Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Ikäihmiset
Kuukausi
Pohteen vanhusneuvosto vastustaa palvelujen alasajoa ja lähettää kipakat terveiset aluevaltuustolle

Pohteen van­hus­neu­vos­to vas­tus­taa pal­ve­lu­jen alas­ajoa ja lä­het­tää kipakat ter­vei­set alue­val­tuus­tol­le

15.02.2024 16:55 23
Oulun kaupunki tarjoaa ikäihmisille maksuttomia lajikokeiluja – ohjelmassa muun muassa jousiammuntaa

Oulun kau­pun­ki tarjoaa ikä­ih­mi­sil­le mak­sut­to­mia la­ji­ko­kei­lu­ja – oh­jel­mas­sa muun muassa jou­si­am­mun­taa

12.02.2024 14:20 9
Pohde vähentää noin 500 ikäihmisten palveluasumispaikkaa ja kehittää kotiin annettavia palveluja

Pohde vä­hen­tää noin 500 ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mis­paik­kaa ja ke­hit­tää kotiin an­net­ta­via pal­ve­lu­ja

01.02.2024 13:07 31
Tilaajille
Onni-palveluliikenteen asiakasmäärät kovassa kasvussa – autokapasiteettia lisättiin syksyllä 40 prosenttia

On­ni-pal­ve­lu­lii­ken­teen asia­kas­mää­rät kovassa kas­vus­sa – au­to­ka­pa­si­teet­tia li­sät­tiin syk­syl­lä 40 pro­sent­tia

25.01.2024 16:14 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huoli yk­si­näi­sis­tä ikä­ih­mi­sis­tä

23.01.2024 05:00 3
Vanhemmat
Korjausurakoiden kotimyynti on edelleen markkinaa, jossa hyväuskoiselta ja tietämättömältä äkkiä nyhdetään säästöt ja enemmänkin
Pääkirjoitus

Kor­jaus­ura­koi­den ko­ti­myyn­ti on edel­leen mark­ki­naa, jossa hy­vä­us­koi­sel­ta ja tie­tä­mät­tö­mäl­tä äkkiä nyh­de­tään säästöt ja enem­män­kin

15.01.2024 17:00 9
Tanssia voi pitää liikunnan kuningaslajina, joka kuntouttaa niin aivoja kuin kehoa – tässä 10 tärkeintä tanssin terveysvaikutusta

Tanssia voi pitää lii­kun­nan ku­nin­gas­la­ji­na, joka kun­tout­taa niin aivoja kuin kehoa – tässä 10 tär­kein­tä tanssin ter­veys­vai­ku­tus­ta

01.01.2024 06:30 9
Tilaajille
OPT-86:n pöytätennishallilla alkaa veteraanipelaajille suunnattu vuoro – "Ajatuksena on mahdollistaa unohdettu harrastus"

OPT-86:n pöy­tä­ten­nis­hal­lil­la alkaa ve­te­raa­ni­pe­laa­jil­le suun­nat­tu vuoro – "A­ja­tuk­se­na on mah­dol­lis­taa unoh­det­tu har­ras­tus"

20.11.2023 06:00
Tilaajille
Oulu laati ikäihmisille puhelinluettelon – 30-sivuinen palveluopas sisältää esimerkiksi Pohteen yhteystiedot

Oulu laati ikä­ih­mi­sil­le pu­he­lin­luet­te­lon – 30-si­vui­nen pal­ve­lu­opas si­säl­tää esi­mer­kik­si Pohteen yh­teys­tie­dot

16.11.2023 06:00 11
Tilaajille
Oulun keskustassa järjestettiin perjantaina mielenilmaus liittyen Pohteen suunnittelemiin ikäihmisiä koskeviin leikkauksiin

Oulun kes­kus­tas­sa jär­jes­tet­tiin per­jan­tai­na mie­len­il­maus liit­tyen Pohteen suun­nit­te­le­miin ikä­ih­mi­siä kos­ke­viin leik­kauk­siin

