Perheet: Tut­ki­jat häm­mäs­te­le­vät syn­ty­vyy­den nousua pan­de­mian kes­kel­lä

Vanhat kuvat: Ku­nin­gat­ta­ren vie­rai­lu, va­laan­lui­ta ja pom­mi­kuop­pia Ai­no­las­sa

Valmiuslaki
Kolumni

Emme olekaan en­si­luok­kai­sia va­rau­tu­maan krii­sei­hin, vaikka vielä vuosi sitten niin ku­vit­te­lim­me

03.07.2021 16:00 21
Tilaajille

Hal­li­tuk­sen en­si­tul­kin­ta val­mius­lain käyt­töön­otos­ta sai tyr­mäyk­sen myös oi­keus­mi­nis­te­riöl­tä

05.04.2021 10:47 46

Tehy esittää muu­tok­sia val­mius­la­kiin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan pe­rusoi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si ko­ro­na­pan­de­mian aikana – vaatii kor­vauk­sia lomien siir­tä­mi­ses­tä tai pe­ruu­tuk­ses­ta

19.03.2021 08:31 14

Hal­li­tus antoi edus­kun­nal­le esi­tyk­sen neljän val­mius­lain pykälän käyt­töön­otos­ta – pää­mi­nis­te­ri Marinin mukaan koh­den­ne­tut ul­ko­na­liik­ku­mi­sen ra­joi­tuk­set mah­dol­li­sia

05.03.2021 14:43 13

Hal­li­tus kertoi val­mius­lain py­kä­lien käyt­töön­otos­ta – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

05.03.2021 13:54 2
Pääkirjoitus

Oma rokote toisi turvaa – huol­to­var­muus puol­tai­si yh­teis­poh­jois­mais­ta tuo­tan­toa

04.03.2021 20:00 11
Tilaajille

Marin A-stu­dios­sa: Hal­li­tus tulee ot­ta­maan val­mius­lais­ta useita pykäliä käyt­töön

02.03.2021 23:15 14

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Val­mius­lain kahta pykälää ei so­vel­le­ta ennen sel­vyyt­tä niiden käytön edel­ly­tyk­sis­tä – Ai­ka­li­sää edelsi pro­fes­so­rin ar­vos­te­lu

01.03.2021 21:22 33

Edus­kun­ta­ryh­mil­lä on tar­vit­taes­sa valmius ko­koon­tua no­peas­ti, jos ko­ro­na­ti­lan­ne pahenee ja tar­vi­taan val­mius­la­kia

21.12.2020 20:57 6

Sanna Marin: "Val­mius­la­ki otetaan kä­sit­te­lyyn, jos ter­vey­den­huol­to alkaa yli­kuor­mit­tua"

09.12.2020 19:05 10
Pääkirjoitus

Pai­kal­li­nen tieto ja vies­tin­tä rat­kai­se­vaa, jotta ko­ro­na­ti­lan­tees­ta saadaan täs­mäl­li­nen ja asian­mu­kai­nen kuva

26.11.2020 20:00 4
Tilaajille

Marin Ylen A-stu­dios­sa: Hal­li­tus va­rau­tuu ennalta ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­seen – kan­sa­lai­sil­ta toi­vo­taan malttia ar­jes­sa, laajoja su­ku­jou­lu­ja syytä välttää

24.11.2020 22:14 7

Hen­riks­son: Val­mius­lain käyt­töön­otos­ta ei ole kes­kus­tel­tu, mutta asian kä­sit­te­ly jatkuu

23.10.2020 14:15

Kuka keksi tar­tun­ta­tau­din? Tarinan mukaan parin kan­san­edus­ta­jan ak­tii­vi­suus johti "hyvin laa­jal­le le­vin­neen vaa­ral­li­sen tar­tun­ta­tau­din" li­sää­mi­seen val­mius­la­kiin

26.07.2020 19:00
Tilaajille

Kaikki ke­sä­lo­mat viimein vah­vis­tet­tu Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – val­mius­lain nojalla pe­rut­tiin lomia pää­siäi­se­nä ja vappuna

03.07.2020 15:26
Tilaajille

MTV: SuPer ja Tehy kri­ti­soi­vat Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hen­ki­lös­tö­toi­mia ko­ro­na­ke­vää­nä kovin sanoin – "Tie­tyl­lä tavalla am­mu­taan tykillä kär­päs­tä"

02.07.2020 22:42 3

Hal­li­tus: Poik­keus­olot ovat nyt ohi ja val­mius­lain käy­tös­tä luo­vu­taan – päätös vie­rai­luis­ta hoi­va­ko­tei­hin lyk­kään­tyy

15.06.2020 17:07 8

Hal­li­tus päätti val­mius­lain lo­pet­ta­mi­ses­ta

15.06.2020 14:14 2

"Val­mius­lais­sa on va­lu­vi­ka" – Poik­keus­olo­jen lopetus jää pre­si­dent­ti Nii­nis­tön ja PeV:n pu­heen­joh­ta­jan Oja­la-Nie­me­län mukaan lain­sää­dän­nöl­li­ses­ti avoi­mek­si

11.06.2020 06:00