Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Hoivakodit
Soittoa suvi solkenaan – kansanmusiikkiyhtye Rällä reissaa kesän ja syventyy syksyn tullen konsertoimaan hoivakodeissa

Soittoa suvi sol­ke­naan – ­kan­san­mu­siik­kiyh­tye Rällä reissaa kesän ja sy­ven­tyy syksyn tullen kon­ser­toi­maan hoi­va­ko­deis­sa

28.06.2022 08:00
Tilaajille
Oululaisen hoivakodin asukkaan omaiselle tuomio kunnianloukkauksesta –väitti hoitajan harjoittavan aktiivista eutanasiaa

Ou­lu­lai­sen hoi­va­ko­din asuk­kaan omai­sel­le tuomio kun­nian­louk­kauk­ses­ta –väitti hoi­ta­jan har­joit­ta­van ak­tii­vis­ta eu­ta­na­siaa

02.06.2022 14:38 9
Tilaajille
Pohjoispohjalaisen hoivakodin johtajalle sakot työsyrjinnästä – antoi varoituksen työpaikan epäkohtiin puuttuneelle työntekijälle

Poh­jois­poh­ja­lai­sen hoi­va­ko­din joh­ta­jal­le sakot työ­syr­jin­näs­tä – antoi va­roi­tuk­sen työ­pai­kan epä­koh­tiin puut­tu­neel­le työn­te­ki­jäl­le

01.06.2022 14:47 5
Tilaajille
Oulussa pyydetään tarjouksia hoivakotien kulttuuritoimintaan

Oulussa pyy­de­tään tar­jouk­sia hoi­va­ko­tien kult­tuu­ri­toi­min­taan

30.03.2022 13:19
Äiti sai toivomansa hyvän kuoleman, sanoo oululainen Leena Harju – hoivayksiköiden saattohoidossa olisi kokeneen asiantuntijan mukaan parannettavaa

Äiti sai toi­vo­man­sa hyvän kuo­le­man, sanoo ou­lu­lai­nen Leena Harju – hoi­va­yk­si­köi­den saat­to­hoi­dos­sa olisi ko­ke­neen asian­tun­ti­jan mukaan pa­ran­net­ta­vaa

13.02.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va­ko­tien asuk­kai­den toi­min­ta­ky­kyä tuet­ta­va, kou­lu­tus­ta tar­vi­taan op­pi­lai­tok­sis­sa ja työ­pai­koil­la

31.01.2022 04:30
Tilaajille
Korona-aikana hoivakoteja valvottu osin etätarkastuksin – käynnit kohteissa ovat vähentyneet

Ko­ro­na-ai­ka­na hoi­va­ko­te­ja val­vot­tu osin etä­tar­kas­tuk­sin – käynnit koh­teis­sa ovat vä­hen­ty­neet

31.12.2021 06:00
Tilaajille
Yksi asiakas on kuollut, useita sairastunut koronaan – Kysyimme, kiristetäänkö Oulussa nyt hoivakotien turvatoimia

Yksi asiakas on kuol­lut, useita sai­ras­tu­nut ko­ro­naan – Ky­syim­me, ki­ris­te­tään­kö Oulussa nyt hoi­va­ko­tien tur­va­toi­mia

01.11.2021 09:54 58
Tilaajille
Oululaismummo ja sukulaiset yllättyivät iloisesti, kun hoivakotimaksu pieneni tuhannella eurolla kuukaudessa – uusi laki selkiyttää hinnoittelua

Ou­lu­lais­mum­mo ja su­ku­lai­set yl­lät­tyi­vät iloi­ses­ti, kun hoi­va­ko­ti­mak­su pieneni tu­han­nel­la eurolla kuu­kau­des­sa – uusi laki sel­kiyt­tää hin­noit­te­lua

29.07.2021 18:48 7
Tilaajille
Näin hoivakotien vierailurajoituksia kannattaisi purkaa – asiantuntija pelkää monen iäkkään kunnon romahtaneen eristyksissä

Näin hoi­va­ko­tien vie­rai­lu­ra­joi­tuk­sia kan­nat­tai­si purkaa – asian­tun­ti­ja pelkää monen iäkkään kunnon ro­mah­ta­neen eris­tyk­sis­sä

21.05.2021 18:30
Tilaajille
Vierailut Oulun hoivakodeissa sujuvat pääsääntöisesti koronaturvallisesti, mutta lipsumistakin on havaittu – Vanhustyön johtaja: "Jonkin verran näkyvissä on niin sanottua koronaväsymystä"

