Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­heen­äi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Keskusta
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asun­to­lai­no­jen kor­ko­jen ve­ro­vä­hen­ny­soi­keut­ta ei pidä pa­laut­taa, se on ollut mer­kit­tä­vä valtion tu­lon­siir­to omis­tu­sa­su­jil­le

27.01.2023 06:00 10
Tilaajille
Katri Kulmunin entiselle erityisavustajalle vaaditaan ehdollista vankeutta – syyttäjän mukaan valtiovarainministeriötä huijattiin maksamaan koulutuksia Kulmunille

Katri Kul­mu­nin en­ti­sel­le eri­tyi­sa­vus­ta­jal­le vaa­di­taan eh­dol­lis­ta van­keut­ta – syyt­tä­jän mukaan val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö­tä hui­jat­tiin mak­sa­maan kou­lu­tuk­sia Kul­mu­nil­le

26.01.2023 11:50 9
Pirkko Mattila lähtee eduskuntavaaleihin keskustan ehdokkaana – oli kansanedustajana vuosina 2011–2019

Pirkko Mattila lähtee edus­kun­ta­vaa­lei­hin kes­kus­tan eh­dok­kaa­na – oli kan­sa­ne­dus­ta­ja­na vuosina 2011–2019

14.01.2023 19:15 33
Paavo Väyrynen keskustan Peräpohjolan piirin eduskuntavaaliehdokkaaksi – "Valinta oli yksimielinen"

Paavo Väy­ry­nen kes­kus­tan Pe­rä­poh­jo­lan piirin edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si – "­Va­lin­ta oli yk­si­mie­li­nen"

09.01.2023 21:57 29
Tilaajille
Vanhemmat
Kaksi keskustakonkaria arvioi kipakasti puolueen ongelmia – Kivuliaat päätökset hiertävät kenttäväkeä, eikä Katri Kulmunin kohtelua ole annettu anteeksi

Kaksi kes­kus­ta­kon­ka­ria arvioi ki­pa­kas­ti puo­lueen on­gel­mia – Ki­vu­liaat pää­tök­set hier­tä­vät kent­tä­vä­keä, eikä Katri Kul­mu­nin koh­te­lua ole annettu an­teek­si

18.12.2022 06:30 105
Tilaajille
Puolustusministeri Antti Kaikkosen sijaiseksi esitetään kansanedustaja Mikko Savolaa – Lintilä teki itse päätöksen olla ottamatta tuplasalkkua

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Antti Kaik­ko­sen si­jai­sek­si esi­te­tään kan­sa­ne­dus­ta­ja Mikko Savolaa – ­Lin­ti­lä teki itse pää­tök­sen olla ot­ta­mat­ta tup­la­salk­kua

15.12.2022 11:51 11
Paavo Väyrysen eduskuntavaaliehdokkuus jäi ratkaisematta, siirtyy ensi vuoden puolelle – "Piirihallituksessa on hänen ehdokkuuttaan kannattavia ja niitä, jotka ovat sitä vastaan"

Paavo Väy­ry­sen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kuus jäi rat­kai­se­mat­ta, siirtyy ensi vuoden puo­lel­le – "Pii­ri­hal­li­tuk­ses­sa on hänen eh­dok­kuut­taan kan­nat­ta­via ja niitä, jotka ovat sitä vas­taan"

13.12.2022 23:17 11
Tilaajille
Huhtikuun eduskuntavaalien ehdokaslistat alkavat olla viittä vaille valmiita Oulun vaalipiirissä

Huh­ti­kuun edus­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat alkavat olla viittä vaille val­mii­ta Oulun vaa­li­pii­ris­sä

09.12.2022 18:00 5
Tilaajille
Neljässä kuukaudessa ei enää tehdä ihmeitä, siksi keskustan edessä voi siintää veret seisauttava vaalitappio
Pääkirjoitus

Nel­jäs­sä kuu­kau­des­sa ei enää tehdä ih­mei­tä, siksi kes­kus­tan edessä voi siintää veret sei­saut­ta­va vaa­li­tap­pio

08.12.2022 20:00 59
Tilaajille
Kommentti: Oulun kaupunginjohtajan valinnassa luvassa äärimmäisen tiukka kaksinkamppailu, ja marginaalit ovat pienet

