Koronarokotukset: Oulu tarjoaa nyt kak­kos­ro­ko­tet­ta ai­kais­tet­tu­na Ou­lu­hal­lis­sa

Kärpät: Pik­ku­pe­dot pa­la­si­vat jouk­kue­har­joi­tuk­siin tuo­reil­la vah­vis­tuk­sil­la

Koronarajoitukset
Viimeisin tunti

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set tulevat voimaan koko Kai­nuu­seen – koronan tar­tun­nan­jäl­ji­tys ja testaus voivat vaa­ran­tua

15:04 1

Kai­nuu­seen ja muihin kiih­ty­mis­vai­heen kuntiin uusia ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia – pe­rus­ta­sol­la ole­vis­sa kun­nis­sa tilanne pysyy en­nal­laan

14:13 3
Vanhemmat

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set pois­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ko­naan tors­tai­na – hy­gie­nia – ja etäi­syy­den­pi­to­vel­voit­teet jäävät voimaan

23.06.2021 12:18 18

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to: kau­pois­sa ja pal­ve­lu­asioin­nis­sa pi­det­tä­vä jat­kos­sa­kin huoli tur­va­vä­leis­tä ja käy­tet­tä­vä mas­ke­ja, epi­de­mia ei ole vielä ohi

23.04.2021 12:48 21

Ka­rao­ken lau­la­mi­nen ja tans­si­mi­nen ra­vin­to­lois­sa sisällä on edel­leen kiel­let­tyä, mutta te­ras­seil­la saa tanssia

22.04.2021 15:36 3
Tilaajille

Oulun ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pysyvät en­nal­laan tou­ko­kuun alkuun saakka – tar­tun­to­jen määrä noussut hieman pää­siäi­sen jälkeen

21.04.2021 16:02 14

Hal­li­tus kertoo per­jan­tai­na uusista ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta – Ylen tie­to­jen mukaan pa­him­mil­la ko­ro­na-alueil­la ra­vin­to­lat sul­ki­si­vat vii­meis­tään kello 19

15.04.2021 20:27 4

Nuo­ri­so­ti­lat ja Poh­jois-Poh­jan­maan museo avaavat ovensa Oulussa – muut ra­joi­tuk­set pysyvät voi­mas­sa tou­ko­kuun alkuun asti

15.04.2021 19:29 1

THL:n Mika Sal­mi­nen: Suomen epi­de­mia las­ku­suun­nas­sa, ni­men­omaan il­ta­elä­män kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen ollut rat­kai­se­vaa

15.04.2021 11:16 25

Län­si-Poh­jas­sa löytyi kaksi ete­lä­af­rik­ka­lai­sen vi­rus­muun­nok­sen ai­heut­ta­maa ko­ro­na­tar­tun­taa – ka­ran­tee­nis­sa olevia oi­reet­to­mia tes­ta­taan

14.04.2021 13:22 1
Tilaajille

Marin ajoi liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia sanoen THL:n pitävän niitä vält­tä­mät­tö­mi­nä – THL:n Sal­mi­nen kertoi kui­ten­kin pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le, että muut keinot riit­tä­vät

14.04.2021 08:52 76

Ou­lu­lai­sen kun­to­kes­kus­ket­ju Liikun yrit­tä­jä Johanna Rii­hi­jär­vi unohtaa ko­ro­na-ajan arjen huolet he­vos­tal­lil­la – "Tuntuu hul­lul­ta se, että meillä on iso, väljä piste sul­jet­tu­na"

10.04.2021 16:00 28
Tilaajille

Hal­li­tus kertoi suun­ni­tel­mis­taan purkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia, vii­mei­sim­pä­nä annetut ra­joi­tuk­set pu­re­taan en­sim­mäi­se­nä – "Ra­joi­tuk­sia ei voida purkaa huo­let­to­mas­ti tai en­ne­nai­kai­ses­ti"

09.04.2021 10:29 26

Hal­li­tus päätti: Epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le pa­lan­neen Poh­jois-Poh­jan­maan ra­vin­to­lat voivat avata heti per­jan­tai­na – Ou­lu­lais­ra­vin­to­loit­si­ja: "En­sim­mäi­nen ajatus oli, että näinhän sen piti men­nä­kin"

08.04.2021 20:51 133

Poh­jois-Poh­jan­maa las­keu­tui koronan pe­rus­ta­sol­le, sai­raan­hoi­to­pii­rin johto esittää ra­vin­to­loi­ta avat­ta­vik­si – "Pe­rus­teet ra­vit­se­mus­liik­kei­den sul­ke­mi­sel­le eivät täyty yh­des­sä­kään alueen kun­nas­sa"

07.04.2021 17:54 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä olivat Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat sil­loin, kun edus­kun­ta hy­väk­syi ra­vit­se­mis­liik­kei­den au­ki­olon vä­li­ai­kai­sen sulun jat­ka­mi­ses­ta?

02.04.2021 07:00 3
Tilaajille

Hal­li­tus sel­vit­tää vaih­to­eh­to­ja esi­te­tyil­le liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sil­le – THL:n Sal­mi­nen: Ko­koon­tu­mi­siin ko­deis­sa on tar­vet­ta puuttua

01.04.2021 15:23 17

Oulu pitää ko­ro­na­ra­joi­tuk­set muuten en­nal­laan seu­raa­vien viik­ko­jen ajan, mutta ikä­ih­mi­set pää­se­vät uimaan ja sa­leil­le 12. huh­ti­kuu­ta

31.03.2021 19:14 8

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen ra­joi­te­tut au­ki­olo­ajat jat­ku­vat tou­ko­kuun loppuun asti

31.03.2021 12:32 2

Ko­lum­ni: Lop­pu­ki­riin pin­kai­se­mis­ta hel­pot­tai­si näkymä nor­maa­li­ajas­ta – ko­ro­nae­xi­tiin konk­re­tiaa, kiitos

30.03.2021 06:30
Tilaajille