Yritykset
Kriisi pakotti Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät kehittämään liiketoimintaa ja suurin osa uskoo vuoden 2021 olevan valoisa – "Tämä on kestävyyslaji"

Kriisi pakotti Poh­jois-Poh­jan­maan yrit­tä­jät ke­hit­tä­mään lii­ke­toi­min­taa ja suurin osa uskoo vuoden 2021 olevan valoisa – "Tämä on kes­tä­vyys­la­ji"

16.01.2021 06:00
Tilaajille
Yritykset huolissaan tartuntatautilain muutoksesta: Valtion korvattava toimipaikan sulkemisesta aiheutuvat vahingot

Yri­tyk­set huo­lis­saan tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­ses­ta: Valtion kor­vat­ta­va toi­mi­pai­kan sul­ke­mi­ses­ta ai­heu­tu­vat va­hin­got

13.01.2021 14:57 19
Monelta yritykseltä puuttuu henkilöstöedustus päätöksenteossa, ja se on lainvastaista – työntekijä kuuluu usein vain "kahvikerhoon"

Monelta yri­tyk­sel­tä puuttuu hen­ki­lös­tö­edus­tus pää­tök­sen­teos­sa, ja se on lain­vas­tais­ta – työn­te­ki­jä kuuluu usein vain "kah­vi­ker­hoon"

12.01.2021 20:45 1
Anna tänä jouluna vielä yksi joululahja – paikalliselle yrittäjälle
Kolumni Aki Keisu

Anna tänä jouluna vielä yksi jou­lu­lah­ja – pai­kal­li­sel­le yrit­tä­jäl­le

19.12.2020 12:00 7
Tilaajille
Useat Oulun keskustan yritykset ovat lähtökuopissa – "Koronavirus ja etätyöt ovat tietyllä tavalla viimeinen niitti"

Useat Oulun kes­kus­tan yri­tyk­set ovat läh­tö­kuo­pis­sa – "Ko­ro­na­vi­rus ja etätyöt ovat tie­tyl­lä tavalla vii­mei­nen niitti"

13.12.2020 19:00 51
Tilaajille
Koronakaranteenien aiheuttamat sijaiskulut rasittavat yksityistä sote-alaa – kustannustuesta ei ole avuksi

Ko­ro­na­ka­ran­tee­nien ai­heut­ta­mat si­jais­ku­lut ra­sit­ta­vat yk­si­tyis­tä so­te-alaa – kus­tan­nus­tues­ta ei ole avuksi

04.12.2020 22:00 2
Pienestä rovaniemeläisestä hallista löytyy öljyn mustaama mies, jota moottorikelkat ovat vieneet kohta 60 vuotta

Pie­nes­tä ro­va­nie­me­läi­ses­tä hal­lis­ta löytyy öljyn mus­taa­ma mies, jota moot­to­ri­kel­kat ovat vieneet kohta 60 vuotta

30.11.2020 15:00 2
Tilaajille
Oululainen korjaamo kehitteli biokaasulla toimivan mönkijän, jonka uskotaan kiinnostavan varsinkin matkailuyrittäjiä

Ou­lu­lai­nen kor­jaa­mo ke­hit­te­li bio­kaa­sul­la toi­mi­van mön­ki­jän, jonka us­ko­taan kiin­nos­ta­van var­sin­kin mat­kai­lu­yrit­tä­jiä

30.11.2020 06:00 8
Tilaajille
11-vuotias kynttilämestari Juho teki tuhat jätkänkynttilää ja lisää tulee: "Ei tämä meillä tähän talveen jää"

11-vuo­tias kynt­ti­lä­mes­ta­ri Juho teki tuhat jät­kän­kynt­ti­lää ja lisää tulee: "Ei tämä meillä tähän talveen jää"

29.11.2020 06:00 13
Tilaajille
Kempeleläinen Kamrock sai leveämmät hartiat – Pääomasijoittajan mukaantulo vauhdittaa nuoren kiviainesfirman lupaavaa kasvua, tänä vuonna uusia työntekijöitä palkattu jo parikymmentä

Kem­pe­le­läi­nen Kamrock sai le­veäm­mät hartiat – Pää­oma­si­joit­ta­jan mu­kaan­tu­lo vauh­dit­taa nuoren ki­vi­ai­nes­fir­man lu­paa­vaa kasvua, tänä vuonna uusia työn­te­ki­jöi­tä pal­kat­tu jo pa­ri­kym­men­tä

