Ikäihmiset
Viimeisin 4 tuntia
Koronarokotteiden jako Pohjois-Pohjanmaalla on monimutkainen tehtävä, jossa perusteet ovat muuttuneet lennosta kuukausien aikana – "Kansallinen tavoite ikäihmisten rokottamisesta antoi pontta Oulun rokotustahdille"

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den jako Poh­jois-Poh­jan­maal­la on mo­ni­mut­kai­nen teh­tä­vä, jossa pe­rus­teet ovat muut­tu­neet len­nos­ta kuu­kau­sien aikana – "Kan­sal­li­nen tavoite ikä­ih­mis­ten ro­kot­ta­mi­ses­ta antoi pontta Oulun ro­ko­tus­tah­dil­le"

20:35 10
Tilaajille
Vanhemmat
Osa iäkkäistä kieltäytyy koronarokotuksista: Syinä "väärän" rokotemerkin lisäksi epäluuloa ja jopa painostavia lapsia – Oulussa kieltäytyjiä yli 5 prosenttia

Osa iäk­käis­tä kiel­täy­tyy ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta: Syinä "vää­rän" ro­ko­te­mer­kin lisäksi epä­luu­loa ja jopa pai­nos­ta­via lapsia – Oulussa kiel­täy­ty­jiä yli 5 pro­sent­tia

07.04.2021 18:32 6
Tilaajille
Oulussa on lähivuosina suunnattava tarkka katse ikääntyvien asumiseen – Arkkitehti: Koti on meille mielentila

Oulussa on lä­hi­vuo­si­na suun­nat­ta­va tarkka katse ikään­ty­vien asu­mi­seen – Ark­ki­teh­ti: Koti on meille mie­len­ti­la

23.03.2021 07:01
Tilaajille
Kotihoidon asiakkaiden rokottaminen aiheuttaa huolta ja hämmennystä vanhusten omaisissa – "Jos edes meillä ei ole tietoa, milloin tietyn alueen kotihoidon rokotukset etenevät, niin emme voi antaa tietoa asiakkaallekaan"

Ko­ti­hoi­don asiak­kai­den ro­kot­ta­mi­nen ai­heut­taa huolta ja häm­men­nys­tä van­hus­ten omai­sis­sa – "Jos edes meillä ei ole tietoa, milloin tietyn alueen ko­ti­hoi­don ro­ko­tuk­set ete­ne­vät, niin emme voi antaa tietoa asiak­kaal­le­kaan"

19.03.2021 13:00 9
Tilaajille
"Iloista olla pittää" – Anja Poikela on 86-vuotias aktiivinen somekäyttäjä, joka piristää tuttuja päivityksillään

"I­lois­ta olla pittää" – Anja Poikela on 86-vuo­tias ak­tii­vi­nen so­me­käyt­tä­jä, joka pi­ris­tää tuttuja päi­vi­tyk­sil­lään

14.03.2021 07:00 1
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi neljä miljoona euroa avustuksia ikäihmisten kotona asumista teknologian avulla edistäville hankkeille – yksi hankkeista toimii Oulussa

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö myönsi neljä mil­joo­na euroa avus­tuk­sia ikä­ih­mis­ten kotona asu­mis­ta tek­no­lo­gian avulla edis­tä­vil­le hank­keil­le – yksi hank­keis­ta toimii Oulussa

09.03.2021 15:22 2
Ikäihmisten liikkuminen turvattava
Lukijalta Mielipide Markku Kainulainen

Ikä­ih­mis­ten liik­ku­mi­nen tur­vat­ta­va

09.03.2021 13:00 1
Tilaajille
Seniorit kokkikoulussa – "Nuorethan tietävät nämä smoothiet ja muut, mutta meidän ikäisille nämä ovat uusia juttuja"

Se­nio­rit kok­ki­kou­lus­sa – "Nuo­ret­han tie­tä­vät nämä smoot­hiet ja muut, mutta meidän ikäi­sil­le nämä ovat uusia jut­tu­ja"

04.03.2021 21:12 1
Aleksinkulmasta vauhtia eläkeläisiin – osallistumalla yhdistysten toimintaan ikäihmiset pitävät itsensä toimeliaina
Lukijalta Mielipide Hannu Tarvas

Alek­sin­kul­mas­ta vauhtia elä­ke­läi­siin – osal­lis­tu­mal­la yh­dis­tys­ten toi­min­taan ikä­ih­mi­set pitävät itsensä toi­me­liai­na

03.03.2021 03:15 3
Tilaajille
IL: Kukaan ei huomannut ikäihmisen menehtyneen – oli asunnossaan kuolleena useita viikkoja Oulussa

IL: Kukaan ei huo­man­nut ikä­ih­mi­sen me­neh­ty­neen – oli asun­nos­saan kuol­lee­na useita viik­ko­ja Oulussa

