Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun yhdyskuntalautakunta
Kuukausi
Kaakkurissa toimiva Oz Max aikoo rakentaa uuden liikuntakeskuksen Metsokankaalle pikavauhtia

Kaak­ku­ris­sa toimiva Oz Max aikoo ra­ken­taa uuden lii­kun­ta­kes­kuk­sen Met­so­kan­kaal­le pi­ka­vauh­tia

25.02.2024 16:00
Tilaajille
Tornihotelli Terwa Tower etenee kovaa vauhtia – hanke voi saada sinetin Oulun kaupunginvaltuustolta jo kuukauden päästä

Tor­ni­ho­tel­li Terwa Tower etenee kovaa vauhtia – hanke voi saada sinetin Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­ta jo kuu­kau­den päästä

14.02.2024 06:00 158
Tilaajille
Oululle haetaan lisää luonnonsuojelualuetta Sanginjoen alueen läheltä Muhoksen puolelta

Oululle haetaan lisää luon­non­suo­je­lu­aluet­ta San­gin­joen alueen läheltä Mu­hok­sen puo­lel­ta

12.02.2024 07:00 5
Tilaajille
Kiikeliin puuhatun merikylpylän tarina saamassa uuden luvun – tontinluovutuskilpailusta päätetään ensi viikolla: "Emme lähde samanlaiseen pelleilyyn"

Kii­ke­liin puu­ha­tun me­ri­kyl­py­län tarina saa­mas­sa uuden luvun – ton­tin­luo­vu­tus­kil­pai­lus­ta pää­te­tään ensi vii­kol­la: "Emme lähde sa­man­lai­seen pel­lei­lyyn"

08.02.2024 17:35 46
Tilaajille
Suunnitelma: Hiukkavaaraan rakennetaan kokonaan uusi seurakuntatalo – Viereiselle tontille kerros- tai luhtitalo

Suun­ni­tel­ma: Hiuk­ka­vaa­raan ra­ken­ne­taan ko­ko­naan uusi seu­ra­kun­ta­ta­lo – Vie­rei­sel­le ton­til­le kerros- tai luh­ti­ta­lo

31.01.2024 05:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
YIT hakee lisäaikaa Merijalin vanhan konttorirakennuksen remontille Tuirassa

YIT hakee li­sä­ai­kaa Me­ri­ja­lin vanhan kont­to­ri­ra­ken­nuk­sen re­mon­til­le Tui­ras­sa

26.01.2024 17:00 30
Tilaajille
Oulun Madekosken kaava etenee viimein – Paikallisaktiivi Matti Lukan mukaan kaavaa on puuhattu jo vuosikymmeniä

Oulun Ma­de­kos­ken kaava etenee viimein – ­Pai­kal­li­sak­tii­vi Matti Lukan mukaan kaavaa on puu­hat­tu jo vuo­si­kym­me­niä

21.01.2024 14:00 28
Tilaajille
Heinäpään vanhojen kerrostalojen tilalle uudet korkeammat – K-marketille tehdään kokonaan uudet tilat

Hei­nä­pään van­ho­jen ker­ros­ta­lo­jen tilalle uudet kor­keam­mat – K-mar­ke­til­le tehdään ko­ko­naan uudet tilat

14.01.2024 14:00 41
Tilaajille
Kemiran viereiseen metsikköön on nousemassa pieni teollisuusalue Oulussa – Tavoitteena löytää Kemiraa tukevaa teollisuutta

Kemiran vie­rei­seen met­sik­köön on nou­se­mas­sa pieni teol­li­suus­alue Oulussa – Ta­voit­tee­na löytää Kemiraa tukevaa teol­li­suut­ta

11.12.2023 06:00 20
Tilaajille
Oulun kaupunki luopuu Varjakan kaavasta – 10 vuoden aikana hankkeelle ei löytänyt yhtään toteuttajaa

Oulun kau­pun­ki luopuu Var­ja­kan kaavasta – 10 vuoden aikana hank­keel­le ei löy­tä­nyt yhtään to­teut­ta­jaa

11.12.2023 06:00 22
Tilaajille
Kasarmintien pyöräilyoloja parannetaan vuoteen 2026 mennessä – tavoitteena on kilometri tai puoli kilometriä pyöräkatua

Ka­sar­min­tien pyö­räi­ly­olo­ja pa­ran­ne­taan vuoteen 2026 men­nes­sä – ­ta­voit­tee­na on ki­lo­met­ri tai puoli ki­lo­met­riä pyö­rä­ka­tua

