Työelämä: Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen ja hieroo nyt kaup­po­ja Va­lio­lii­ga­seu­ran kanssa

Liikenne: Hurjaa yli­no­peut­ta ajanut au­toi­li­ja jäi kiinni Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Koronarajoitukset
KHO kumosi hallinto-oikeuden ratkaisuja kuntosalien koronarajoituksista – "Olemme todella, todella pettyneitä"

KHO kumosi hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­su­ja kun­to­sa­lien ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta – "Olemme to­del­la, todella pet­ty­nei­tä"

30.01.2023 16:58 15
Tilaajille
Ulkorajaliikenteen koronarajoitukset päättyvät kesäkuun viimeiseen päivään, rajanylitysvalvonnassa palataan normaaliin

Ul­ko­ra­ja­lii­ken­teen ko­ro­na­ra­joi­tuk­set päät­ty­vät ke­sä­kuun vii­mei­seen päi­vään, ra­ja­ny­li­tys­val­von­nas­sa pa­la­taan nor­maa­liin

30.06.2022 17:32
THL: Suomen rajoilla ei tarvita enää koronatodistuksia, matkustamiseen liittyvät koronatoimet päättyvät

THL: Suomen ra­joil­la ei tarvita enää ko­ro­na­to­dis­tuk­sia, mat­kus­ta­mi­seen liit­ty­vät ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät

30.06.2022 11:01 3
Shanghaissa työskennellyt Else Urpelainen palasi Ouluun, kun sai tarpeekseen Kiinan tiukoista koronatoimista – "Elämä muuttui sietämättömäksi"

Shang­hais­sa työs­ken­nel­lyt Else Ur­pe­lai­nen palasi Ouluun, kun sai tar­peek­seen Kiinan tiu­kois­ta ko­ro­na­toi­mis­ta – "E­lä­mä muuttui sie­tä­mät­tö­mäk­si"

12.05.2022 19:00 3
Tilaajille
Ravintolarajoituksista luopuminen sai oululaiset rauhallisesti liikkeelle kahviloihin ja yöelämään – "Moni on nyt varovaisen optimistinen"

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen sai ou­lu­lai­set rau­hal­li­ses­ti liik­keel­le kah­vi­loi­hin ja yöe­lä­mään – "Moni on nyt va­ro­vai­sen op­ti­mis­ti­nen"

10.03.2022 18:30 11
Tilaajille
Etätyösuositus päättyy Pohjois-Pohjanmaalla helmikuun loppuun – koronaa on edelleen runsaasti liikkeellä, mutta sairaalakuormituksessa ei ole havaittu nousua

Etä­työ­suo­si­tus päättyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la hel­mi­kuun loppuun – koronaa on edel­leen run­saas­ti liik­keel­lä, mutta sai­raa­la­kuor­mi­tuk­ses­sa ei ole ha­vait­tu nousua

22.02.2022 19:38 2
Sisäliikunta on taas sallittua, Oulun kaupunki kysyy liikkujilta koronapassia – "Mietin jo, kuinka pitkä tauko tässä taas tulee"

Si­sä­lii­kun­ta on taas sal­lit­tua, Oulun kau­pun­ki kysyy liik­ku­jil­ta ko­ro­na­pas­sia – "Mietin jo, kuinka pitkä tauko tässä taas tulee"

11.01.2022 06:00 64
Tilaajille
Epidemia jatkuu vaikeana, Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki tänään koolla – pöydällä todennäköisesti kovia uusia rajoitustoimia

Epi­de­mia jatkuu vai­kea­na, Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki tänään koolla – pöy­däl­lä to­den­nä­köi­ses­ti kovia uusia ra­joi­tus­toi­mia

14.12.2021 11:22 73
Tilaajille
Oulun koronaepidemia on ilmaantuvuudeltaan suurten kaupunkien pahin, virus leviää nuorissa ja perhepiirissä – Kysyimme terveysjohtajalta, miten tilanteeseen päädyttiin

Oulun ko­ro­nae­pi­de­mia on il­maan­tu­vuu­del­taan suurten kau­pun­kien pahin, virus leviää nuo­ris­sa ja per­he­pii­ris­sä – Ky­syim­me ter­veys­joh­ta­jal­ta, miten ti­lan­tee­seen pää­dyt­tiin

04.12.2021 15:34 57
Tilaajille
Aluehallintovirasto antoi päätöksen rajoitusten ja koronapassin käytön laajentamisesta koko Pohjois-Pohjanmaalla – lasten harrastamismahdollisuuksiin ei puututa

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to antoi pää­tök­sen ra­joi­tus­ten ja ko­ro­na­pas­sin käytön laa­jen­ta­mi­ses­ta koko Poh­jois-Poh­jan­maal­la – lasten har­ras­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin ei puututa

