Etäkoulu
Amerikansuomalaiset pohtivat, uskaltaako lapsia lähettää syksyllä kouluun – "Yhdenkin oppilaan kuolema olisi katastrofi"

Ame­ri­kan­suo­ma­lai­set poh­ti­vat, us­kal­taa­ko lapsia lä­het­tää syk­syl­lä kouluun – "Yh­den­kin op­pi­laan kuolema olisi ka­tast­ro­fi"

01.08.2020 20:33 0
Kumar myi ainoan lehmänsä saadakseen älypuhelimen lapselle – internetyhteys on intialaislasten koulunkäynnin elinehto korona-aikana

Kumar myi ainoan leh­män­sä saa­dak­seen äly­pu­he­li­men lap­sel­le – in­ter­net­yh­teys on in­tia­lais­las­ten kou­lun­käyn­nin elin­eh­to ko­ro­na-ai­ka­na

01.08.2020 20:19 0

Tu­han­net osal­lis­tui­vat hermoja raas­ta­vaan etä­pää­sy­ko­kee­seen

15.05.2020 13:29 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esa Iivonen, Kirsi Pollari

Etä­ope­tus­ta voisi hyö­dyn­tää lä­hi­ope­tuk­sen apuna – myös koulun tar­joa­ma tärkeä so­siaa­li­nen tuki edel­lyt­tää fyy­sis­tä kou­lu­yh­tei­söä

14.05.2020 06:00 2
Tilaajille