Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Oulun teatteri
Oulun teatteri järjestää Yhteiskunnallisen teatterin minifestivaalin – Teatterikoululaisten kanssa valmistuu pieniä esityksiä ympäri kaupunkia

Oulun teat­te­ri jär­jes­tää Yh­teis­kun­nal­li­sen teat­te­rin mi­ni­fes­ti­vaa­lin – Teat­te­ri­kou­lu­lais­ten kanssa val­mis­tuu pieniä esi­tyk­siä ympäri kau­pun­kia

29.09.2022 13:30
Tilaajille
Oulun teatteri kampanjoi kahta lippua yhden hinnalla – "Yritykset ovat liikkeellä, vaikka kuluttajat empivätkin", toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen kertoo

Oulun teat­te­ri kam­pan­joi kahta lippua yhden hin­nal­la – "Y­ri­tyk­set ovat liik­keel­lä, vaikka ku­lut­ta­jat em­pi­vät­kin", toi­mi­tus­joh­ta­ja Anu-Maa­rit Moi­la­nen kertoo

23.09.2022 06:00 18
Tilaajille
Teatteriarvio: Patriarkka on napakymppi: tekstinä terävä ja näyttämöllä ehyt – Ensi-ilta oli arvokas päätös Oulun teatterin juhlaviikolle

Teat­te­riar­vio: Pat­riark­ka on na­pa­kymp­pi: teks­ti­nä terävä ja näyt­tä­möl­lä ehyt – En­si-il­ta oli arvokas päätös Oulun teat­te­rin juh­la­vii­kol­le

31.08.2022 11:00 2
Tilaajille
Teatteriarvio: Yksi askel eteenpäin käsittelee kohtaamista, sen vaikeutta ja inhimillistä tarvetta siihen

Teat­te­riar­vio: Yksi askel eteen­päin kä­sit­te­lee koh­taa­mis­ta, sen vai­keut­ta ja in­hi­mil­lis­tä tar­vet­ta siihen

30.08.2022 14:05
Tilaajille
Venäläisten vankileiri, polttoainevaraston varastettu aita ja entinen ruusutarha – Oulun Hartaanselän alueen värikäs historia kerrostuu Varikko-teoksessa

Ve­nä­läis­ten van­ki­lei­ri, polt­to­ai­ne­va­ras­ton va­ras­tet­tu aita ja entinen ruu­su­tar­ha – Oulun Har­taan­se­län alueen värikäs his­to­ria ker­ros­tuu Va­rik­ko-teok­ses­sa

26.08.2022 14:00 2
Tilaajille
Sannamarinien ja edellisen sukupolven nokkakolari – Juha Jokelan Patriarkka on Oulun teatterin 90-vuotisjuhlanäytelmä

San­na­ma­ri­nien ja edel­li­sen su­ku­pol­ven nok­ka­ko­la­ri – Juha Jokelan Pat­riark­ka on Oulun teat­te­rin 90-vuo­tis­juh­la­näy­tel­mä

24.08.2022 06:00
Tilaajille
Millainen teatteri Oulussa on? – "Musikaali Billy Elliot on mahtavaa settiä", abiturientti Adele Okkonen sanoo

Mil­lai­nen teat­te­ri Oulussa on? – "Mu­si­kaa­li Billy Elliot on mah­ta­vaa set­tiä", abi­tu­rient­ti Adele Okkonen sanoo

21.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Säpinää, kohua ja juonia Oulun teatterin ympärillä – Teatteri on jopa pommitettu tohjoksi

Sä­pi­nää, kohua ja juonia Oulun teat­te­rin ym­pä­ril­lä – Teat­te­ri on jopa pom­mi­tet­tu toh­jok­si

21.08.2022 08:00 6
Tilaajille
Ida Aalberg -näyttelijäpalkinnot Ouluun Tuula Väänäselle ja Kajaaniin Salla Loperille – kummallekin myönnettävä palkintosumma on 7 500 euroa

Ida Aalberg -näyt­te­li­jä­pal­kin­not Ouluun Tuula Vää­nä­sel­le ja Ka­jaa­niin Salla Lo­pe­ril­le – kum­mal­le­kin myön­net­tä­vä pal­kin­to­sum­ma on 7 500 euroa

02.08.2022 14:09 5
Kolme uutta näyttelijää syksyllä Oulun teatteriin: Sami Lalou, Asta Sveholm ja Henri Tuominen

