Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hoivakodit
Oululainen hoivakoti ei huomannut asukkaan poissaoloa koko päivänä – "Luotto hoitopaikkaan meni täysin"

Ou­lu­lai­nen hoi­va­ko­ti ei huo­man­nut asuk­kaan pois­sa­oloa koko päivänä – "Luotto hoi­to­paik­kaan meni täysin"

04.05.2023 17:00 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kärsin näh­des­sä­ni sänkyyn hoi­det­ta­vien koh­ta­loi­ta – ihmisen ko­ko­nais­val­tai­ses­sa hy­vin­voin­nis­sa itsensä lii­kut­ta­mi­nen on avain­asia muuhun toi­min­ta­ky­kyyn

28.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Asukas kuoli vaaralliseen aineeseen Attendon hoivakodissa, yhtiön mukaan syynä mahdollisesti puhdistusaine – rikosta ei toistaiseksi epäillä

Asukas kuoli vaa­ral­li­seen ai­nee­seen At­ten­don hoi­va­ko­dis­sa, yhtiön mukaan syynä mah­dol­li­ses­ti puh­dis­tus­ai­ne – rikosta ei tois­tai­sek­si epäillä

02.12.2022 15:34 1
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Attendo pääsivät sopuun ikäihmisten hoivakotipaikoista – sopimuksia ei irtisanotakaan

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue ja Attendo pää­si­vät sopuun ikä­ih­mis­ten hoi­va­ko­ti­pai­kois­ta – so­pi­muk­sia ei ir­ti­sa­no­ta­kaan

16.11.2022 16:00 14
Tilaajille
HS: Attendo irtisanonut suurimman osan hoivakotisopimuksistaan Suomessa

HS: Attendo ir­ti­sa­no­nut suu­rim­man osan hoi­va­ko­ti­so­pi­muk­sis­taan Suo­mes­sa

26.10.2022 20:36 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omaiset eivät kaipaa syyl­lis­tä­jiä – jos kotona asu­mi­nen ei ole enää mah­dol­lis­ta, on pit­kä­ai­kais­hoi­toon siir­ty­mi­nen luon­te­va osa muis­ti­sai­raan hoi­to­pol­kua

23.10.2022 06:00 2
Tilaajille
Epä­pä­te­välle lähihoitajalle ehdollista vankeutta, työskenteli hoivakodissa Oulussa ja kavalsi asukkaan varoja – "Ei ollut mitään ydinfysiikkaa"

Epä­pä­te­väl­le lä­hi­hoi­ta­jal­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta, työs­ken­te­li hoi­va­ko­dis­sa Oulussa ja kavalsi asuk­kaan varoja – "Ei ollut mitään ydin­fy­siik­kaa"

24.08.2022 16:00 13
Tilaajille
Teatteriteos Miriam kurkottaa yli kansallisuuksien ja sukupolvien – Oululaiset tekijät keräsivät maahanmuuttajien ja hoivakotien tarinoita

Teat­te­ri­teos Miriam kur­kot­taa yli kan­sal­li­suuk­sien ja su­ku­pol­vien – Ou­lu­lai­set tekijät ke­rä­si­vät maa­han­muut­ta­jien ja hoi­va­ko­tien ta­ri­noi­ta

05.07.2022 16:00
Tilaajille
Soittoa suvi solkenaan – kansanmusiikkiyhtye Rällä reissaa kesän ja syventyy syksyn tullen konsertoimaan hoivakodeissa

Soittoa suvi sol­ke­naan – ­kan­san­mu­siik­kiyh­tye Rällä reissaa kesän ja sy­ven­tyy syksyn tullen kon­ser­toi­maan hoi­va­ko­deis­sa

28.06.2022 08:00
Tilaajille
Oululaisen hoivakodin asukkaan omaiselle tuomio kunnianloukkauksesta –väitti hoitajan harjoittavan aktiivista eutanasiaa

Ou­lu­lai­sen hoi­va­ko­din asuk­kaan omai­sel­le tuomio kun­nian­louk­kauk­ses­ta –väitti hoi­ta­jan har­joit­ta­van ak­tii­vis­ta eu­ta­na­siaa

02.06.2022 14:38 14
Tilaajille
Pohjoispohjalaisen hoivakodin johtajalle sakot työsyrjinnästä – antoi varoituksen työpaikan epäkohtiin puuttuneelle työntekijälle

