Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Kyselyt
EVAn kysely: Suomalaiset pitävät hyvin todennäköisenä, että Venäjä painostaa Suomea Nato-prosessin aikana

EVAn kysely: Suo­ma­lai­set pitävät hyvin to­den­nä­köi­se­nä, että Venäjä pai­nos­taa Suomea Na­to-pro­ses­sin aikana

25.05.2022 11:53 13
Puoluebarometrin mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin Sdp:hen ja kokoomukseen, enemmistö pitää Marinin hallituksen työtä onnistuneena

Puo­lue­ba­ro­met­rin mukaan suo­ma­lai­set suh­tau­tu­vat myön­tei­sim­min Sdp:hen ja ko­koo­muk­seen, enem­mis­tö pitää Marinin hal­li­tuk­sen työtä on­nis­tu­nee­na

29.04.2022 16:06 22
Tilaajille
HS-gallup: Nato-jäsenyyden kannatus noussut ennätykselliseen 65 prosenttiin

HS-gal­lup: Na­to-jä­se­nyy­den kan­na­tus noussut en­nä­tyk­sel­li­seen 65 pro­sent­tiin

28.04.2022 06:18 59
LM-kysely: Ryhmänjohtajat vastustavat ydinaseiden tuomista Suomeen – Natolle ei haluta asettaa muita ennakkoehtoja mahdollisissa liittymisneuvotteluissa

LM-ky­se­ly: Ryh­män­joh­ta­jat vas­tus­ta­vat ydin­asei­den tuo­mis­ta Suomeen – Natolle ei haluta asettaa muita en­nak­ko­eh­to­ja mah­dol­li­sis­sa liit­ty­mis­neu­vot­te­luis­sa

15.04.2022 17:23 27
Tilaajille
Elinkeinoelämän EVA:n kysely: Jopa 74 prosenttia suomalaisista katsoo Nato-jäsenyyden parantavan sotilaallista turvallisuutta

Elin­kei­no­elä­män EVA:n kysely: Jopa 74 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta katsoo Na­to-jä­se­nyy­den pa­ran­ta­van so­ti­laal­lis­ta tur­val­li­suut­ta

30.03.2022 06:00 20
LM-kysely: Näin Naton kannatus ja vastustus vaihtelevat eri puolueissa – Monet puolueet liikahtaneet Nato-myönteisemmiksi

LM-ky­se­ly: Näin Naton kan­na­tus ja vas­tus­tus vaih­te­le­vat eri puo­lueis­sa – Monet puo­lueet lii­kah­ta­neet Na­to-myön­tei­sem­mik­si

09.02.2022 18:30 60
Tilaajille
Enemmistö eduskuntapuolueista ei halua niputtaa eri vaaleja, kertoo Uutissuomalaisen kysely

Enem­mis­tö edus­kun­ta­puo­lueis­ta ei halua ni­put­taa eri vaa­le­ja, kertoo Uu­tis­suo­ma­lai­sen kysely

27.01.2022 07:59 5
Valtaosa yrittäjistä yhdistäisi työeläkeyhtiöitä – Puheenjohtaja Pentikäinen: "Työeläkeyhtiöissä lusikka kauniiseen käteen"

Val­ta­osa yrit­tä­jis­tä yh­dis­täi­si työ­elä­ke­yh­tiöi­tä – Pu­heen­joh­ta­ja Pen­ti­käi­nen: "Työe­lä­keyh­tiöis­sä lusikka kau­nii­seen käteen"

29.12.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijoiden mielestä jaxuhali on kaikkein ikävin sana – katso animaatio, kuinka lukijat perustelivat inhokkisanojaan

Lu­ki­joi­den mie­les­tä ja­xu­ha­li on kaik­kein ikävin sana – katso ani­maa­tio, kuinka lukijat pe­rus­te­li­vat in­hok­ki­sa­no­jaan

28.11.2021 17:30 9
Tilaajille

Pers­ja­la­ka, ra­pu­la­mät­tö, lörtsy – Katso 80 lu­ki­joi­ta puis­tat­ta­vaa sanaa

