Tyrnävä
Tyrnäväläinen kirjailija Pirjo Suvilehto avaa kirjallisuusterapiaa uudessa kirjassaan – "Lukemalla ja kirjoittamalla ilmiöille haetaan järjestystä ja haasteille sanoitusta"

Tyr­nä­vä­läi­nen kir­jai­li­ja Pirjo Su­vi­leh­to avaa kir­jal­li­suus­te­ra­piaa uudessa kir­jas­saan – "Lu­ke­mal­la ja kir­joit­ta­mal­la il­miöil­le haetaan jär­jes­tys­tä ja haas­teil­le sa­noi­tus­ta"

21.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suomalaisella insinöörillä jo 180 eri patenttihakemusta

Vanha Kaleva: Suo­ma­lai­sel­la in­si­nöö­ril­lä jo 180 eri pa­tent­ti­ha­ke­mus­ta

08.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Karannut karitsa pelastettiin joen törmältä Tyrnävällä

Ka­ran­nut karitsa pe­las­tet­tiin joen tör­mäl­tä Tyr­nä­väl­lä

30.05.2020 13:27 0
Tyrnävän kunnanjohtaja on tehnyt 14 päätöstä poikkeusolojen perusteella, vaikka kuntia koskevaa valmiuslakipykälää ei ole aktivoitu – "Kuntalaisten etu pysyy etusijalla"

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja on tehnyt 14 pää­tös­tä poik­keus­olo­jen pe­rus­teel­la, vaikka kuntia kos­ke­vaa val­mius­la­ki­py­kä­lää ei ole ak­ti­voi­tu – "Kun­ta­lais­ten etu pysyy etu­si­jal­la"

29.05.2020 06:00 9
Tilaajille
Ylen selvitys: Kymmenet kuntapomot saivat erityisvaltaa lakipykälän nojalla, jota ei ole koskaan asetettu voimaan – Tyrnävällä järjestettiin salamyhkäinen kokous ilman laillista pohjaa

Ylen sel­vi­tys: Kym­me­net kun­ta­po­mot saivat eri­tyis­val­taa la­ki­py­kä­län no­jal­la, jota ei ole koskaan ase­tet­tu voimaan – Tyr­nä­väl­lä jär­jes­tet­tiin sa­la­myh­käi­nen kokous ilman lail­lis­ta pohjaa

23.05.2020 13:15 14
Markkuun kyläyhdistykselle 15 000 euron väliaikaislaina luontopolun ja Rauhionojan Rivieran kehittämiseen

Mark­kuun ky­lä­yh­dis­tyk­sel­le 15 000 euron vä­li­ai­kais­lai­na luon­to­po­lun ja Rau­hio­no­jan Ri­vie­ran ke­hit­tä­mi­seen

18.05.2020 20:56 0
Tilaajille
Henkilöauto suistui ulos tieltä Tyrnävällä, vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin

Hen­ki­lö­au­to suistui ulos tieltä Tyr­nä­väl­lä, va­ka­vil­ta louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin

09.05.2020 17:59 3

Tyrnävä uu­dis­taa yleis­ur­hei­lu­ken­tän ny­ky­ai­kai­sek­si

04.05.2020 21:41 11
Kurki törmäsi voimalinjaan ja aiheutti maastopalon Tyrnävällä

Kurki törmäsi voi­ma­lin­jaan ja ai­heut­ti maas­to­pa­lon Tyr­nä­väl­lä

29.04.2020 19:21 4
Oulun poliisi kohtasi liikenteessä törttöilijöitä: Oulun seudulla vastaan tuli kaahareita, Ruukissa rattijuoppo ajoi mopolla

Oulun poliisi kohtasi lii­ken­tees­sä tört­töi­li­jöi­tä: Oulun seu­dul­la vastaan tuli kaa­ha­rei­ta, Ruu­kis­sa rat­ti­juop­po ajoi mopolla

16.04.2020 21:58 12
Nainen tehtaili lähes 30 petosta Oulussa ja Tyrnävällä – Kauppasi netissä äitiyspakkauksia ja muita lastentarvikkeita

Nainen teh­tai­li lähes 30 petosta Oulussa ja Tyr­nä­väl­lä – Kaup­pa­si netissä äi­tiys­pak­kauk­sia ja muita las­ten­tar­vik­kei­ta

16.04.2020 10:32 4
Tyrnävä vaihtaa lämpimän kouluruuan palve­lu­se­te­leihin – tarkoituksena vähentää lämpimien aterioiden hakemisesta aiheutuvia lähikontakteja

Tyrnävä vaihtaa läm­pi­män kou­lu­ruuan pal­ve­lu­se­te­lei­hin – tar­koi­tuk­se­na vä­hen­tää läm­pi­mien ate­rioi­den ha­ke­mi­ses­ta ai­heu­tu­via lä­hi­kon­tak­te­ja

07.04.2020 20:21 2

Hen­ki­lö­au­to suistui Tu­pos­tiel­tä ja kie­räh­ti ka­tol­leen ojaan Tyr­nä­väl­lä

31.03.2020 15:16 1
Tyrnävällä riittää pirtua, mutta sitä ei vielä myydä käsideseihin – Toimitusjohtaja Ilpo Sulkala: "Kyllä minulle on jo soiteltu eri tahoilta, että heillä olisi pumppupulloja"

Tyr­nä­väl­lä riittää pirtua, mutta sitä ei vielä myydä kä­si­de­sei­hin – Toi­mi­tus­joh­ta­ja Ilpo Sul­ka­la: "Kyllä minulle on jo soi­tel­tu eri ta­hoil­ta, että heillä olisi pump­pu­pul­lo­ja"

31.03.2020 08:02 1
Tilaajille

Yk­kös­pe­sis jul­kai­si oh­jel­man­sa – ottelut aiotaan aloit­taa 3. ke­sä­kuu­ta

27.03.2020 20:14 1
Lumi pukataan Nappulahiihtojen laduille vaikka käsipelillä – Tyrnävän Murron kylässä keksitään keinot järjestää perinteikäs lasten liikuntatapahtuma

Lumi pu­ka­taan Nap­pu­la­hiih­to­jen la­duil­le vaikka kä­si­pe­lil­lä – Tyr­nä­vän Murron kylässä kek­si­tään keinot jär­jes­tää pe­rin­tei­käs lasten lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma

14.02.2020 10:55 0
Tilaajille

Aulis Kokko va­lit­tiin Tyr­nä­vän ym­pä­ris­tö­joh­ta­jak­si

11.02.2020 12:32 0
Esperi Care pohtii hoitokoti Tyrnin lakkauttamista Tyrnävällä hoitajapulan vuoksi – "Avoimiksi julistettuihin työpaikkoihin ei tule yhtään hakemusta"

Esperi Care pohtii hoi­to­ko­ti Tyrnin lak­kaut­ta­mis­ta Tyr­nä­väl­lä hoi­ta­ja­pu­lan vuoksi – "A­voi­mik­si ju­lis­tet­tui­hin työ­paik­koi­hin ei tule yhtään ha­ke­mus­ta"

02.02.2020 18:05 12
Tilaajille
Henkilöauto suistui jäiseltä tieltä Tyrnävällä ja päätyi ojaan katolleen, kaksi toimitettiin sairaalaan

Hen­ki­lö­au­to suistui jäi­sel­tä tieltä Tyr­nä­väl­lä ja päätyi ojaan ka­tol­leen, kaksi toi­mi­tet­tiin sai­raa­laan

02.02.2020 08:43 12