27.02.2021 21:50 17
Ikäihmisille oma tv-kanava Pohjois-Pohjanmaalla – ohjelmistossa liikuntaa, kulttuuria ja muistikuntoutusta

Ikä­ih­mi­sil­le oma tv-ka­na­va Poh­jois-Poh­jan­maal­la – oh­jel­mis­tos­sa lii­kun­taa, kult­tuu­ria ja muis­ti­kun­tou­tus­ta

23.02.2021 13:10 2
Vierailut Oulun hoivakodeissa sujuvat pääsääntöisesti koronaturvallisesti, mutta lipsumistakin on havaittu – Vanhustyön johtaja: "Jonkin verran näkyvissä on niin sanottua koronaväsymystä"

Vie­rai­lut Oulun hoi­va­ko­deis­sa sujuvat pää­sään­töi­ses­ti ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti, mutta lip­su­mis­ta­kin on ha­vait­tu – Van­hus­työn joh­ta­ja: "Jonkin verran nä­ky­vis­sä on niin sa­not­tua ko­ro­na­vä­sy­mys­tä"

19.02.2021 06:00 1
Tilaajille
"Röyhkeää touhua" – Kemissä teetetään ikäihmisille kalliita ja tarpeettomia sähköremontteja harhaanjohtavalla markkinoinnilla

"Röyh­keää touhua" – Kemissä tee­te­tään ikä­ih­mi­sil­le kal­lii­ta ja tar­peet­to­mia säh­kö­re­mont­te­ja har­haan­joh­ta­val­la mark­ki­noin­nil­la

27.01.2021 18:22 11
Tilaajille
Senioritubetusta maan ja taivaan väliltä – "Nuoret aiheuttavat suurempaa myötähäpeää"

Se­nio­ri­tu­be­tus­ta maan ja taivaan väliltä – "Nuoret ai­heut­ta­vat suu­rem­paa myö­tä­hä­peää"

13.01.2021 06:00
Oululainen 89-vuotias nainen asuu yksin, korotettua hoitotukea ei tippunut – "Kielteinen päätös oli järkytys äidille, ja hän miettii nyt, pitääkö hakea laitospaikkaa"

Ou­lu­lai­nen 89-vuo­tias nainen asuu yksin, ko­ro­tet­tua hoi­to­tu­kea ei tip­pu­nut – "Kiel­tei­nen päätös oli jär­ky­tys äi­dil­le, ja hän miettii nyt, pitääkö hakea lai­tos­paik­kaa"

08.01.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erkki Kurronen

Ikä­ih­mi­sil­lä ei ole monesti muuta vaih­to­eh­toa kuin maksaa

08.01.2021 05:15
Tilaajille
Joulukorttikampanja onnistui yli odotusten: Koko maassa kerättiin yli 146 000 korttia ikäihmisille, Oulussa kortteja kertyi kaikkiaan 2810

Jou­lu­kort­ti­kam­pan­ja on­nis­tui yli odo­tus­ten: Koko maassa ke­rät­tiin yli 146 000 korttia ikäih­mi­sil­le, Oulussa kort­te­ja kertyi kaik­kiaan 2810

21.12.2020 13:29
80-vuotias Juhani on Suomen vanhimpia kaukalopallomaalivahteja – Jääharjoituksiin hän lähtee kolmesti viikossa: "Kaikki liikunta on eduksi, ja vanhana se on pakollista, että jaksaa"

80-vuo­tias Juhani on Suomen van­him­pia kau­ka­lo­pal­lo­maa­li­vah­te­ja – Jää­har­joi­tuk­siin hän lähtee kol­mes­ti vii­kos­sa: "Kaikki lii­kun­ta on eduksi, ja vanhana se on pa­kol­lis­ta, että jaksaa"

09.12.2020 06:07 3
Tilaajille
Yksinäisiä vanhuksia ilahdutetaan tänä jouluna kukkalähetyksillä Oulussa – hyväntekeväisyyskampanjassa kuka tahansa voi lähettää kukkia nimettömänä

Yk­si­näi­siä van­huk­sia ilah­du­te­taan tänä jouluna kuk­ka­lä­he­tyk­sil­lä Oulussa – hy­vän­te­ke­väi­syys­kam­pan­jas­sa kuka tahansa voi lä­het­tää kukkia ni­met­tö­mä­nä

29.11.2020 11:00
Tilaajille
Korttikampanjan avulla halutaan löytää yksinäisiä ja avuntarpeessa olevia ikäihmisiä Oulussa ja Iissä

Kort­ti­kam­pan­jan avulla ha­lu­taan löytää yk­si­näi­siä ja avun­tar­pees­sa olevia ikä­ih­mi­siä Oulussa ja Iissä

24.11.2020 10:24