Varjakansaari: Oulun kau­pun­ki luopuu Var­ja­kan kaa­vas­ta, koska to­teut­ta­jia ei löy­ty­nyt

Näpistely: Oulun poliisi on ko­ven­ta­nut ot­tei­taan sar­ja­nä­pis­te­li­jöi­hin

Näkökulma: Voi­si­vat­ko yri­tyk­set ostaa Oulun seudun luon­to­koh­tei­ta suo­je­luun?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Valmiuslaki
Kiista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitajien lomista jatkuu – Tehy aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksistä

Kiista Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hoi­ta­jien lomista jatkuu – Tehy aikoo va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sis­tä

23.12.2022 18:30 16
Tilaajille
HS: Hallitus valmistelee poikkeusolojen toteamista ja valmiuslain käyttöönottoa

HS: Hal­li­tus val­mis­te­lee poik­keus­olo­jen to­tea­mis­ta ja val­mius­lain käyt­töön­ot­toa

12.01.2022 21:44 16
Uhkaavatko poikkeusolot suomalaisten joulun viettoa? – näin pääministeri Marin arvioi tilannetta

Uh­kaa­vat­ko poik­keus­olot suo­ma­lais­ten joulun viet­toa? – näin pää­mi­nis­te­ri Marin arvioi ti­lan­net­ta

16.12.2021 18:30 27
Tilaajille
Ei enää vain sota-ajan työkalu – korona ja varautuminen maahantulolla painostamiseen laskeneet kynnystä valmiuslain käyttämiseen

Ei enää vain so­ta-ajan työkalu – korona ja va­rau­tu­mi­nen maa­han­tu­lol­la pai­nos­ta­mi­seen las­ke­neet kyn­nys­tä val­mius­lain käyt­tä­mi­seen

16.11.2021 21:38 1
Tilaajille
Inhimillisyys on hyve, naiivius kansakunnan turvallisuutta koskevissa kysymyksissä turvallisuusriski
Pääkirjoitus

In­hi­mil­li­syys on hyve, naii­vius kan­sa­kun­nan tur­val­li­suut­ta kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä tur­val­li­suus­ris­ki

12.11.2021 20:00 12
Tilaajille
Emme olekaan ensiluokkaisia varautumaan kriiseihin, vaikka vielä vuosi sitten niin kuvittelimme
Kolumni

Emme olekaan en­si­luok­kai­sia va­rau­tu­maan krii­sei­hin, vaikka vielä vuosi sitten niin ku­vit­te­lim­me

03.07.2021 16:00 21
Tilaajille
Hallituksen ensitulkinta valmiuslain käyttöönotosta sai tyrmäyksen myös oikeusministeriöltä

Hal­li­tuk­sen en­si­tul­kin­ta val­mius­lain käyt­töön­otos­ta sai tyr­mäyk­sen myös oi­keus­mi­nis­te­riöl­tä

05.04.2021 10:47 46
Tehy esittää muutoksia valmiuslakiin hoitohenkilökunnan perusoikeuksien turvaamiseksi koronapandemian aikana – vaatii korvauksia lomien siirtämisestä tai peruutuksesta

Tehy esittää muu­tok­sia val­mius­la­kiin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan pe­rusoi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si ko­ro­na­pan­de­mian aikana – vaatii kor­vauk­sia lomien siir­tä­mi­ses­tä tai pe­ruu­tuk­ses­ta

19.03.2021 08:31 14
Hallitus antoi eduskunnalle esityksen neljän valmiuslain pykälän käyttöönotosta – pääministeri Marinin mukaan kohdennetut ulkonaliikkumisen rajoitukset mahdollisia

Hal­li­tus antoi edus­kun­nal­le esi­tyk­sen neljän val­mius­lain pykälän käyt­töön­otos­ta – pää­mi­nis­te­ri Marinin mukaan koh­den­ne­tut ul­ko­na­liik­ku­mi­sen ra­joi­tuk­set mah­dol­li­sia

05.03.2021 14:43 13
Hallitus kertoi valmiuslain pykälien käyttöönotosta – katso tallenne tiedotustilaisuudesta