Vie­rai­lut Oulun hoi­va­ko­deis­sa sujuvat pää­sään­töi­ses­ti ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti, mutta lip­su­mis­ta­kin on ha­vait­tu – Van­hus­työn joh­ta­ja: "Jonkin verran nä­ky­vis­sä on niin sa­not­tua ko­ro­na­vä­sy­mys­tä"

19.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Oululaisiin hoivakoteihin ei vierailukieltoja altistuksista huolimatta, rokotukset alkavat ensi viikolla – "Voimme antaa ainoastaan suosituksen vierailujen välttämisestä"

Ou­lu­lai­siin hoi­va­ko­tei­hin ei vie­rai­lu­kiel­to­ja al­tis­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta, ro­ko­tuk­set alkavat ensi vii­kol­la – "Voimme antaa ai­noas­taan suo­si­tuk­sen vie­rai­lu­jen vält­tä­mi­ses­tä"

07.01.2021 14:47 6
Tilaajille
Oulussa todettiin joukkoaltistuminen jo kolmannessa hoivakodissa, uusia tartuntoja todettu keskiviikkona 24 – "Epidemia on kiihtymässä"

Oulussa to­det­tiin jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen jo kol­man­nes­sa hoi­va­ko­dis­sa, uusia tar­tun­to­ja todettu kes­ki­viik­ko­na 24 – "E­pi­de­mia on kiih­ty­mäs­sä"

06.01.2021 21:20 65
Kommentti: Hoivakotikuolemien taustatekijöiden selvittäminen perusteltua – tapahtunutta ei saa perutuksi, mutta virheistä voidaan oppia

Kom­ment­ti: Hoi­va­ko­ti­kuo­le­mien taus­ta­te­ki­jöi­den sel­vit­tä­mi­nen pe­rus­tel­tua – ta­pah­tu­nut­ta ei saa pe­ru­tuk­si, mutta vir­heis­tä voidaan oppia

21.10.2020 20:17 3
Koronakeväänä hoivakotitartunnoilta vältyttiin monessa maakunnassa – THL päivitti täsmäohjeensa viimeksi vajaa viikko sitten

Ko­ro­na­ke­vää­nä hoi­va­ko­ti­tar­tun­noil­ta väl­tyt­tiin monessa maa­kun­nas­sa – THL päi­vit­ti täs­mä­oh­jeen­sa vii­mek­si vajaa viikko sitten

18.10.2020 21:14 1
Ilkka-Pohjalainen: Vaasalaisessa hoivakodissa lähes kaikilla asukkailla koronavirustartunta – myös puolella henkilökunnasta tartunta

Ilk­ka-Poh­ja­lai­nen: Vaa­sa­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa lähes kai­kil­la asuk­kail­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – myös puo­lel­la hen­ki­lö­kun­nas­ta tar­tun­ta

18.10.2020 16:27 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Korona vaatii vas­tuul­li­suut­ta kai­kil­ta – niin kauan kuin nuoret ja nuo­reh­kot ihmiset toi­mi­vat liian huo­let­to­mas­ti, tar­tun­nat le­viä­vät

06.10.2020 06:15
Tilaajille
Oulun kaupunki ei ole vuosiin tehnyt yhtään tarkastuskäyntiä omistamiinsa vanhusten hoivakoteihin, vaikka yksityisiä hoivakoteja on tarkastettu – asia ei huoleta aluehallintovirastoa

Oulun kau­pun­ki ei ole vuosiin tehnyt yhtään tar­kas­tus­käyn­tiä omis­ta­miin­sa van­hus­ten hoi­va­ko­tei­hin, vaikka yk­si­tyi­siä hoi­va­ko­te­ja on tar­kas­tet­tu – asia ei huoleta alue­hal­lin­to­vi­ras­toa

17.08.2020 06:00 7
Tilaajille
Vanhusten hoivakodeissa eliitti taistelee vallasta samaan tapaan kuin koulussa tai työpaikalla – "Ei tule mieleen yhtään kertaa, että kiusaamiseen olisi puututtu"

Van­hus­ten hoi­va­ko­deis­sa eliitti tais­te­lee val­las­ta samaan tapaan kuin kou­lus­sa tai työ­pai­kal­la – "Ei tule mieleen yhtään kertaa, että kiu­saa­mi­seen olisi puu­tut­tu"

15.08.2020 09:20 4
Tilaajille
Ylen selvitys: Kunnat valvovat hoivakotejaan huonosti – Oulussa tarkastuskäyntejä on tehty viimeksi vuonna 2015

Ylen sel­vi­tys: Kunnat val­vo­vat hoi­va­ko­te­jaan huo­nos­ti – Oulussa tar­kas­tus­käyn­te­jä on tehty vii­mek­si vuonna 2015

10.08.2020 13:46 6