03.12.2021 20:38
Pohjois-Pohjanmaalla käyttöön 20 henkilön kokoontumisrajoitus yleisötilaisuuksiin – vielä tiukempia rajoituksia luvassa jo perjantaina

Poh­jois-Poh­jan­maal­la käyt­töön 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus ylei­sö­ti­lai­suuk­siin – vielä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia luvassa jo per­jan­tai­na

02.12.2021 18:48 57
Rajoitusten ja koronapassin käytön laajentaminen viivästyy Oulussa STM:n lähettämän ohjauskirjeen vuoksi – terveysjohtaja: "Tavoitteena saada pykälä voimaan mahdollisimman pian"

Ra­joi­tus­ten ja ko­ro­na­pas­sin käytön laa­jen­ta­mi­nen vii­väs­tyy Oulussa STM:n lä­het­tä­män oh­jaus­kir­jeen vuoksi – ter­veys­joh­ta­ja: "Ta­voit­tee­na saada pykälä voimaan mah­dol­li­sim­man pian"

02.12.2021 14:31
Lähityö olisi mieluista, mutta koronatilanne huolestuttaa – tartuntamäärien kasvu mietityttää myös oululaisia lukiolaisia: "Turvavälejä pidetään ja liikutaan pienissä porukoissa"

Lähityö olisi mie­luis­ta, mutta ko­ro­na­ti­lan­ne huo­les­tut­taa – tar­tun­ta­mää­rien kasvu mie­ti­tyt­tää myös ou­lu­lai­sia lu­kio­lai­sia: "Tur­va­vä­le­jä pi­de­tään ja lii­ku­taan pie­nis­sä po­ru­kois­sa"

30.11.2021 20:00 2
Tilaajille
Eteläisestä Afrikasta tulleiden on osallistuttava Helsinki-Vantaalla pakkotestiin ja karanteeniin – avin päätös on voimassa heti ja jatkuu joulukuun loppuun asti

Ete­läi­ses­tä Af­ri­kas­ta tul­lei­den on osal­lis­tut­ta­va Hel­sin­ki-Van­taal­la pak­ko­tes­tiin ja ka­ran­tee­niin – avin päätös on voi­mas­sa heti ja jatkuu jou­lu­kuun loppuun asti

27.11.2021 14:26 21
Kiuru Ylelle: Ravintolarajoitukset kiristyvät mahdollisesti jo viikonlopuksi

Kiuru Ylelle: Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ki­ris­ty­vät mah­dol­li­ses­ti jo vii­kon­lo­puk­si

24.11.2021 20:40
Osallistu LM-kyselyyn: Kerro kokemuksiasi koronapassin käytöstä ja mahdollisista ongelmista

Osal­lis­tu LM-ky­se­lyyn: Kerro ko­ke­muk­sia­si ko­ro­na­pas­sin käy­tös­tä ja mah­dol­li­sis­ta on­gel­mis­ta

22.11.2021 20:00 5
Tilaajille
Tapahtumajärjestäjät sekä matkailu- ja ravintola-ala arvostelevat koronarajoitusten alueellista kirjavuutta – "Onko tämä nyt hyvää suomalaista hallintoa, ennustettavaa ja selkeää?"

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät sekä mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-ala ar­vos­te­le­vat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten alueel­lis­ta kir­ja­vuut­ta – "Onko tämä nyt hyvää suo­ma­lais­ta hal­lin­toa, en­nus­tet­ta­vaa ja sel­keää?"

29.08.2021 12:44 9
Koronarajoitusten veitsenterät, loppukirit, maalitolpat – ja suhteellisuudentaju
Kolumni

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten veit­sen­te­rät, lop­pu­ki­rit, maa­li­tol­pat – ja suh­teel­li­suu­den­ta­ju

28.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Tapahtumien turvavälien poistumislupaukset herättävät oululaisissa tapahtumajärjestäjissä toivoa – "Nyt on kuulunut pitkään sitä 'vielä hetki, vielä hetki' -puhetta"

Ta­pah­tu­mien tur­va­vä­lien pois­tu­mis­lu­pauk­set he­rät­tä­vät ou­lu­lai­sis­sa ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jis­sä toivoa – "Nyt on kuu­lu­nut pitkään sitä 'vielä hetki, vielä hetki' -pu­het­ta"

19.08.2021 17:38 9
Tilaajille
Alueen koronanyrkki kokoontui: Rajoitukset ennallaan, tartuntojen kasvu taittunut ja koronapotilaita OYSissa vain muutamia – "Lähes kaikki hoitoa tarvinneet rokottamattomia"

Alueen ko­ro­na­nyrk­ki ko­koon­tui: Ra­joi­tuk­set en­nal­laan, tar­tun­to­jen kasvu tait­tu­nut ja ko­ro­na­po­ti­lai­ta OYSissa vain muu­ta­mia – "Lähes kaikki hoitoa tar­vin­neet ro­kot­ta­mat­to­mia"

17.08.2021 17:30 69