Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun yhdyskuntalautakunta
Kuukausi
Keskustan vanha kerrostalo pois ja uusi tilalle Kauppurienkadulla – todennäköisesti lisää korkeutta tavoitellaan

Kes­kus­tan vanha ker­ros­ta­lo pois ja uusi tilalle Kaup­pu­rien­ka­dul­la – to­den­nä­köi­ses­ti lisää kor­keut­ta ta­voi­tel­laan

19.09.2023 17:07 28
Tilaajille
Muraalistaan tunnettu kerrostalo nurin Raksilassa – Pitkän talon tilalle suunnitellaan korkeampaa rakennusta

Mu­raa­lis­taan tun­net­tu ker­ros­ta­lo nurin Rak­si­las­sa – Pitkän talon tilalle suun­ni­tel­laan kor­keam­paa ra­ken­nus­ta

19.09.2023 17:01 108
Tilaajille
Linnanmaalle tehdään ensi kesänä massiivisia liikennejärjestelytöitä – Linnanmaantielle tulee uusi turbokiertoliittymä ja uusia kaistoja siihen

Lin­nan­maal­le tehdään ensi kesänä mas­sii­vi­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­töi­tä – Lin­nan­maan­tiel­le tulee uusi tur­bo­kier­to­liit­ty­mä ja uusia kais­to­ja siihen

19.09.2023 17:09 27
Tilaajille
Ouluun rakennetaan kaksi uutta polkupyöräbaanaa ensi vuonna – punaista väylää tulee yhteensä 3,5 kilometrin verran

Ouluun ra­ken­ne­taan kaksi uutta pol­ku­pyö­rä­baa­naa ensi vuonna – pu­nais­ta väylää tulee yh­teen­sä 3,5 ki­lo­met­rin verran

11.09.2023 14:36 142
Tilaajille
Vanhemmat
Valtuustoryhmien talousarvioaloitteissa yhdyskuntalautakunnalle vihreät kunnostautuvat innokkaimpina – pääsääntöisesti aloitteet torpataan tai vastataan asioiden olevan jo reilassa

Val­tuus­to­ryh­mien ta­lous­ar­vio­aloit­teis­sa yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le vihreät kun­nos­tau­tu­vat in­nok­kaim­pi­na – pää­sään­töi­ses­ti aloit­teet tor­pa­taan tai vas­ta­taan asioi­den olevan jo rei­las­sa

21.08.2023 07:00 24
Tilaajille
Oulun kaupunki ostaa yli kahdella miljoonalla eurolla maata Ruskon pohjoispuolelta – aikeissa on hankkia satoja hehtaareja maata teollisuustonteiksi

Oulun kau­pun­ki ostaa yli kah­del­la mil­joo­nal­la eurolla maata Ruskon poh­jois­puo­lel­ta – ai­keis­sa on hankkia satoja heh­taa­re­ja maata teol­li­suus­ton­teik­si

15.08.2023 19:28 25
Tilaajille
Oulun kaupunki luovuttaa tontteja ammattirakentajille Hiukkavaarasta ja Hiirosesta – tiedossa miljoonien arvoisia rakennushankkeita

Oulun kau­pun­ki luo­vut­taa tont­te­ja am­mat­ti­ra­ken­ta­jil­le Hiuk­ka­vaa­ras­ta ja Hii­ro­ses­ta – tie­dos­sa mil­joo­nien ar­voi­sia ra­ken­nus­hank­kei­ta

14.06.2023 06:30 16
Tilaajille
Asuntomessujen vetonaula peruttu: Kelluvat talot eivät menneet kaupaksi, tilalle pienvenepaikkoja

Asun­to­mes­su­jen ve­to­nau­la pe­rut­tu: Kel­lu­vat talot eivät menneet kau­pak­si, tilalle pien­ve­ne­paik­ko­ja

12.06.2023 08:17 66
Tilaajille
Ouluun rakennetaan jälleen uusi, iso kauppakeskus – Nyt herätetään henkiin takavuosina kuopattu Aurora

Ouluun ra­ken­ne­taan jälleen uusi, iso kaup­pa­kes­kus – Nyt he­rä­te­tään henkiin ta­ka­vuo­si­na kuo­pat­tu Aurora

12.06.2023 10:00 117
Tilaajille
Ouluun suunniteltu Terwa Tower etenee, kaava kaupungin käsittelyssä maanantaina – katso havainnekuvia tornihotellista

