Oulun yliopiston keskustakampus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä kau­pun­ki­suun­nit­te­lu ja Lin­nan­maan kam­pus­kau­pun­ki tuovat Ouluun elin- ja ve­to­voi­maa

23.07.2021 05:30 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­te­tään yli­opis­toa ja kau­pun­ki­kult­tuu­ria yhdessä ja erik­seen

23.06.2021 09:17 1

Vuok­rien nousu sai Oulun yli­opis­ton kään­tä­mään kat­seen­sa kes­kus­taan – "Jos pysymme ny­kyi­sis­sä ti­lois­sa, vuok­ra­kus­tan­nuk­set ovat vuonna 2040 jo 45 mil­joo­naa euroa"

11.06.2021 18:30 191
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta­kam­pus on ennen kaikkea tu­le­vien su­ku­pol­vien kampus

08.06.2021 07:00 62
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ku­tis­tuu­ko Oulun yli­opis­to maa­kun­ta­sar­jaan?

08.06.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton kam­pus­hank­kee­seen kan­nat­taa tarttua

03.06.2021 02:45 2
Tilaajille
Kolumni

Kam­puk­sen si­jain­nis­ta kan­nat­taa kysyä nuo­ril­ta – Ei riitä, että me ou­lu­lai­set ra­kas­tam­me Oulua ja yli­opis­toa

02.06.2021 06:00 67
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta­kam­pus on Oululle upea mah­dol­li­suus

02.06.2021 02:20 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton han­ke­suun­nit­te­lu jatkuu vuoden loppuun – nyt poh­di­taan yli­opis­ton tie­de­kun­tien ja kou­lu­tus­alo­jen yh­teis­työ­nä, mitkä toi­min­not siir­tyi­si­vät kes­kus­ta­kam­puk­sel­le

31.05.2021 07:00 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Järki käteen yli­opis­ton pirs­to­mi­ses­sa!

29.05.2021 02:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Oulu huutaa uusia nou­su­sy­käyk­siä samaan aikaan kun yli­opis­ton ja kau­pun­gin kon­sen­sus uhkaa murtua

28.05.2021 20:00 134
Tilaajille

Oulu tie­dot­ti ky­se­lys­tä, jonka mukaan 58 pro­sent­tia alle 30-vuo­tiais­ta pitää kam­pus­ta kes­kus­tas­sa tär­keä­nä, kau­pun­ki salaa osan läh­de­ai­neis­tos­ta – Pro­fes­so­ri ei niele sa­laus­pe­rus­tei­ta

28.05.2021 08:13 53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ylio­pis­to­han­ke, il­ma­vei­vi ou­lu­lai­sit­tain

26.05.2021 03:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ehkäpä juuri Oulun päät­tä­jien ai­kaan­saa­mat­to­muus on osoit­taut yli­opis­ton joh­dol­le "mark­ki­na­raon" ja toi­min­nan paikan panna oma lu­sik­kan­sa kes­kus­tan ke­hit­tä­mis­sop­paan

25.05.2021 11:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elin­voi­maa Ouluun – roh­keas­ti kohti uutta

25.05.2021 02:10
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton Rak­si­la-han­ket­ta vas­tus­ta­vas­sa ad­res­sis­sa liki 7 000 al­le­kir­joit­ta­jaa – al­le­kir­joit­ta­jien jou­kos­sa on myös Juha Sipilä

24.05.2021 18:54 178
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan ja poh­joi­sen puo­les­ta

22.05.2021 02:14 3
Tilaajille

Lin­nan­maal­la huolta ja synkkiä nä­ke­myk­siä kes­kus­ta­kam­pus­hank­keen vai­ku­tuk­sis­ta – Oulun kau­pun­ki vit­kut­te­li ty­ly­tys­pa­pe­rei­den luo­vut­ta­mi­ses­sa

19.05.2021 06:12 128
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­tuus­to­se­mi­naa­ri yli­opis­ton Rak­si­la-hank­kees­ta jäi puut­teel­li­sek­si – eri­tyi­sen kiis­tan­alai­sia olivat arviot vai­ku­tuk­sis­ta lii­ken­tee­seen ja py­sä­köin­tiin sekä yri­tys­ten toi­min­taan

17.05.2021 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mark­ki­na­pö­hi­nä näyttää kor­van­neen yli­opis­to­lain – moni paik­ka­kun­ta ja yli­opis­to olisi ylpeä Lin­nan­maan kes­kit­ty­mäs­tä

15.05.2021 06:30 22
Tilaajille