Ikäihmiset

Ikä­ih­mi­set pää­se­vät il­mai­sek­si bus­si­kyy­dil­lä Kii­min­gis­tä Ve­si-Ja­tu­lin ve­si­jump­paan

06.09.2021 10:56 12

Oulun kau­pun­ki hakee osal­lis­tu­jia per­he­hoi­ta­jien en­nak­ko­val­men­nuk­seen syk­syl­lä

25.08.2021 13:43

Pitkät hel­le­jak­sot ai­heut­ta­vat jopa satojen suo­ma­lais­ten en­nen­ai­kai­sen kuo­le­man – ko­ro­nal­ta suo­jaa­vat keinot ovat vas­ta­han­kaan helteen hait­to­jen hal­lin­nas­sa

19.07.2021 18:30
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen pal­ve­lu­yk­si­kön asukas joutui ti­pu­tuk­seen pahan nes­te­hu­kan takia – o­mai­sel­ta kri­tiik­kiä huo­neis­to­jen il­mas­toin­nis­ta: "Läm­pö­ti­la sisällä lähes 30 as­tet­ta"

13.07.2021 15:13 22
Tilaajille

Van­hus­pal­ve­lui­den hen­ki­lös­tö­pu­laan haetaan Oulussa vas­taus­ta op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sis­ta – "Liian paljon on sel­lais­ta, että ikä­ih­mi­nen jää yksin neljän seinän si­säl­le"

09.07.2021 15:50 13
Tilaajille

Oulun ui­ma­hal­lin kun­to­sa­lin ylei­sö­vuo­roi­hin muu­tok­sia syk­syl­lä – toi­min­taa suun­na­taan enemmän se­nio­reil­le ja eri­tyis­ryh­mil­le

07.07.2021 17:25 1

Oulun kau­pun­gin tur­va­pu­he­lin­pal­ve­lut toi­mi­vat taas nor­maa­lis­ti – 500–700 pu­he­li­mel­la ei saanut lauan­tai­na yh­teyt­tä pal­ve­luun

29.05.2021 18:12 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mi­set pyö­rit­tä­vät yh­teis­kun­nan rat­tai­ta

24.05.2021 02:05
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den jako Poh­jois-Poh­jan­maal­la on mo­ni­mut­kai­nen teh­tä­vä, jossa pe­rus­teet ovat muut­tu­neet len­nos­ta kuu­kau­sien aikana – "Kan­sal­li­nen tavoite ikä­ih­mis­ten ro­kot­ta­mi­ses­ta antoi pontta Oulun ro­ko­tus­tah­dil­le"

13.04.2021 20:35 11
Tilaajille

Osa iäk­käis­tä kiel­täy­tyy ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta: Syinä "vää­rän" ro­ko­te­mer­kin lisäksi epä­luu­loa ja jopa pai­nos­ta­via lapsia – Oulussa kiel­täy­ty­jiä yli 5 pro­sent­tia

07.04.2021 18:32 6
Tilaajille

Oulussa on lä­hi­vuo­si­na suun­nat­ta­va tarkka katse ikään­ty­vien asu­mi­seen – Ark­ki­teh­ti: Koti on meille mie­len­ti­la

23.03.2021 07:01
Tilaajille

Ko­ti­hoi­don asiak­kai­den ro­kot­ta­mi­nen ai­heut­taa huolta ja häm­men­nys­tä van­hus­ten omai­sis­sa – "Jos edes meillä ei ole tietoa, milloin tietyn alueen ko­ti­hoi­don ro­ko­tuk­set ete­ne­vät, niin emme voi antaa tietoa asiak­kaal­le­kaan"

19.03.2021 13:00 9
Tilaajille

"I­lois­ta olla pittää" – Anja Poikela on 86-vuo­tias ak­tii­vi­nen so­me­käyt­tä­jä, joka pi­ris­tää tuttuja päi­vi­tyk­sil­lään

14.03.2021 07:00 1
Tilaajille

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö myönsi neljä mil­joo­na euroa avus­tuk­sia ikä­ih­mis­ten kotona asu­mis­ta tek­no­lo­gian avulla edis­tä­vil­le hank­keil­le – yksi hank­keis­ta toimii Oulussa

09.03.2021 15:22 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mis­ten liik­ku­mi­nen tur­vat­ta­va

09.03.2021 13:00 1
Tilaajille

Se­nio­rit kok­ki­kou­lus­sa – "Nuo­ret­han tie­tä­vät nämä smoot­hiet ja muut, mutta meidän ikäi­sil­le nämä ovat uusia jut­tu­ja"

04.03.2021 21:12 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alek­sin­kul­mas­ta vauhtia elä­ke­läi­siin – osal­lis­tu­mal­la yh­dis­tys­ten toi­min­taan ikä­ih­mi­set pitävät itsensä toi­me­liai­na

03.03.2021 03:15 3
Tilaajille

IL: Kukaan ei huo­man­nut ikä­ih­mi­sen me­neh­ty­neen – oli asun­nos­saan kuol­lee­na useita viik­ko­ja Oulussa

27.02.2021 21:50 17

Ikä­ih­mi­sil­le oma tv-ka­na­va Poh­jois-Poh­jan­maal­la – oh­jel­mis­tos­sa lii­kun­taa, kult­tuu­ria ja muis­ti­kun­tou­tus­ta

23.02.2021 13:10 2

Vie­rai­lut Oulun hoi­va­ko­deis­sa sujuvat pää­sään­töi­ses­ti ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti, mutta lip­su­mis­ta­kin on ha­vait­tu – Van­hus­työn joh­ta­ja: "Jonkin verran nä­ky­vis­sä on niin sa­not­tua ko­ro­na­vä­sy­mys­tä"

19.02.2021 06:00 1
Tilaajille