Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Koronarajoitukset
Tapahtumajärjestäjät sekä matkailu- ja ravintola-ala arvostelevat koronarajoitusten alueellista kirjavuutta – "Onko tämä nyt hyvää suomalaista hallintoa, ennustettavaa ja selkeää?"

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät sekä mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-ala ar­vos­te­le­vat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten alueel­lis­ta kir­ja­vuut­ta – "Onko tämä nyt hyvää suo­ma­lais­ta hal­lin­toa, en­nus­tet­ta­vaa ja sel­keää?"

29.08.2021 12:44 9
Koronarajoitusten veitsenterät, loppukirit, maalitolpat – ja suhteellisuudentaju
Kolumni

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten veit­sen­te­rät, lop­pu­ki­rit, maa­li­tol­pat – ja suh­teel­li­suu­den­ta­ju

28.08.2021 06:00
Tilaajille
Tapahtumien turvavälien poistumislupaukset herättävät oululaisissa tapahtumajärjestäjissä toivoa – "Nyt on kuulunut pitkään sitä 'vielä hetki, vielä hetki' -puhetta"

Ta­pah­tu­mien tur­va­vä­lien pois­tu­mis­lu­pauk­set he­rät­tä­vät ou­lu­lai­sis­sa ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jis­sä toivoa – "Nyt on kuu­lu­nut pitkään sitä 'vielä hetki, vielä hetki' -pu­het­ta"

19.08.2021 17:38 9
Tilaajille
Alueen koronanyrkki kokoontui: Rajoitukset ennallaan, tartuntojen kasvu taittunut ja koronapotilaita OYSissa vain muutamia – "Lähes kaikki hoitoa tarvinneet rokottamattomia"

Alueen ko­ro­na­nyrk­ki ko­koon­tui: Ra­joi­tuk­set en­nal­laan, tar­tun­to­jen kasvu tait­tu­nut ja ko­ro­na­po­ti­lai­ta OYSissa vain muu­ta­mia – "Lähes kaikki hoitoa tar­vin­neet ro­kot­ta­mat­to­mia"

17.08.2021 17:30 68
Pohjois-Pohjanmaa pysyy yhä perustasolla, koronakoordinaatioryhmä ei asettanut rajoituksia – Qstockista tullut tähän mennessä muutama tartunta

Poh­jois-Poh­jan­maa pysyy yhä pe­rus­ta­sol­la, ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ei aset­ta­nut ra­joi­tuk­sia – Qstoc­kis­ta tullut tähän men­nes­sä muutama tar­tun­ta

05.08.2021 20:47 92
Kokoontumisrajoitukset tulevat voimaan koko Kainuuseen – koronan tartunnanjäljitys ja testaus voivat vaarantua

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set tulevat voimaan koko Kai­nuu­seen – koronan tar­tun­nan­jäl­ji­tys ja testaus voivat vaa­ran­tua

29.07.2021 15:04 1
Kainuuseen ja muihin kiihtymisvaiheen kuntiin uusia ravintolarajoituksia – perustasolla olevissa kunnissa tilanne pysyy ennallaan

Kai­nuu­seen ja muihin kiih­ty­mis­vai­heen kuntiin uusia ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia – pe­rus­ta­sol­la ole­vis­sa kun­nis­sa tilanne pysyy en­nal­laan

29.07.2021 14:13 3
Ravintolarajoitukset poistuvat Pohjois-Pohjanmaalla kokonaan torstaina – hygienia – ja etäisyydenpitovelvoitteet jäävät voimaan

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set pois­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ko­naan tors­tai­na – hy­gie­nia – ja etäi­syy­den­pi­to­vel­voit­teet jäävät voimaan

23.06.2021 12:18 18
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: kaupoissa ja palveluasioinnissa pidettävä jatkossakin huoli turvaväleistä ja käytettävä maskeja, epidemia ei ole vielä ohi

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to: kau­pois­sa ja pal­ve­lu­asioin­nis­sa pi­det­tä­vä jat­kos­sa­kin huoli tur­va­vä­leis­tä ja käy­tet­tä­vä mas­ke­ja, epi­de­mia ei ole vielä ohi

23.04.2021 12:48 21
Karaoken laulaminen ja tanssiminen ravintoloissa sisällä on edelleen kiellettyä, mutta terasseilla saa tanssia

Ka­rao­ken lau­la­mi­nen ja tans­si­mi­nen ra­vin­to­lois­sa sisällä on edel­leen kiel­let­tyä, mutta te­ras­seil­la saa tanssia

22.04.2021 15:36 3
Tilaajille
Oulun koronarajoitukset pysyvät ennallaan toukokuun alkuun saakka – tartuntojen määrä noussut hieman pääsiäisen jälkeen

Oulun ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pysyvät en­nal­laan tou­ko­kuun alkuun saakka – tar­tun­to­jen määrä noussut hieman pää­siäi­sen jälkeen

