Keskusta
Viimeisin 4 tuntia
Nyt on monta syytä kiinnostua vaaleista, ja keväällä voidaan nähdä jopa mannerlaattojen liikkuvan
Kolumni Sanna Keskinen

Nyt on monta syytä kiin­nos­tua vaa­leis­ta, ja ke­vääl­lä voidaan nähdä jopa man­ner­laat­to­jen liik­ku­van

18:00 8
Tilaajille
Vanhemmat
Keskustan Annika Saarikon ja vihreiden Maria Ohisalon välinen "ilmaa puhdistava" tapaaminen lykkääntymässä

Kes­kus­tan Annika Saa­ri­kon ja vih­rei­den Maria Ohi­sa­lon välinen "ilmaa puh­dis­ta­va" ta­paa­mi­nen lyk­kään­ty­mäs­sä

04.01.2021 16:17 17
Kansanedustajien susikanteluun tuli tyhjentävä vastaus: Lukea tai poliisia ei ole syytä epäillä velvollisuuksien laiminlyönnistä

Kan­san­edus­ta­jien su­si­kan­te­luun tuli tyh­jen­tä­vä vas­taus: Lukea tai po­lii­sia ei ole syytä epäillä vel­vol­li­suuk­sien lai­min­lyön­nis­tä

22.12.2020 18:40 2
Haavisto-kohu tulehduttaa hallituksen ilmapiiriä pahasti – kovia paineita on puolueiden välillä ja niiden sisällä
Pääkirjoitus

Haa­vis­to-ko­hu tu­leh­dut­taa hal­li­tuk­sen il­ma­pii­riä pahasti – kovia pai­nei­ta on puo­luei­den välillä ja niiden sisällä

16.12.2020 20:00 43
Tilaajille
Näkökulma: Haavisto-vyyhti iski voimakkaimman myrskyn keskustaan – kenttäväki ei säästele sanojaan

Nä­kö­kul­ma: Haa­vis­to-vyyh­ti iski voi­mak­kaim­man myrskyn kes­kus­taan – kent­tä­vä­ki ei sääs­te­le sa­no­jaan

16.12.2020 12:25 43
Halla-aho vastasi keskustan kritiikkiin: "Suomessa tarvitaan aluetukia, mutta tavoitteenamme on vähentää tukiriippuvuutta"

Hal­la-aho vastasi kes­kus­tan kri­tiik­kiin: "Suo­mes­sa tar­vi­taan alue­tu­kia, mutta ta­voit­tee­nam­me on vä­hen­tää tu­ki­riip­pu­vuut­ta"

30.11.2020 15:47 13
Saarikko Vapaavuoren maalittamispuheista: Poikkeuksellisen kova syytös

Saa­rik­ko Va­paa­vuo­ren maa­lit­ta­mis­pu­heis­ta: Poik­keuk­sel­li­sen kova syytös

29.11.2020 15:38 12
Paavo Väyrynen keskustan puoluehallitukseen – valinta varmistui sunnuntaina

Paavo Väy­ry­nen kes­kus­tan puo­lue­hal­li­tuk­seen – valinta var­mis­tui sun­nun­tai­na

29.11.2020 12:36 17
Saarikko: Etätyön mahdollisuus laajennettava myös koronakriisin jälkeiselle ajalle – maailmalla suuryritykset näyttäneet jo mallia

Saa­rik­ko: Etätyön mah­dol­li­suus laa­jen­net­ta­va myös ko­ro­na­krii­sin jäl­kei­sel­le ajalle – maail­mal­la suur­yri­tyk­set näyt­tä­neet jo mallia

28.11.2020 11:44 2
Liina Tiusanen peittosi puoluevaltuuston pj-kisassa oululaisen Mirja Vehkaperän

Liina Tiu­sa­nen peit­to­si puo­lue­val­tuus­ton pj-ki­sas­sa ou­lu­lai­sen Mirja Veh­ka­pe­rän