28.11.2020 06:00
Tilaajille
Oulussa avataan harvinaislaatuinen psykiatrinen lääkäriasema – Oulun Psykiatriakeskus haluaa pitää huolta potilaiden lisäksi myös työntekijöistään

Oulussa avataan har­vi­nais­laa­tui­nen psy­kiat­ri­nen lää­kä­ri­ase­ma – Oulun Psy­kiat­ria­kes­kus haluaa pitää huolta po­ti­lai­den lisäksi myös työn­te­ki­jöis­tään

18.11.2020 07:00 3
Tilaajille
Perheyritysten liiton puheenjohtajaksi valittu Algolin Alexander Bargum: "Nyt tarvitaan lisää rohkeita päätöksiä, jotta yritykset saisivat hyppylähdön uuteen kasvuun.”

Per­he­yri­tys­ten liiton pu­heen­joh­ta­jak­si valittu Algolin Ale­xan­der Bargum: "Nyt tar­vi­taan lisää roh­kei­ta pää­tök­siä, jotta yri­tyk­set sai­si­vat hyp­py­läh­dön uuteen kas­vuun.”

11.11.2020 14:42
Kotimaista omistajuutta koetetaan vahvistaa – Juha Sipilän johtamalta työryhmältä odotetaan rohkeita esityksiä helmikuussa

Ko­ti­mais­ta omis­ta­juut­ta koe­te­taan vah­vis­taa – Juha Sipilän joh­ta­mal­ta työ­ryh­mäl­tä odo­te­taan roh­kei­ta esi­tyk­siä hel­mi­kuus­sa

09.11.2020 21:28 5
Tilaajille
Tutkimus: Metsäkoneyhtiö Ponsse on Suomen maineikkain yritys – koronakriisissä vähittäiskauppa ja elintarvikeala paransivat mainettaan

Tut­ki­mus: Met­sä­ko­ne­yh­tiö Ponsse on Suomen mai­neik­kain yritys – ko­ro­na­krii­sis­sä vä­hit­täis­kaup­pa ja elin­tar­vi­ke­ala pa­ran­si­vat mai­net­taan

22.10.2020 05:36 2
Kustannustuki uudelleen käyttöön loppuvuonna – arvosteltuja tukiehtoja voidaan muuttaa kesästä

Kus­tan­nus­tu­ki uu­del­leen käyt­töön lop­pu­vuon­na – ar­vos­tel­tu­ja tu­ki­eh­to­ja voidaan muuttaa kesästä

16.10.2020 13:24
Kauppakamarin kysely: Yritykset pitävät koulujen ja päiväkotien sulkemista tai ravintola- ja matkustusrajoitusten tiukentamista haitallisimpina koronarajoituksina

Kaup­pa­ka­ma­rin kysely: Yri­tyk­set pitävät kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien sul­ke­mis­ta tai ra­vin­to­la- ja mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mis­ta hai­tal­li­sim­pi­na ko­ro­na­ra­joi­tuk­si­na

14.10.2020 07:00 1
Uudenlainen Valo-bisneshotelli tulossa myös Ouluun – Kiinteät konttorit ovat pian historiaa, idean liminkalainen isä Tommi Saari sanoo

Uu­den­lai­nen Va­lo-bis­nes­ho­tel­li tulossa myös Ouluun – Kiin­teät kont­to­rit ovat pian his­to­riaa, idean li­min­ka­lai­nen isä Tommi Saari sanoo

10.10.2020 19:00 2
Tilaajille
Yhteistyössä on voimaa sekä viisauden alku ja juuri
Kolumni Iina Kuvaja

Yh­teis­työs­sä on voimaa sekä vii­sau­den alku ja juuri

18.09.2020 20:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät: Nyt ollaan taantumassa, yritysten kasvuhalut pitävät kuitenkin pintansa

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät: Nyt ollaan taan­tu­mas­sa, yri­tys­ten kas­vu­ha­lut pitävät kui­ten­kin pin­tan­sa

10.09.2020 17:00
Tilaajille
Osakesäästäjät: Pääministeri Marin ei olisi saanut levittää tietoa Kaipolan tehtaan kannattavuudesta  – tiedonsaanti yrityksiltä voi vaikeutua

Osa­ke­sääs­tä­jät: Pää­mi­nis­te­ri Marin ei olisi saanut le­vit­tää tietoa Kai­po­lan tehtaan kan­nat­ta­vuu­des­ta – tie­don­saan­ti yri­tyk­sil­tä voi vai­keu­tua

09.09.2020 16:08 20