Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

Kyselyt
Kysely: Neljäsosa suomalaisista pelkää myrskyjä jonkin verran – myrskyvahinkoja korvattiin viime vuonna miljoonien eurojen edestä

Kysely: Nel­jä­so­sa suo­ma­lai­sis­ta pelkää myrs­ky­jä jonkin verran – myrs­ky­va­hin­ko­ja kor­vat­tiin viime vuonna mil­joo­nien eurojen edestä

27.07.2021 08:20
Tilaajille
Kyselytutkimus: Lähes joka neljäs suomalaisyrittäjä on ylirasittunut tai liki loppuun palanut

Ky­se­ly­tut­ki­mus: Lähes joka neljäs suo­ma­lai­sy­rit­tä­jä on yli­ra­sit­tu­nut tai liki loppuun palanut

21.06.2021 11:17 2
Tilaajille
LM-kysely: lainvalmistelussa oikeusoppineista merkittäviä laatuongelmia – perustuslakituomioistuimelle vain niukasti kannatusta

LM-ky­se­ly: lain­val­mis­te­lus­sa oi­keu­sop­pi­neis­ta mer­kit­tä­viä laa­tuon­gel­mia – pe­rus­tus­la­ki­tuo­miois­tui­mel­le vain niu­kas­ti kan­na­tus­ta

13.06.2021 06:30
Tilaajille
Mustamaalaamisella pelottelua, renkaiden viiltelyä, ulostetta postilaatikossa – Oulun ja lähikuntien valtuutetut kertovat, miten heitä on uhkailtu

Mus­ta­maa­laa­mi­sel­la pe­lot­te­lua, ren­kai­den viil­te­lyä, ulos­tet­ta pos­ti­laa­ti­kos­sa – Oulun ja lä­hi­kun­tien val­tuu­te­tut ker­to­vat, miten heitä on uh­kail­tu

19.05.2021 08:29 24
Tilaajille
Oululaisten arkea ja elämää kartoitetaan kyselyn avulla, osallistumisaikaa kaksi viikkoa

Ou­lu­lais­ten arkea ja elämää kar­toi­te­taan kyselyn avulla, osal­lis­tu­mis­ai­kaa kaksi viikkoa

10.05.2021 13:01 1
Osallistu vapun kunniaksi suureen karkkikyselyyn

Osal­lis­tu vapun kun­niak­si suureen kark­ki­ky­se­lyyn

01.05.2021 09:00 8
Kysyimme kansanedustajilta, mikä on tärkeintä kuntavaaleissa: Esiin nousivat terveys, koulutus ja yrittäjyys – "Nyt ne some-vaalit taitavat tulla"

Ky­syim­me kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta, mikä on tär­kein­tä kun­ta­vaa­leis­sa: Esiin nou­si­vat ter­veys, kou­lu­tus ja yrit­tä­jyys – "Nyt ne so­me-vaa­lit tai­ta­vat tulla"

24.04.2021 06:30 6
Tilaajille
Kaupunki kartoitti Oulun päihdetilannetta kyselyllä: huumeiden ja alkoholin käyttö huolestuttaa, päihtyneiden käytös keskustassa ahdistaa

Kau­pun­ki kar­toit­ti Oulun päih­de­ti­lan­net­ta ky­se­lyl­lä: huu­mei­den ja al­ko­ho­lin käyttö huo­les­tut­taa, päih­ty­nei­den käytös kes­kus­tas­sa ah­dis­taa

07.04.2021 12:34 7

Poh­jois-Poh­jan­maan asuk­kai­den nä­ke­myk­siä so­te­pal­ve­luis­ta kar­toi­te­taan ky­se­lyl­lä – ky­se­lyyn voi vastata ver­kos­sa

06.04.2021 12:45
Bensa-autot katoavat maanteiltä dieseleitä nopeammin – Lännen Median kysely kertoo, miten puoluekanta vaikuttaa auton ostoon

Ben­sa-au­tot ka­toa­vat maan­teil­tä die­se­lei­tä no­peam­min – Lännen Median kysely kertoo, miten puo­lue­kan­ta vai­kut­taa auton ostoon

01.04.2021 18:30 28
Tilaajille
Äänestysikärajan laskulle vahva tuki: kaksi kolmesta kannatti 16-vuotiaiden äänioikeutta kyselyssämme nuorisojärjestöille – "hyödyttäisi eniten vihreitä ja kokoomusta"

Ää­nes­ty­si­kä­ra­jan las­kul­le vahva tuki: kaksi kol­mes­ta kan­nat­ti 16-vuo­tiai­den ää­nioi­keut­ta ky­se­lys­säm­me nuo­ri­so­jär­jes­töil­le – "hyö­dyt­täi­si eniten vih­rei­tä ja ko­koo­mus­ta"

