Koronarajoitukset
Viimeisin tunti
Lasten paluu liikuntaharrastusten pariin täytti Ouluhallin naurulla ja riemulla – "On tuntunut siltä, että lapset ovat joutuneet maksamaan aikuisten virheistä"

Lasten paluu lii­kun­ta­har­ras­tus­ten pariin täytti Ou­lu­hal­lin nau­rul­la ja rie­mul­la – "On tun­tu­nut siltä, että lapset ovat jou­tu­neet mak­sa­maan ai­kuis­ten vir­heis­tä"

20:27 38
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Norjan THL haluaa avata Oslon seudun viinakaupat uudelleen – naapurikunnissa valtava ostoryntäys

Norjan THL haluaa avata Oslon seudun vii­na­kau­pat uu­del­leen – naa­pu­ri­kun­nis­sa valtava os­to­ryn­täys

24.01.2021 22:20 2
Viikko
Rajavartiolaitoksen ylitarkastaja: Suomen rajoilla palataan pitkälti viime kevään rajoitustoimiin – "Henkilökunta riittää kyllä"

Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen yli­tar­kas­ta­ja: Suomen ra­joil­la pa­la­taan pit­käl­ti viime kevään ra­joi­tus­toi­miin – "Hen­ki­lö­kun­ta riittää kyllä"

24.01.2021 14:58 3
Norja kiristää koronarajoituksia 10 kunnassa – kauppakeskukset suljetaan ja etäopetusta lisätään

Norja ki­ris­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia 10 kun­nas­sa – kaup­pa­kes­kuk­set sul­je­taan ja etä­ope­tus­ta li­sä­tään

23.01.2021 21:38 5
Virossa toivotaan Suomen uusien maahantulorajoituksien keventämistä – varustamot jatkavat liikennettä rahdin ja tuen turvin

Virossa toi­vo­taan Suomen uusien maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sien ke­ven­tä­mis­tä – va­rus­ta­mot jat­ka­vat lii­ken­net­tä rahdin ja tuen turvin

23.01.2021 11:24
Finnair vaatii kaikilta Suomen-lennoille tulevilta koronatodistusta – Lennot Britanniasta jatkuvat maanantaina

Finnair vaatii kai­kil­ta Suo­men-len­noil­le tu­le­vil­ta ko­ro­na­to­dis­tus­ta – Lennot Bri­tan­nias­ta jat­ku­vat maa­nan­tai­na

22.01.2021 23:00
Kaikki Suomeen saapuvat koronatestiin – toimeenpano alkaa heti, ja onnistuminen varmistetaan maahantulomääräyksiä tiukentamalla

Kaikki Suomeen saa­pu­vat ko­ro­na­tes­tiin – toi­meen­pa­no alkaa heti, ja on­nis­tu­mi­nen var­mis­te­taan maa­han­tu­lo­mää­räyk­siä tiu­ken­ta­mal­la

22.01.2021 20:56 29
Hallitus päätti matkustusrajoitusten tiukentamisesta – Katso suora lähetys kello 20

Hal­li­tus päätti mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mi­ses­ta – Katso suora lähetys kello 20

22.01.2021 19:32 4
Tästä syystä koronarajoituksia tiukennetaan – Virusmuunnos voi olla aiempaa tappavampi, ja leviämisnopeus on 6–8 kertaa suurempi

Tästä syystä ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia tiu­ken­ne­taan – Vi­rus­muun­nos voi olla aiempaa tap­pa­vam­pi, ja le­viä­mis­no­peus on 6–8 kertaa suu­rem­pi

22.01.2021 21:36 4
Lähde Timesille: Japanin hallitus todennut, että Tokion olympialaiset täytyy perua

Lähde Ti­me­sil­le: Japanin hal­li­tus to­den­nut, että Tokion olym­pia­lai­set täytyy perua

22.01.2021 08:05 6
Lukijalta Mielipide

Lä­hi­mat­kai­lu Oulun alueen hit­ti­tuot­teek­si, ret­ki­rei­tit ja luon­to­koh­teet tulee saada seudun yh­tei­sen säh­köi­sen kar­tas­ton avulla esille

22.01.2021 05:30 1
Tilaajille
Pääministeri Marin toivoo yhtenäisiä koronakäytäntöjä EU-maiden rajoille – hallitus keskustelee rajaliikenteen uusista tiukennuksista perjantaina

