Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Sanna Marin
Viikko
IS:n presidenttikyselyn ykkösnimeksi nousi ulkoministeri Pekka Haavisto – lähes puolet vastaajista voisi äänestää Haavistoa

IS:n pre­si­dent­ti­ky­se­lyn yk­kös­ni­mek­si nousi ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to – lähes puolet vas­taa­jis­ta voisi ää­nes­tää Haa­vis­toa

04.02.2023 09:09 66
Näkökulma: Sdp:n talousohjelma tarjoaa laihalti leikkauksia, mutta pääministeripuolue kelpuuttaisi monta kokoomuksen keinoa

Nä­kö­kul­ma: Sdp:n ta­lous­oh­jel­ma tarjoaa lai­hal­ti leik­kauk­sia, mutta pää­mi­nis­te­ri­puo­lue kel­puut­tai­si monta ko­koo­muk­sen keinoa

01.02.2023 15:53 60
Tilaajille
Pääministeri Marin: Uuden turvallisuusneuvonantajan nimittäminen voi lykkääntyä

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Uuden tur­val­li­suus­neu­von­an­ta­jan ni­mit­tä­mi­nen voi lyk­kään­tyä

01.02.2023 13:25 24
Pääministeri Sanna Marin tapaa Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin tällä viikolla

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin tapaa Ruotsin pää­mi­nis­te­rin Ulf Kris­ters­so­nin tällä vii­kol­la

30.01.2023 08:07
Kuukausi
Marinin ja Suomen kasvanut julkisuus näkyy – kansainvälisten hakijoiden määrä korkeakouluihin jopa moninkertaistui

Marinin ja Suomen kas­va­nut jul­ki­suus näkyy – kan­sain­vä­lis­ten ha­ki­joi­den määrä kor­kea­kou­lui­hin jopa mo­nin­ker­tais­tui

23.01.2023 19:30 12
Tilaajille
MT: Euroopan demarit havittelevat Sanna Marinia EU-komission johtoon

MT: Eu­roo­pan demarit ha­vit­te­le­vat Sanna Marinia EU-ko­mis­sion johtoon

19.01.2023 06:41 64
Näkökulma: Hei poliitikko, sinua arvostellaan vallankäyttösi vuoksi, ei sukupuolesi – Get over it

Nä­kö­kul­ma: Hei po­lii­tik­ko, sinua ar­vos­tel­laan val­lan­käyt­tö­si vuoksi, ei su­ku­puo­le­si – Get over it

13.01.2023 18:30 42
Tilaajille
Marin höykytti Orpoa politiikan toimittajien järjestämässä vaalitentissä – Sanoi itse perussuomalaisia rasistiseksi puolueeksi

Marin höy­kyt­ti Orpoa po­li­tii­kan toi­mit­ta­jien jär­jes­tä­mäs­sä vaa­li­ten­tis­sä – Sanoi itse pe­rus­suo­ma­lai­sia ra­sis­ti­sek­si puo­lueek­si

13.01.2023 13:45 76
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sa­lais­ak­tii­vi­suus kan­nat­taa

14.12.2022 05:30 8
Tilaajille
Uutissuomalainen: Marinin esikunta kanteli Seiskan jutusta JSN:ään

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Marinin esi­kun­ta kanteli Seiskan jutusta JSN:ään

05.12.2022 21:43 30
Oikeuskanslerin virasto: Valtioneuvoston kanslia toimi lainvastaisesti pääministerin kylmäateriaedussa – "Omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaan"

Oi­keus­kans­le­rin vi­ras­to: Val­tio­neu­vos­ton kanslia toimi lain­vas­tai­ses­ti pää­mi­nis­te­rin kyl­mä­ate­ria­edus­sa – "Omiaan hei­ken­tä­mään kan­sa­lais­ten luot­ta­mus­ta vi­ra­no­mais­toi­min­taan"

05.12.2022 14:16 36
Pääministeri Marin: Hallitus ei poikkeuksellisessa kriisissä, mutta tilanne erittäin epätavanomainen – keskustan toiminta ei herätä luottamusta hallituskumppaneissa

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Hal­li­tus ei poik­keuk­sel­li­ses­sa krii­sis­sä, mutta tilanne erit­täin epä­ta­van­omai­nen – kes­kus­tan toi­min­ta ei herätä luot­ta­mus­ta hal­li­tus­kump­pa­neis­sa

30.11.2022 23:46 58
Marin: Hallitus ei ole toimintakyvytön eikä kaaoksessa

Marin: Hal­li­tus ei ole toi­min­ta­ky­vy­tön eikä kaaok­ses­sa

27.11.2022 16:39 54
Marin: Hyökkäys Ukrainaan osoitti Euroopan heikkouden – meidän täytyy olla tulevaisuudessa vahvempia

Marin: Hyök­käys Uk­rai­naan osoitti Eu­roo­pan heik­kou­den – meidän täytyy olla tu­le­vai­suu­des­sa vah­vem­pia

22.11.2022 19:48
Venäläisiltä jäädytetyt varat käytettävä Ukrainan hyväksi, sanoi Puolan pääministeri Suomessa

Ve­nä­läi­sil­tä jää­dy­te­tyt varat käy­tet­tä­vä Uk­rai­nan hy­väk­si, sanoi Puolan pää­mi­nis­te­ri Suo­mes­sa

20.11.2022 17:59 19
Julkisen sanan neuvosto antoi vapauttavia päätöksiä pääministerin bilevideouutisointia koskeneista kanteluista

Jul­ki­sen sanan neu­vos­to antoi va­paut­ta­via pää­tök­siä pää­mi­nis­te­rin bi­le­vi­deo­uu­ti­soin­tia kos­ke­neis­ta kan­te­luis­ta

11.11.2022 14:31 20
Oikeuskanslerilta ratkaisu Marinin bilekohukanteluista: Pääministeriä ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden laiminlyömisestä

Oi­keus­kans­le­ril­ta rat­kai­su Marinin bi­le­ko­hu­kan­te­luis­ta: Pää­mi­nis­te­riä ei ole syytä epäillä vir­ka­vel­vol­li­suu­den lai­min­lyö­mi­ses­tä

04.11.2022 09:37 50
Petteri Orpo: Marinilla ei ole ymmärrystä Suomen taloustilanteen vaikeudesta – "Menosopeutusta ei voi lykätä seuraavalle hallitukselle"

Petteri Orpo: Ma­ri­nil­la ei ole ym­mär­rys­tä Suomen ta­lous­ti­lan­teen vai­keu­des­ta – "Me­no­so­peu­tus­ta ei voi lykätä seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le"

29.10.2022 15:21 100
Talouskasvu on avain velkaantumisen taittamiseksi, sanoo pääministeri Marin – kiistää kritiikin toimien puutteesta julkisen talouden tasapainottamiseksi

Ta­lous­kas­vu on avain vel­kaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­sek­si, sanoo pää­mi­nis­te­ri Marin – kiistää kri­tii­kin toimien puut­tees­ta jul­ki­sen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sek­si

27.10.2022 21:02 22
Ruotsin uusi pääministeri ensivierailulle Suomeen – Marinin ja Kristerssonin määrä keskustella muun muassa Nato-jäsenyydestä sekä Ukrainan tukemisesta

Ruotsin uusi pää­mi­nis­te­ri en­si­vie­rai­lul­le Suomeen – Marinin ja Kris­ters­so­nin määrä kes­kus­tel­la muun muassa Na­to-jä­se­nyy­des­tä sekä Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­ta

26.10.2022 13:06 1