Keskusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta kehitti tur­va­pai­kan ve­te­raa­neil­leen

09.01.2022 03:00 1
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto aloitti budjetin puimisen – konsensushenki keräsi kehuja, mutta investointien kanssa kehotettiin olemaan tarkkana

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to aloitti bud­je­tin pui­mi­sen – kon­sen­sus­hen­ki keräsi kehuja, mutta in­ves­toin­tien kanssa ke­ho­tet­tiin olemaan tark­ka­na

29.11.2021 19:58 14
Tilaajille
Keskustan Annika Saarikko puolusti Oulussa ja Kempeleessä hallituksen IMF:n kehut saanutta talouspolitiikkaa ja vaatii pitämään kiinni menokatosta

Kes­kus­tan Annika Saa­rik­ko puo­lus­ti Oulussa ja Kem­pe­lees­sä hal­li­tuk­sen IMF:n kehut saa­nut­ta ta­lous­po­li­tiik­kaa ja vaatii pi­tä­mään kiinni me­no­ka­tos­ta

27.11.2021 16:35 23
Tilaajille
Li Andersson ihmettelee Annika Saarikon menokehyskommentteja: "Tuntuu varjonyrkkeilyltä"

Li An­ders­son ih­met­te­lee Annika Saa­ri­kon me­no­ke­hys­kom­ment­te­ja: "Tuntuu var­jo­nyrk­kei­lyl­tä"

21.11.2021 13:10 34
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin uusi puheenjohtaja on Marjut Lehtonen Oulaisista – "Tulevat aluevaalit ovat nyt ykkösasia ja tärkein työsarkamme"

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin uusi pu­heen­joh­ta­ja on Marjut Leh­to­nen Ou­lai­sis­ta – "Tu­le­vat alue­vaa­lit ovat nyt yk­kös­asia ja tärkein työ­sar­kam­me"

16.10.2021 20:59
Tilaajille
Näkökulma: Kaupunkipyörien pyörtämispäätös oli merkki uudesta poliittisesta kulttuurista Oulun kaupungin päätöksenteossa – suuntaus voi jatkua isommissakin merkeissä tällä vaalikaudella

Nä­kö­kul­ma: Kau­pun­ki­pyö­rien pyör­tä­mis­pää­tös oli merkki uudesta po­liit­ti­ses­ta kult­tuu­ris­ta Oulun kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa – ­suun­taus voi jatkua isom­mis­sa­kin mer­keis­sä tällä vaa­li­kau­del­la

16.10.2021 06:00 166
Kansallismielisyys on siivottu häpeillen pois – sitä tarvittaisiin edelleen politiikan käyttövoimaksi
Kolumni

Kan­sal­lis­mie­li­syys on sii­vot­tu hä­peil­len pois – sitä tar­vit­tai­siin edel­leen po­li­tii­kan käyt­tö­voi­mak­si

15.10.2021 06:00 31
Tilaajille
Keskusta haluaa enemmistön uusista hyvinvointialueista omaan johtoonsa – puolue lupaa kaikkiin kuntiin lääkäripalveluja tarjoavan sote-aseman

Kes­kus­ta haluaa enem­mis­tön uusista hy­vin­voin­ti­alueis­ta omaan joh­toon­sa – puolue lupaa kaik­kiin kuntiin lää­kä­ri­pal­ve­lu­ja tar­joa­van so­te-ase­man

27.09.2021 10:34 36
Keskustan eduskuntaryhmä hyväksyy päätöksen siirtää terästeollisuusyhtiö SSAB:n omistus Solidiumilta suoraan valtiolle

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä hy­väk­syy pää­tök­sen siirtää te­räs­teol­li­suus­yh­tiö SSAB:n omistus So­li­diu­mil­ta suoraan val­tiol­le

17.09.2021 11:37 10
Tilaajille
Keskustan ryhmyri Juha Pylväs hallitukseen menosta – "Olisi ehkä pitänyt harkita toisin, mutta jossittelu on helppoa"

Kes­kus­tan ryhmyri Juha Pylväs hal­li­tuk­seen menosta – "Olisi ehkä pitänyt harkita toisin, mutta jos­sit­te­lu on help­poa"

11.09.2021 10:55 8
Tilaajille
Poliisi selvittää ylivieskalaisen kansanedustajan Juha Pylvään puhetta "sosiaaliturvalla loisivista elintasosurffareista"

