Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Julkinen liikenne
Poliittiset lakot hiljentävät perjantaina suuren osan joukkoliikenteestä

Po­liit­ti­set lakot hil­jen­tä­vät per­jan­tai­na suuren osan jouk­ko­lii­ken­tees­tä

01.02.2024 20:12 26
Auraamattomat bussipysäkit aiheuttavat vaikeuksia Oulussa – "Palautteen perusteella pysäkkien talvikunnossapidossa olisi parantamisen varaa"

Au­raa­mat­to­mat bus­si­py­sä­kit ai­heut­ta­vat vai­keuk­sia Oulussa – "­Pa­laut­teen pe­rus­teel­la py­säk­kien tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­sa olisi pa­ran­ta­mi­sen varaa"

10.01.2024 06:03 33
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun seudun ju­na­lii­ken­net­tä voidaan lisätä ilman lä­hi­ju­nia­kin

17.08.2023 08:00 18
Tilaajille
Oulun sähköbussien määrä voi nousta kohisten – Joukkoliikenteen kilpailutus päättyy maanantaina

Oulun säh­kö­bus­sien määrä voi nousta ko­his­ten – Jouk­ko­lii­ken­teen kil­pai­lu­tus päättyy maa­nan­tai­na

07.08.2023 07:00 30
Tilaajille
Joukkoliikenteen talviaikataulut astuvat voimaan useilla reiteillä 9. elokuuta

Jouk­ko­lii­ken­teen tal­vi­ai­ka­tau­lut astuvat voimaan useilla rei­teil­lä 9. elo­kuu­ta

01.08.2023 17:18 3
Oulun seudun bussiyhtiöille rahtikuljetusten loppu on kova isku ennestään tukalassa tilanteessa – Nyt pitäisi lisäksi investoida sähköbusseihin

Oulun seudun bus­si­yh­tiöil­le rah­ti­kul­je­tus­ten loppu on kova isku en­nes­tään tu­ka­las­sa ti­lan­tees­sa – Nyt pitäisi lisäksi in­ves­toi­da säh­kö­bus­sei­hin

11.07.2023 09:49 22
Tilaajille
Juhannuksen aukioloajat: Alkoholia saa normaalien aukioloaikojen mukaisesti vielä torstaina – Oulun isot marketit auki koko juhannuksen

Ju­han­nuk­sen au­kio­loa­jat: Al­ko­ho­lia saa nor­maa­lien au­ki­olo­ai­ko­jen mu­kai­ses­ti vielä tors­tai­na – Oulun isot mar­ke­tit auki koko ju­han­nuk­sen

21.06.2023 14:10 10
Katso video: Bussi ajoi törkeästi päin punaisia Kaijonharjussa, muut autot joutuivat pysähtymään – "Kääntö oli rallimainen"

Katso video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa, muut autot jou­tui­vat py­säh­ty­mään – "Kääntö oli ral­li­mai­nen"

27.05.2023 17:30 70
Tilaajille
Uusia linja-autovuoroja kesäkuussa Oulun ja Kuusamon välille – Vuorot palvelevat aikaisia aamuja ja myöhäisiä iltoja

Uusia lin­ja-au­to­vuo­ro­ja ke­sä­kuus­sa Oulun ja Kuu­sa­mon välille – Vuorot pal­ve­le­vat ai­kai­sia aamuja ja myö­häi­siä iltoja

24.03.2023 06:00
Tilaajille
Kajaanin ja Oulun väliseen linja-autoliikenteeseen lisäyksiä tulevana kesänä

Ka­jaa­nin ja Oulun vä­li­seen lin­ja-au­to­lii­ken­tee­seen li­säyk­siä tu­le­va­na kesänä

01.03.2023 11:33 1
Takseissa koettu vuosien varrella tragedioita, suunsoitto ongelmista yleisin: "Täytyy koputtaa puuta"

Tak­seis­sa koettu vuosien var­rel­la tra­ge­dioi­ta, suun­soit­to on­gel­mis­ta ylei­sin: "Täytyy ko­put­taa puuta"

01.02.2023 18:01 10
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteen busseihin on väläytelty vartijoita kitkemään häiriökäyttäytymistä – "Uhka voisi ennaltaehkäistä tilanteita"

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen bus­sei­hin on vä­läy­tel­ty var­ti­joi­ta kit­ke­mään häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä – "Uhka voisi en­nal­ta­eh­käis­tä ti­lan­tei­ta"

01.02.2023 18:00 25
Tilaajille
Neljä retkikohdetta Hailuodosta: Otimme bussin Perämeren suurimpaan saareen, ja päädyimme paikkaan, jossa historiaa löytyy joka puolelta

Neljä ret­ki­koh­det­ta Hai­luo­dos­ta: Otimme bussin Pe­rä­me­ren suu­rim­paan saa­reen, ja pää­dyim­me paik­kaan, jossa his­to­riaa löytyy joka puo­lel­ta

03.12.2022 13:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää bus­si­vuo­ro­ja Top­pi­laan puo­len­yön jäl­keen­kin

15.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Jul­ki­sen lii­ken­teen hinnat kan­nus­ta­vat yk­si­tyis­au­toi­luun

03.05.2022 06:00 6
Tilaajille

Jout­sen­tien ja Pal­je­tien liit­ty­män muu­tos­työt ovat al­ka­neet – vaa­ral­li­sek­si ku­vat­tuun ris­teyk­seen asen­ne­taan lii­ken­ne­va­lot

03.07.2021 08:58 1
Onnikat palaavat tuhansien ihmisten työpaikka-alueelle vuosien tauon jälkeen, mutta korona lykkäsi Ruskon pilottilinjan aloituksen ensi vuoteen

Onnikat pa­laa­vat tu­han­sien ih­mis­ten työ­paik­ka-alueel­le vuosien tauon jäl­keen, mutta korona lykkäsi Ruskon pi­lot­ti­lin­jan aloi­tuk­sen ensi vuoteen

07.04.2021 06:12 21