Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Näyttelyt
Kuukausi
Kuvataidearvio: Inari Krohnin teoksissa heijastelevat luonnon kiertokulku ja ihmisen pieni osa maisemassa

Ku­va­tai­dear­vio: Inari Krohnin teok­sis­sa hei­jas­te­le­vat luonnon kier­to­kul­ku ja ihmisen pieni osa mai­se­mas­sa

24.09.2022 14:15
Tilaajille
Kuvataidearvio: Pohjoisen valokuvakeskuksen juhlanäyttely tarjoaa tutkimusmatkoja visuaalisen kulttuurin keskellä

Ku­va­tai­dear­vio: Poh­joi­sen va­lo­ku­va­kes­kuk­sen juh­la­näyt­te­ly tarjoaa tut­ki­mus­mat­ko­ja vi­suaa­li­sen kult­tuu­rin kes­kel­lä

24.09.2022 12:15
Tilaajille
Näyttelyarvio: Hurjista pilvimuodostelmista seesteiseen valonhehkuun – Hannu Lukinin maalauksissa maisema näyttää voimansa

Näyt­te­lyar­vio: Hur­jis­ta pil­vi­muo­dos­tel­mis­ta sees­tei­seen va­lon­heh­kuun – Hannu Lukinin maa­lauk­sis­sa maisema näyttää voi­man­sa

17.09.2022 13:45 2
Tilaajille
Näyttelyarvio: Virtaavan veden rytmi kuljettaa läpi Heikkilän veljesten yhteisnäyttelyn, joka nostaa esiin pohjoisen joet ja jokivarsien ihmiset

Näyt­te­lyar­vio: Vir­taa­van veden rytmi kul­jet­taa läpi Heik­ki­län vel­jes­ten yh­teis­näyt­te­lyn, joka nostaa esiin poh­joi­sen joet ja jo­ki­var­sien ihmiset

17.09.2022 12:55
Tilaajille
Vanhemmat
Näyttelyarvio: Kita ammollaan huutavista hurjista ihmishahmoista seesteisten kasviaiheiden ääreen

Näyt­te­lyar­vio: Kita am­mol­laan huu­ta­vis­ta hur­jis­ta ih­mis­hah­mois­ta sees­teis­ten kas­viai­hei­den ääreen

27.08.2022 13:20
Tilaajille
Näyttelyarvio: Erään talon asukkaat raportoivat itkusta ja askelista tyhjässä porraskäytävässä – mitä talossa todella tapahtui?

Näyt­te­lyar­vio: Erään talon asuk­kaat ra­por­toi­vat itkusta ja as­ke­lis­ta tyh­jäs­sä por­ras­käy­tä­väs­sä – mitä talossa todella ta­pah­tui?

27.08.2022 12:35
Tilaajille
Nivalan maaseutunäyttelyssä vieraili 12 500 kävijää – hurja vesisade ja trombi aiheuttivat järjestäjille ylimääräistä urakointia

Nivalan maa­seu­tu­näyt­te­lys­sä vie­rai­li 12 500 kävijää – hurja ve­si­sa­de ja trombi ai­heut­ti­vat jär­jes­tä­jil­le yli­mää­räis­tä ura­koin­tia

22.08.2022 10:55 2
Tilaajille
Arvio: Miniatyyrikokoiset väritutkielmat houkuttelevat katsojaa astumaan aivan liki ja muistuttavat hetkeen pysähtymisestä

Arvio: Mi­nia­tyy­ri­ko­koi­set vä­ri­tut­kiel­mat hou­kut­te­le­vat kat­so­jaa as­tu­maan aivan liki ja muis­tut­ta­vat hetkeen py­säh­ty­mi­ses­tä

20.08.2022 13:10
Tilaajille
Arvio: Maalausliinoista tauluiksi ja vinyylilevyistä seinähyllyiksi – oululaistaiteilijat toteuttavat kekseliäitä muunnelmia roskasta

Arvio: Maa­laus­lii­nois­ta tau­luik­si ja vi­nyy­li­le­vyis­tä sei­nä­hyl­lyik­si – ou­lu­lais­tai­tei­li­jat to­teut­ta­vat kek­se­liäi­tä muun­nel­mia ros­kas­ta

13.08.2022 13:40
Tilaajille
Arvio: Sylvilaguksen teoksista löytyy aina jäniksiä, mutta niiden kautta kerrotaan hyvin inhimillisiä tarinoita

Arvio: Syl­vi­la­guk­sen teok­sis­ta löytyy aina jä­nik­siä, mutta niiden kautta ker­ro­taan hyvin in­hi­mil­li­siä ta­ri­noi­ta

13.08.2022 12:55
Tilaajille
Arvio: Öljyvärein maalatut maisema-aiheet kohtaavat kynäruiskun ja graffiteista vaikutteita ammentavat sommittelut

