Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Asemakaavoitus
Kaleva selvitti: Vain yksi asemakaavavalitus on mennyt läpi viimeisen kymmenen vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaalla – "Kaupungilla on oikeus tehdä myös tyhmiä päätöksiä"

Kaleva sel­vit­ti: Vain yksi ase­ma­kaa­va­va­li­tus on mennyt läpi vii­mei­sen kym­me­nen vuoden aikana Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "­Kau­pun­gil­la on oikeus tehdä myös tyhmiä pää­tök­siä"

23.03.2023 05:00 51
Tilaajille
Raahe kaavoittaa SSAB:n tehdasaluetta – Koksaamon, masuunien, terässulaton, nauhavalssaamon ja voimalaitoksen toiminnat loppuvat

Raahe kaa­voit­taa SSAB:n teh­das­aluet­ta – Kok­saa­mon, ma­suu­nien, te­räs­su­la­ton, nau­ha­vals­saa­mon ja voi­ma­lai­tok­sen toi­min­nat lop­pu­vat

18.10.2022 11:02 17
Tilaajille
Puu-Raksilan kaavamuutos eteni luonnosvaiheeseen, vanhat talot ja Teuvo Pakkalan koulu saamassa suojelumerkinnän

Puu-Rak­si­lan kaa­va­muu­tos eteni luon­nos­vai­hee­seen, vanhat talot ja Teuvo Pak­ka­lan koulu saa­mas­sa suo­je­lu­mer­kin­nän

14.06.2022 17:00 10
Tilaajille
Oulun Lentokentäntien risteykseen tulossa lisäkaistoja – lähialueella selvitetään myös teiden yhdistämistä ja yhden tien siirtoa

Oulun Len­to­ken­tän­tien ris­teyk­seen tulossa li­sä­kais­to­ja – lä­hi­alueel­la sel­vi­te­tään myös teiden yh­dis­tä­mis­tä ja yhden tien siirtoa

24.05.2022 19:50 10
Vaaran kortteli 5:een Oulun keskustassa on tekeillä kaavamuutos – Vikkulan talo säilytetään, kolme kerrostaloa halutaan purkaa uuden tieltä

Vaaran kort­te­li 5:een Oulun kes­kus­tas­sa on te­keil­lä kaa­va­muu­tos – Vik­ku­lan talo säi­ly­te­tään, kolme ker­ros­ta­loa ha­lu­taan purkaa uuden tieltä

23.05.2022 19:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to torp­paa­ja vai mah­dol­lis­ta­ja?

25.02.2022 05:45 14
Tilaajille
Analyysi: Oulun asemanseudun suurhankkeita jarruttaa sopimisen vaikeus – osapuolia pöydän ääressä on peräti seitsemän

Ana­lyy­si: Oulun ase­man­seu­dun suur­hank­kei­ta jar­rut­taa so­pi­mi­sen vaikeus – osa­puo­lia pöydän ääressä on peräti seit­se­män

26.01.2022 06:00 95
Tilaajille
Sivakan Pikisaaren vuokratalohanke etenee: osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville

Sivakan Pi­ki­saa­ren vuok­ra­ta­lo­han­ke etenee: osal­lis­tu­mis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma ase­te­taan näh­tä­vil­le

31.08.2021 21:11 14
Historiallinen pihapiiri uhattuna Pikisaaressa – Sivakan vuokratalohanke herättää huolta asukkaissa

His­to­rial­li­nen pi­ha­pii­ri uhat­tu­na Pi­ki­saa­res­sa – Sivakan vuok­ra­ta­lo­han­ke he­rät­tää huolta asuk­kais­sa

30.08.2021 20:54 53
Tilaajille
Bulevardisuunnitelma muuttaa Alppilaa ja Välivainiota kortteli kerrallaan – Välivainion asukas: "Alueelle on tehty isoja muutoksia ja vauhti vain kiihtyy"

Bu­le­var­di­suun­ni­tel­ma muuttaa Alp­pi­laa ja Vä­li­vai­nio­ta kort­te­li ker­ral­laan – Vä­li­vai­nion asukas: "A­lueel­le on tehty isoja muu­tok­sia ja vauhti vain kiih­tyy"

25.08.2021 06:00 59
Tilaajille
Kaupunginhallitus päätti: Hallinto-oikeudelle esitetään, että se hylkää Pateniemen Sahantie 10:n kaavasta tehdyn valituksen

Kau­pun­gin­hal­li­tus päätti: Hal­lin­to-oi­keu­del­le esi­te­tään, että se hylkää Pa­te­nie­men Sa­han­tie 10:n kaa­vas­ta tehdyn va­li­tuk­sen

23.08.2021 18:15 10
Kaduille ja puistoille tarvitaan nimet, ja Oulussa se vaatii monesti luovuutta – asemakaava-arkkitehti Virpi Rajala kahlaa alueiden historiaa löytääkseen sopivat nimistöaiheet

Ka­duil­le ja puis­toil­le tar­vi­taan nimet, ja Oulussa se vaatii monesti luo­vuut­ta – ase­ma­kaa­va-ark­ki­teh­ti Virpi Rajala kahlaa aluei­den his­to­riaa löy­tääk­seen sopivat ni­mis­tö­ai­heet

31.05.2021 09:12 6

Alek­san­te­rin­ka­tu 15 saa li­sä­ker­rok­sen – ra­ken­nus­oi­keu­den määrä kasvaa 1 640 ker­ros­ne­liö­met­riin

18.05.2021 20:45 2
Tilaajille
Kaakkurissa vireille suuri kauppahanke – Citymarketin naapuriin voi tulla päivittäistavarakauppa

Kaak­ku­ris­sa vi­reil­le suuri kaup­pa­han­ke – Ci­ty­mar­ke­tin naa­pu­riin voi tulla päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa

31.03.2021 18:00 35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Vir­pi­nie­men kehitys aina tor­pa­taan?

19.03.2021 09:00 17
Tilaajille
Läpiajo OYSin alueella loppuu tulevaisuudessa – alueelle tehdään mittavia liikennejärjestelyjä

Läpiajo OYSin alueel­la loppuu tu­le­vai­suu­des­sa – alueel­le tehdään mit­ta­via lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä

23.02.2021 18:32 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kar­ja­sil­lan kult­tuu­ri­his­to­riaa kun­nioit­ta­va kaa­va­muu­tos saatava val­miik­si – suuri huoli on, että alueen arvokas ym­pä­ris­tö me­ne­te­tään talo ja tontti ker­ral­laan

20.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulussa sääs­te­tään in­hi­mil­li­syy­den kus­tan­nuk­sel­la

14.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Moni miettii va­ka­vas­ti muuttoa maalle – onko Oulu vi­ran­hal­ti­joi­neen ja päät­tä­ji­neen he­reil­lä tämän ajan mer­kit­tä­vän ilmiön ää­rel­lä?

11.09.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ken­nuk­sen käyt­tö­ikä on ar­vo­va­lin­ta – jos­sa­kin on nyt liikaa rahaa, jos ra­ken­nuk­sis­ta tehdään ker­ta­käyt­tö­ta­va­raa

03.09.2020 07:00 2
Tilaajille