Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Oulun yliopiston keskustakampus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus – onko syn­ty­nyt iki­liik­ku­ja?

19.03.2023 05:00 24
Tilaajille
"Jos hänellä on asiaa, niin hän voi soittaa ja keskustella kanssani suoraan" – kollegion tuore päätös synnyttää kitkaa Oulun yliopiston yhteisön ja johdon välillä

"Jos hänellä on asiaa, niin hän voi soittaa ja kes­kus­tel­la kans­sa­ni suo­raan" – kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

01.07.2022 06:00 82
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­to on krii­sis­sä – vai onko sit­ten­kään?

29.06.2022 06:00 26
Tilaajille
"Sitä ei ole meille toimitettu, ja vahva epäilys on, ettei sitä ole olemassa" – Oulun yliopistokollegio ei saanut pyytämäänsä suunnitelmaa, yliopisto eri mieltä

"Sitä ei ole meille toi­mi­tet­tu, ja vahva epäilys on, ettei sitä ole ole­mas­sa" – Oulun yli­opis­to­kol­le­gio ei saanut pyy­tä­mään­sä suun­ni­tel­maa, yli­opis­to eri mieltä

17.06.2022 17:38 33
Tilaajille
Oulun yliopiston sisäinen tilanne muistuttaa jo kriisiä, ja mitä pitempään se kestää, sitä pahempi
Pääkirjoitus

Oulun yli­opis­ton si­säi­nen tilanne muis­tut­taa jo krii­siä, ja mitä pi­tem­pään se kestää, sitä pahempi

17.06.2022 15:40 83
Tilaajille
Niinimäelle ja Kallolle ei myönnetty täyttä vastuuvapautta – Oulun yliopiston kol­le­gio vaati johdolta li­sä­sel­vi­tyk­siä kiinteis­töst­ra­te­gias­ta ja kulujen koh­den­ta­mi­ses­ta

Nii­ni­mäel­le ja Kal­lol­le ei myön­net­ty täyttä vas­tuu­va­paut­ta – Oulun yli­opis­ton kol­le­gio vaati joh­dol­ta li­sä­sel­vi­tyk­siä kiin­teis­tö­stra­te­gias­ta ja kulujen koh­den­ta­mi­ses­ta

17.06.2022 07:58 128
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­la-hai­hat­te­lul­le piste – Oulun kau­pun­gin tuet­ta­va yli­opis­ton toi­min­taa Lin­nan­maal­la

15.06.2022 05:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan pa­ra­dok­si ja Oulun kau­pun­gin pää­tök­set – hyvä kun­nal­lis­po­li­tiik­ka vaatii en­nus­tet­ta­vuut­ta ja us­kot­ta­vuut­ta

12.06.2022 06:00 45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to Lin­nan­maal­la on Oululle suuri mah­dol­li­suus – jos yli­opis­to muut­taa, se tar­koit­taa lo­pul­lis­ta iskua ratikan tulolle

28.05.2022 05:45 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton stra­te­gi­ses­sa joh­ta­mi­ses­sa muis­tet­ta­va yli­opis­ton pää­teh­tä­vät

08.05.2022 07:30 24
Tilaajille
Oulun yliopisto haluaa toteuttaa yhtenäisen kampusalueen keskustan läheisyyteen 25 vuoden aikana– kaupungilta toivotaan "pitävät askelmerkit" suunnittelulle

Oulun yli­opis­to haluaa to­teut­taa yh­te­näi­sen kam­pus­alueen kes­kus­tan lä­hei­syy­teen 25 vuoden aikana– kau­pun­gil­ta toi­vo­taan "pi­tä­vät as­kel­mer­kit" suun­nit­te­lul­le

20.04.2022 14:46 146
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Otetaan niin sanottu luova tauko, kyllä aika ratkoo kam­pus­asian vii­saas­ti

20.04.2022 05:30 25
Tilaajille
"Mistä Oulun yliopiston keskustakampukselle nyt löydetään paikka?" ihmettelee toimittaja Antti Ervasti, ja vastaa samantien, että hyviä paikkoja löytyy vaikka kuinka monta

"Mistä Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sel­le nyt löy­de­tään paik­ka?" ih­met­te­lee toi­mit­ta­ja Antti Er­vas­ti, ja vastaa sa­man­tien, että hyviä paik­ko­ja löytyy vaikka kuinka monta

18.04.2022 06:00 269
Tilaajille
Analyysi: Keskustakampushanke on ajamassa päin poliittista tiiliseinää – kuinka näin pääsi käymään ja miten tästä eteenpäin?

Ana­lyy­si: Kes­kus­ta­kam­pus­han­ke on aja­mas­sa päin po­liit­tis­ta tii­li­sei­nää – kuinka näin pääsi käymään ja miten tästä eteen­päin?

09.04.2022 06:02 140
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Löy­tyi­si­kö alueem­me päät­tä­jil­tä po­liit­tis­ta tahtoa?

09.04.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koko yli­opis­to mahtuu Kos­ki­kes­kuk­seen – korkea ra­ken­ta­mi­nen sopii Alvar Aallon vanhaan suun­ni­tel­maan vuo­del­ta 1944

08.04.2022 06:15 67
Tilaajille
Kampusratkaisusta päättäminen kuuluu asian mittavan merkityksen takia kaupunginhallitukselle
Pääkirjoitus

Kam­pus­rat­kai­sus­ta päät­tä­mi­nen kuuluu asian mit­ta­van mer­ki­tyk­sen takia kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le

06.04.2022 20:00 78
Tilaajille
Oulun yliopiston Raksila-kampus kaatumassa kaupungin päätöksentekoon – Yhdyskuntalautakunnan esitys kaupunginhallituksen pöydällä parin viikon päästä

Oulun yli­opis­ton Rak­si­la-kam­pus kaa­tu­mas­sa kau­pun­gin pää­tök­sen­te­koon – Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nan esitys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pöy­däl­lä parin viikon päästä

06.04.2022 15:10 124
Tilaajille
Erimielisyyden sietämistä kannattaisi nyt harjoitella
Kolumni

Eri­mie­li­syy­den sie­tä­mis­tä kan­nat­tai­si nyt har­joi­tel­la

05.03.2022 16:00 55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pro Lin­nan­maa -liike syntyi huo­les­ta, joka liittyi Lin­nan­maan kam­puk­sen tu­le­vai­suu­teen

04.03.2022 14:00 79
Tilaajille