Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Oulun yliopistollinen sairaala
Joulunpyhät sujuivat OYSissa ilman ruuhkia – vs. johtajaylilääkäri: "Tapaninpäivänä on jostakin syystä enemmän käyntejä"

Jou­lun­py­hät su­jui­vat OYSissa ilman ruuhkia – vs. joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Ta­pa­nin­päi­vä­nä on jos­ta­kin syystä enemmän käyn­te­jä"

28.12.2022 14:08 3
Tilaajille
Oulun yliopistollisen sairaalan sädehoidon yksikkö siirtyy hiljalleen uusiin tiloihin

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan sä­de­hoi­don yksikkö siirtyy hil­jal­leen uusiin ti­loi­hin

17.10.2022 09:58
Ouluun teholle tuotiin vauva, jolla todettiin vakavia vammoja – Hovioikeus kumosi isäpuolen tuomion pikkuvauvan törkeästä pahoinpitelystä

Ouluun teholle tuotiin vauva, jolla to­det­tiin vakavia vammoja – Ho­vi­oi­keus kumosi isä­puo­len tuomion pik­ku­vau­van tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä

27.09.2022 20:44 2
Tilaajille
Juuri valmistuneen OYSin uuden sädehoitoyksikön kattohuopa syttyi palamaan

Juuri val­mis­tu­neen OYSin uuden sä­de­hoi­to­yk­si­kön kat­to­huo­pa syttyi pa­la­maan

13.07.2022 15:41 16
OYSin uuden sairaalan ensimmäinen käyttöönotto viivästyy yli puoli vuotta – suuressa kuvassa aikataulu pitää, ohjelmajohtaja vakuuttaa

OYSin uuden sai­raa­lan en­sim­mäi­nen käyt­töön­ot­to vii­väs­tyy yli puoli vuotta – suu­res­sa kuvassa ai­ka­tau­lu pitää, oh­jel­ma­joh­ta­ja va­kuut­taa

07.06.2022 16:27 14
Tilaajille
Johtajaylilääkäri: Potilasturvallisuus Oysissa ei toteudu keskiviikkona – sairaalan tyhjennys käynnissä

Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Po­ti­las­tur­val­li­suus Oysissa ei toteudu kes­ki­viik­ko­na – sai­raa­lan tyh­jen­nys käyn­nis­sä

19.04.2022 16:42 94
Sairaalassa olevien koronapotilaiden määrässä ei juuri muutoksia – pohjoisen perusterveydenhuollossa koronapotilaiden määrä noussut

Sai­raa­las­sa olevien ko­ro­na­po­ti­lai­den mää­räs­sä ei juuri muu­tok­sia – poh­joi­sen pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä noussut

06.04.2022 12:09
Koronapotilaiden määrä sairaaloissa on vähentynyt Suomessa – pohjoisessa riittää yhä koronaa sairastavia perusterveydenhuollossa

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa on vä­hen­ty­nyt Suo­mes­sa – poh­joi­ses­sa riittää yhä koronaa sai­ras­ta­via pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa

04.04.2022 12:06
Lähestyvä joulu ja koronapotilaiden kuormittama tehohoito saavat sairaalat miettimään, miten henkilöstö riittää pyhien yli – myös Oulussa etsitään vapaaehtoisia siirtämään lomiaan

Lä­hes­ty­vä joulu ja ko­ro­na­po­ti­lai­den kuor­mit­ta­ma te­ho­hoi­to saavat sai­raa­lat miet­ti­mään, miten hen­ki­lös­tö riittää pyhien yli – myös Oulussa et­si­tään va­paa­eh­toi­sia siir­tä­mään lomiaan

10.12.2021 18:16 17
Tilaajille
OYSin lähes täydellä koronateholla henkilökunta tekee kaikkensa, mutta sairaanhoitaja pelkää tilannetta, jossa pitää valita, ketä voidaan auttaa

OYSin lähes täy­del­lä ko­ro­na­te­hol­la hen­ki­lö­kun­ta tekee kaik­ken­sa, mutta sai­raan­hoi­ta­ja pelkää ti­lan­net­ta, jossa pitää valita, ketä voidaan auttaa

03.12.2021 06:00 134
Tilaajille
Oulun uuteen sairaalaan etsitään älykkäiden ja pohjoisuuteen yhdistyvien maamerkkiteosten tekijöitä – jatkoon pääsi kolme taiteilijaa