Pää­mi­nis­te­ri Marin toivoo yh­te­näi­siä ko­ro­na­käy­tän­tö­jä EU-mai­den ra­joil­le – hal­li­tus kes­kus­te­lee ra­ja­lii­ken­teen uusista tiu­ken­nuk­sis­ta per­jan­tai­na

21.01.2021 23:07 37
Oulun kaupunki aukaisee liikuntapaikkoja lasten ja nuorten ryhmien käyttöön, uintiharrastajat joutuvat odottamaan viikonlopun yli – "Maanantaina ollaan jo täydessä volyymissä"

Oulun kau­pun­ki au­kai­see lii­kun­ta­paik­ko­ja lasten ja nuorten ryhmien käyt­töön, uin­ti­har­ras­ta­jat jou­tu­vat odot­ta­maan vii­kon­lo­pun yli – "Maa­nan­tai­na ollaan jo täy­des­sä vo­lyy­mis­sä"

21.01.2021 16:19 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jenni Järvelä, Sanna Fingerroos

On tär­keää, että ko­ro­na­ti­lan­tees­sa­kin voi­sim­me tarjota nuo­ril­le mah­dol­li­suuk­sia työ­elä­mään

21.01.2021 05:30
Tilaajille
Oulun kaupunki avaa tilojaan nuorten harrastuksiin, alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastukset käynnistetään uudelleen

Oulun kau­pun­ki avaa ti­lo­jaan nuorten har­ras­tuk­siin, alle 18-vuo­tiai­den ryh­mä­har­ras­tuk­set käyn­nis­te­tään uu­del­leen

20.01.2021 18:00 28
Pohjois-Pohjanmaa on palannut koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, Oulussa ilmaantuvuusluku vielä leviämisvaiheen tasolla – valmistuville tarjotaan mahdollisuus lähiopetukseen

Poh­jois-Poh­jan­maa on pa­lan­nut ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, Oulussa il­maan­tu­vuus­lu­ku vielä le­viä­mis­vai­heen tasolla – val­mis­tu­vil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus lä­hi­ope­tuk­seen

19.01.2021 17:11 37
Kuukausi ja vanhemmat
Taistelu aikaa vastaan kiihtyy – hallitus pyrkii hillitsemään tarttuvampien virusmuunnosten rynnäkköä Suomeen, kunnes haavoittuvin väestönosa on rokotettu

Tais­te­lu aikaa vastaan kiihtyy – hal­li­tus pyrkii hil­lit­se­mään tart­tu­vam­pien vi­rus­muun­nos­ten ryn­näk­köä Suo­meen, kunnes haa­voit­tu­vin väes­tön­osa on ro­ko­tet­tu

18.01.2021 07:00 2
Jo sadat oululaislapset ovat lopettaneet liikuntaharrastuksen koronarajoitusten aiheuttaman tauon aikana – "Laitetaan kaikki harrastustoiminta kiinni tutkimatta sitä, onko mahdollista harrastaa turvallisesti"

Jo sadat ou­lu­lais­lap­set ovat lo­pet­ta­neet lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ai­heut­ta­man tauon aikana – "Lai­te­taan kaikki har­ras­tus­toi­min­ta kiinni tut­ki­mat­ta sitä, onko mah­dol­lis­ta har­ras­taa tur­val­li­ses­ti"

15.01.2021 18:00 51
Tilaajille
Euroopassa ollaan huolissaan virusmuunnoksen leviämisestä – Merkel vaati "hyvin nopeita toimia" ja Ranskassa ulkonaliikkumiskieltoa laajennetaan

Eu­roo­pas­sa ollaan huo­lis­saan vi­rus­muun­nok­sen le­viä­mi­ses­tä – Merkel vaati "hyvin nopeita toimia" ja Rans­kas­sa ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa laa­jen­ne­taan

15.01.2021 13:58 1
Koronaviruksen ilmaantuvuus jatkaa Oulussa nousuaan, kun muissa Suomen suurissa kaupungeissa tilanne on paranemaan päin – asumisyksiköiden rokotukset aloitettu

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus jatkaa Oulussa nou­suaan, kun muissa Suomen suu­ris­sa kau­pun­geis­sa tilanne on pa­ra­ne­maan päin – asu­mis­yk­si­köi­den ro­ko­tuk­set aloi­tet­tu

14.01.2021 12:59 31