Keskusta
Kuukausi

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä hy­väk­syy pää­tök­sen siirtää te­räs­teol­li­suus­yh­tiö SSAB:n omistus So­li­diu­mil­ta suoraan val­tiol­le

17.09.2021 11:37 10
Tilaajille

Kes­kus­tan ryhmyri Juha Pylväs hal­li­tuk­seen menosta – "Olisi ehkä pitänyt harkita toisin, mutta jos­sit­te­lu on help­poa"

11.09.2021 10:55 8
Tilaajille

Poliisi sel­vit­tää yli­vies­ka­lai­sen kan­san­edus­ta­jan Juha Pylvään puhetta "so­siaa­li­tur­val­la loi­si­vis­ta elin­ta­so­surf­fa­reis­ta"

09.09.2021 12:41 30
Tilaajille

Kes­kus­tan Pylvään puheet "e­lin­ta­so­surf­fa­reis­ta" saat­ta­vat päätyä val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän pöy­däl­le – näin asiaa ar­vioi­vat oi­keus­op­pi­neet

01.09.2021 18:30 21
Tilaajille

Saa­rik­ko: Sa­na­va­lin­nat, jotka viil­tä­vät ih­mi­sar­voa, eivät kuulu kes­kus­tan tapaan tehdä po­li­tiik­kaa – kävi kes­kus­te­lun ryh­mä­joh­ta­jan kanssa

26.08.2021 13:06 21

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­tan yli­vies­ka­lai­nen ryhmyri Juha Pylväs ko­sis­ke­lee pe­rus­suo­ma­lais­ten ää­nes­tä­jiä – tuomio elin­ta­so­surf­fa­ri­pu­heis­ta tuli omil­ta­kin

26.08.2021 13:02 47
Tilaajille
Vanhemmat

Kun­ta­vaa­lien tu­lok­set vah­vis­tet­tu

16.06.2021 21:20 3
Pääkirjoitus

Vaa­li­tu­lok­ses­sa näkyvät val­ta­kun­nan­po­li­tii­kan poterot

13.06.2021 23:46 4
Tilaajille

Kes­kus­tan vaa­li­val­vo­jai­sis­sa kil­jah­det­tiin hel­po­tuk­ses­ta Oulussa – "Tämä on mel­koi­nen tor­jun­ta­voit­to"

13.06.2021 23:33
Tilaajille

Blok­ki­po­li­tiik­ka sai pontta kun­ta­vaa­leis­sa – puo­lue­kent­tä ja­kau­tui "va­sem­mis­to­hal­li­tuk­seen" ja muihin, mikä jätti ko­koo­muk­sen monelle ai­noak­si vaih­to­eh­dok­si

13.06.2021 18:30 4
Tilaajille

Kes­kus­tan junt­taus­ase­ma kat­kol­la Oulun seu­dul­la – Forum24 kysyi Hai­luo­don, Lu­mi­joen ja Li­min­gan ko­ke­neil­ta päät­tä­jil­tä, kuinka muut puo­lueet ovat saaneet äänensä kuu­lu­viin

03.06.2021 19:51 4

Kes­kus­ta esittää Juha Sipilää ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­nan johtoon pai­kal­ta syr­jäy­te­tyn Hannu Hos­ko­sen tilalle

03.06.2021 15:07 7

Sel­viää­kö Suomi ilman työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa – Näin kes­kei­set toi­mi­alat vas­taa­vat

01.06.2021 18:30 6
Tilaajille

Saa­rik­ko: Periksi ei anneta, vaikka meidät on haas­tet­tu – Tuore val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri myön­tää: "Tämä on meille vaikea vaali"

31.05.2021 17:20 25
Tilaajille

Yli­vies­ka­lai­nen Juha Pylväs kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jak­si

27.05.2021 15:52

Antti Kur­vi­nen on uusi tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri – Saa­rik­ko siirtyy val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si

26.05.2021 10:33 25

Saa­ri­kon seu­raa­ja tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rik­si selviää tänään

26.05.2021 06:18 3

Kes­kus­tan val­tuus­toa­loi­te: Vir­pi­nie­meä ke­hi­tet­tä­vä mat­kai­lun ja lii­kun­nan kes­kuk­se­na

24.05.2021 12:27 11

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si noussut Annika Saa­rik­ko: "Aiem­min kes­kus­taan oli tunkua, nyt kaikki menevät lai­doil­le"

22.05.2021 17:14 18
Tilaajille

MT: Matti Van­ha­nen luopuu val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin pai­kas­ta ensi vii­kol­la

22.05.2021 10:59 52