Oulun yliopistollinen sairaala
Oululainen murtumia tutkinut ja uusia leikkausmenetelmiä kehittänyt lastenkirurgi Juha-Jaakko Sinikumpu sai Lastentautien tutkimussäätiön palkinnon

Ou­lu­lai­nen mur­tu­mia tut­ki­nut ja uusia leik­kaus­me­ne­tel­miä ke­hit­tä­nyt las­ten­ki­rur­gi Ju­ha-Jaak­ko Si­ni­kum­pu sai Las­ten­tau­tien tut­ki­mus­sää­tiön pal­kin­non

14.10.2020 09:46 0
Koronavirukseen sairastuneiden altistuttamat saadaan kiinni tunneissa, kun OYSin jäljittäjät tarttuvat puhelimeen – "Ketjut on saatu hyvin kiinni, vaikka se on vaatinut välillä pidempää päivää"

Ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nei­den al­tis­tut­ta­mat saadaan kiinni tun­neis­sa, kun OYSin jäl­jit­tä­jät tart­tu­vat pu­he­li­meen – "Ketjut on saatu hyvin kiinni, vaikka se on vaa­ti­nut välillä pi­dem­pää päivää"

09.10.2020 06:00 4
Tilaajille
NCC valittiin OYSin toisen vaiheen päätoteuttajaksi – C-rakennukseen tulee tiloja leikkaussaleille, syöpien hoitoon sekä avohoitoon

NCC va­lit­tiin OYSin toisen vaiheen pää­to­teut­ta­jak­si – C-ra­ken­nuk­seen tulee tiloja leik­kaus­sa­leil­le, syöpien hoitoon sekä avo­hoi­toon

23.09.2020 11:01 0
Oysin yhteispäivystyksessä siirrytään takaisin kevään koronatestausjärjestelyihin – viikonloppuna tehtiin molempina päivinä yli sata koronatestiä

Oysin yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä siir­ry­tään ta­kai­sin kevään ko­ro­na­tes­taus­jär­jes­te­lyi­hin – vii­kon­lop­pu­na tehtiin mo­lem­pi­na päivinä yli sata ko­ro­na­tes­tiä

11.08.2020 16:47 4
Lukijalta Mielipide

Ko­ro­na­tes­tis­sä nöy­ryy­tet­ty – vas­tai­lin ky­sy­myk­siin lähes lakki kou­ras­sa

09.07.2020 06:00 4
Tilaajille
Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakentamisessa ollaan aikataulua edellä – Työmaalla nousee nyt kovaa vauhtia ydinsairaalan A- ja B-rakennukset sekä sädehoitoyksikkö

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­sa ollaan ai­ka­tau­lua edellä – Työ­maal­la nousee nyt kovaa vauhtia ydin­sai­raa­lan A- ja B-ra­ken­nuk­set sekä sä­de­hoi­to­yk­sik­kö

06.07.2020 07:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pia Puumalainen

Ki­pu­po­ti­lai­den hoito OYSissa – "Miksi minä olen sai­rau­te­ni kanssa eri­ar­voi­ses­sa ase­mas­sa, kun ver­ra­taan syö­pä­po­ti­lai­siin?"

22.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Peltolassa on hoidettu psyykkisesti sairaita kohta vuosisata – Tutki kartasta alueen rakennuksia ja niissä annettavaa hoitoa

Pel­to­las­sa on hoi­det­tu psyyk­ki­ses­ti sai­rai­ta kohta vuo­si­sa­ta – Tutki kar­tas­ta alueen ra­ken­nuk­sia ja niissä an­net­ta­vaa hoitoa

14.06.2020 06:00 5
Tilaajille
OYSissa ei ole enää hoidettavana yhtään koronaviruspotilasta – 24 potilasta on päätynyt koronaviruksen vuoksi sairaalaan maaliskuun puolivälin jälkeen

OYSissa ei ole enää hoi­det­ta­va­na yhtään ko­ro­na­vi­rus­po­ti­las­ta – 24 po­ti­las­ta on pää­ty­nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi sai­raa­laan maa­lis­kuun puo­li­vä­lin jälkeen

12.06.2020 13:28
Kaksi uutta koronakuolemaa Suomessa – uusia koronavirustartuntoja kaksi

Kaksi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa Suo­mes­sa – uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja kaksi

02.06.2020 14:18 1
OYSiin ei ole tullut uusia koronapotilaita moneen viikkoon – sairaalan vierailurajoituksia puretaan vähitellen

OYSiin ei ole tullut uusia ko­ro­na­po­ti­lai­ta moneen viik­koon – sai­raa­lan vie­rai­lu­ra­joi­tuk­sia pu­re­taan vä­hi­tel­len

02.06.2020 10:40 0
Suomessa todettu 20 uutta koronavirustartuntaa – PPSHP: Epidemia vaikuttaa laantuneen toistaiseksi Pohjois-Pohjanmaalla

Suo­mes­sa todettu 20 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – PPSHP: Epi­de­mia vai­kut­taa laan­tu­neen tois­tai­sek­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la

25.05.2020 12:31 8