Arvio: Öl­jy­vä­rein maa­la­tut mai­se­ma-ai­heet koh­taa­vat ky­nä­ruis­kun ja graf­fi­teis­ta vai­kut­tei­ta am­men­ta­vat som­mit­te­lut

06.08.2022 13:45
Tilaajille
Arvio: Nyky-yhteiskunta ja perinteinen saamelainen elämäntapa törmäävät Marja Helanderin teoksissa – leikkimieliset omakuvat tuovat ripauksen huumoria

Arvio: Ny­ky-yh­teis­kun­ta ja pe­rin­tei­nen saa­me­lai­nen elä­män­ta­pa tör­mää­vät Marja He­lan­de­rin teok­sis­sa – leik­ki­mie­li­set oma­ku­vat tuovat ri­pauk­sen huu­mo­ria

06.08.2022 12:55
Tilaajille
Taiteeseen ikuistuneita arkisia kuvia – Tyrnävän taiteilijoiden töistä koostettu näyttely rohkaisee vaalimaan arjen pieniä hetkiä

Tai­tee­seen ikuis­tu­nei­ta arkisia kuvia – Tyr­nä­vän tai­tei­li­joi­den töistä koos­tet­tu näyt­te­ly roh­kai­see vaa­li­maan arjen pieniä hetkiä

03.08.2022 16:30
Tilaajille
Pohjanpystykorva saa patsaan Taivalkoskelle – pohjoissuomalaisilta pyydetään muistoja ja materiaalia koirarodun historiasta kertovaa näyttelyä varten

Poh­jan­pys­ty­kor­va saa patsaan Tai­val­kos­kel­le – poh­jois­suo­ma­lai­sil­ta pyy­de­tään muis­to­ja ja ma­te­riaa­lia koi­ra­ro­dun his­to­rias­ta ker­to­vaa näyt­te­lyä varten

01.08.2022 13:55 3
"On ihanaa katsoa itseään peilistä ja kokea olevansa komea" – oululainen Aila Ahmakallio on drag king ja opastaa Pride-viikolla muitakin löytämään sisäisen maskuliinisuutensa

"On ihanaa katsoa itseään pei­lis­tä ja kokea ole­van­sa komea" – ou­lu­lai­nen Aila Ah­ma­kal­lio on drag king ja opastaa Pri­de-vii­kol­la mui­ta­kin löy­tä­mään si­säi­sen mas­ku­lii­ni­suu­ten­sa

01.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Arvio: Janne-Pekka Mannisen valokuvissa Tuira virtaa, muotokuvissa aika pysähtyy

Arvio: Jan­ne-Pek­ka Man­ni­sen va­lo­ku­vis­sa Tuira virtaa, muo­to­ku­vis­sa aika py­säh­tyy

16.07.2022 16:15
Tilaajille
Kalaportailla hyppelyä ja maailman tarkkailua pörriäisten silmin – projektipäällikkö Anna Taskinen suunnittelee jo kovaa kyytiä Tietomaan Eläinten jäljillä -näyttelyä

Ka­la­por­tail­la hyp­pe­lyä ja maail­man tark­kai­lua pör­riäis­ten silmin – p­ro­jek­ti­pääl­lik­kö Anna Tas­ki­nen suun­nit­te­lee jo kovaa kyytiä Tie­to­maan Eläin­ten jäl­jil­lä -näyt­te­lyä

25.06.2022 06:08 2
Arvio: Oulun Taiteilijaseuran uusien jäsenten teoksista muodostuu harvinaisen harmoninen kokonaisuus

Arvio: Oulun Tai­tei­li­ja­seu­ran uusien jä­sen­ten teok­sis­ta muo­dos­tuu har­vi­nai­sen har­mo­ni­nen ko­ko­nai­suus

18.06.2022 12:45 1
Tilaajille
Kaapuveikolla on oma persoona ja pohjoinen sielu – oululainen Juha Vuorma tuo 30-vuotiaan sarjakuvansa ensimmäistä kertaa omana näyttelynään Ouluun

Kaa­pu­vei­kol­la on oma per­soo­na ja poh­joi­nen sielu – ou­lu­lai­nen Juha Vuorma tuo 30-vuo­tiaan sar­ja­ku­van­sa en­sim­mäis­tä kertaa omana näyt­te­ly­nään Ouluun

07.06.2022 11:00
Tilaajille
Arvio: Valokuvat Saamenmaan ryteiköistä lennättävät ajatukset Oulun seudun rääseiköihin

Arvio: Va­lo­ku­vat Saa­men­maan ry­tei­köis­tä len­nät­tä­vät aja­tuk­set Oulun seudun rää­sei­köi­hin

04.06.2022 13:35
Tilaajille