Oulun yhdyskuntalautakunta
Kuukausi
Näkökulma: Kaupunkipyörien pyörtämispäätös oli merkki uudesta poliittisesta kulttuurista Oulun kaupungin päätöksenteossa – suuntaus voi jatkua isommissakin merkeissä tällä vaalikaudella

Nä­kö­kul­ma: Kau­pun­ki­pyö­rien pyör­tä­mis­pää­tös oli merkki uudesta po­liit­ti­ses­ta kult­tuu­ris­ta Oulun kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa – ­suun­taus voi jatkua isom­mis­sa­kin mer­keis­sä tällä vaa­li­kau­del­la

16.10.2021 06:00 164
Tuiraan suunnitellaan monen eri toimijan yhteistä monitoimitaloa, niin sanottua koulukampusta

Tuiraan suun­ni­tel­laan monen eri toi­mi­jan yh­teis­tä mo­ni­toi­mi­ta­loa, niin sa­not­tua kou­lu­kam­pus­ta

12.10.2021 10:23 1
Tilaajille
Poliitikot erimielisiä kaupunkipyörien hankinnasta – yhdyskuntalautakunta mittauttaa, riittääkö tahto pyöräjärjestelmän kilpailutuksen jatkamiseen

Po­lii­ti­kot eri­mie­li­siä kau­pun­ki­pyö­rien han­kin­nas­ta – yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta mit­taut­taa, riit­tää­kö tahto pyö­rä­jär­jes­tel­män kil­pai­lu­tuk­sen jat­ka­mi­seen

11.10.2021 06:00 55
Tilaajille
Vaaran korttelin suunnitelmat menevät täysin uusiksi Oulun keskustassa – talot tulevat olemaan nykyistä selvästi korkeampia

Vaaran kort­te­lin suun­ni­tel­mat menevät täysin uusiksi Oulun kes­kus­tas­sa – talot tulevat olemaan ny­kyis­tä sel­väs­ti kor­keam­pia

05.10.2021 07:00 30
Tilaajille
Oulun kaupunki antaa purkaa rakennuksia Myllytullista ja kaupunginvarikolta

Oulun kau­pun­ki antaa purkaa ra­ken­nuk­sia Myl­ly­tul­lis­ta ja kau­pun­gin­va­ri­kol­ta

21.09.2021 21:18 5
Vanhemmat
Kaivosyhtiö tyrmää Oulun kaupungin esittämät huolet mahdollisen malminetsinnän haitoista Martimon alueella

Kai­vos­yh­tiö tyrmää Oulun kau­pun­gin esit­tä­mät huolet mah­dol­li­sen mal­min­et­sin­nän hai­tois­ta Mar­ti­mon alueel­la

26.08.2021 11:26 29
Tilaajille
Kuusamontien kupeeseen tullut malminetsintälupahakemus on herättänyt liikehdintää Oulussa – Kiiminkijoen seutu on tärkeä pohjavesialue

Kuu­sa­mon­tien ku­pee­seen tullut mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­mus on he­rät­tä­nyt lii­keh­din­tää Oulussa – Kii­min­ki­joen seutu on tärkeä poh­ja­ve­si­alue

24.08.2021 06:21 11
Tilaajille
Nallikarin kiipeilystadion viivästyy, koska merkittävä rahoittaja vetäytyi – "Rahoitus näyttää jälleen valoisammalta"

Nal­li­ka­rin kii­pei­ly­sta­dion vii­väs­tyy, koska mer­kit­tä­vä ra­hoit­ta­ja ve­täy­tyi – "Ra­hoi­tus näyttää jälleen va­loi­sam­mal­ta"

10.08.2021 16:30 2
Tilaajille
Kaupungin korkein valta vaihtuu kuun vaihteessa – Oulun uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran kahden viikon päästä

Kau­pun­gin korkein valta vaihtuu kuun vaih­tees­sa – Ou­lun uusi kau­pun­gin­val­tuus­to ko­koon­tuu en­sim­mäi­sen kerran kahden viikon päästä

