Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Valtion budjetti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asu­mis­tuen leik­kauk­set oi­keus­val­tion vas­tai­sia, säästöt jäi­si­vät hait­toi­hin ver­rat­tu­na vä­häi­sik­si

07.11.2023 05:30 9
Eduskunnan budjettikäsittely sai ison salin huutelemaan – Riikka Purra: "Menot tulojen mukaan ja suu säkkiä myöden"

Edus­kun­nan bud­jet­ti­kä­sit­te­ly sai ison salin huu­te­le­maan – Riikka Purra: "Menot tulojen mukaan ja suu säkkiä myöden"

10.10.2023 16:20 14
Tilaajille
On hyvä muistaa, että jokainen meistä tarvitsee yhteiskunnan palveluja elämänsä eri vaiheissa
Kolumni

On hyvä muis­taa, että jo­kai­nen meistä tar­vit­see yh­teis­kun­nan pal­ve­lu­ja elä­män­sä eri vai­heis­sa

10.10.2023 16:00 11
SAK aloittamassa pistemäiset työtaistelut Orpon hallitusta vastaan ensi viikolla – Varapuheenjohtaja Syvärinen: "Tässä vaiheessa emme puhu yleislakosta"

SAK aloit­ta­mas­sa pis­te­mäi­set työ­tais­te­lut Orpon hal­li­tus­ta vastaan ensi vii­kol­la – Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sy­vä­ri­nen: "Tässä vai­hees­sa emme puhu yleis­la­kos­ta"

21.09.2023 18:15 56
Tilaajille
Hallitus joutuu sekä repimään ja rakentamaan eikä nykyisillä ennusteilla jää historiaan velkaantumisen selättäjänä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus joutuu sekä re­pi­mään ja ra­ken­ta­maan eikä ny­kyi­sil­lä en­nus­teil­la jää his­to­riaan vel­kaan­tu­mi­sen se­lät­tä­jä­nä

20.09.2023 17:00 25
Analyysi: Hallitus esitteli toimia ostovoiman parantamiseksi – Näin palkansaajien tilanne helpottuu ja pienituloisten vaikeutuu

Ana­lyy­si: Hal­li­tus esit­te­li toimia os­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si – Näin pal­kan­saa­jien tilanne hel­pot­tuu ja pie­ni­tu­lois­ten vai­keu­tuu

20.09.2023 16:00 8
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajan kommentit budjetista: Vihreä siirtymä nopeutuu ja raideyhteydet paranevat pohjoisessa

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­jan kom­men­tit bud­je­tis­ta: Vihreä siir­ty­mä no­peu­tuu ja rai­de­yh­tey­det pa­ra­ne­vat poh­joi­ses­sa

20.09.2023 13:28 27
Tilaajille
Oululaisia kansanedustajia jännittää, sisältyvätkö pohjoisen ratahankkeet ensi vuoden budjettiin

Ou­lu­lai­sia kan­san­edus­ta­jia jän­nit­tää, si­säl­ty­vät­kö poh­joi­sen ra­ta­hank­keet ensi vuoden bud­jet­tiin

18.09.2023 19:23 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seit­se­mää lihavaa vuotta seuraa seit­se­män laihaa vuotta

09.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Budjettiesitys puree valtion menoihin, muttei kaikkiin – Työttömyysetuuksista niistetään 340 miljoonaa euroa, poliisin budjetti ylittää miljardin rajapyykin

Bud­jet­ti­esi­tys puree valtion me­noi­hin, muttei kaik­kiin – Työt­tö­myys­etuuk­sis­ta niis­te­tään 340 mil­joo­naa euroa, po­lii­sin bud­jet­ti ylittää mil­jar­din ra­ja­pyy­kin

28.08.2023 18:30 15
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja on huolissaan pohjoisen väylähankkeista, kun valtion budjettia kiristetään

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja on huo­lis­saan poh­joi­sen väy­lä­hank­keis­ta, kun valtion bud­jet­tia ki­ris­te­tään

28.08.2023 16:49 14
Tilaajille
Valtiovarainministeri Riikka Purra esitteli ensimmäisen budjettinsa – Valtio joutuu ottamaan 10 miljardia lisävelkaa: "Menotasoa vähennetään vuosi vuodelta"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Riikka Purra esit­te­li en­sim­mäi­sen bud­jet­tin­sa – Valtio joutuu ot­ta­maan 10 mil­jar­dia li­sä­vel­kaa: "Me­no­ta­soa vä­hen­ne­tään vuosi vuo­del­ta"

25.08.2023 18:00 21
Tilaajille
Oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen kritisoi Riikka Purran budjettiesitystä – "Avokätinen rikkaille, karu palkansaajille ja köyhimmille"

Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Hanna Sark­ki­nen kri­ti­soi Riikka Purran bud­jet­ti­esi­tys­tä – "A­vo­kä­ti­nen rik­kail­le, karu pal­kan­saa­jil­le ja köy­him­mil­le"

25.08.2023 17:35 23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uuden ajan ve­te­raa­nit tar­vit­se­vat kes­kuk­sen – palvelu jättää jäl­ken­sä krii­si­alueil­la pal­vel­lei­siin so­ti­lai­siin, rau­han­tur­vaa­jiin ja si­vii­li­krii­sin­hal­lin­ta­hen­ki­lös­töön

17.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Bud­jet­ti­rii­hes­sä vaa­li­kam­pan­jan makua – vel­kaan­tu­mi­nen vaa­ran­taa tu­le­vai­suu­tem­me

11.09.2022 05:00 3
Tilaajille
Poikkimaantie on pohjoisen yhteistyön symboli
Kolumni

Poik­ki­maan­tie on poh­joi­sen yh­teis­työn symboli

12.08.2022 06:00 10
Tilaajille
Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa vastataan turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen ja hintojen nousuun

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön bud­jet­ti­eh­do­tuk­ses­sa vas­ta­taan tur­val­li­suus­po­liit­ti­seen ti­lan­tee­seen ja hin­to­jen nousuun

04.08.2022 20:36 20
Kehysriihen tuloksessa maistuu vaalibudjetti – professorin mielestä nyt jaetaan yli tarpeen

Ke­hys­rii­hen tu­lok­ses­sa maistuu vaa­li­bud­jet­ti – pro­fes­so­rin mie­les­tä nyt jaetaan yli tarpeen

06.04.2022 18:30 2
Tilaajille
Oulun kaupunki toivoo kevään kehysriihestä rahoitusta pohjoisen liikenteeseen ja kehitystoimintaan

Oulun kau­pun­ki toivoo kevään ke­hys­rii­hes­tä ra­hoi­tus­ta poh­joi­sen lii­ken­tee­seen ja ke­hi­tys­toi­min­taan

31.03.2022 13:58 12
Ministeriöt pimittävät ehdotuksensa hallituksen kehysriiheen – Paperit pitäisi lain mukaan luovuttaa julkisen keskustelun mahdollistamiseksi, sanoo emeritusprofessori

Mi­nis­te­riöt pi­mit­tä­vät eh­do­tuk­sen­sa hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­heen – Paperit pitäisi lain mukaan luo­vut­taa jul­ki­sen kes­kus­te­lun mah­dol­lis­ta­mi­sek­si, sanoo eme­ri­tus­pro­fes­so­ri

19.03.2022 10:53 19