Kom­ment­ti: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­sa luvassa ää­rim­mäi­sen tiukka kak­sin­kamp­pai­lu, ja mar­gi­naa­lit ovat pienet

08.12.2022 15:43 14
Tilaajille
Keskustan kannatus syöksyy Ylen mittauksessa: Puolue painui alle 10 prosentin ensimmäisen kerran koskaan

Kes­kus­tan kan­na­tus syöksyy Ylen mit­tauk­ses­sa: Puolue painui alle 10 pro­sen­tin en­sim­mäi­sen kerran koskaan

08.12.2022 08:28 135
Saarikko viisikon kokouksesta: Tuon keskustelun lopputulemana ei ole se, että keskusta vaihtaisi näkemystään luonnonsuojelulaista

Saa­rik­ko vii­si­kon ko­kouk­ses­ta: Tuon kes­kus­te­lun lop­pu­tu­le­ma­na ei ole se, että kes­kus­ta vaih­tai­si nä­ke­mys­tään luon­non­suo­je­lu­lais­ta

01.12.2022 15:48 32
Paavo Väyrynen perui puheensa ja ilmoittautui takaisin kevään eduskuntavaaleihin: "Puolueessa käydään sisäistä valtataistelua"

Paavo Väy­ry­nen perui pu­heen­sa ja il­moit­tau­tui ta­kai­sin kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin: "Puo­luees­sa käydään si­säis­tä val­ta­tais­te­lua"

01.12.2022 09:55 40
Tilaajille
Pääministeri Marin: Hallitus ei poikkeuksellisessa kriisissä, mutta tilanne erittäin epätavanomainen – keskustan toiminta ei herätä luottamusta hallituskumppaneissa

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Hal­li­tus ei poik­keuk­sel­li­ses­sa krii­sis­sä, mutta tilanne erit­täin epä­ta­va­no­mai­nen – kes­kus­tan toi­min­ta ei herätä luot­ta­mus­ta hal­li­tus­kump­pa­neis­sa

30.11.2022 23:46 58
WWF:n mukaan luonnonsuojelulaki vesittyi valiokunnassa – keskustan torppaamilla pykälillä olisi säädetty uhanalaisista luontotyypeistä

WWF:n mukaan luon­non­suo­je­lu­la­ki ve­sit­tyi va­lio­kun­nas­sa – kes­kus­tan torp­paa­mil­la py­kä­lil­lä olisi sää­det­ty uha­na­lai­sis­ta luon­to­tyy­peis­tä

29.11.2022 19:26 20
Keskusta ja oppositio lähtivät muuttamaan luonnonsuojelulakia valiokunnassa – vihreissä katsotaan keskustan irtautuneen hallitusyhteistyöstä

Kes­kus­ta ja op­po­si­tio läh­ti­vät muut­ta­maan luon­non­suo­je­lu­la­kia va­lio­kun­nas­sa – vih­reis­sä kat­so­taan kes­kus­tan ir­tau­tu­neen hal­li­tu­syh­teis­työs­tä

29.11.2022 19:27 49
Uutissuomalainen: Mikko Kärnä valitti saamastaan kunnianloukkaustuomiosta hovioikeuteen

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Mikko Kärnä valitti saa­mas­taan kun­nian­louk­kaus­tuo­mios­ta ho­vioi­keu­teen

28.11.2022 21:29 4
Tilaajille
Analyysi: Saamelaiskäräjälakiesitys hiertää edelleen keskustassa – "Esityksen antaminen eduskunnalle oli vain pääministerin kansainvälistä poseerausta"

Ana­lyy­si: Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kie­si­tys hiertää edel­leen kes­kus­tas­sa – "E­si­tyk­sen an­ta­mi­nen edus­kun­nal­le oli vain pää­mi­nis­te­rin kan­sain­vä­lis­tä po­see­raus­ta"

24.11.2022 21:01 8
Tilaajille
Uutisanalyysi: Oulun kaupunginjohtajakisasta onkin tulossa tiukka kamppailu kahden kovan ehdokkaan välillä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sas­ta onkin tulossa tiukka kamp­pai­lu kahden kovan eh­dok­kaan välillä

15.11.2022 18:00 94
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­muk­sen lin­jas­ta ja työ­mil­jar­dis­ta

27.10.2022 05:15 2