Poh­jois­poh­ja­lai­sen hoi­va­ko­din joh­ta­jal­le sakot työ­syr­jin­näs­tä – antoi va­roi­tuk­sen työ­pai­kan epä­koh­tiin puut­tu­neel­le työn­te­ki­jäl­le

01.06.2022 14:47 5
Tilaajille
Oulussa pyydetään tarjouksia hoivakotien kulttuuritoimintaan

Oulussa pyy­de­tään tar­jouk­sia hoi­va­ko­tien kult­tuu­ri­toi­min­taan

30.03.2022 13:19
Äiti sai toivomansa hyvän kuoleman, sanoo oululainen Leena Harju – hoivayksiköiden saattohoidossa olisi kokeneen asiantuntijan mukaan parannettavaa

Äiti sai toi­vo­man­sa hyvän kuo­le­man, sanoo ou­lu­lai­nen Leena Harju – hoi­va­yk­si­köi­den saat­to­hoi­dos­sa olisi ko­ke­neen asian­tun­ti­jan mukaan pa­ran­net­ta­vaa

13.02.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va­ko­tien asuk­kai­den toi­min­ta­ky­kyä tuet­ta­va, kou­lu­tus­ta tar­vi­taan op­pi­lai­tok­sis­sa ja työ­pai­koil­la

31.01.2022 04:30
Tilaajille
Korona-aikana hoivakoteja valvottu osin etätarkastuksin – käynnit kohteissa ovat vähentyneet

Ko­ro­na-ai­ka­na hoi­va­ko­te­ja val­vot­tu osin etä­tar­kas­tuk­sin – käynnit koh­teis­sa ovat vä­hen­ty­neet

31.12.2021 06:00
Tilaajille
Yksi asiakas on kuollut, useita sairastunut koronaan – Kysyimme, kiristetäänkö Oulussa nyt hoivakotien turvatoimia

Yksi asiakas on kuol­lut, useita sai­ras­tu­nut ko­ro­naan – Ky­syim­me, ki­ris­te­tään­kö Oulussa nyt hoi­va­ko­tien tur­va­toi­mia

01.11.2021 09:54 58
Tilaajille
Oululaismummo ja sukulaiset yllättyivät iloisesti, kun hoivakotimaksu pieneni tuhannella eurolla kuukaudessa – uusi laki selkiyttää hinnoittelua

Ou­lu­lais­mum­mo ja su­ku­lai­set yl­lät­tyi­vät iloi­ses­ti, kun hoi­va­ko­ti­mak­su pieneni tu­han­nel­la eurolla kuu­kau­des­sa – uusi laki sel­kiyt­tää hin­noit­te­lua

29.07.2021 18:48 7
Tilaajille
Näin hoivakotien vierailurajoituksia kannattaisi purkaa – asiantuntija pelkää monen iäkkään kunnon romahtaneen eristyksissä

Näin hoi­va­ko­tien vie­rai­lu­ra­joi­tuk­sia kan­nat­tai­si purkaa – asian­tun­ti­ja pelkää monen iäkkään kunnon ro­mah­ta­neen eris­tyk­sis­sä

21.05.2021 18:30
Tilaajille
Vierailut Oulun hoivakodeissa sujuvat pääsääntöisesti koronaturvallisesti, mutta lipsumistakin on havaittu – Vanhustyön johtaja: "Jonkin verran näkyvissä on niin sanottua koronaväsymystä"

Vie­rai­lut Oulun hoi­va­ko­deis­sa sujuvat pää­sään­töi­ses­ti ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti, mutta lip­su­mis­ta­kin on ha­vait­tu – Van­hus­työn joh­ta­ja: "Jonkin verran nä­ky­vis­sä on niin sa­not­tua ko­ro­na­vä­sy­mys­tä"

19.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Oululaisiin hoivakoteihin ei vierailukieltoja altistuksista huolimatta, rokotukset alkavat ensi viikolla – "Voimme antaa ainoastaan suosituksen vierailujen välttämisestä"

Ou­lu­lai­siin hoi­va­ko­tei­hin ei vie­rai­lu­kiel­to­ja al­tis­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta, ro­ko­tuk­set alkavat ensi vii­kol­la – "Voimme antaa ai­noas­taan suo­si­tuk­sen vie­rai­lu­jen vält­tä­mi­ses­tä"

07.01.2021 14:47 6
Tilaajille