31.07.2021 17:00 6
Tilaajille
Oulun Kelloon uusi padelhalli, toimijalla vireillä hallihankkeita useissa kaupungeissa

Oulun Kelloon uusi pa­del­hal­li, toi­mi­jal­la vi­reil­lä hal­li­hank­kei­ta useissa kau­pun­geis­sa

22.06.2021 18:10 1
Tilaajille
Haukiputaalle tulossa uusi lastensuojelun asumisyksikkö päihde- ja mielenterveysongelmaisille – tonttihaku käynnistyy

Hau­ki­pu­taal­le tulossa uusi las­ten­suo­je­lun asu­mis­yk­sik­kö päihde- ja mie­len­ter­veys­on­gel­mai­sil­le – tont­ti­ha­ku käyn­nis­tyy

22.06.2021 18:09 5
Tilaajille
Kaavamuutos etenee Haukiputaalla Keiskan alueella – seuraavaksi tarvitaan kaupunginhallituksen hyväksyntä

Kaa­va­muu­tos etenee Hau­ki­pu­taal­la Keiskan alueel­la – seu­raa­vak­si tar­vi­taan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen hy­väk­syn­tä

15.06.2021 21:00
Tilaajille
Ruskonselän suunnitelmat nähtäville – tavoitteena mahdollistaa poliisiaseman ja vankilan rakentaminen

Rus­kon­se­län suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le – ta­voit­tee­na mah­dol­lis­taa po­lii­si­ase­man ja van­ki­lan ra­ken­ta­mi­nen

15.06.2021 20:00 4
Tilaajille
Tornihotelli Terwa Tower etenee, suunnitelmat nähtäville

Tor­ni­ho­tel­li Terwa Tower etenee, suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le

08.06.2021 21:05 69
Tilaajille
Katso mitä reittejä Potnapekka ja Kompiainen käyttävät tänä kesänä

Katso mitä reit­te­jä Pot­na­pek­ka ja Kom­piai­nen käyt­tä­vät tänä kesänä

25.05.2021 18:58
Tilaajille
Koivurannan kahvilan vuokra-aika jatkuu vuoteen 2040 – nykyisellään vuosivuokra on 1 633 euroa

Koi­vu­ran­nan kah­vi­lan vuok­ra-ai­ka jatkuu vuoteen 2040 – ny­kyi­sel­lään vuo­si­vuok­ra on 1 633 euroa

21.05.2021 21:15 8
Tilaajille

Alek­san­te­rin­ka­tu 15 saa li­sä­ker­rok­sen – ra­ken­nus­oi­keu­den määrä kasvaa 1 640 ker­ros­ne­liö­met­riin

18.05.2021 20:45 2
Tilaajille
Allas Oululle vuokrataan laituri Kiikelistä – 30 vuodeksi tehtävän sopimuksen vuosivuokra on nyt 18 000 euroa

Allas Oululle vuok­ra­taan laituri Kii­ke­lis­tä – 30 vuo­dek­si teh­tä­vän so­pi­muk­sen vuo­si­vuok­ra on nyt 18 000 euroa

18.05.2021 20:15 14
Tilaajille
Puukerrostalon pilottihanke tulossa Ranta-Toppilaan – valmistuu pitkälle tehtaassa

Puu­ker­ros­ta­lon pi­lot­ti­han­ke tulossa Ran­ta-Top­pi­laan – val­mis­tuu pit­käl­le teh­taas­sa

18.05.2021 19:40 2
Tilaajille
Haukiputaan Annalankankaalle tulossa padelhalli – tontin pinta-ala on reilu 10 000 neliömetriä

Hau­ki­pu­taan An­na­lan­kan­kaal­le tulossa pa­del­hal­li – tontin pin­ta-ala on reilu 10 000 ne­liö­met­riä

11.05.2021 21:12 5
Tilaajille