Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Näyttelyt
Kuukausi
Arvio: Laskosten ja metsän kätkemät – Elisa Tuohimaan teoksissa yhdistyvät realistinen esittävyys ja käsitteellinen lähestymistapa

Arvio: Las­kos­ten ja metsän kät­ke­mät – E­li­sa Tuo­hi­maan teok­sis­sa yh­dis­ty­vät rea­lis­ti­nen esit­tä­vyys ja kä­sit­teel­li­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa

21.05.2022 13:00
Tilaajille
Jedun tontti muotoutuu näyttelyalueeksi: Oulaisten koiranäyttelyyn tulossa yli 800 koiraa, jotka edustavat 94 koirarotua

Jedun tontti muo­tou­tuu näyt­te­lya­lueek­si: Ou­lais­ten koi­ra­näyt­te­lyyn tulossa yli 800 koiraa, jotka edus­ta­vat 94 koi­ra­ro­tua

18.05.2022 11:28
Tilaajille
Arvio: Kahden taiteilijan yhteisnäyttelyssä Neliö-Galleriassa nähdään kekseliästä ripustusta ja retkitunnelmiin vievä biletoppi

Arvio: Kahden tai­tei­li­jan yh­teis­näyt­te­lys­sä Ne­liö-Gal­le­rias­sa nähdään kek­se­liäs­tä ri­pus­tus­ta ja ret­ki­tun­nel­miin vievä bi­le­top­pi

07.05.2022 14:10
Tilaajille
Arvio: Korona-ajan kännykkäkuvat toimivat luonnoksina maalauksille, joissa on elämää nähneitä hahmoja ypöyksin

Arvio: Ko­ro­na-ajan kän­nyk­kä­ku­vat toi­mi­vat luon­nok­si­na maa­lauk­sil­le, joissa on elämää näh­nei­tä hahmoja ypö­yk­sin

07.05.2022 13:20
Tilaajille
Arvio: Marjo Pitkon näyttelyn teoksissa vesi on aina läsnä, vaikka sitä ei näkyisikään

Arvio: Marjo Pitkon näyt­te­lyn teok­sis­sa vesi on aina läsnä, vaikka sitä ei nä­kyi­si­kään

07.05.2022 12:40
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Taiteilija löytää hämmästyttävän monta erilaista polkua maastosta ja elämästä

Arvio: Tai­tei­li­ja löytää häm­mäs­tyt­tä­vän monta eri­lais­ta polkua maas­tos­ta ja elä­mäs­tä

09.04.2022 14:10
Tilaajille
Arvio: Harmoniset maalaukset houkuttavat katsojaa sukeltamaan omiin muistoihin ja mielikuviin

Arvio: Har­mo­ni­set maa­lauk­set hou­kut­ta­vat kat­so­jaa su­kel­ta­maan omiin muis­toi­hin ja mie­li­ku­viin

09.04.2022 13:20
Tilaajille
Arvio: Kauneutta kukoistuksen jälkeen – Eija Nevalan Mature-näyttelyssä tulppaani tuo nopeutetussa tahdissa eteen elämänkierron nupusta lakastumiseen asti

Arvio: Kau­neut­ta ku­kois­tuk­sen jälkeen – Eija Nevalan Ma­tu­re-näyt­te­lys­sä tulp­paa­ni tuo no­peu­te­tus­sa tah­dis­sa eteen elä­män­kier­ron nupusta la­kas­tu­mi­seen asti

02.04.2022 14:30 1
Tilaajille
Arvio: Sakari Hintsalan muotokuviin näköisyys saattaa ilmaantua sivutuotteena – yleispätevä ihmiskuvaus tuo vapautta katsojallekin

Arvio: Sakari Hint­sa­lan muo­to­ku­viin nä­köi­syys saattaa il­maan­tua si­vu­tuot­tee­na – yleis­pä­te­vä ih­mis­ku­vaus tuo va­paut­ta kat­so­jal­le­kin

12.03.2022 14:25
Tilaajille
Arvio: Heijastuvaa valoa ja silmäluomien sisäisiä näkyjä – Topi Juntunen tutkii maalauksissaan näkemisen luonnetta

Arvio: Hei­jas­tu­vaa valoa ja sil­mä­luo­mien si­säi­siä näkyjä – Topi Jun­tu­nen tutkii maa­lauk­sis­saan nä­ke­mi­sen luon­net­ta

