alueel­la

26.08.2021 11:26 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi an­ne­taan kai­vos­yh­tiöil­le pala ker­ral­laan – kai­vos­toi­min­nan rin­nal­la tuntuu ab­sur­dil­ta kuun­nel­la kes­kus­te­lua puiden kaa­ta­mi­ses­ta, mää­räs­tä ja siitä, kuka niistä saa päättää

21.07.2021 06:00 18
Tilaajille
Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtaja Kimmo Tiilikainen korostaa tutkimuksen tärkeyttä, mutta ei ota kantaa uusien kaivosten avaamiseen

Geo­lo­gian tut­ki­mus­kes­kuk­sen pää­joh­ta­ja Kimmo Tii­li­kai­nen ko­ros­taa tut­ki­muk­sen tär­keyt­tä, mutta ei ota kantaa uusien kai­vos­ten avaa­mi­seen

21.06.2021 07:00 7
Tilaajille
Tuore selvitys: Kaivosvero ei sovellu kuntien tulolähteeksi –"Luonnonvarojen verotus ei sovi alimmille hallinnontasoille"

Tuore sel­vi­tys: Kai­vos­ve­ro ei sovellu kuntien tu­lo­läh­teek­si –"­Luon­non­va­ro­jen verotus ei sovi alim­mil­le hal­lin­non­ta­soil­le"

08.06.2021 12:08 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meidän poh­joi­sen ih­mis­ten on oltava ak­tii­vi­sia

10.04.2021 06:00 11
Tilaajille
Ratkaisun hetket lähestyvät – avataanko Ylitornion ja Rovaniemen rajalle kaivos? Kultaa ja kobolttia on riittävästi

Rat­kai­sun hetket lä­hes­ty­vät – ava­taan­ko Yli­tor­nion ja Ro­va­nie­men rajalle kaivos? Kultaa ja ko­bolt­tia on riit­tä­väs­ti

30.01.2021 10:35 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­au­toi­lu on kallis rat­kai­su yk­si­tyi­sil­le ih­mi­sil­le ja yh­teis­kun­nal­le

22.12.2020 03:00 4
Tilaajille
LKAB satsaa 400 miljardia kruunua hiilettömään raudanvalmistukseen – Ruotsin suurimman teollisen investoinnin luvataan tuovan jopa 3 000 uutta työpaikkaa vuosittain

LKAB satsaa 400 mil­jar­dia kruunua hii­let­tö­mään rau­dan­val­mis­tuk­seen – Ruotsin suu­rim­man teol­li­sen in­ves­toin­nin lu­va­taan tuovan jopa 3 000 uutta työ­paik­kaa vuo­sit­tain

23.11.2020 17:33 2
Tilaajille

La­ti­tu­de 66 Cobalt sai luvan mal­min­et­sin­tään Juo­ma­suon kai­vos­pii­rin lä­hi­alueel­le – lupa myön­net­tiin nel­jäk­si vuo­dek­si

01.09.2020 18:36