10.11.2023 16:20 46
Verenmyrkytyksiä todetaan kaksi kertaa enemmän kuin vajaat 20 vuotta sitten, tauti iskee yleisimmin iäkkäille

Ve­ren­myr­ky­tyk­siä to­de­taan kaksi kertaa enemmän kuin vajaat 20 vuotta sitten, tauti iskee ylei­sim­min iäk­käil­le

05.11.2023 13:42 4
Lääkärit tiedustelevat hyvin harvoin iäkkäiden ajoterveyttä – se voi aiheuttaa vaaraa tieliikenteessä

Lää­kä­rit tie­dus­te­le­vat hyvin harvoin iäk­käi­den ajo­ter­veyt­tä – se voi ai­heut­taa vaaraa tie­lii­ken­tees­sä

01.11.2023 12:05 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mi­set ovat sub­jek­te­ja, vai­kut­ta­jia, mer­kit­tä­vä osa kan­sa­kun­taa

23.10.2023 05:30 1
Ylikiimingin entinen hoivatila ei kelpaa Pohteelle – Omaishoitajien puheenjohtaja epäilee laskelmia asumisyksiköiden tarpeesta

Yli­kii­min­gin entinen hoi­va­ti­la ei kelpaa Poh­teel­le – Omais­hoi­ta­jien pu­heen­joh­ta­ja epäilee las­kel­mia asu­mis­yk­si­köi­den tar­pees­ta

18.10.2023 06:00 30
Tilaajille
Oululainen Riitta Vesala palkittiin naisliiton Minnalla – toiminut pitkään ikäihmisten hyväksi

Ou­lu­lai­nen Riitta Vesala pal­kit­tiin nais­lii­ton Min­nal­la – toi­mi­nut pitkään ikä­ih­mis­ten hyväksi

10.10.2023 16:53 3
Veli-Matti Ristola, 37, ajaa Oulussa bussilinjaa, joka poikkeaa kotiovelle asti – Kiperimmissä tilanteissa kuljettaja tarvitsee ensiaputaitoja

Ve­li-Mat­ti Ris­to­la, 37, ajaa Oulussa bus­si­lin­jaa, joka poik­keaa ko­ti­ovel­le asti – Ki­pe­rim­mis­sä ti­lan­teis­sa kul­jet­ta­ja tar­vit­see en­si­apu­tai­to­ja

29.09.2023 06:00 7
Tilaajille
Muistisairaat ansaitsevat hyvää kohtelua - eivät rallia hoitopaikasta toiseen
Pääkirjoitus

Muis­ti­sai­raat an­sait­se­vat hyvää koh­te­lua - eivät rallia hoi­to­pai­kas­ta toiseen

09.07.2023 20:00 15
Tilaajille
Pohteen potilasruletti saanut ikäihmisten omaiset ymmälleen – taustalla uudistettu vuodeosastohoidon strategia

Pohteen po­ti­las­ru­let­ti saanut ikä­ih­mis­ten omaiset ym­mäl­leen – ­taus­tal­la uu­dis­tet­tu vuo­de­osas­to­hoi­don stra­te­gia

05.07.2023 11:30 65
Tilaajille
Oululaisen Jarkko Someron lauluissa kuuluvat niin paikallisten ikäihmisten kuin kaukomaidenkin senioreiden tarinat

Ou­lu­lai­sen Jarkko Someron lau­luis­sa kuu­lu­vat niin pai­kal­lis­ten ikä­ih­mis­ten kuin kau­ko­mai­den­kin se­nio­rei­den tarinat

31.05.2023 08:00
Tilaajille
Oululaisnuoret osaavat mennä terveyspalveluihin etänä, mutta eivät välttämättä ymmärrä mitä siellä lukee – Pohde pyrkii siirtämään suuren osan yhteydenotoista digiin

Ou­lu­lais­nuo­ret osaavat mennä ter­veys­pal­ve­lui­hin etänä, mutta eivät vält­tä­mät­tä ymmärrä mitä siellä lukee – Pohde pyrkii siir­tä­mään suuren osan yh­tey­den­otois­ta digiin

07.05.2023 18:00 38
Tilaajille