28.11.2021 17:30 1
Tilaajille
Äänestä, mikä lukijoiden inhokkisanoista on kaikkein ikävin – Kalevan kyselyyn vastenmielisistä sanoista tuli lähes 1000 vastausta lukijoilta

Ää­nes­tä, mikä lu­ki­joi­den in­hok­ki­sa­nois­ta on kaik­kein ikävin – Kalevan ky­se­lyyn vas­ten­mie­li­sis­tä sa­nois­ta tuli lähes 1000 vas­taus­ta lu­ki­joil­ta

18.11.2021 09:21 79
Oululaisilta kysellään valtatien 22 sekä Poikkimaantien ja Raitotien urakoiden vaikutuksista

Ou­lu­lai­sil­ta ky­sel­lään val­ta­tien 22 sekä Poik­ki­maan­tien ja Rai­to­tien ura­koi­den vai­ku­tuk­sis­ta

09.11.2021 15:22 3
Robottipuhelut koettiin hyödyllisiksi Oulussa – kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin palveluiden kehittämisessä.

Ro­bot­ti­pu­he­lut koet­tiin hyö­dyl­li­sik­si Oulussa – kyselyn tu­lok­sia hyö­dyn­ne­tään kau­pun­gin pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­ses­sä.

22.10.2021 11:46
Vastaa kyselyyn: Mikä on inhokkisanasi? Jotkut sanat saattavat saada raivon valtaan

Vastaa ky­se­lyyn: Mikä on in­hok­ki­sa­na­si? Jotkut sanat saat­ta­vat saada raivon valtaan

22.10.2021 10:35 109
Kysely: Neljäsosa suomalaisista pelkää myrskyjä jonkin verran – myrskyvahinkoja korvattiin viime vuonna miljoonien eurojen edestä

Kysely: Nel­jäs­osa suo­ma­lai­sis­ta pelkää myrs­ky­jä jonkin verran – myrs­ky­va­hin­ko­ja kor­vat­tiin viime vuonna mil­joo­nien eurojen edestä

27.07.2021 08:20
Tilaajille
Kyselytutkimus: Lähes joka neljäs suomalaisyrittäjä on ylirasittunut tai liki loppuun palanut

Ky­se­ly­tut­ki­mus: Lähes joka neljäs suo­ma­lais­yrit­tä­jä on yli­ra­sit­tu­nut tai liki loppuun palanut

21.06.2021 11:17 2
Tilaajille
LM-kysely: lainvalmistelussa oikeusoppineista merkittäviä laatuongelmia – perustuslakituomioistuimelle vain niukasti kannatusta

LM-ky­se­ly: lain­val­mis­te­lus­sa oi­keus­op­pi­neis­ta mer­kit­tä­viä laa­tu­on­gel­mia – pe­rus­tus­la­ki­tuo­mio­is­tui­mel­le vain niu­kas­ti kan­na­tus­ta

13.06.2021 06:30
Tilaajille
Mustamaalaamisella pelottelua, renkaiden viiltelyä, ulostetta postilaatikossa – Oulun ja lähikuntien valtuutetut kertovat, miten heitä on uhkailtu

Mus­ta­maa­laa­mi­sel­la pe­lot­te­lua, ren­kai­den viil­te­lyä, ulos­tet­ta pos­ti­laa­ti­kos­sa – Oulun ja lä­hi­kun­tien val­tuu­te­tut ker­to­vat, miten heitä on uh­kail­tu

19.05.2021 08:29 24
Tilaajille
Oululaisten arkea ja elämää kartoitetaan kyselyn avulla, osallistumisaikaa kaksi viikkoa

Ou­lu­lais­ten arkea ja elämää kar­toi­te­taan kyselyn avulla, osal­lis­tu­mis­ai­kaa kaksi viikkoa

10.05.2021 13:01 2
Osallistu vapun kunniaksi suureen karkkikyselyyn

Osal­lis­tu vapun kun­niak­si suureen kark­ki­ky­se­lyyn

01.05.2021 09:00 8