21.04.2021 16:02 14
Hallitus kertoo perjantaina uusista ravintolarajoituksista – Ylen tietojen mukaan pahimmilla korona-alueilla ravintolat sulkisivat viimeistään kello 19

Hal­li­tus kertoo per­jan­tai­na uusista ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta – Ylen tie­to­jen mukaan pa­him­mil­la ko­ro­na-alueil­la ra­vin­to­lat sul­ki­si­vat vii­meis­tään kello 19

15.04.2021 20:27 4
Nuorisotilat ja Pohjois-Pohjanmaan museo avaavat ovensa Oulussa – muut rajoitukset pysyvät voimassa toukokuun alkuun asti

Nuo­ri­so­ti­lat ja Poh­jois-Poh­jan­maan museo avaavat ovensa Oulussa – muut ra­joi­tuk­set pysyvät voi­mas­sa tou­ko­kuun alkuun asti

15.04.2021 19:29 1
THL:n Mika Salminen: Suomen epidemia laskusuunnassa, nimenomaan iltaelämän kontaktien vähentäminen ollut ratkaisevaa

THL:n Mika Sal­mi­nen: Suomen epi­de­mia las­ku­suun­nas­sa, ni­men­omaan il­ta­elä­män kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen ollut rat­kai­se­vaa

15.04.2021 11:16 25
Länsi-Pohjassa löytyi kaksi eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – karanteenissa olevia oireettomia testataan

Län­si-Poh­jas­sa löytyi kaksi ete­lä­af­rik­ka­lai­sen vi­rus­muun­nok­sen ai­heut­ta­maa ko­ro­na­tar­tun­taa – ka­ran­tee­nis­sa olevia oi­reet­to­mia tes­ta­taan

14.04.2021 13:22 1
Tilaajille
Marin ajoi liikkumisrajoituksia sanoen THL:n pitävän niitä välttämättöminä – THL:n Salminen kertoi kuitenkin perustuslakivaliokunnalle, että muut keinot riittävät

Marin ajoi liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia sanoen THL:n pitävän niitä vält­tä­mät­tö­mi­nä – THL:n Sal­mi­nen kertoi kui­ten­kin pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le, että muut keinot riit­tä­vät

14.04.2021 08:52 76
Oululaisen kuntokeskusketju Liikun yrittäjä Johanna Riihijärvi unohtaa korona-ajan arjen huolet hevostallilla – "Tuntuu hullulta se, että meillä on iso, väljä piste suljettuna"

Ou­lu­lai­sen kun­to­kes­kus­ket­ju Liikun yrit­tä­jä Johanna Rii­hi­jär­vi unohtaa ko­ro­na-ajan arjen huolet he­vos­tal­lil­la – "Tuntuu hul­lul­ta se, että meillä on iso, väljä piste sul­jet­tu­na"

10.04.2021 16:00 28
Tilaajille
Hallitus kertoi suunnitelmistaan purkaa koronarajoituksia, viimeisimpänä annetut rajoitukset puretaan ensimmäisenä – "Rajoituksia ei voida purkaa huolettomasti tai ennenaikaisesti"

Hal­li­tus kertoi suun­ni­tel­mis­taan purkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia, vii­mei­sim­pä­nä annetut ra­joi­tuk­set pu­re­taan en­sim­mäi­se­nä – "Ra­joi­tuk­sia ei voida purkaa huo­let­to­mas­ti tai en­ne­nai­kai­ses­ti"

09.04.2021 10:29 26
Hallitus päätti: Epidemian perustasolle palanneen Pohjois-Pohjanmaan ravintolat voivat avata heti perjantaina – Oululaisravintoloitsija: "Ensimmäinen ajatus oli, että näinhän sen piti mennäkin"

Hal­li­tus päätti: Epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le pa­lan­neen Poh­jois-Poh­jan­maan ra­vin­to­lat voivat avata heti per­jan­tai­na – Ou­lu­lais­ra­vin­to­loit­si­ja: "En­sim­mäi­nen ajatus oli, että näinhän sen piti men­nä­kin"

08.04.2021 20:51 133
Pohjois-Pohjanmaa laskeutui koronan perustasolle, sairaanhoitopiirin johto esittää ravintoloita avattaviksi – "Perusteet ravitsemusliikkeiden sulkemiselle eivät täyty yhdessäkään alueen kunnassa"

Poh­jois-Poh­jan­maa las­keu­tui koronan pe­rus­ta­sol­le, sai­raan­hoi­to­pii­rin johto esittää ra­vin­to­loi­ta avat­ta­vik­si – "Pe­rus­teet ra­vit­se­mus­liik­kei­den sul­ke­mi­sel­le eivät täyty yh­des­sä­kään alueen kun­nas­sa"

07.04.2021 17:54 41
Tilaajille