Kolme uutta näyt­te­li­jää syk­syl­lä Oulun teat­te­riin: Sami Lalou, Asta Sveholm ja Henri Tuo­mi­nen

23.06.2022 11:10 4
Tilaajille
Patriarkka avaa syksyn Oulun teatterissa – Sakari Hokkanen vierailee Oulussa Juha Jokelan näytelmän ohjaajana

Pat­riark­ka avaa syksyn Oulun teat­te­ris­sa – Sakari Hok­ka­nen vie­rai­lee Oulussa Juha Jokelan näy­tel­män oh­jaa­ja­na

04.05.2022 00:00
Tilaajille
Oulun teatteri järjestää kaksi esitystä Ukrainan lasten ja perheiden auttamiseksi

Oulun teat­te­ri jär­jes­tää kaksi esi­tys­tä Uk­rai­nan lasten ja per­hei­den aut­ta­mi­sek­si

29.04.2022 13:14 1
"Halusimme tehdä sadun" – Mozartin Taikahuilu on Oulun teatterin ja Oulu Sinfonian pitkäaikainen unelma ja nuorten solistien juhlaa

"Ha­lu­sim­me tehdä sadun" – Mo­zar­tin Tai­ka­hui­lu on Oulun teat­te­rin ja Oulu Sin­fo­nian pit­kä­ai­kai­nen unelma ja nuorten so­lis­tien juhlaa

27.04.2022 09:50 3
Tilaajille
Arvio: Vatasia ja jänisoletettuja oomme kaikki

Arvio: Vatasia ja jä­nis­ole­tet­tu­ja oomme kaikki

05.04.2022 15:00
Tilaajille
Arvio: Karikatyyrin rajoille viedyt hahmot ja nokkela sanailu tekevät Oulun teatterin Billy Elliotista äärimmäisen viihdyttävän

Arvio: Ka­ri­ka­tyy­rin ra­joil­le viedyt hahmot ja nokkela sanailu tekevät Oulun teat­te­rin Billy El­lio­tis­ta ää­rim­mäi­sen viih­dyt­tä­vän

07.03.2022 13:00 4
Tilaajille
Teatterilaiset ovat toistensa tuki ja ilo – Alma Lehmuskallio jatkaa Oulun teatterin taiteellisena johtajana

Teat­te­ri­lai­set ovat tois­ten­sa tuki ja ilo – Alma Leh­mus­kal­lio jatkaa Oulun teat­te­rin tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na

07.03.2022 06:11 6
Kulttuuririennot avautuvat nyt pikavauhtia: Oulu Sinfonia konsertoi torstaina, perjantaina pääsee elokuvateattereihin, Oulun musiikkikeskus aloittaa sunnuntaina – Oulun teatterissa esitykset jatkuvat parin viikon päästä

Kult­tuu­ri­rien­not avau­tu­vat nyt pi­ka­vauh­tia: Oulu Sin­fo­nia kon­ser­toi tors­tai­na, per­jan­tai­na pääsee elo­ku­va­teat­te­rei­hin, Oulun mu­siik­ki­kes­kus aloit­taa sun­nun­tai­na – Oulun teat­te­ris­sa esi­tyk­set jat­ku­vat parin viikon päästä

01.02.2022 13:55 9
Tilaajille
Oulun teatteri peruu kaikki helmikuun esitykset – Billy-Elliot -musikaali siirtyy maaliskuun alkuun

Oulun teat­te­ri peruu kaikki hel­mi­kuun esi­tyk­set – Bil­ly-El­liot -mu­si­kaa­li siirtyy maa­lis­kuun alkuun

21.01.2022 19:00 6
Luokkatausta kolisee mukana – klapitalkoot aloittivat Luokkakuvia-työryhmän treenit Oulussa

Luok­ka­taus­ta kolisee mukana – kla­pi­tal­koot aloit­ti­vat Luok­ka­ku­via-työ­ryh­män treenit Oulussa

23.11.2021 10:00 4
Tilaajille
Vanha Kaleva: Paavo Liski äänestettiin ehdolle teatterinjohtajaksi – Jotaarkka Pennanen jäi toiseksi vasemmiston äänin

Vanha Kaleva: Paavo Liski ää­nes­tet­tiin ehdolle teat­te­rin­joh­ta­jak­si – Jo­taark­ka Pen­na­nen jäi toi­sek­si va­sem­mis­ton äänin

18.11.2021 10:00 1
Tilaajille