05.12.2023 08:46 72
Tilaajille
Oulun kaupunki suunnittelee Pyyryväiseen uutta suurteollisuusaluetta – Vihreän teollisuuden tarpeisiin voidaan rakentaa vetyputket ja rautatieyhteys

Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee Pyy­ry­väi­seen uutta suur­teol­li­suus­aluet­ta – Vihreän teol­li­suu­den tar­pei­siin voidaan ra­ken­taa ve­ty­put­ket ja rau­ta­tie­yh­teys

04.12.2023 05:00 48
Tilaajille
Oulun kaupunki jakaa 83 omakotitonttia perheille ja yksityishenkilöille –keväällä jakoon tulee 27 tonttia ja syksyllä 56

Oulun kau­pun­ki jakaa 83 oma­ko­ti­tont­tia per­heil­le ja yk­si­tyis­hen­ki­löil­le –­ke­vääl­lä jakoon tulee 27 tonttia ja syk­syl­lä 56

03.12.2023 20:00 16
Tilaajille
Oulun kaupunki etsii kokonaan uutta yrittäjää Kiikelin kylpylään – Ulkoaltaiden tilalle voi tulla vaikka mitä

Oulun kau­pun­ki etsii ko­ko­naan uutta yrit­tä­jää Kii­ke­lin kyl­py­lään – Ul­ko­al­tai­den tilalle voi tulla vaikka mitä

29.11.2023 16:26 50
Tilaajille
Oulun keskustaan tekeillä kerrostalo, joka aiotaan pyhittää kokonaan lyhyempiaikaiselle vuokraustoiminnalle – mutta ei Airbnb:lle

Oulun kes­kus­taan te­keil­lä ker­ros­ta­lo, joka aiotaan py­hit­tää ko­ko­naan ly­hyem­pi­ai­kai­sel­le vuok­raus­toi­min­nal­le – mutta ei Airbnb:l­le

29.11.2023 06:00 23
Tilaajille
Hiukkavaara kasvaa taas – uusi kauppa ja iso kerrostalo alkavat nousta keväällä, liuta muita kerrostaloja suunnitelmissa

Hiuk­ka­vaa­ra kasvaa taas – uusi kauppa ja iso ker­ros­ta­lo alkavat nousta ke­vääl­lä, liuta muita ker­ros­ta­lo­ja suun­ni­tel­mis­sa

27.11.2023 08:09 57
Tilaajille
Myllytullin tyhjälle tontille uusi 300-paikkainen parkkitalo – Nykyinen Autoheikin parkkitalo aiotaan purkaa

Myl­ly­tul­lin tyh­jäl­le ton­til­le uusi 300-paik­kai­nen park­ki­ta­lo – Ny­kyi­nen Au­to­hei­kin park­ki­ta­lo aiotaan purkaa

15.11.2023 05:00 36
Tilaajille
Rakennuttaja varaamassa ensimmäisen kelluvan tontin Oulusta – suunnittelee neljää huoneistoa kohtuullisilla kustannuksilla

Ra­ken­nut­ta­ja va­raa­mas­sa en­sim­mäi­sen kel­lu­van tontin Oulusta – suun­nit­te­lee neljää huo­neis­toa koh­tuul­li­sil­la kus­tan­nuk­sil­la

08.11.2023 05:00 48
Tilaajille
Vanha kerrostalo puretaan Oulun keskustassa Lävistäjän kulmalta, uuteen taloon tulee kuusi kerrosta – kaavoituksessa huomioidaan asuntojen Airbnb-vuokraaminen

Vanha ker­ros­ta­lo pu­re­taan Oulun kes­kus­tas­sa Lä­vis­tä­jän kul­mal­ta, uuteen taloon tulee kuusi ker­ros­ta – ­kaa­voi­tuk­ses­sa huo­mioi­daan asun­to­jen Airbnb-vuok­raa­mi­nen

31.10.2023 19:51 97
Tilaajille
Mango Discobarin rakennus aiotaan purkaa, tilalle rakennetaan todennäköisesti korkeampi asuinrakennus

Mango Dis­co­ba­rin ra­ken­nus aiotaan purkaa, tilalle ra­ken­ne­taan to­den­nä­köi­ses­ti kor­keam­pi asuin­ra­ken­nus

10.10.2023 19:49 78
Tilaajille