12.03.2022 13:35
Tilaajille
Arvio: Kuvanveistäjä Kirsi Kaulasen näyttely on äänineen ja valoineen kokonaisteos, jonka juuret kasvavat avaruuteen

Arvio: Ku­van­veis­tä­jä Kirsi Kau­la­sen näyt­te­ly on ää­ni­neen ja va­loi­neen ko­ko­nais­teos, jonka juuret kas­va­vat ava­ruu­teen

26.02.2022 12:15
Tilaajille
Arvio: Taidemaalari säilöö töihinsä rakennusjätteiden röykkiöistä syntyvät urbaanit asetelmat

Arvio: Tai­de­maa­la­ri säilöö töi­hin­sä ra­ken­nus­jät­tei­den röyk­kiöis­tä syn­ty­vät ur­baa­nit ase­tel­mat

12.02.2022 16:10
Tilaajille
Arvio: Kemin taidemuseon juhlavuosi avataan helmillä puolen vuosisadan takaa – Ryhmä Kemin töissä on yhä hehkua

Arvio: Kemin tai­de­mu­seon juh­la­vuo­si avataan hel­mil­lä puolen vuo­si­sa­dan takaa – Ryhmä Kemin töissä on yhä hehkua

12.02.2022 15:15
Tilaajille
Arvio: Jalokivien lailla säihkyvät muovilelut vetävät mielen synkäksi – onko tässä se perintö, jonka nykylapset joutuvat kohtaamaan?

Arvio: Ja­lo­ki­vien lailla säih­ky­vät muo­vi­le­lut vetävät mielen syn­käk­si – onko tässä se pe­rin­tö, jonka ny­ky­lap­set jou­tu­vat koh­taa­maan?

12.02.2022 14:20
Tilaajille
Arvio: Oululainen taidemaalari Esa Leskelä kuvaa värejä pimeän keskellä – teoksissa on voimakas maalaushetken tuntu

Arvio: Ou­lu­lai­nen tai­de­maa­la­ri Esa Leskelä kuvaa värejä pimeän kes­kel­lä – teok­sis­sa on voi­ma­kas maa­laus­het­ken tuntu

29.01.2022 15:55
Tilaajille
Arvio: Droonikuvat yhdistettynä mikroskooppikuviin luovat suuria ja pieniä symbiooseja taiteilijan teoskokonaisuudessa

Arvio: Droo­ni­ku­vat yh­dis­tet­ty­nä mik­ro­skoop­pi­ku­viin luovat suuria ja pieniä sym­bioo­se­ja tai­tei­li­jan teos­ko­ko­nai­suu­des­sa

29.01.2022 14:35
Tilaajille
Hätämaan tietäjä paransi sairaat ruumiit ja mielet, löysi kadonneet ja karkotti pirut – avun hakijoita riitti matkojenkin takaa

Hä­tä­maan tietäjä paransi sairaat ruumiit ja mielet, löysi ka­don­neet ja kar­kot­ti pirut – avun ha­ki­joi­ta riitti mat­ko­jen­kin takaa

22.01.2022 16:30 1
Tilaajille
Arvio: Esteettisen harmonisia maalauksia, kenties myös pinnan alla piileviä aggressioita

Arvio: Es­teet­ti­sen har­mo­ni­sia maa­lauk­sia, kenties myös pinnan alla pii­le­viä ag­gres­sioi­ta

15.01.2022 16:10 1
Tilaajille
Arvio: Oulun Neliö-Galleriassa esillä kolmiulotteisen ilmaisun taitajat – näyttelyn sisääntulo yllättää positiivisesti

Arvio: Oulun Ne­liö-Gal­le­rias­sa esillä kol­mi­ulot­tei­sen il­mai­sun tai­ta­jat – näyt­te­lyn si­sään­tu­lo yl­lät­tää po­si­tii­vi­ses­ti

15.01.2022 14:15
Tilaajille
Keräilijän toiveunessa lapsuuden kioskilta löytyy levyharvinaisuuksia – Ouluun muuttanut taiteilija ja Sur-rur-yhtyeen laulaja Ville Vuorenmaa näkee välillä levyistä myös unta

Ke­räi­li­jän toi­ve­unes­sa lap­suu­den kios­kil­ta löytyy le­vy­har­vi­nai­suuk­sia – Ouluun muut­ta­nut tai­tei­li­ja ja Sur-rur-yh­tyeen laulaja Ville Vuo­ren­maa näkee välillä le­vyis­tä myös unta

09.12.2021 10:00 1
Tilaajille