Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Val­mius­lain kahta pykälää ei so­vel­le­ta ennen sel­vyyt­tä niiden käytön edel­ly­tyk­sis­tä – Ai­ka­li­sää edelsi pro­fes­so­rin ar­vos­te­lu

Pääministeri Marinin mukaan valmiuslain kahta pykälää ei sovelleta ennen selvyyttä niiden käytön edellytyksistä.

Helsinki
Pääministeri Sanna Marin.
Pääministeri Sanna Marin.
Kuva: YVES HERMAN / POOL

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan valmiuslain pykäliä 106 ja 107 ei sovelleta miltään osin ennen selvyyttä niiden käytön edellytyksistä. Marin tviittasi maanantai-iltana, että asia selvitetään oikeudellisesti vielä kertaalleen.

Aiemmin päivällä perustuslakiasiantuntija, professori Martin Scheinin arvosteli jyrkästi hallitusta valmiuslain ottamisesta sovellettavaksi. Scheininin mukaan valmiuslaki otettiin sovellettavaksi lainvastaisesti.

Hallitus totesi maanantaina, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot. Samalla hallitus antoi eduskunnalle esityksen ravintoloiden väliaikaisesta sulkemisesta suuressa osassa maata.

Lisäksi hallitus arvioi, että valmiuslain pykälien 106 ja 107 säännöksiä on välttämätöntä alkaa soveltaa poikkeusolojen toteamisen jälkeen.

Scheinin kuitenkin sanoi, että nämä pykälät kuuluvat valmiuslain toiseen osaan, jonka säännökset voidaan ottaa käyttöön vain valtioneuvoston asetuksella.

– Asetusta ei annettu, joten valmiuslain 106–107 pykälien soveltaminen on lainvastaista, ja sen vuoksi myös valmiuslain sovellettavaksi ottaminen kokonaisuudessaan on tapahtunut lainvastaisesti, Scheinin kirjoitti perustuslakiblogissa.

Nämä valmiuslain kohdat koskevat hallintoviranomaisten viestintää ja viranomaisten toimivaltaan liittyvien kiistojen ratkaisemista poikkeusoloissa.

Pääministeri Marin sanoi aiemmin maanantaina, että valmiuslain pykäliä 106 ja 107 ei oteta käyttöön täysimääräisesti vaan "soveltuvilta osin".

– Nämä kaksi pykälää tulevat soveltuvilta osin käyttöön. Ei kuitenkaan täysimääräisesti sellaisten valtuuksien osalta, jotka vaatisivat sitten käyttöönottoasetuksen viemistä eduskuntaan, mutta sekin on mahdollista, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

"Pelkästään poikkeusolojen toteamisella ei tule valtuuksia käyttöön"

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei halunnut ottaa kantaa Scheininin ja muiden oikeustieteilijöiden esittämään kritiikkiin, koska hän menee keskiviikkona eduskunnan perustuslakivaliokuntaan kuultavaksi.

Yleisellä tasolla Pöysti totesi, että valmiuslain mukaiset toimivaltuudet tulevat käyttöön sitten, kun valmiuslain käyttöönottoasetus on annettu ja eduskunta on sen hyväksynyt.

– Pelkästään poikkeusolojen toteamisella ei tule valtuuksia käyttöön, Pöysti sanoi STT:lle.

– Eri asia on sitten se, että valmistelevaa työtä voi tehdä.

Pöysti huomautti, että valmiuslain pykälä 106 koskee viestinnän yhteensovittamista, joka normaaliajan lainsäädännönkin mukaan kuuluu valtioneuvoston kanslian tehtäviin.

– Sen tehtävän merkityshän tietysti joka tapauksessa poikkeusoloissa korostuu.

Perustuslakivaliokunta kuulee keskiviikkona oikeuskansleri Pöystiä ja perustuslakiasiantuntijoita sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) hallituksen esityksestä, joka koskee ravintoloiden väliaikaista sulkemista.

Myös valmiuslakiin liittyvä julkinen arvostelu voi nousta esille valiokunnassa, sillä lakiesityksessä ravintoloiden sulkemisesta käydään läpi myös poikkeusolojen toteamista.

– Kaikkea, mikä siihen liittyy, voidaan tietysti siellä (valiokunnassa) käsitellä, Pöysti sanoi.