Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den pro­tes­tit ker­to­vat pe­rus­tel­luis­ta huo­lis­ta

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ministerit
Tasan 3 000 päivää ministerinä ollut Anna-Maja Henriksson on kiertänyt kohukarikot ja sitkoa piisaa – "Tuntee hyvin arvonsa ja pitää kaikki langat käsissään"

Tasan 3 000 päivää mi­nis­te­ri­nä ollut An­na-Ma­ja Hen­riks­son on kier­tä­nyt ko­hu­ka­ri­kot ja sitkoa piisaa – "Tuntee hyvin arvonsa ja pitää kaikki langat kä­sis­sään"

14.09.2023 06:30 9
Tilaajille
Kohussa ryvettynyt Wille Rydman vannoi virkavalansa – Orpon mukaan Rydmanista ei olisi voinut tulla kokoomuksen ministeriä

Kohussa ry­vet­ty­nyt Wille Rydman vannoi vir­ka­va­lan­sa – Orpon mukaan Ryd­ma­nis­ta ei olisi voinut tulla ko­koo­muk­sen mi­nis­te­riä

06.07.2023 15:06 31
Mika Lintilä yllättyi elinkeinoministerin tehtävän kansainvälisyydestä – Epäluottamuksen keskellä aloittanut seuraaja Vilhelm Junnila saa pari hyvää vinkkiä

Mika Lintilä yl­lät­tyi elin­kei­no­mi­nis­te­rin teh­tä­vän kan­sain­vä­li­syy­des­tä – Epä­luot­ta­muk­sen kes­kel­lä aloit­ta­nut seu­raa­ja Vilhelm Junnila saa pari hyvää vinkkiä

26.06.2023 11:40
Tilaajille
Oulun vaalipiirin puolikas ministerinsalkku avasi kielenkantoja kauppatorilla: "Valinnoilla ei ole mitään merkitystä, kaikki rahat ne vievät kuitenkin"

Oulun vaa­li­pii­rin puo­li­kas mi­nis­te­rin­salk­ku avasi kie­len­kan­to­ja kaup­pa­to­ril­la: "Va­lin­noil­la ei ole mitään mer­ki­tys­tä, kaikki rahat ne vievät kui­ten­kin"

20.06.2023 06:00 28
Tilaajille
Mari-Leena Talvitien puolikas ministerin salkku kelpasi Kokoomukselle – Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaiset odottivat omaa ministeriä Ouluun

Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tien puo­li­kas mi­nis­te­rin salkku kelpasi Ko­koo­muk­sel­le – Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rus­suo­ma­lai­set odot­ti­vat omaa mi­nis­te­riä Ouluun

20.06.2023 06:00 24
Tilaajille
Henriksson, Adlercreutz ja Bergqvist ovat RKP:n ministerit

Hen­riks­son, Ad­lerc­reutz ja Bergq­vist ovat RKP:n mi­nis­te­rit

19.06.2023 19:12 12
Perussuomalaiset nimesi ministerinsä – torniolainen Kaisa Juuso aloittaa sosiaali- ja terveysministerinä

Pe­rus­suo­ma­lai­set nimesi mi­nis­te­rin­sä – tor­nio­lai­nen Kaisa Juuso aloit­taa so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­nä

18.06.2023 20:17 58
Orpon hallitukseen yhtä monta ministeriä kuin Marininkin hallituksessa, kokoomus saa yhden salkun enemmän kuin perussuomalaiset – katso tästä paikkajako

Orpon hal­li­tuk­seen yhtä monta mi­nis­te­riä kuin Ma­ri­nin­kin hal­li­tuk­ses­sa, ko­koo­mus saa yhden salkun enemmän kuin pe­rus­suo­ma­lai­set – katso tästä paik­ka­ja­ko

16.06.2023 17:15 3
HS: Alkoholitilaukset Lintilän erittelemättömään edustuskäyttöön ovat jatkuneet ainakin viime vuoteen saakka

HS: Al­ko­ho­li­ti­lauk­set Lin­ti­län erit­te­le­mät­tö­mään edus­tus­käyt­töön ovat jat­ku­neet ainakin viime vuoteen saakka

11.03.2023 19:25 73
Saarikko kertoo nostaneensa alkoholinkäytön esiin ministeri Lintilän kanssa kahdesti – Lintilä kiisti alkoholin vaikuttaneen työntekoonsa

Saa­rik­ko kertoo nos­ta­neen­sa al­ko­ho­lin­käy­tön esiin mi­nis­te­ri Lin­ti­län kanssa kah­des­ti – Lintilä kiisti al­ko­ho­lin vai­kut­ta­neen työn­te­koon­sa

