Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Asuntopuntari
Kuukausi
Pateniemen Veneenveistäjänrantaan rakentuvan townhouse-henkisen rivitaloasunnon yksityiskohtana on keittiön ranskalainen parveke

Pa­te­nie­men Ve­neen­veis­tä­jän­ran­taan ra­ken­tu­van town­hou­se-hen­ki­sen ri­vi­ta­lo­asun­non yk­si­tyis­koh­ta­na on keit­tiön rans­ka­lai­nen parveke

26.09.2022 07:00 5
Tilaajille
Kerrostalokolmiossa asutaan onnistuneesti maanpinnan tasolla Limingantullin kaupungistuvassa ympäristössä

Ker­ros­ta­lo­kol­mios­sa asutaan on­nis­tu­nees­ti maan­pin­nan tasolla Li­min­gan­tul­lin kau­pun­gis­tu­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä

19.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Hiukankulman ensimmäisen kerrostalon kulmakolmio on pohjaltaan melko tavanomainen, mutta tiivis – mielenkiintoinen yksityiskohta on lattian vinyylilankku

Hiu­kan­kul­man en­sim­mäi­sen ker­ros­ta­lon kul­ma­kol­mio on poh­jal­taan melko ta­va­no­mai­nen, mutta tiivis – mie­len­kiin­toi­nen yk­si­tyis­koh­ta on lattian vi­nyy­li­lank­ku

12.09.2022 07:00
Tilaajille
Tilavassa perheasunnossa oleskellaan kerrosta korkeammalla Hiukkavaaran tiiviissä ympäristössä – hieno erikoisuus on oleskelutilojen jatkeena toimiva aurinkoinen kattoterassi

Ti­la­vas­sa per­he­asun­nos­sa oles­kel­laan ker­ros­ta kor­keam­mal­la Hiuk­ka­vaa­ran tii­viis­sä ym­pä­ris­tös­sä – hieno eri­koi­suus on oles­ke­lu­ti­lo­jen jat­kee­na toimiva au­rin­koi­nen kat­to­te­ras­si

05.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Naantalin asuntomessuilta löytyy yhden hengen valtakunta – modernin hirsitalon makuuhuoneen lasiseinä tuo luonnon osaksi asumista

Naan­ta­lin asun­to­mes­suil­ta löytyy yhden hengen val­ta­kun­ta – mo­der­nin hir­si­ta­lon ma­kuu­huo­neen la­si­sei­nä tuo luonnon osaksi asu­mis­ta

29.08.2022 07:00 3
Tilaajille
Hyvin mitoitetun kolmion tilankäyttö on tehokasta –Karjasillan entisen koulun korttelissa sijaitseva asunto on nykymittapuulla tilava

Hyvin mi­toi­te­tun kolmion ti­lan­käyt­tö on te­ho­kas­ta –Kar­ja­sil­lan entisen koulun kort­te­lis­sa si­jait­se­va asunto on ny­ky­mit­ta­puul­la tilava

22.08.2022 07:00 9
Tilaajille
Asuntomessujen avara atriumtalo – vähäeleinen ulkoarkkitehtuuri kätkee sisälleen toimivia tilaratkaisuja

Asun­to­mes­su­jen avara at­rium­ta­lo – vä­hä­elei­nen ul­ko­ark­ki­teh­tuu­ri kätkee si­säl­leen toi­mi­via ti­la­rat­kai­su­ja

15.08.2022 07:00
Tilaajille
Perheasunnon neliöt ovat riittävät ja tehokkaasti hyödynnetyt Veneenveistäjänrannan yhteisöllisyyttä tukevassa yhtiössä

Per­he­asun­non neliöt ovat riit­tä­vät ja te­hok­kaas­ti hyö­dyn­ne­tyt Ve­neen­veis­tä­jän­ran­nan yh­tei­söl­li­syyt­tä tu­ke­vas­sa yh­tiös­sä

08.08.2022 07:00 3
Tilaajille
Asuntomessujen Villa Lilla -huvilat on nostettu tolppien päälle – rakennus on maisemassa kaukaa katsottuna kuin suuri ötökkä

Asun­to­mes­su­jen Villa Lilla -hu­vi­lat on nos­tet­tu tolp­pien päälle – ra­ken­nus on mai­se­mas­sa kaukaa kat­sot­tu­na kuin suuri ötökkä

01.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Tilavan luhtitalokaksion terassilta pääsee suoraan puistoon Kaukovainiolla

