Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kuntatalous
Muhoksen ensi vuoden talousarvio 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen – Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus peruskorjataan

Mu­hok­sen ensi vuoden ta­lous­ar­vio 1,4 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen – Koivu ja Tähti -kult­tuu­ri­kes­kus pe­rus­kor­ja­taan

20.12.2022 15:22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on, kun pik­ku­ky­län charmi ei riitä kamp­pai­le­maan kau­pun­kia vas­taan?

19.06.2022 05:30 6
Tilaajille
Oulunkin säästölistan laatinut Eero Laesterä ei pelkää kovaa palautetta ja kertoo, mikä häntä vähävaraisten kuntien toiminnassa ahdistaa – "Pahimmillaan kaikki 300 kuntaa kuvittelee saavansa valtavan muuttovoiton"

Ou­lun­kin sääs­tö­lis­tan laa­ti­nut Eero Laes­te­rä ei pelkää kovaa pa­lau­tet­ta ja kertoo, mikä häntä vä­hä­va­rais­ten kuntien toi­min­nas­sa ah­dis­taa – "Pa­him­mil­laan kaikki 300 kuntaa ku­vit­te­lee saa­van­sa val­ta­van muut­to­voi­ton"

20.05.2022 06:43 19
Tilaajille
Raahen talouteen haetaan taas tasapainoa – "Ehkä edellisellä kierroksella tehtiin se virhe, että tuotiin niin isona pakettina luottamushenkilöiden käsittelyyn"

Raahen ta­lou­teen haetaan taas ta­sa­pai­noa – "Ehkä edel­li­sel­lä kier­rok­sel­la tehtiin se virhe, että tuotiin niin isona pa­ket­ti­na luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kä­sit­te­lyyn"

09.05.2022 12:53 1
Tilaajille
Miksi Liminka palkittiin tiistaina Suomen kekseliäimmäksi kunnaksi?

Miksi Liminka pal­kit­tiin tiis­tai­na Suomen kek­se­liäim­mäk­si kun­nak­si?

08.12.2021 08:46 4
Tilaajille
Iin Olhavassa noustiin taisteluun kyläkoulun puolesta – paikalliset valtuutetut saivat kokea, miltä kohtuuttoman pitkä koulukyyti tuntuu

Iin Ol­ha­vas­sa nous­tiin tais­te­luun ky­lä­kou­lun puo­les­ta – pai­kal­li­set val­tuu­te­tut saivat kokea, miltä koh­tuut­to­man pitkä kou­lu­kyy­ti tuntuu

31.10.2021 06:00 17
Tilaajille
Oulun talous on vakaa, velkakin hallinnassa, mutta näkymissä on sumeutta ja riskejä
Pääkirjoitus

Oulun talous on vakaa, vel­ka­kin hal­lin­nas­sa, mutta nä­ky­mis­sä on su­meut­ta ja riskejä

06.10.2021 20:00 7
Tilaajille
Sote-rakentamisessa piilee tällä hetkellä riskejä – Erikoisrakentamisella voi olla kiire,  mutta kunnalle lasku on karvas, jos uudet tilat jäävät palveluverkon karsinnassa tyhjilleen

Sote-ra­ken­ta­mi­ses­sa piilee tällä het­kel­lä riskejä – Eri­kois­ra­ken­ta­mi­sel­la voi olla kiire, mutta kun­nal­le lasku on karvas, jos uudet tilat jäävät pal­ve­lu­ver­kon kar­sin­nas­sa tyh­jil­leen

22.06.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­lu­paus­ten aikaan – Oulun täytyy lo­pet­taa yli va­ro­jem­me elä­mi­nen

11.06.2021 07:15
Tilaajille
LM-kysely puoluejohtajille: Harva esittää palveluiden leikkauksia – veronkorotuksiin olisi valmis lähes puolet, vain pari lisäisi kuntaliitoksia

LM-ky­se­ly puo­lue­joh­ta­jil­le: Harva esittää pal­ve­lui­den leik­kauk­sia – ve­ron­ko­ro­tuk­siin olisi valmis lähes puolet, vain pari lisäisi kun­ta­lii­tok­sia