05.03.2023 09:44 36
Katri Kulmunin viestintävalmennuksiin liittyvien syytteiden käsittely alkoi käräjillä – syyttäjä vaatii Kulmunin entiselle erityisavustajalle ehdollista vankeutta petoksesta

Katri Kul­mu­nin vies­tin­tä­val­men­nuk­siin liit­ty­vien syyt­tei­den kä­sit­te­ly alkoi kä­rä­jil­lä – syyt­tä­jä vaatii Kul­mu­nin en­ti­sel­le eri­tyis­avus­ta­jal­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta pe­tok­ses­ta

26.01.2023 10:16 7
Puolustusministeri Antti Kaikkosen sijaiseksi esitetään kansanedustaja Mikko Savolaa – Lintilä teki itse päätöksen olla ottamatta tuplasalkkua

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Antti Kaik­ko­sen si­jai­sek­si esi­te­tään kan­san­edus­ta­ja Mikko Savolaa – ­Lin­ti­lä teki itse pää­tök­sen olla ot­ta­mat­ta tup­la­salk­kua

15.12.2022 11:51 11
Lintilä varoittaa sähköyhtiöitä sodalla rahastamisesta ja laukoo suoraan hallituksestaan: "En usko, että olisi pysynyt pystyssä ilman kriisejä"

Lintilä va­roit­taa säh­kö­yh­tiöi­tä sodalla ra­has­ta­mi­ses­ta ja laukoo suoraan hal­li­tuk­ses­taan: "En usko, että olisi pysynyt pys­tys­sä ilman krii­se­jä"

29.10.2022 19:08 25
Tilaajille
Oulussa vietettiin tänään Liisa Jaakonsaaren ministerin arvonimijuhlaa

Oulussa vie­tet­tiin tänään Liisa Jaa­kon­saa­ren mi­nis­te­rin ar­vo­ni­mi­juh­laa

13.06.2022 17:51 15
Realistisen koulukunnan tinkimätön edustaja – Jaakko Iloniemi on ollut vaikuttamassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kahdeksalla vuosikymmenellä

Rea­lis­ti­sen kou­lu­kun­nan tin­ki­mä­tön edus­ta­ja – Jaakko Ilo­nie­mi on ollut vai­kut­ta­mas­sa Suomen ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaan kah­dek­sal­la vuo­si­kym­me­nel­lä

28.05.2022 19:00 2
Tilaajille
”Kyllä tässä liikkuvaan junaan hypittiin”, sanoo 70 vuotta täyttävä Aki Lindén siirtymisestään perhe- ja peruspalveluministeriksi

”Kyllä tässä liik­ku­vaan junaan hy­pit­tiin”, sanoo 70 vuotta täyt­tä­vä Aki Lindén siir­ty­mi­ses­tään perhe- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rik­si

18.04.2022 10:00 11
Tilaajille
Tuleeko Aki Lindénistä perhe- ja peruspalveluministerin sijainen? – Aluevaalien ääniharava vaikenee spekulaatioista

Tuleeko Aki Lindé­nis­tä perhe- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rin si­jai­nen? – Alue­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va vai­ke­nee spe­ku­laa­tiois­ta

24.01.2022 16:00 1
Tilaajille
Oikeusministeri Henriksson sairastui koronaan – altistui todennäköisesti joulun aikaan  yksityistilaisuudessa Pietarsaaressa

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son sai­ras­tui ko­ro­naan – al­tis­tui to­den­nä­köi­ses­ti joulun aikaan yk­si­tyis­ti­lai­suu­des­sa Pie­tar­saa­res­sa

30.12.2021 14:30 7
Valtion omistus teräsjätti SSAB:ssa uusiksi, osakkeet siirretään Solidiumilta suoraan valtion omistukseen – syynä halu vauhdittaa Raahen tehtaan muutosta hiilineutraaliksi

Valtion omistus te­räs­jät­ti SSAB:s­sa uu­sik­si, osak­keet siir­re­tään So­li­diu­mil­ta suoraan valtion omis­tuk­seen – syynä halu vauh­dit­taa Raahen tehtaan muu­tos­ta hii­li­neut­raa­lik­si

14.09.2021 16:55 20
Tilaajille
Vasemmistoliitto vaihtaa ministerinsä kesäkuun päätteeksi: Andersson palaa opetusministeriksi, Sarkkinen nousee STM:ään

Va­sem­mis­to­liit­to vaihtaa mi­nis­te­rin­sä ke­sä­kuun päät­teek­si: An­ders­son palaa ope­tus­mi­nis­te­rik­si, Sark­ki­nen nousee STM:ään

10.06.2021 10:32 25