Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Oulun yhdyskuntalautakunta
Kuukausi
Oulun Hiukkavaaraan nousee uusi kerrostalokortteli pikaiselta kuulostavalla aikataululla

Oulun Hiuk­ka­vaa­raan nousee uusi ker­ros­ta­lo­kort­te­li pi­kai­sel­ta kuu­los­ta­val­la ai­ka­tau­lul­la

14.06.2022 18:01 2
Tilaajille
Oulun kahdeksas Lidl-myymälä rakennetaan Kaakkuriin lähelle Citymarketia

Oulun kah­dek­sas Lidl-myy­mä­lä ra­ken­ne­taan Kaak­ku­riin lähelle Ci­ty­mar­ke­tia

14.06.2022 17:21 20
Tilaajille
Puu-Raksilan kaavamuutos eteni luonnosvaiheeseen, vanhat talot ja Teuvo Pakkalan koulu saamassa suojelumerkinnän

Puu-Rak­si­lan kaa­va­muu­tos eteni luon­nos­vai­hee­seen, vanhat talot ja Teuvo Pak­ka­lan koulu saa­mas­sa suo­je­lu­mer­kin­nän

14.06.2022 17:00 10
Tilaajille
Sammaltielle ei tulekaan Oulun uutta McDonald'sia

Sam­mal­tiel­le ei tu­le­kaan Oulun uutta McDo­nald'sia

07.06.2022 20:55 22
Tilaajille
Kaijonharjun vanha ostari uusiutuu – keskus menee täysin uusiksi kun paikalle nousee kerrostaloja ja liiketilaa

Kai­jon­har­jun vanha ostari uu­siu­tuu – keskus menee täysin uusiksi kun pai­kal­le nousee ker­ros­ta­lo­ja ja lii­ke­ti­laa

07.06.2022 20:53 20
Tilaajille
Oulunportin alueelle tulee jättimäinen, 30 000 neliön kauppakeskus laajoja tiloja vaativalle tavaralle – Perävainion kauppa-alueella enää yksi tontti vapaana

Ou­lun­por­tin alueel­le tulee jät­ti­mäi­nen, 30 000 neliön kaup­pa­kes­kus laajoja tiloja vaa­ti­val­le ta­va­ral­le – Pe­rä­vai­nion kaup­pa-alueel­la enää yksi tontti vapaana

07.06.2022 06:00 95
Tilaajille
Oulun kaupunki ottaa käyttöön kotihoidon pysäköintiluvat – pysäköintipaikkojen löytäminen on aiheuttanut vaikeuksia työntekijöille

Oulun kau­pun­ki ottaa käyt­töön ko­ti­hoi­don py­sä­köin­ti­lu­vat – py­sä­köin­ti­paik­ko­jen löy­tä­mi­nen on ai­heut­ta­nut vai­keuk­sia työn­te­ki­jöil­le

06.06.2022 19:00 21
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun Lentokentäntien risteykseen tulossa lisäkaistoja – lähialueella selvitetään myös teiden yhdistämistä ja yhden tien siirtoa

Oulun Len­to­ken­tän­tien ris­teyk­seen tulossa li­sä­kais­to­ja – lä­hi­alueel­la sel­vi­te­tään myös teiden yh­dis­tä­mis­tä ja yhden tien siirtoa

24.05.2022 19:50 10
Vaaran kortteli 5:een Oulun keskustassa on tekeillä kaavamuutos – Vikkulan talo säilytetään, kolme kerrostaloa halutaan purkaa uuden tieltä

Vaaran kort­te­li 5:een Oulun kes­kus­tas­sa on te­keil­lä kaa­va­muu­tos – Vik­ku­lan talo säi­ly­te­tään, kolme ker­ros­ta­loa ha­lu­taan purkaa uuden tieltä

23.05.2022 19:00 19
Tilaajille
Ouluun valmistellaan teemayleiskaavaa, johon laitetaan arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet ja muinaismuistot – alueet huomioidaan kaavoituksessa

