Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Yritykset
Pellolainen Kuljetusliike Enbuska palkittiin vuoden pohjoissuomalaisena kuljetusyrityksenä, tulevaisuus näyttää valoisalta: "Nythän on uusia tehdashankkeita, niin hyvältä näyttää"

Pel­lo­lai­nen Kul­je­tus­lii­ke Enbuska pal­kit­tiin vuoden poh­jois­suo­ma­lai­se­na kul­je­tu­sy­ri­tyk­se­nä, tu­le­vai­suus näyttää va­loi­sal­ta: "Nythän on uusia teh­das­hank­kei­ta, niin hyvältä näyt­tää"

26.03.2023 08:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen on kes­ki­tyt­tä­vä kasvuun – sekä yri­tys­ten että jul­ki­sen vallan on si­joi­tet­ta­va uusiin vihreän siir­ty­män tek­no­lo­gioi­hin ja rat­kai­sui­hin

11.03.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Te­ko­älyn hyö­dyn­tä­mi­nen on joh­ta­mis­ky­sy­mys ja siksi Suo­mel­le iso mah­dol­li­suus

26.02.2023 05:30
Tilaajille
Oulun sijoitus tippui entistä alemmaksi kuntarankingissa – Yrittäjien suosikkipaikaksi nousi yllätysvoittaja suurkaupunkien ulkopuolelta

Oulun si­joi­tus tippui entistä alem­mak­si kun­ta­ran­kin­gis­sa – Yrit­tä­jien suo­sik­ki­pai­kak­si nousi yl­lä­tys­voit­ta­ja suur­kau­pun­kien ul­ko­puo­lel­ta

15.02.2023 09:22 74
Tilaajille
Oululainen Bassoclub-yökerho asetettiin konkurssiin – "Tarina on nyt lopussa, mutta nuorina yrittäjinä olemme oppineet paljon"

Ou­lu­lai­nen Bas­soc­lub-yö­ker­ho ase­tet­tiin kon­kurs­siin – "Tarina on nyt lo­pus­sa, mutta nuorina yrit­tä­ji­nä olemme op­pi­neet paljon"

08.02.2023 16:13 32
Tilaajille
Lentoliikenteen Uberiksi kutsuttu Lygg havittelee yrityksille suoraa lentoyhteyttä Oulusta Luulajaan: "Näemme hirveän potentiaalin"

Len­to­lii­ken­teen Ube­rik­si kut­sut­tu Lygg ha­vit­te­lee yri­tyk­sil­le suoraa len­to­yh­teyt­tä Oulusta Luu­la­jaan: "Näemme hirveän po­ten­tiaa­lin"

06.02.2023 18:00 14
Tilaajille
Oululaisen osuuskauppa Arinan yhteydenpito päättäjiin on viestintäjohtajan mukaan hyvin pientä – Uusi laki tyrmistyttää yrittäjiä, vaikka salattavaa ei ole

Ou­lu­lai­sen osuus­kaup­pa Arinan yh­tey­den­pi­to päät­tä­jiin on vies­tin­tä­joh­ta­jan mukaan hyvin pientä – Uusi laki tyr­mis­tyt­tää yrit­tä­jiä, vaikka sa­lat­ta­vaa ei ole

29.01.2023 18:30 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mis­lä­hei­sil­le aloille oppia yri­tys­maail­mas­ta

14.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus päätyi rajuun keinoon ja määräsi pakoilevia velallisia painostusvankeuteen – "Jos he ovat änkyröitä, he ovat puoli vuotta linnassa"

Oulun kä­rä­jä­oi­keus päätyi rajuun keinoon ja määräsi pa­koi­le­via ve­lal­li­sia pai­nos­tus­van­keu­teen – "Jos he ovat än­ky­röi­tä, he ovat puoli vuotta lin­nas­sa"

07.01.2023 06:00 18
Tilaajille
Tyrnävällä sijaitsevan Hällintalon kotieläinpihan Johanna Ahola vietti unettomia öitä, joiden jälkeen hän päätti lopettaa toiminnan – "Kun päätös oli tehty, olo oli helpottunut"

Tyr­nä­väl­lä si­jait­se­van Häl­lin­ta­lon ko­ti­eläin­pi­han Johanna Ahola vietti unet­to­mia öitä, joiden jälkeen hän päätti lo­pet­taa toi­min­nan – "Kun päätös oli tehty, olo oli hel­pot­tu­nut"