Tilavan luh­ti­ta­lo­kak­sion te­ras­sil­ta pääsee suoraan puis­toon Kau­ko­vai­niol­la

25.07.2022 07:00
Tilaajille
Uuden Pateniemen portille suunniteltu selkeälinjainen asunto sopii parhaiten kaksilapsiselle perheelle

Uuden Pa­te­nie­men por­til­le suun­ni­tel­tu sel­keä­lin­jai­nen asunto sopii par­hai­ten kak­si­lap­si­sel­le per­heel­le

18.07.2022 07:00 2
Tilaajille
Näyttävä kattomuoto ulkona ja sisällä tuo luonnetta rivitaloneliöön Oulun Hiukkavaaran keskuksessa

Näyt­tä­vä kat­to­muo­to ulkona ja sisällä tuo luon­net­ta ri­vi­ta­loneliöön Oulun Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­ses­sa

11.07.2022 07:00 13
Tilaajille
Oulun Hiukkavaaraan suunnitellun erillistalon sisääntulo paranisi pienentämällä varastoa ja siirtämällä ovea

Oulun Hiuk­ka­vaa­raan suun­ni­tel­lun eril­lis­ta­lon si­sään­tu­lo pa­ra­ni­si pie­nen­tä­mäl­lä va­ras­toa ja siir­tä­mäl­lä ovea

04.07.2022 07:00 8
Tilaajille
Hiukkavaaran keskuksen tiivis ympäristö on huomioitu erillistalokolmion ratkaisuissa

Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­sen tiivis ym­pä­ris­tö on huo­mioi­tu eril­lis­ta­lo­kol­mion rat­kai­suis­sa

20.06.2022 07:00
Tilaajille
Kontinkankaan suuren kulmahuoneiston näkymät tekevät asunnosta elämyksellisen – paikan tarjoamat mahdollisuudet on hyödynnetty

Kon­tin­kan­kaan suuren kul­ma­huo­neis­ton näkymät tekevät asun­nos­ta elä­myk­sel­li­sen – paikan tar­joa­mat mah­dol­li­suu­det on hyö­dyn­net­ty

06.06.2022 07:00
Tilaajille
Lukaali laineiden äärellä – Toppilansalmen rantaan tuleva huoneisto mukautuu niin tilaa arvostavan lapsiperheen kuin edustusastuntoa kaipaavan tarpeisiin

Lukaali lai­nei­den äärellä – Top­pi­lan­sal­men rantaan tuleva huo­neis­to mu­kau­tuu niin tilaa ar­vos­ta­van lap­si­per­heen kuin edus­tu­sas­tun­toa kai­paa­van tar­pei­siin

30.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Pateniemenrannan kerrostalokolmiosta avautuva merimaisema on ainutlaatuinen Oulun asuntotarjonnassa

Pa­te­nie­men­ran­nan ker­ros­ta­lo­kol­mios­ta avau­tu­va me­ri­mai­se­ma on ai­nut­laa­tui­nen Oulun asun­to­tar­jon­nas­sa

23.05.2022 07:00 6
Tilaajille
Taka-Lyöttyyn rakentuvan kerrostalon kolmio on kuin hiomaton timantti – pohjaratkaisu poikkeaa virkistävästi tavanomaisesta

Ta­ka-Lyöt­tyyn ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon kolmio on kuin hio­ma­ton ti­mant­ti – poh­ja­rat­kai­su poik­keaa vir­kis­tä­väs­ti ta­van­omai­ses­ta

16.05.2022 07:00 5
Tilaajille
Kattoterassi kruunaa kuutoskerroksen luksusasunnon Värtön rannan tuntumaan valmistuvassa talossa, mutta muutama kauneusvirhe löytyy

Kat­to­te­ras­si kruunaa kuu­tos­ker­rok­sen luk­sus­asun­non Värtön rannan tun­tu­maan val­mis­tu­vas­sa ta­los­sa, mutta muutama kau­neus­vir­he löytyy

09.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Hiukkavaaran luhtikerrostalossa näkyy lisähuoneen seuraus – samoilla neliöillä väljä kolmio vs. tehoneliö

Hiuk­ka­vaa­ran luh­ti­ker­ros­ta­los­sa näkyy li­sä­huo­neen seuraus – sa­moil­la ne­liöil­lä väljä kolmio vs. te­honeliö

02.05.2022 07:00
Tilaajille