Pekingin olympialaiset: Katso ki­saoh­jel­ma tästä

SSAB: Raa­hes­sa saatiin kai­vat­tu päätös: te­räs­teh­das jatkaa

Oulun yhdyskuntalautakunta
Kaleva hankki Oulun keskeytetyn kaupunkipyörähankinnan tarjousasiakirjat: Mukana kansainvälisiä alan jättejä, kaupunki valmisteli myös talvikäytön kokeilua

Kaleva hankki Oulun kes­key­te­tyn kau­pun­ki­pyö­rä­han­kin­nan tar­jou­sa­sia­kir­jat: Mukana kan­sain­vä­li­siä alan jät­te­jä, kau­pun­ki val­mis­te­li myös tal­vi­käy­tön ko­kei­lua

14.01.2022 12:06 92
Tilaajille
Raksilan yliopistokaava voi edetä valtuustoon jo ennen kesälomia – harkinnassa ratkaisu, jonka myötä marketit voitaisiin rakentaa ennen yliopistoa

Rak­si­lan ylio­pis­to­kaa­va voi edetä val­tuus­toon jo ennen ke­sä­lo­mia – har­kin­nas­sa rat­kai­su, jonka myötä mar­ke­tit voi­tai­siin ra­ken­taa ennen yli­opis­toa

17.12.2021 17:30 99
Tilaajille
Oulun kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutus keskeytettiin syksyllä, kaupungin mukaan asiaa ei ole viety markkinaoikeuteen tai käräjille

Oulun kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­män kil­pai­lu­tus kes­key­tet­tiin syk­syl­lä, kau­pun­gin mukaan asiaa ei ole viety mark­ki­naoi­keu­teen tai kä­rä­jil­le

15.12.2021 14:04 19
Tilaajille
Lävistäjälle Oulun ydinkeskustaan kaavaillaan moninkertaisen kokoista kerrostaloa vanhan tilalle

Lä­vis­tä­jäl­le Oulun ydin­kes­kus­taan kaa­vail­laan mo­nin­ker­tai­sen ko­kois­ta ker­ros­ta­loa vanhan tilalle

09.12.2021 06:00 93
Tilaajille
Haukiputaan Asemakylän koulukokonaisuuteen kokonaan uusi koulurakennus – koulu on maakunnallisesti arvokas kohde, osa Asemakylän raittia

Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­län kou­lu­ko­ko­nai­suu­teen ko­ko­naan uusi kou­lu­ra­ken­nus – koulu on maa­kun­nal­li­ses­ti arvokas kohde, osa Ase­ma­ky­län raittia

16.11.2021 20:21
Tilaajille
Oulun kaupunkipyörien kilpailutuksen keskeyttämispäätöksestä harkitaan valitusta markkinaoikeuteen – jos valitus onnistuu, lautakunnan päätös joudutaan pyörtämään tai päätös pitää tehdä uudelleen

Oulun kau­pun­ki­pyö­rien kil­pai­lu­tuk­sen kes­keyt­tä­mis­pää­tök­ses­tä har­ki­taan va­li­tus­ta mark­ki­naoi­keu­teen – jos valitus on­nis­tuu, lau­ta­kun­nan päätös jou­du­taan pyör­tä­mään tai päätös pitää tehdä uu­del­leen

27.10.2021 15:56 3
Tilaajille
Kiiminkiin nousemassa uusi Ahonkankaan asuma-alue Kuusamontien kupeeseen

Kii­min­kiin nou­se­mas­sa uusi Ahon­kan­kaan asu­ma-alue Kuu­sa­mon­tien ku­pee­seen

20.10.2021 20:00 5
Tilaajille
Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen voi myydä kolmannelle osapuolelle Oulun kaupunkia kuulematta – miksi näin ja mitä hyötyä siitä on?

Pit­käai­kai­sen maan­vuok­ra­so­pi­muk­sen voi myydä kol­man­nel­le osa­puo­lel­le Oulun kau­pun­kia kuu­le­mat­ta – miksi näin ja mitä hyötyä siitä on?