01.04.2021 06:30 14
Tilaajille
MT:n kysely: Mitä maalaisempi kunta, sitä enemmän susien kaatoluvat halutaan käsiteltäväksi kuntiin – iäkkäät ja keskustalaiset innokkaimpia siirtämään lupien käsittelyn

MT:n kysely: Mitä maa­lai­sem­pi kunta, sitä enemmän susien kaa­to­lu­vat ha­lu­taan kä­si­tel­tä­väk­si kuntiin – iäkkäät ja kes­kus­ta­lai­set in­nok­kaim­pia siir­tä­mään lupien kä­sit­te­lyn

22.03.2021 07:46 21
Kaikkien aikojen laajin ilmastokysely: 50 maassa kaksi kolmesta vastanneesta sanoo meillä olevan "maailmanlaajuinen ilmastohätätila"

Kaik­kien aikojen laajin il­mas­to­ky­se­ly: 50 maassa kaksi kol­mes­ta vas­tan­nees­ta sanoo meillä olevan "maail­man­laa­jui­nen il­mas­to­hä­tä­ti­la"

27.01.2021 15:56 3
Tarinat tulimerestä ja pesukoneista ovat juurtuneet syvälle – lukijat kertovat kokemuksiaan lestadiolaisuuteen liittyvästä vastakkainasettelusta

Tarinat tu­li­me­res­tä ja pe­su­ko­neis­ta ovat juur­tu­neet syvälle – lukijat ker­to­vat ko­ke­muk­siaan les­ta­dio­lai­suu­teen liit­ty­väs­tä vas­tak­kain­aset­te­lus­ta

19.12.2020 19:00 41
Tilaajille
Neljä viidestä suomalaisesta arvioi Trumpin heikentäneen USA:n asemaa maailmalla – vain taloudenpidosta hieman positiivisia näkemyksiä Evan tutkimuksessa

Neljä vii­des­tä suo­ma­lai­ses­ta arvioi Trumpin hei­ken­tä­neen USA:n asemaa maail­mal­la – vain ta­lou­den­pi­dos­ta hieman po­si­tii­vi­sia nä­ke­myk­siä Evan tut­ki­muk­ses­sa

03.11.2020 06:00 2
Vakuutusyhtiö Ifin kysely: Suomalaiset pelkäävät, että koronakriisin takia terveydenhoitohenkilöstö ei riitä ja hoitoon on vaikeampi päästä

Va­kuu­tu­syh­tiö Ifin kysely: Suo­ma­lai­set pel­kää­vät, että ko­ro­nak­rii­sin takia ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lös­tö ei riitä ja hoitoon on vai­keam­pi päästä

20.10.2020 19:00
Kysely: 100 euron pudotus kuukausituloissa aiheuttaisi ongelmia kolmannekselle pohjoispohjalaisista kotitalouksista

Kysely: 100 euron pudotus kuu­kau­si­tu­lois­sa ai­heut­tai­si on­gel­mia kol­man­nek­sel­le poh­jois­poh­ja­lai­sis­ta ko­ti­ta­louk­sis­ta

02.10.2020 11:12 1
Kalevan kysely: Kunnallisveron nosto sopii Oulun valtuutetuille, kouluverkon supistaminen jakaa mielipiteitä – lue kaikki vastaukset

Kalevan kysely: Kun­nal­lis­ve­ron nosto sopii Oulun val­tuu­te­tuil­le, kou­lu­ver­kon su­pis­ta­mi­nen jakaa mie­li­pi­tei­tä – lue kaikki vas­tauk­set

29.09.2020 18:00
Tilaajille
Kysely: Lähes 80 prosenttia yrityksistä kokee, ettei hallitus kuuntele yrityksiä tarpeeksi koronan aiheuttamien talousongelmien ratkomisessa

Kysely: Lähes 80 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä kokee, ettei hal­li­tus kuun­te­le yri­tyk­siä tar­peek­si koronan ai­heut­ta­mien ta­lou­son­gel­mien rat­ko­mi­ses­sa

04.09.2020 00:02 7
Ylen kysely: Karanteeniraha halutaan pois riskialueille matkustavilta – osa haluaisi evätä rahan myös heiltä, jotka eivät ole noudattaneet suosituksia

Ylen kysely: Ka­ran­tee­ni­ra­ha ha­lu­taan pois ris­kia­lueil­le mat­kus­ta­vil­ta – osa ha­luai­si evätä rahan myös heiltä, jotka eivät ole nou­dat­ta­neet suo­si­tuk­sia

23.08.2020 21:02 11