Ouluun suun­ni­tel­tu Terwa Tower etenee, kaava kau­pun­gin kä­sit­te­lys­sä maa­nan­tai­na – katso ha­vain­ne­ku­via tor­ni­ho­tel­lis­ta

08.06.2023 14:04 104
Pohjantien viereen aiotaan rakentaa 16-kerroksinen toimistotorni – yrityksillä on Oulussa jatkuva pula tiloista

Poh­jan­tien viereen aiotaan ra­ken­taa 16-ker­rok­si­nen toi­mis­to­tor­ni – yri­tyk­sil­lä on Oulussa jatkuva pula ti­lois­ta

06.06.2023 06:00 74
Tilaajille
Haukiputaalle suunnitellaan aurinkovoimalaa, jonka sähkötuotanto tulisi olemaan 5 000 megawattituntia vuodessa

Hau­ki­pu­taal­le suun­ni­tel­laan au­rin­ko­voi­ma­laa, jonka säh­kö­tuo­tan­to tulisi olemaan 5 000 me­ga­wat­ti­tun­tia vuo­des­sa

05.06.2023 07:00 16
Tilaajille
Kiikeliin suunniteltu merikylpylä hakee jälleen lisäaikaa – ja on todennäköisesti saamassa sitä

Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

04.06.2023 20:08 80
Tilaajille
Villa Hannalan omistaja haluaa pystyttää Varjakansaareen sahan ja rakentaa uuden sataman

Villa Han­na­lan omis­ta­ja haluaa pys­tyt­tää Var­ja­kan­saa­reen sahan ja ra­ken­taa uuden sataman

22.05.2023 08:00 14
Tilaajille
Molemmat Oulun kaupunkijunat jatkavat liikennöintiään – Potnapekka ottaa vetovastuun reittiliikenteessä

Mo­lem­mat Oulun kau­pun­ki­ju­nat jat­ka­vat lii­ken­nöin­tiään – Pot­na­pek­ka ottaa ve­to­vas­tuun reit­ti­lii­ken­tees­sä

22.05.2023 06:30
Tilaajille
Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Oulun kaupungin metsien hoitoa ohjaavan hoito- ja käyttösuunnitelman äänin 9–4

Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hy­väk­syi Oulun kau­pun­gin metsien hoitoa oh­jaa­van hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­man äänin 9–4

09.05.2023 19:31 40
Tilaajille
Ympäristötalon pihalla osoitettiin mieltä Oulun kaupungin metsänhoitosuunnitelmista: "Mitä jätämme perinnöksi tuleville sukupolville"

Ym­pä­ris­tö­ta­lon pihalla osoi­tet­tiin mieltä Oulun kau­pun­gin met­sän­hoi­to­suun­ni­tel­mis­ta: "Mitä jätämme pe­rin­nök­si tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le"

09.05.2023 15:38 9
Tilaajille
Oulun asema-alue kehittyy vaivihkaa suuren matkakeskuhankkeen viipyessä – käytöstä poistuvasta matkahuoltorakennuksesta kaavaillaan tilapäistä asemarakennusta

Oulun ase­ma-alue ke­hit­tyy vai­vih­kaa suuren mat­ka­kes­ku­hank­keen vii­pyes­sä – ­käy­tös­tä pois­tu­vas­ta mat­ka­huol­to­ra­ken­nuk­ses­ta kaa­vail­laan ti­la­päis­tä ase­ma­ra­ken­nus­ta

08.05.2023 05:00 41
Tilaajille
Oulun keskustan liikennejärjestelyihin esitetään suuria muutoksia – Keskusta-alueen liikennesuunnitelmat keräsivät tuhatkunta palautetta

Oulun kes­kus­tan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin esi­te­tään suuria muu­tok­sia – Kes­kus­ta-alueen lii­ken­ne­suun­ni­tel­mat ke­rä­si­vät tu­hat­kun­ta pa­lau­tet­ta

28.04.2023 09:34 94
Tilaajille
Hiukkavaara kasvaa taas piirun verran lisää – vuorossa on noin tuhannen asukkaan Haukkasuon asuinalueen kaavoitus

Hiuk­ka­vaa­ra kasvaa taas piirun verran lisää – vuo­ros­sa on noin tu­han­nen asuk­kaan Hauk­ka­suon asuin­alueen kaa­voi­tus

25.04.2023 20:28 13
Tilaajille