13.12.2022 11:25
Tilaajille
Oulussa toimiva Euro Motor Center sai maakunnallisen yrittäjäpalkinnon – kiitosta asiakkaiden toiveiden huomioimisesta ja omistautumisesta

Oulussa toimiva Euro Motor Center sai maa­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­pal­kin­non – kii­tos­ta asiak­kai­den toi­vei­den huo­mioi­mi­ses­ta ja omis­tau­tu­mi­ses­ta

03.12.2022 19:00 3
Tilaajille
Saako Oulusta patterikäyttöistä radiota? "Tavarantoimittajat eivät pystyneet vastaamaan viime kevään ja kesän hurjaan kysyntään"

Saako Oulusta pat­te­ri­käyt­töis­tä ra­dio­ta? "Ta­va­ran­toi­mit­ta­jat eivät pys­ty­neet vas­taa­maan viime kevään ja kesän hurjaan ky­syn­tään"

25.11.2022 07:00 10
Tilaajille
Oulun Yrittäjät palkitsee tänä vuonna kaksi kivijalkayritystä, jotka kilpailevat kansainvälisten ketjujen kanssa

Oulun Yrit­tä­jät pal­kit­see tänä vuonna kaksi ki­vi­jal­kay­ri­tys­tä, jotka kil­pai­le­vat kan­sain­vä­lis­ten ket­ju­jen kanssa

20.11.2022 08:44 15
Petrus Schroderus pääsi yli 100 000 euron, Suvi Teräsniskan tienestit kulkevat oman yrityksen kautta – katso lista Oulun seudun kulttuurin ammattilaisten tuloista

Petrus Schro­de­rus pääsi yli 100 000 euron, Suvi Te­räs­nis­kan tie­nes­tit kul­ke­vat oman yri­tyk­sen kautta – katso lista Oulun seudun kult­tuu­rin am­mat­ti­lais­ten tu­lois­ta

09.11.2022 13:45
Tilaajille
Valmet Automotive aikoo listautua Helsingin pörssiin – "Isompaa vaihdetta silmään"

Valmet Au­to­mo­ti­ve aikoo lis­tau­tua Hel­sin­gin pörs­siin – "I­som­paa vaih­det­ta sil­mään"

14.10.2022 10:40 1
Pesänhoitaja haluaa poliisin tutkivan Uroksen varojen käyttöä – konkurssipesä sai uutta tietoa "kiinalaismiljoonista"

Pe­sän­hoi­ta­ja haluaa po­lii­sin tut­ki­van Uroksen varojen käyttöä – kon­kurs­si­pe­sä sai uutta tietoa "kii­na­lais­mil­joo­nis­ta"

03.10.2022 14:55 7
Tilaajille
Taantuman uhkasta taantumatta – juuri nyt on hyvä hetki tarkastella yrityksensä toimintaa ja kehitystarpeita
Kolumni

Taan­tu­man uhkasta taan­tu­mat­ta – juuri nyt on hyvä hetki tar­kas­tel­la yri­tyk­sen­sä toi­min­taa ja ke­hi­tys­tar­pei­ta

23.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Kustannusten ja etenkin sähkön hinnan nousu huolettaa yrityksiä – Oulun kauppakamarin alueella yritysten tulevaisuudennäkymät ovat silti keskivertoa valoisammat

Kus­tan­nus­ten ja etenkin sähkön hinnan nousu huo­let­taa yri­tyk­siä – Oulun kaup­pa­ka­ma­rin alueel­la yri­tys­ten tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mät ovat silti kes­ki­ver­toa va­loi­sam­mat

16.09.2022 13:30 1
Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä kannustetaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin: maalämpöä, aurinkoenergiaa ja maatiloille biokaasua

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­siä kan­nus­te­taan vihreän siir­ty­män ener­giain­ves­toin­tei­hin: maa­läm­pöä, au­rin­ko­ener­giaa ja maa­ti­loil­le bio­kaa­sua

09.09.2022 14:25 17
Tilaajille
Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien tuotteita myydään Pikisaaressa viikonloppuna

Maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten yrit­tä­jien tuot­tei­ta myydään Pi­ki­saa­res­sa vii­kon­lop­pu­na

24.08.2022 09:39 1