Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Annika Saarikko
Annika Saarikko avasi keskustalle mahdollisuuden uuteen nousuun
Pääkirjoitus

Annika Saa­rik­ko avasi kes­kus­tal­le mah­dol­li­suu­den uuteen nousuun

16.02.2024 17:00 85
Keskustan puheenjohtajaruletti pyörähti käyntiin – Saarikko ei tavoittele jatkoa puoluejohtajana, kertoi myös odottavansa kolmatta lasta

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ru­let­ti pyö­räh­ti käyn­tiin – Saa­rik­ko ei ta­voit­te­le jatkoa puo­lue­joh­ta­ja­na, kertoi myös odot­ta­van­sa kol­mat­ta lasta

15.02.2024 13:31 98
Keskusta esittää puoluerajat ylittävää yhteistyötä velkaantumisen pysäyttämiseksi – Velkakaton voisi jopa kirjata lakiin

Kes­kus­ta esittää puo­lue­ra­jat ylit­tä­vää yh­teis­työ­tä vel­kaan­tu­mi­sen py­säyt­tä­mi­sek­si – Vel­ka­ka­ton voisi jopa kirjata lakiin

22.01.2024 16:16 37
Tilaajille
Saarikko kertoo, miksi jatkaa keskustan puheenjohtajana ainakin kesään 2024 – Marinin hallitusta pitivät kasassa korona ja Venäjän sota: "Luulimme sitä punamullaksi"

Saa­rik­ko kertoo, miksi jatkaa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­na ainakin kesään 2024 – Marinin hal­li­tus­ta pitivät kasassa korona ja Venäjän sota: "Luu­lim­me sitä pu­na­mul­lak­si"

22.04.2023 10:48 56
Tilaajille
Jos politiikka ei muutu, puolueen puheenjohtajan vaihto voi jäädä lumelääkkeeksi
Pääkirjoitus

Jos po­li­tiik­ka ei muutu, puo­lueen pu­heen­joh­ta­jan vaihto voi jäädä lu­me­lääk­keek­si

11.04.2023 20:00 16
Tilaajille
Erityistalousalueille ei laillista estettä, mutta riskejä kyllä – Saarikko: alueiden elinvoima on lopulta turvallisuuspolitiikkaa, josta pitäisi puhua

Eri­tyis­ta­lous­alueil­le ei lail­lis­ta es­tet­tä, mutta riskejä kyllä – Saa­rik­ko: aluei­den elin­voi­ma on lopulta tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa, josta pitäisi puhua

07.03.2023 16:09 19
Tilaajille
Saarikko kertoo nostaneensa alkoholinkäytön esiin ministeri Lintilän kanssa kahdesti – Lintilä kiisti alkoholin vaikuttaneen työntekoonsa

Saa­rik­ko kertoo nos­ta­neen­sa al­ko­ho­lin­käy­tön esiin mi­nis­te­ri Lin­ti­län kanssa kah­des­ti – Lintilä kiisti al­ko­ho­lin vai­kut­ta­neen työn­te­koon­sa

05.03.2023 09:44 36
Katri Makkonen siirtyy valtiovarainministeri Annika Saarikon valtiosihteeriksi

Katri Mak­ko­nen siirtyy val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Annika Saa­ri­kon val­tio­sih­tee­rik­si

03.10.2022 12:59
Saarikko Ylellä: Teollisuudesta tulee ensimmäisiä heikkoja viestejä taantuman uhasta, kommentoi myös Marinin juhlintakohua

Saa­rik­ko Ylellä: Teol­li­suu­des­ta tulee en­sim­mäi­siä heik­ko­ja vies­te­jä taan­tu­man uhasta, kom­men­toi myös Marinin juh­lin­ta­ko­hua

20.08.2022 12:18 30
Valtiovarainministeriö käynnistää työryhmän, joka selvittää toimenpiteitä sähkön hinnan kehitykseen vaikuttamiseksi

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö käyn­nis­tää työ­ryh­män, joka sel­vit­tää toi­men­pi­tei­tä sähkön hinnan ke­hi­tyk­seen vai­kut­ta­mi­sek­si

