Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Yritykset
Oulussa toimiva Euro Motor Center sai maakunnallisen yrittäjäpalkinnon – kiitosta asiakkaiden toiveiden huomioimisesta ja omistautumisesta

Oulussa toimiva Euro Motor Center sai maa­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­pal­kin­non – kii­tos­ta asiak­kai­den toi­vei­den huo­mioi­mi­ses­ta ja omis­tau­tu­mi­ses­ta

03.12.2022 19:00 2
Tilaajille
Saako Oulusta patterikäyttöistä radiota? "Tavarantoimittajat eivät pystyneet vastaamaan viime kevään ja kesän hurjaan kysyntään"

Saako Oulusta pat­te­ri­käyt­töis­tä ra­dio­ta? "Ta­va­ran­toi­mit­ta­jat eivät pys­ty­neet vas­taa­maan viime kevään ja kesän hurjaan ky­syn­tään"

25.11.2022 07:00 10
Tilaajille
Oulun Yrittäjät palkitsee tänä vuonna kaksi kivijalkayritystä, jotka kilpailevat kansainvälisten ketjujen kanssa

Oulun Yrit­tä­jät pal­kit­see tänä vuonna kaksi ki­vi­jal­kay­ri­tys­tä, jotka kil­pai­le­vat kan­sain­vä­lis­ten ket­ju­jen kanssa

20.11.2022 08:44 15
Petrus Schroderus pääsi yli 100 000 euron, Suvi Teräsniskan tienestit kulkevat oman yrityksen kautta – katso lista Oulun seudun kulttuurin ammattilaisten tuloista

Petrus Schro­de­rus pääsi yli 100 000 euron, Suvi Te­räs­nis­kan tie­nes­tit kul­ke­vat oman yri­tyk­sen kautta – katso lista Oulun seudun kult­tuu­rin am­mat­ti­lais­ten tu­lois­ta

09.11.2022 13:45
Tilaajille
Valmet Automotive aikoo listautua Helsingin pörssiin – "Isompaa vaihdetta silmään"

Valmet Au­to­mo­ti­ve aikoo lis­tau­tua Hel­sin­gin pörs­siin – "I­som­paa vaih­det­ta sil­mään"

14.10.2022 10:40 1
Pesänhoitaja haluaa poliisin tutkivan Uroksen varojen käyttöä – konkurssipesä sai uutta tietoa "kiinalaismiljoonista"

Pe­sän­hoi­ta­ja haluaa po­lii­sin tut­ki­van Uroksen varojen käyttöä – kon­kurs­si­pe­sä sai uutta tietoa "kii­na­lais­mil­joo­nis­ta"

03.10.2022 14:55 7
Tilaajille
Taantuman uhkasta taantumatta – juuri nyt on hyvä hetki tarkastella yrityksensä toimintaa ja kehitystarpeita
Kolumni

Taan­tu­man uhkasta taan­tu­mat­ta – juuri nyt on hyvä hetki tar­kas­tel­la yri­tyk­sen­sä toi­min­taa ja ke­hi­tys­tar­pei­ta

23.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Kustannusten ja etenkin sähkön hinnan nousu huolettaa yrityksiä – Oulun kauppakamarin alueella yritysten tulevaisuudennäkymät ovat silti keskivertoa valoisammat

Kus­tan­nus­ten ja etenkin sähkön hinnan nousu huo­let­taa yri­tyk­siä – Oulun kaup­pa­ka­ma­rin alueel­la yri­tys­ten tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mät ovat silti kes­ki­ver­toa va­loi­sam­mat

16.09.2022 13:30 1
Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä kannustetaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin: maalämpöä, aurinkoenergiaa ja maatiloille biokaasua

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­siä kan­nus­te­taan vihreän siir­ty­män ener­giain­ves­toin­tei­hin: maa­läm­pöä, au­rin­ko­ener­giaa ja maa­ti­loil­le bio­kaa­sua

09.09.2022 14:25 17
Tilaajille
Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien tuotteita myydään Pikisaaressa viikonloppuna

Maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten yrit­tä­jien tuot­tei­ta myydään Pi­ki­saa­res­sa vii­kon­lop­pu­na