28.11.2020 11:39 14

Tutut nimet jat­ka­vat ko­koo­muk­sen, kes­kus­tan ja kris­til­li­de­mok­raat­tien pii­ri­joh­dos­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

15.11.2020 18:22
"Mitta on täysi" – Keskustan Lapin piiri vaatii Krista Kiurun eroa matkailulle aiheutettujen vahinkojen takia, puolueen puheenjohtaja Saarikko ei yhdy vaatimukseen

"Mitta on täysi" – Kes­kus­tan Lapin piiri vaatii Krista Kiurun eroa mat­kai­lul­le ai­heu­tet­tu­jen va­hin­ko­jen takia, puo­lueen pu­heen­joh­ta­ja Saa­rik­ko ei yhdy vaa­ti­muk­seen

15.11.2020 12:24 37
Tilaajille
Kahdeksan lapsen isä Markus Lohi on testannut hyvän kasvatusmenetelmän: "Anna lapsellesi tilaa ja mahdollisuus olla oma itsensä"

Kah­dek­san lapsen isä Markus Lohi on tes­tan­nut hyvän kas­va­tus­me­ne­tel­män: "Anna lap­sel­le­si tilaa ja mah­dol­li­suus olla oma it­sen­sä"

08.11.2020 08:00 5
Tilaajille
Keskusta ajaa paikannukseen perustuvaa verotusta autoiluun – yksityisyydensuoja luvataan varmistaa

Kes­kus­ta ajaa pai­kan­nuk­seen pe­rus­tu­vaa ve­ro­tus­ta au­toi­luun – yk­si­tyi­syy­den­suo­ja lu­va­taan var­mis­taa

26.10.2020 12:53 44
Lukijalta Mielipide Anne Huotari

Jos Oulussa todella ha­lut­tai­siin säästää mil­joo­nia, työl­li­syys­pal­ve­lui­hin pitäisi pa­nos­taa paljon enemmän kuin nyt

23.10.2020 05:30
Tilaajille
Unelma maakuntien Suomesta elää keskustassa – SDP:ltä ristiriitaisia linjauksia maakuntien lisätehtävistä

Unelma maa­kun­tien Suo­mes­ta elää kes­kus­tas­sa – SDP:ltä ris­ti­rii­tai­sia lin­jauk­sia maa­kun­tien li­sä­teh­tä­vis­tä

22.10.2020 06:00 5
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Keskusta esittää Mirja Vehkaperää puoluevaltuuston puheenjohtajaksi

Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­ta esittää Mirja Veh­ka­pe­rää puo­lue­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si

16.10.2020 21:49
Neljältä keskustan kansanedustajalta kirjallinen kysymys Elokapina-liikkeen vierailuista kouluissa – "Aikooko opetus- ja kulttuuriministeriö toimia"

Nel­jäl­tä kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jal­ta kir­jal­li­nen kysymys Elo­ka­pi­na-liik­keen vie­rai­luis­ta kou­luis­sa – "Ai­koo­ko opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö toimia"

12.10.2020 19:56 18
Hannu Hoskonen käy keskustassa yhden miehen sotaa – kansanedustaja syyttää puoluettaan mielistelystä ja linjan hukkaamisesta

Hannu Hos­ko­nen käy kes­kus­tas­sa yhden miehen sotaa – kan­san­edus­ta­ja syyttää puo­luet­taan mie­lis­te­lys­tä ja linjan huk­kaa­mi­ses­ta

27.09.2020 07:00 3
Tilaajille
Näkökulma: Saarikko joutuu selostamaan keskustan sydänmaille iskevää turvepäätöstä vielä pitkään

Nä­kö­kul­ma: Saa­rik­ko joutuu se­los­ta­maan kes­kus­tan sy­dän­mail­le iskevää tur­ve­pää­tös­tä vielä pitkään

18.09.2020 18:00 10