Oulun teatteri

Kel­la­riin syök­sy­neis­tä hu­le­ve­sis­tä alkoi kipakka oi­keus­tais­te­lu, joka sa­pet­taa Ville Puukkaa edel­leen – Sel­vi­tim­me, mistä ou­lu­lai­set ovat kä­rä­jöi­neet kau­pun­gin kanssa ja mil­lai­sia riitoja on sovittu

19.09.2021 06:00 32
Tilaajille

Oulun teat­te­ri tarttuu Mo­zar­tin Tai­ka­hui­luun – "Tai­ka­hui­lu on ollut iki­toi­ve tänne", ohjaaja Heta Haan­pe­rä sanoo

08.09.2021 08:00 14
Tilaajille

Täysiä saleja odo­tel­les­sa: ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät avaavat syys­kaut­taan – elo­ku­va­teat­te­rit uskovat James Bon­diin, Oulun teat­te­ris­sa ja Oulu Sin­fo­nias­sa ylei­sö­ka­pa­si­teet­tia voidaan nostaa no­peas­ti, jos lupa tulee

07.09.2021 15:00 3
Tilaajille

Ho­vi­oi­keus ei kä­sit­te­le La­ri­vaa­ran ja Oulun teat­te­rin välistä kiistaa

23.08.2021 15:02 11
Tilaajille

Merja La­ri­vaa­ra kertoi häm­mäs­ty­neen­sä teat­te­rin työ­kult­tuu­ria – "Ru­peap­pas pu­hu­maan sitä ukkoasi ympäri"

18.05.2021 20:42 22
Tilaajille

Voiko aina saada parhaat roolit vai va­lu­vat­ko ne sivu suun? – Oulun teat­te­ris­sa pitkän uran tehneet Tuula Vää­nä­nen ja Risto Tuorila käyvät läpi näyt­te­li­jän juhlaa ja arkea

04.05.2021 14:58
Tilaajille

Kaboom on kii­tet­tä­vän iso satsaus las­ten­kult­tuu­riin – Oulun teat­te­rin koko perheen esitys pokkasi teat­te­ri­alan pal­kin­non

26.04.2021 10:04
Tilaajille

Oulun teat­te­ri tekee oman exit-suun­ni­tel­man – ta­voit­tee­na on voi­tol­li­nen tulos jo näy­tän­tö­vuon­na 2022

14.04.2021 14:19 7
Tilaajille

Oulun teat­te­rin yt-neu­vot­te­lut pää­tök­seen – koko hen­ki­lös­tö lo­mau­te­taan kuu­kau­dek­si ja teat­te­ril­le sääs­tö­oh­jel­ma

30.03.2021 18:20 18

Oulun teat­te­ri suun­nit­te­lee 30 päivän lo­mau­tuk­sia – vielä ei ole rat­kais­tu, kes­key­te­tään­kö esi­tys­toi­min­ta koko ke­vääk­si

23.03.2021 19:00 14
Tilaajille

Pää­osas­sa ki­vi­ko­va tahto – maail­man­mes­ta­ri Ai­no-Kai­sa Saa­ri­nen hiihtää kilpaa Oulun teat­te­rin suu­rel­la näyt­tä­möl­lä

20.03.2021 18:00
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­teat­te­ri Oy on aloit­ta­nut yt-neu­vot­te­lut – teat­te­ri ei ole voinut to­teut­taa ke­vät­kau­den esi­tyk­siä lain­kaan

16.03.2021 13:11 31

Ouluun tuleva Billy Elliot -mu­si­kaa­li vaatii näyt­tä­möl­le nuoria mo­ni­lah­jak­kuuk­sia

16.02.2021 18:00 1
Tilaajille

Billy Elliot -mu­si­kaa­li nähdään ensi vuonna Oulun teat­te­ris­sa – teat­te­ri etsii esiin­ty­jiä pää­osaan ja si­vu­roo­lei­hin avoi­mel­la haulla

05.02.2021 11:07

Oulun teat­te­ri peruu kaikki hel­mi­kuun esi­tyk­set

29.01.2021 10:05 1

Ou­lu­lais­näyt­te­li­jä Antti Lau­no­nen har­ras­taa ke­hon­ra­ken­nus­ta in­to­hi­moi­ses­ti, mutta to­del­li­nen hy­vin­voin­ti löytyi täysin kas­vis­pe­räi­ses­tä ruo­ka­va­lios­ta

28.01.2021 19:00 2
Tilaajille

Ko­ro­na-avus­tus­ten toi­ses­sa jaossa kult­tuu­ril­le lähes 17 mil­joo­naa euroa – Oulun teat­te­ri saa 150 000 euroa, Oulu Sin­fo­nia 100 000 euroa ja Museo- ja tie­de­kes­kus Luuppi 140 000 euroa

14.12.2020 10:26 7
Tilaajille

Oulun teat­te­ri laih­dut­taa, mutta mistä koh­das­ta? Kau­pun­gin­val­tuus­ton maa­nan­tai­na tekemä 150 000 euron leik­kaus kas­vat­taa jo val­mis­ta ali­jää­mää

08.12.2020 18:00 16
Tilaajille

Eriävät mie­li­pi­teet eivät vaikuta Oulun Teat­te­rin tu­ki­pää­tök­seen – "Ky­sy­mys ei ole mie­le­nil­mai­sus­ta, vaan ju­ri­di­ses­ta vas­tuus­ta"

08.12.2020 13:06 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­nas­ta­ko lääke Oulun ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen?

04.12.2020 05:45
Tilaajille