Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Valtiontalous
Näkökulma: Hymyt hyytyivät Säätytalolla, kun puuttuvat sotemiljardit lyötiin pöytiin – Orpon mukaan tilanne on vakavampi kuin on ymmärrettykään, mutta tuskin yllätys

Nä­kö­kul­ma: Hymyt hyy­tyi­vät Sää­ty­ta­lol­la, kun puut­tu­vat so­te­mil­jar­dit lyötiin pöytiin – Orpon mukaan tilanne on va­ka­vam­pi kuin on ym­mär­ret­ty­kään, mutta tuskin yllätys

11.05.2023 17:10 37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi hal­li­tus no­peas­ti töihin – akuutit kriisit kor­jat­ta­va, myös EU-ta­voit­teet lin­jat­ta­va sel­keäs­ti

28.04.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunta- ja val­tio-or­ga­ni­saa­tion ra­ken­ne­muu­tos

26.04.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tut­kin­non ty­pis­tä­mi­nen yhdellä vuo­del­la tar­koit­tai­si myös am­mat­ti­osaa­mi­ses­ta leik­kaa­mis­ta

25.04.2023 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei kosketa am­mat­ti­kou­lu­tuk­sen pi­tuu­teen

25.04.2023 05:45 11
Tilaajille
Ei laaksoa, ei kukkulaa – vaakasuora talouden kasvukäyrä lisää säästöpaineita
Pääkirjoitus

Ei laak­soa, ei kuk­ku­laa – vaa­ka­suo­ra ta­lou­den kas­vu­käy­rä lisää sääs­tö­pai­nei­ta

23.03.2023 20:00 7
Tilaajille
Pöytä on katettu – kaikki on vielä omissa käsissämme
Kolumni

Pöytä on katettu – kaikki on vielä omissa kä­sis­säm­me

07.03.2023 16:00 34
Tilaajille
Tuleva hallitus on takuuvarmasti epäsuosittu
Pääkirjoitus

Tuleva hal­li­tus on ta­kuu­var­mas­ti epä­suo­sit­tu

13.02.2023 20:00 66
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei vel­kaan­tu­mi­sel­le, kyllä sääs­töil­le

27.01.2023 05:30 13
Tilaajille
Suomen veropohja vuotaa
Kolumni

Suomen ve­ro­poh­ja vuotaa

24.01.2023 16:00 40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­jar­dil­la on väliä, vaikka se ny­ky­hal­li­tuk­sen menossa vai­kut­taa­kin olevan pienin mit­ta­yk­sik­kö

20.01.2023 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Talous ja raha ovat kevään tär­keim­mät teemat – pel­käs­tä ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­ta ei ole lopulta mitään hyötyä, jos ta­lous­kas­vua ei saada kun­nol­la käyn­tiin

17.01.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion menot on re­vit­tä­vä auki – rahat on lai­tet­ta­va akuut­tien krii­sien hoitoon ja ra­ken­tei­den kor­jaa­mi­seen

14.01.2023 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lama ja ta­lou­del­li­nen vastuu – nyt jos koskaan meidän on saatava niin hen­ki­lö­koh­tai­nen kuin valtion bud­jet­ti kont­rol­liin

21.11.2022 05:30 1
Tilaajille
Näköpiirissä ovat perunakuurin vuodet, ja poliitikkojen pitäisi uskaltaa kansalaisille se nyt kertoa
Pääkirjoitus

Nä­kö­pii­ris­sä ovat pe­ru­na­kuu­rin vuodet, ja po­lii­tik­ko­jen pitäisi us­kal­taa kan­sa­lai­sil­le se nyt kertoa

06.11.2022 20:00 20
Tilaajille
Petteri Orpo: Marinilla ei ole ymmärrystä Suomen taloustilanteen vaikeudesta – "Menosopeutusta ei voi lykätä seuraavalle hallitukselle"

Petteri Orpo: Ma­ri­nil­la ei ole ym­mär­rys­tä Suomen ta­lous­ti­lan­teen vai­keu­des­ta – "Me­no­so­peu­tus­ta ei voi lykätä seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le"

29.10.2022 15:21 100
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­muk­sen lin­jas­ta ja työ­mil­jar­dis­ta

27.10.2022 05:15 2
Annika Saarikko valtiontaloudesta: Edessä on kahden vaalikauden mittainen urakka – Nivalassa vieraillut valtiovarainministeri puolustaa silti toimia, joiden vuoksi velkataakka on ennätyslukemissa

Annika Saa­rik­ko val­tion­ta­lou­des­ta: Edessä on kahden vaa­li­kau­den mit­tai­nen urakka – Ni­va­las­sa vie­rail­lut val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri puo­lus­taa silti toimia, joiden vuoksi vel­ka­taak­ka on en­nä­tys­lu­ke­mis­sa

19.09.2022 18:00 31
Tilaajille
Onko tukien ja etuuksien jakaminen ainoa oikea keino selättää talouspeikot – ja onko meillä siihen oikeasti varaa?
Kolumni

Onko tukien ja etuuk­sien ja­ka­mi­nen ainoa oikea keino se­lät­tää ta­lous­pei­kot – ja onko meillä siihen oi­keas­ti varaa?

09.09.2022 18:00 11
Tilaajille
Hallitus muisti kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa budjettiriihessä – Sitran asiantuntijan mielestä jotkut toimet ovat tosin "ymmärrettävästi ristiriidassa"

Hal­li­tus muisti kun­nian­hi­moi­set il­mas­to­ta­voit­teen­sa bud­jet­ti­rii­hes­sä – Sitran asian­tun­ti­jan mie­les­tä jotkut toimet ovat tosin "ym­mär­ret­tä­väs­ti ris­ti­rii­das­sa"

02.09.2022 19:36 6
Tilaajille