Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Oulun yliopiston keskustakampus
Kuukausi
Emme halua Raksilan kampusta – vetovoiman kasvamisesta olisi järkevää keskustella, jos uusi kampus rakennettaisiin viiden kilometrin sijasta viisisataa kilometriä etelämmäksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Emme halua Rak­si­lan kam­pus­ta – ve­to­voi­man kas­va­mi­ses­ta olisi jär­ke­vää kes­kus­tel­la, jos uusi kampus ra­ken­net­tai­siin viiden ki­lo­met­rin sijasta vii­si­sa­taa ki­lo­met­riä ete­läm­mäk­si

28.01.2022 06:00 48
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuutetuille järjestetään seminaari keskustakampuksesta – valtuusto voi ottaa kantaa poliittisen ohjauksen muodossa

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le jär­jes­te­tään se­mi­naa­ri kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta – val­tuus­to voi ottaa kantaa po­liit­ti­sen oh­jauk­sen muo­dos­sa

17.01.2022 20:15 59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton kam­pus­las­kel­mat pe­rus­tu­vat joh­don­mu­kai­siin lu­kui­hin

15.01.2022 05:30 70
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to­kam­puk­sen si­jain­nil­la ei ole väliä, mutta tut­ki­joit­ten koh­taut­ta­mi­sel­la on

08.01.2022 05:30 114
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ab­sur­dil­ta vai­kut­ta­va idea on kas­va­nut to­si­ta­ri­nak­si

08.01.2022 04:15 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi vas­tus­tan Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus­ta?

04.01.2022 05:00 9
Tilaajille
Vanhemmat
Mikä on Linnanmaan remonttien todellinen hintalappu? Osapuolten arvioissa jopa viidenneksen ero

Mikä on Lin­nan­maan re­mont­tien to­del­li­nen hin­ta­lap­pu? Osa­puol­ten ar­viois­sa jopa vii­den­nek­sen ero

30.12.2021 14:31 57
Tilaajille
Yliopiston hallituksen Raksila-pöytäkirja julki – pöydällepanoa ja lisäselvityksiä halunneiden jäsenten mielestä päätös tehtiin vailla riittäviä tietoja

Yli­opis­ton hal­li­tuk­sen Rak­si­la-pöy­tä­kir­ja julki – pöy­däl­le­pa­noa ja li­sä­sel­vi­tyk­siä ha­lun­nei­den jä­sen­ten mie­les­tä päätös tehtiin vailla riit­tä­viä tietoja

30.12.2021 13:42 132
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suur­yri­tys­ten joh­ta­jat haas­ta­vat yli­opis­to­jen va­pau­den

24.12.2021 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton han­ke­suun­ni­tel­ma ei vakuuta

23.12.2021 05:00 24
Tilaajille
Raksilan market- ja kampustontin suunnittelu etenee – jos työt alkavat, Raksila on pari vuotta ilman marketteja

Rak­si­lan market- ja kam­pus­ton­tin suun­nit­te­lu etenee – jos työt al­ka­vat, Raksila on pari vuotta ilman mar­ket­te­ja

22.12.2021 16:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko kes­kus­ta­kam­pus kuollut jo saa­pues­saan? Yli­opis­ton si­jain­ti on toi­min­nan luon­teen muut­tu­mi­seen ver­rat­tu­na yh­den­te­ke­vä

21.12.2021 16:00 42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan kampus ram­paut­tai­si kau­pun­gin

19.12.2021 05:30 11
Tilaajille
Kun yliopiston tulevaisuudesta päätetään, on syytä nähdä koko kuva
Kolumni

Kun yli­opis­ton tu­le­vai­suu­des­ta pää­te­tään, on syytä nähdä koko kuva

18.12.2021 16:00 99
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton yh­teis­kun­nal­li­nen tehtävä hukassa – huk­kaa­ko yli­opis­to aka­tee­mi­sen toi­min­nan ytimen ti­la­te­hok­kuu­den alt­ta­ril­le?

18.12.2021 06:00 94
Tilaajille
Oulun yliopiston hallitus hyväksyi Raksilan kampuksen hankesuunnitelman – päätös ei ollut yksimielinen

Oulun yli­opis­ton hal­li­tus hy­väk­syi Rak­si­lan kam­puk­sen han­ke­suun­ni­tel­man – päätös ei ollut yk­si­mie­li­nen

16.12.2021 14:30 295
Oulun yliopiston humanistiopiskelijat ottavat kantaa keskustakampukseen: vaikutusmahdollisuudet olemattomat, yliopiston viestintä puutteellista

Oulun yli­opis­ton hu­ma­nis­ti­opis­ke­li­jat ottavat kantaa kes­kus­ta­kam­puk­seen: vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det ole­mat­to­mat, yli­opis­ton vies­tin­tä puut­teel­lis­ta

15.12.2021 15:09 74
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton muutto Rak­si­laan ha­jaut­tai­si yh­tei­sön

15.12.2021 05:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton hal­li­tuk­sel­la suuri vastuu pää­tök­ses­tään

15.12.2021 04:00 12
Tilaajille
Tässä kaikki, mitä sinun pitää tietää keskustakampuksesta – Katso päivittyvältä aikajanalta yliopiston muuttosuunnitelmien tärkeimmät vaiheet

Tässä kaikki, mitä sinun pitää tietää kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta – Katso päi­vit­ty­väl­tä ai­ka­ja­nal­ta yli­opis­ton muut­to­suun­ni­tel­mien tär­keim­mät vaiheet

31.12.2021 09:25 56
Tilaajille