Hal­li­tus kertoi val­mius­lain py­kä­lien käyt­töön­otos­ta – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

05.03.2021 13:54 2
Oma rokote toisi turvaa – huoltovarmuus puoltaisi yhteispohjoismaista tuotantoa
Pääkirjoitus

Oma rokote toisi turvaa – huol­to­var­muus puol­tai­si yh­teis­poh­jois­mais­ta tuo­tan­toa

04.03.2021 20:00 11
Tilaajille
Marin A-studiossa: Hallitus tulee ottamaan valmiuslaista useita pykäliä käyttöön

Marin A-stu­dios­sa: Hal­li­tus tulee ot­ta­maan val­mius­lais­ta useita pykäliä käyt­töön

02.03.2021 23:15 14
Pääministeri Marin: Valmiuslain kahta pykälää ei sovelleta ennen selvyyttä niiden käytön edellytyksistä – Aikalisää edelsi professorin arvostelu

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Val­mius­lain kahta pykälää ei so­vel­le­ta ennen sel­vyyt­tä niiden käytön edel­ly­tyk­sis­tä – Ai­ka­li­sää edelsi pro­fes­so­rin ar­vos­te­lu

01.03.2021 21:22 33
Eduskuntaryhmillä on tarvittaessa valmius kokoontua nopeasti, jos koronatilanne pahenee ja tarvitaan valmiuslakia

Edus­kun­ta­ryh­mil­lä on tar­vit­taes­sa valmius ko­koon­tua no­peas­ti, jos ko­ro­na­ti­lan­ne pahenee ja tar­vi­taan val­mius­la­kia

21.12.2020 20:57 6
Sanna Marin: "Valmiuslaki otetaan käsittelyyn, jos terveydenhuolto alkaa ylikuormittua"

Sanna Marin: "Val­mius­la­ki otetaan kä­sit­te­lyyn, jos ter­vey­den­huol­to alkaa yli­kuor­mit­tua"

09.12.2020 19:05 10
Paikallinen tieto ja viestintä ratkaisevaa, jotta koronatilanteesta saadaan täsmällinen ja asianmukainen kuva
Pääkirjoitus

Pai­kal­li­nen tieto ja vies­tin­tä rat­kai­se­vaa, jotta ko­ro­na­ti­lan­tees­ta saadaan täs­mäl­li­nen ja asian­mu­kai­nen kuva

26.11.2020 20:00 4
Tilaajille
Marin Ylen A-studiossa: Hallitus varautuu ennalta koronatilanteen pahenemiseen – kansalaisilta toivotaan malttia arjessa, laajoja sukujouluja syytä välttää

Marin Ylen A-stu­dios­sa: Hal­li­tus va­rau­tuu ennalta ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­seen – kan­sa­lai­sil­ta toi­vo­taan malttia ar­jes­sa, laajoja su­ku­jou­lu­ja syytä välttää

24.11.2020 22:14 7
Henriksson: Valmiuslain käyttöönotosta ei ole keskusteltu, mutta asian käsittely jatkuu

Hen­riks­son: Val­mius­lain käyt­töön­otos­ta ei ole kes­kus­tel­tu, mutta asian kä­sit­te­ly jatkuu

23.10.2020 14:15
Kuka keksi tartuntataudin? Tarinan mukaan parin kansanedustajan aktiivisuus johti "hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin" lisäämiseen valmiuslakiin

Kuka keksi tar­tun­ta­tau­din? Tarinan mukaan parin kan­san­edus­ta­jan ak­tii­vi­suus johti "hyvin laa­jal­le le­vin­neen vaa­ral­li­sen tar­tun­ta­tau­din" li­sää­mi­seen val­mius­la­kiin

26.07.2020 19:00
Tilaajille
Kaikki kesälomat viimein vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä – valmiuslain nojalla peruttiin lomia pääsiäisenä ja vappuna

Kaikki ke­sä­lo­mat viimein vah­vis­tet­tu Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – val­mius­lain nojalla pe­rut­tiin lomia pää­siäi­se­nä ja vappuna

03.07.2020 15:26
Tilaajille