24.08.2022 09:39 1
Suomalaisten pyöräilyinto ei ole hidastumassa – osassa pyörämalleissa on edelleen saatavuusongelmia ja sähköavusteisia pyöriäkin hankittaisiin enemmän, jos niitä olisi paremmin saatavilla

Suo­ma­lais­ten pyö­räi­ly­in­to ei ole hi­das­tu­mas­sa – osassa pyö­rä­mal­leis­sa on edel­leen saa­ta­vuus­on­gel­mia ja säh­kö­avus­tei­sia pyö­riä­kin han­kit­tai­siin enem­män, jos niitä olisi pa­rem­min saa­ta­vil­la

04.08.2022 14:22 5
Tilaajille
Oululainen Rovakate myydään ruotsalaiselle Fasadgruppenille – Suomeen tuleminen on ollut hanakasti laajentuvan ruotsalaiskonsernin agendalla

Ou­lu­lai­nen Ro­va­ka­te myydään ruot­sa­lai­sel­le Fa­sadg­rup­pe­nil­le – Suomeen tu­le­mi­nen on ollut ha­na­kas­ti laa­jen­tu­van ruot­sa­lais­kon­ser­nin agen­dal­la

06.07.2022 16:24 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­osaa­mi­sen tar­jon­taa vah­vis­tet­ta­va, jotta yri­tyk­sem­me pysyvät tek­no­lo­gian aal­lon­har­jal­la

04.07.2022 06:00
Tilaajille
Oulun Torihotelli on puoliksi valmis – hotelliyhtiön konkurssin aikataulu riippuu nyt siitä, miten yhtiön edustajat saadaan tavoitettua

Oulun To­ri­ho­tel­li on puo­lik­si valmis – ho­tel­li­yh­tiön kon­kurs­sin ai­ka­tau­lu riippuu nyt siitä, miten yhtiön edus­ta­jat saadaan ta­voi­tet­tua

01.07.2022 15:42 39
Tilaajille
Rakennusyhtiö SRV hakee Oulun torihotelliyhtiötä konkurssiin – hotellin rakennuslupa voimassa enää kesäkuun loppuun asti

Ra­ken­nus­yh­tiö SRV hakee Oulun to­ri­ho­tel­li­yh­tiö­tä kon­kurs­siin – ho­tel­lin ra­ken­nus­lu­pa voi­mas­sa enää ke­sä­kuun loppuun asti

29.06.2022 16:57 41
Tilaajille
Stockmann kävi lähellä tarinansa päätä, mutta nousi kuin Virén – toimitusjohtaja Jari Latvanen kertoo perinteisen laatubrändin pelastamisen ajoista

Stock­mann kävi lähellä ta­ri­nan­sa päätä, mutta nousi kuin Virén – toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Lat­va­nen kertoo pe­rin­tei­sen laa­tu­brän­din pe­las­ta­mi­sen ajoista

25.06.2022 08:00 13
Tilaajille
Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset yritysten investointeihin jääneet vähäisiksi – Firmoissa vallitsee talouskyselyn mukaan yllättävänkin positiiviset tulevaisuudennäkymät

Venäjän hyök­käys­so­dan vai­ku­tuk­set yri­tys­ten in­ves­toin­tei­hin jääneet vä­häi­sik­si – Fir­mois­sa val­lit­see ta­lous­ky­se­lyn mukaan yl­lät­tä­vän­kin po­si­tii­vi­set tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mät

17.06.2022 05:00
Oululainen Welado Oy palkittiin Tammisella nuijalla hyvän hallitustyöskentelyn ansiosta

Ou­lu­lai­nen Welado Oy pal­kit­tiin Tam­mi­sel­la nui­jal­la hyvän hal­li­tus­työs­ken­te­lyn an­sios­ta

14.06.2022 10:29
Kasko, osakasko vai pelkkä liikennevakuutus – näitä asioita autovakuutuksen valinnassa kannattaa pohtia
Mainos LähiTapiola Pohjoinen

Kasko, osa­kas­ko vai pelkkä lii­ken­ne­va­kuu­tus – näitä asioita au­to­va­kuu­tuk­sen va­lin­nas­sa kan­nat­taa pohtia

24.04.2022 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tys­ten osaa­mis­ta vah­vis­tet­ta­va il­man­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si

16.04.2022 05:30
Tilaajille