20.10.2021 19:00 11
Tilaajille
Pateniemen koululle tehdään jättimäinen peruskorjaus, jossa osa rakennuksista rakennetaan uudelleen

Pa­te­nie­men kou­lul­le tehdään jät­ti­mäi­nen pe­rus­kor­jaus, jossa osa ra­ken­nuk­sis­ta ra­ken­ne­taan uu­del­leen

19.10.2021 20:00 8
Tilaajille
Oulun Välivainion asukkaita kummastuttaa, miten pientalovaltaiseksi kaavoitetulle alueelle voi tulla kerrostaloja – liikennejärjestelyistä asukkaat ovat kahta mieltä

Oulun Vä­li­vai­nion asuk­kai­ta kum­mas­tut­taa, miten pien­ta­lo­val­tai­sek­si kaa­voi­te­tul­le alueel­le voi tulla ker­ros­ta­lo­ja – lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä asuk­kaat ovat kahta mieltä

19.10.2021 19:43 39
Tilaajille
Näkökulma: Kaupunkipyörien pyörtämispäätös oli merkki uudesta poliittisesta kulttuurista Oulun kaupungin päätöksenteossa – suuntaus voi jatkua isommissakin merkeissä tällä vaalikaudella

Nä­kö­kul­ma: Kau­pun­ki­pyö­rien pyör­tä­mis­pää­tös oli merkki uudesta po­liit­ti­ses­ta kult­tuu­ris­ta Oulun kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa – ­suun­taus voi jatkua isom­mis­sa­kin mer­keis­sä tällä vaa­li­kau­del­la

16.10.2021 06:00 166
Tuiraan suunnitellaan monen eri toimijan yhteistä monitoimitaloa, niin sanottua koulukampusta

Tuiraan suun­ni­tel­laan monen eri toi­mi­jan yh­teis­tä mo­ni­toi­mi­ta­loa, niin sa­not­tua kou­lu­kam­pus­ta

12.10.2021 10:23 1
Tilaajille
Poliitikot erimielisiä kaupunkipyörien hankinnasta – yhdyskuntalautakunta mittauttaa, riittääkö tahto pyöräjärjestelmän kilpailutuksen jatkamiseen

Po­lii­ti­kot eri­mie­li­siä kau­pun­ki­pyö­rien han­kin­nas­ta – yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta mit­taut­taa, riit­tää­kö tahto pyö­rä­jär­jes­tel­män kil­pai­lu­tuk­sen jat­ka­mi­seen

11.10.2021 06:00 55
Tilaajille
Vaaran korttelin suunnitelmat menevät täysin uusiksi Oulun keskustassa – talot tulevat olemaan nykyistä selvästi korkeampia

Vaaran kort­te­lin suun­ni­tel­mat menevät täysin uusiksi Oulun kes­kus­tas­sa – talot tulevat olemaan ny­kyis­tä sel­väs­ti kor­keam­pia

05.10.2021 07:00 30
Tilaajille
Oulun kaupunki antaa purkaa rakennuksia Myllytullista ja kaupunginvarikolta

Oulun kau­pun­ki antaa purkaa ra­ken­nuk­sia Myl­ly­tul­lis­ta ja kau­pun­gin­va­ri­kol­ta

21.09.2021 21:18 5
Kaivosyhtiö tyrmää Oulun kaupungin esittämät huolet mahdollisen malminetsinnän haitoista Martimon alueella

Kai­vo­syh­tiö tyrmää Oulun kau­pun­gin esit­tä­mät huolet mah­dol­li­sen mal­mi­net­sin­nän hai­tois­ta Mar­ti­mon alueel­la

26.08.2021 11:26 29
Tilaajille
Kuusamontien kupeeseen tullut malminetsintälupahakemus on herättänyt liikehdintää Oulussa – Kiiminkijoen seutu on tärkeä pohjavesialue

Kuu­sa­mon­tien ku­pee­seen tullut mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­mus on he­rät­tä­nyt lii­keh­din­tää Oulussa – Kii­min­ki­joen seutu on tärkeä poh­ja­ve­sia­lue

24.08.2021 06:21 11
Tilaajille
Nallikarin kiipeilystadion viivästyy, koska merkittävä rahoittaja vetäytyi – "Rahoitus näyttää jälleen valoisammalta"

Nal­li­ka­rin kii­pei­lys­ta­dion vii­väs­tyy, koska mer­kit­tä­vä ra­hoit­ta­ja ve­täy­tyi – "Ra­hoi­tus näyttää jälleen va­loi­sam­mal­ta"

10.08.2021 16:30 2
Tilaajille
Kaupungin korkein valta vaihtuu kuun vaihteessa – Oulun uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran kahden viikon päästä

Kau­pun­gin korkein valta vaihtuu kuun vaih­tees­sa – Ou­lun uusi kau­pun­gin­val­tuus­to ko­koon­tuu en­sim­mäi­sen kerran kahden viikon päästä

31.07.2021 17:00 6
Tilaajille
Oulun Kelloon uusi padelhalli, toimijalla vireillä hallihankkeita useissa kaupungeissa

Oulun Kelloon uusi pa­del­hal­li, toi­mi­jal­la vi­reil­lä hal­li­hank­kei­ta useissa kau­pun­geis­sa

22.06.2021 18:10 1
Tilaajille