Oulun uuteen sai­raa­laan et­si­tään älyk­käi­den ja poh­joi­suu­teen yh­dis­ty­vien maa­merk­ki­teos­ten te­ki­jöi­tä – jatkoon pääsi kolme tai­tei­li­jaa

24.09.2021 11:16 9
Tilaajille
Osaston puheenjohtaja: Tehyn PPSHP:llä tekemien työtaistelutoimien takana merkittävät rahasummat, jotka koskevat pienipalkka-alalla työskenteleviä

Osaston pu­heen­joh­ta­ja: Tehyn PPSHP:l­lä te­ke­mien työ­tais­te­lu­toi­mien takana mer­kit­tä­vät ra­ha­sum­mat, jotka kos­ke­vat pie­ni­palk­ka-alal­la työs­ken­te­le­viä

13.09.2021 16:51 27
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Terhi Nevala pitää koronarajoitusten purkua tervetulleena ja odotettuna: "On aika päivittää pelisäännöt"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Terhi Nevala pitää ko­ro­na­ra­joi­tus­ten purkua ter­ve­tul­lee­na ja odo­tet­tu­na: "On aika päi­vit­tää pe­li­sään­nöt"

07.09.2021 13:53 24
Tilaajille
Oulun yliopistolliseen sairaalaan liittyvä seksuaalirikossyyte kaatui myös hovissa

Oulun yli­opis­tol­li­seen sai­raa­laan liit­ty­vä sek­suaa­li­ri­kos­syy­te kaatui myös hovissa

31.08.2021 14:15
Tilaajille
Tutkimus: Leikkausta edeltävä koronakaranteeni voi lisätä leikkauksen jälkeisiä keuhko-oireita – OYSin dosentti: "Testaus karanteenia parempi keino"

Tut­ki­mus: Leik­kaus­ta edel­tä­vä ko­ro­na­ka­ran­tee­ni voi lisätä leik­kauk­sen jäl­kei­siä keuh­ko-oi­rei­ta – OYSin do­sent­ti: "Tes­taus ka­ran­tee­nia parempi keino"

25.08.2021 08:01 7
Uusien tartuntojen määrä laski Oulussa viime viikolla, joukkoaltistumisia neljässä koulussa – Yli 40-vuotiaista jo reilut 85 prosenttia saanut ykkösrokotteen

Uusien tar­tun­to­jen määrä laski Oulussa viime vii­kol­la, jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia nel­jäs­sä kou­lus­sa – Yli 40-vuo­tiais­ta jo reilut 85 pro­sent­tia saanut yk­kös­ro­kot­teen

24.08.2021 10:56 14
OYS hankkii kahdeksan uutta robottikirurgia – osa keskittyy syöpäleikkauksiin kasvavien leikkausmäärien vuoksi

OYS hankkii kah­dek­san uutta ro­bot­ti­ki­rur­gia – osa kes­kit­tyy syö­pä­leik­kauk­siin kas­va­vien leik­kaus­mää­rien vuoksi

16.08.2021 14:01 7
OYSin lasten infektiolääkäri: Sairaalahoitoa vaativat koronaoireet ovat harvinaisia lapsilla, koko maassa tehohoidossa ollut viisi alle 20-vuotiasta – jälkioireet voivat kuitenkin olla vakavia

OYSin lasten in­fek­tio­lää­kä­ri: Sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vat ko­ro­na­oi­reet ovat har­vi­nai­sia lap­sil­la, koko maassa te­ho­hoi­dos­sa ollut viisi alle 20-vuo­tias­ta – jäl­ki­oi­reet voivat kui­ten­kin olla vakavia

12.08.2021 19:00 10
Tilaajille
Oulun yliopistollisen sairaalan rakennushankkeeseen halutaan teoksia Pohjois–Suomen ammattitaiteilijoilta – haku auki elokuun loppuun

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan ra­ken­nus­hank­kee­seen ha­lu­taan teoksia Poh­jois–­Suo­men am­mat­ti­tai­tei­li­joil­ta – haku auki elokuun loppuun

09.08.2021 11:53 1
Viikonloppujen ja arkipyhien koronatestaus siirtyy Limingantullista OYSiin helatorstaista alkaen

Vii­kon­lop­pu­jen ja ar­ki­py­hien ko­ro­na­tes­taus siirtyy Li­min­gan­tul­lis­ta OYSiin he­la­tors­tais­ta alkaen

12.05.2021 12:36 1