12.08.2022 10:23 18
Valtionvarainministeri Saarikko: Kohtuuhintaisen sähkön saatavuus on yhteinen kansallinen asia

Val­tion­va­rain­mi­nis­te­ri Saa­rik­ko: Koh­tuu­hin­tai­sen sähkön saa­ta­vuus on yh­tei­nen kan­sal­li­nen asia

10.08.2022 22:18 38
Saarikon lapsilisäesitys saa kritiikkiä jopa hallituspuolueiden omista riveistä – tiukkaa vääntöä luvassa valtion rahoista

Saa­ri­kon lap­si­li­sä­esi­tys saa kri­tiik­kiä jopa hal­li­tus­puo­luei­den omista ri­veis­tä – tiukkaa vääntöä luvassa valtion ra­hois­ta

09.08.2022 16:00 32
Tilaajille
Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa vastataan turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen ja hintojen nousuun

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön bud­jet­ti­eh­do­tuk­ses­sa vas­ta­taan tur­val­li­suus­po­liit­ti­seen ti­lan­tee­seen ja hin­to­jen nousuun

04.08.2022 20:36 20
Keskustan ajatus erityistalousalueista on vaalikikka, jolla on silti syvempikin sisältö
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan ajatus eri­tyis­ta­lous­alueis­ta on vaa­li­kik­ka, jolla on silti sy­vem­pi­kin sisältö

14.06.2022 20:00 13
Tilaajille
Uutisanalyysi: Saarikolla edessään kova savotta, jos keskusta mielii seuraavaankin hallitukseen​ – Alueiden "positiivista syrjintää" enemmän kiinnostanee arjen tola

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Saa­ri­kol­la edes­sään kova sa­vot­ta, jos kes­kus­ta mielii seu­raa­vaan­kin hal­li­tuk­seen​ – Aluei­den "po­si­tii­vis­ta syr­jin­tää" enemmän kiin­nos­ta­nee arjen tola

11.06.2022 17:29 16
Tilaajille
Annika Saarikko Pudasjärvellä: Ukrainan sodan ja Venäjä-sulun kaikki vaikutukset itäiseen Suomeen selvitykseen

Annika Saa­rik­ko Pu­das­jär­vel­lä: Uk­rai­nan sodan ja Ve­nä­jä-su­lun kaikki vai­ku­tuk­set itäi­seen Suomeen sel­vi­tyk­seen

21.05.2022 20:09 9
Tilaajille
Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä –  "Venäjä on muuttunut arvaamattomaksi, luottamus on menetetty"

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­rik­ko kan­nat­taa Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä – "Venäjä on muut­tu­nut ar­vaa­mat­to­mak­si, luot­ta­mus on me­ne­tet­ty"

10.05.2022 09:54 4
Analyysi: Rahaministeri Annika Saarikko joutuu vaikeaan rakoon niukkasbudjetin vartijana ja luvattujen palveluiden takaajana – Rehti paluu maalaisliitoksi voisi vahvistaa keskustaa

Ana­lyy­si: Ra­ha­mi­nis­te­ri Annika Saa­rik­ko joutuu vai­keaan rakoon niuk­kas­bud­je­tin var­ti­ja­na ja lu­vat­tu­jen pal­ve­lui­den ta­kaa­ja­na – Rehti paluu maa­lais­lii­tok­si voisi vah­vis­taa kes­kus­taa

24.01.2022 17:00 11
Tilaajille
Saarikko Ylellä: Kotona tehtävien koronapikatestien hintaa tarkoitus laskea

Saa­rik­ko Ylellä: Kotona teh­tä­vien ko­ro­na­pi­ka­tes­tien hintaa tar­koi­tus laskea

15.12.2021 23:39 17
Valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden budjettiehdotuksissa riittää kurottavaa – Saarikon mukaan liikkumavara on pieni

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ja muiden mi­nis­te­riöi­den bud­jet­ti­eh­do­tuk­sis­sa riittää ku­rot­ta­vaa – Saa­ri­kon mukaan liik­ku­ma­va­ra on pieni

13.08.2021 18:18