Poliisi sel­vit­tää yli­vies­ka­lai­sen kan­san­edus­ta­jan Juha Pylvään puhetta "so­siaa­li­tur­val­la loi­si­vis­ta elin­ta­so­surf­fa­reis­ta"

09.09.2021 12:41 30
Tilaajille
Keskustan Pylvään puheet "elintasosurffareista" saattavat päätyä valtakunnansyyttäjän pöydälle – näin asiaa arvioivat oikeusoppineet

Kes­kus­tan Pylvään puheet "e­lin­ta­so­surf­fa­reis­ta" saat­ta­vat päätyä val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän pöy­däl­le – näin asiaa ar­vioi­vat oi­keus­op­pi­neet

01.09.2021 18:30 21
Tilaajille
Saarikko: Sanavalinnat, jotka viiltävät ihmisarvoa, eivät kuulu keskustan tapaan tehdä politiikkaa – kävi keskustelun ryhmäjohtajan kanssa

Saa­rik­ko: Sa­na­va­lin­nat, jotka viil­tä­vät ih­mi­sar­voa, eivät kuulu kes­kus­tan tapaan tehdä po­li­tiik­kaa – kävi kes­kus­te­lun ryh­mä­joh­ta­jan kanssa

26.08.2021 13:06 21
Näkökulma: Keskustan ylivieskalainen ryhmyri Juha Pylväs kosiskelee perussuomalaisten äänestäjiä – tuomio elintasosurffaripuheista tuli omiltakin

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­tan yli­vies­ka­lai­nen ryhmyri Juha Pylväs ko­sis­ke­lee pe­rus­suo­ma­lais­ten ää­nes­tä­jiä – tuomio elin­ta­so­surf­fa­ri­pu­heis­ta tuli omil­ta­kin

26.08.2021 13:02 47
Tilaajille
Kuntavaalien tulokset vahvistettu

Kun­ta­vaa­lien tu­lok­set vah­vis­tet­tu

16.06.2021 21:20 3
Vaalituloksessa näkyvät valtakunnanpolitiikan poterot
Pääkirjoitus

Vaa­li­tu­lok­ses­sa näkyvät val­ta­kun­nan­po­li­tii­kan poterot

13.06.2021 23:46 4
Tilaajille
Keskustan vaalivalvojaisissa kiljahdettiin helpotuksesta Oulussa – "Tämä on melkoinen torjuntavoitto"

Kes­kus­tan vaa­li­val­vo­jai­sis­sa kil­jah­det­tiin hel­po­tuk­ses­ta Oulussa – "Tämä on mel­koi­nen tor­jun­ta­voit­to"

13.06.2021 23:33
Tilaajille
Blokkipolitiikka sai pontta kuntavaaleissa – puoluekenttä jakautui "vasemmistohallitukseen" ja muihin, mikä jätti kokoomuksen monelle ainoaksi vaihtoehdoksi

Blok­ki­po­li­tiik­ka sai pontta kun­ta­vaa­leis­sa – puo­lue­kent­tä ja­kau­tui "va­sem­mis­to­hal­li­tuk­seen" ja muihin, mikä jätti ko­koo­muk­sen monelle ai­noak­si vaih­to­eh­dok­si

13.06.2021 18:30 4
Tilaajille
Keskustan junttausasema katkolla Oulun seudulla – Forum24 kysyi Hailuodon, Lumijoen ja Limingan kokeneilta päättäjiltä, kuinka muut puolueet ovat saaneet äänensä kuuluviin

Kes­kus­tan junt­taus­ase­ma kat­kol­la Oulun seu­dul­la – Forum24 kysyi Hai­luo­don, Lu­mi­joen ja Li­min­gan ko­ke­neil­ta päät­tä­jil­tä, kuinka muut puo­lueet ovat saaneet äänensä kuu­lu­viin

03.06.2021 19:51 4
Keskusta esittää Juha Sipilää ympäristövaliokunnan johtoon paikalta syrjäytetyn Hannu Hoskosen tilalle

Kes­kus­ta esittää Juha Sipilää ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­nan johtoon pai­kal­ta syr­jäy­te­tyn Hannu Hos­ko­sen tilalle

03.06.2021 15:07 8