29.05.2021 06:30 14
Tilaajille
Korona muutti kuntatalouden lähiajan näkymät ennustettua myönteisimmiksi – Kuntatalous vahvistui 700 miljoonalla eurolla

Korona muutti kun­ta­ta­lou­den lä­hi­ajan näkymät en­nus­tet­tua myön­tei­sim­mik­si – Kun­ta­ta­lous vah­vis­tui 700 mil­joo­nal­la eurolla

25.01.2021 06:00 2
Muhoksen velkamäärä kasvaa ensi vuonna, veroprosenttia nostetaan 0,5 prosenttiyksikköä

Mu­hok­sen vel­ka­mää­rä kasvaa ensi vuonna, ve­ro­pro­sent­tia nos­te­taan 0,5 pro­sent­ti­yk­sik­köä

16.12.2020 21:50 3
Tilaajille
Ulosotossa on ennätysmäärä terveyslaskuja, kun kunnat perivät korkeimpia mahdollisia maksuja – PPSHP: Asiakasmaksuja ei kannata nostaa

Ulos­otos­sa on en­nä­tys­mää­rä ter­veys­las­ku­ja, kun kunnat perivät kor­keim­pia mah­dol­li­sia maksuja – PPSHP: Asia­kas­mak­su­ja ei kannata nostaa

24.11.2020 14:38 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­ta­lou­den kon­sult­tien toi­mek­si­an­nois­sa tar­vi­taan sy­väo­saa­mis­ta, pitkää ko­ke­mus­ta – ja park­kiin­tu­nut­ta nahkaa

24.11.2020 05:10
Tilaajille
Lukijat ovat puhuneet: Oulun pitäisi leikata menojaan ja korottaa veroja – velanotto saa vain vähän kannatusta

Lukijat ovat pu­hu­neet: Oulun pitäisi leikata me­no­jaan ja ko­rot­taa veroja – ve­lan­ot­to saa vain vähän kan­na­tus­ta

30.09.2020 15:56 8
Tilaajille
Oulu nostaa veroprosenttia ja ottaa lisää velkaa: tulorahoitus ei riitä palveluihin ja investointeihin, joita pidetään elinvoiman kannalta välttämättöminä

Oulu nostaa ve­ro­pro­sent­tia ja ottaa lisää velkaa: tu­lo­ra­hoi­tus ei riitä pal­ve­lui­hin ja in­ves­toin­tei­hin, joita pi­de­tään elin­voi­man kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mi­nä

29.09.2020 18:34 11
Tilaajille
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo: "Emme hyväksy kuntien hautajaisia"

Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo: "Emme hyväksy kuntien hau­ta­jai­sia"

26.09.2020 12:48
Sisäministeri Ohisalo ymmärtää kuntien veronkorotusaikeita – yöjunia Kainuuseen ja Tornion kautta Ruotsiin aiotaan tukea

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo ym­mär­tää kuntien ve­ron­ko­ro­tus­ai­kei­ta – yöjunia Kai­nuu­seen ja Tornion kautta Ruot­siin aiotaan tukea

26.09.2020 11:40 12
Harva kunta nostaa veroja, vaikka talous on lujilla – Oulussa, Kempeleessä ja Ylivieskassa kovimmat paineet veroprosentin nostoon

Harva kunta nostaa veroja, vaikka talous on lujilla – Ou­lus­sa, Kem­pe­lees­sä ja Yli­vies­kas­sa ko­vim­mat paineet ve­ro­pro­sen­tin nostoon

21.09.2020 21:31 8
Tilaajille
Kuntavaaliehdokas, älä lupaa liikoja – keväällä on tarjolla paikkoja rehellisille niukkuuden jakajille
Kolumni

Kun­ta­vaa­lieh­do­kas, älä lupaa liikoja – ke­vääl­lä on tar­jol­la paik­ko­ja re­hel­li­sil­le niuk­kuu­den ja­ka­jil­le

18.09.2020 07:00 3