Ouluun val­mis­tel­laan tee­may­leis­kaa­vaa, johon lai­te­taan ar­vok­kaat kult­tuu­ri­his­to­rial­li­set kohteet ja mui­nais­muis­tot – a­lueet huo­mioi­daan kaa­voi­tuk­ses­sa

10.05.2022 21:16 7
Tilaajille
Tuiraan tekeillä kahden saunan yleinen saunahanke – Oulun kaupunki ja Oulun rantasaunaseura solmimassa yhteistoimintasopimusta

Tuiraan te­keil­lä kahden saunan yleinen sau­na­han­ke – Oulun kau­pun­ki ja Oulun ran­ta­sau­na­seu­ra sol­mi­mas­sa yh­teis­toi­min­ta­so­pi­mus­ta

10.05.2022 20:56 18
Tilaajille
Oulujokivarren rakentamiseen lupaharkintaa – maltillinen lisärakentaminen mahdollista

Ou­lu­jo­ki­var­ren ra­ken­ta­mi­seen lu­pa­har­kin­taa – mal­til­li­nen li­sä­ra­ken­ta­mi­nen mah­dol­lis­ta

28.04.2022 06:00 12
Tilaajille
Yhdyskuntalautakunta päätti Tietomaan laajennuksesta ja suojelurakennusten myynnistä

Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päätti Tie­to­maan laa­jen­nuk­ses­ta ja suo­je­lu­ra­ken­nus­ten myyn­nis­tä

12.04.2022 20:35
Oulun kaupunki myy kolme suojeltavaa rakennusta tulevalta asuntomessualueelta – halvalla menee

Oulun kau­pun­ki myy kolme suo­jel­ta­vaa ra­ken­nus­ta tu­le­val­ta asun­to­mes­su­alueel­ta – hal­val­la menee

12.04.2022 06:00 19
Tilaajille
Luupin uudisosalle tehdään kaavamuutos – Tietomaan kylkeen tulee tilat myös Ainolasta siirtyvälle Pohjois-Pohjanmaan museolle

Luupin uu­dis­osal­le tehdään kaa­va­muu­tos – Tie­to­maan kylkeen tulee tilat myös Ai­no­las­ta siir­ty­väl­le Poh­jois-Poh­jan­maan mu­seol­le

12.04.2022 06:00 15
Tilaajille
Kampusratkaisusta päättäminen kuuluu asian mittavan merkityksen takia kaupunginhallitukselle
Pääkirjoitus

Kam­pus­rat­kai­sus­ta päät­tä­mi­nen kuuluu asian mit­ta­van mer­ki­tyk­sen takia kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le

06.04.2022 20:00 78
Tilaajille
Oulun yliopiston Raksila-kampus kaatumassa kaupungin päätöksentekoon – Yhdyskuntalautakunnan esitys kaupunginhallituksen pöydällä parin viikon päästä

Oulun yli­opis­ton Rak­si­la-kam­pus kaa­tu­mas­sa kau­pun­gin pää­tök­sen­te­koon – Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nan esitys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pöy­däl­lä parin viikon päästä

06.04.2022 15:10 124
Tilaajille
Jäälin Näppärinkankalle nousee yli 400 asukkaan omakotitalovaltainen alue

Jäälin Näp­pä­rin­kan­kal­le nousee yli 400 asuk­kaan oma­ko­ti­ta­lo­val­tai­nen alue

06.04.2022 06:00 3
Tilaajille
Yhdyskuntalautakunta: Raksilan yliopistokampuksen suunnitteluvarausta ei jatketa

Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta: Rak­si­lan yli­opis­to­kam­puk­sen suun­nit­te­lu­va­raus­ta ei jatketa

05.04.2022 21:09 112
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto teki uusia luottamushenkilövalintoja – Hanne-Mari Juntunen on uusi kaupunginhallituksen jäsen

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to teki uusia luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­to­ja – Han­ne-Ma­ri Jun­tu­nen on uusi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen

05.04.2022 10:27 1
Tilaajille