PPSHP

Alle 12-vuo­tiaat tulee viedä ko­ro­na­tes­tiin vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa, linjaa Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri

17.09.2021 14:14 5

Korona vai­keut­taa nyt kou­lu­jen arkea Oulussa – ter­veys­joh­ta­jan mukaan neljäs aalto on las­kus­sa, mutta tes­taa­mi­nen ja jäl­jit­tä­mi­nen kuor­mit­ta­vat

30.08.2021 16:10 17
Tilaajille

Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van hoi­to­pol­ku voi Oulun seu­dul­la olla jopa vuosien pro­ses­si - Sel­vi­tim­me, mil­lai­nen on vyyhti, jossa seu­raa­va askel ei ole koskaan varma

21.08.2021 10:22 5
Tilaajille

Philips kertoi hen­gi­tys­apu­vä­li­nei­den laa­tu­on­gel­mis­ta hei­nä­kuus­sa – Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la on­gel­mal­li­sia lait­tei­ta on vain vähän

14.08.2021 16:00
Tilaajille

Ko­ro­na-ai­ka on saanut syn­ty­vyys­lu­vut uuteen kasvuun – Ky­syim­me, mikä piilee kasvun taus­tal­la, ja mitä ta­pah­tuu ko­ro­na­per­heil­le, kun yh­teis­kun­ta palaa nor­maa­li­ryt­miin­sä?

23.07.2021 07:00 1
Tilaajille

Syö­mis­häi­riöi­den diag­noo­si­kri­tee­rit voivat vai­keut­taa hoitoon pääsyä ja toi­pu­mis­ta – "A­jat­te­lin todella pit­kään, että minähän olen terve, että minulla on vain täl­lai­nen tapa elää"

13.07.2021 06:00 3
Tilaajille

Ky­syim­me: Kuka hakee tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haa? – "En näe tässä riskiä ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lös­tön osalta"

02.06.2021 07:00
Tilaajille

En­si­hoi­toa kaa­vail­laan pe­las­tus­lai­tok­sil­ta PPSHP:n vas­tuul­le vuoden 2022 alusta – Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus puoltaa esi­tys­tä

19.04.2021 20:45 2
Tilaajille

OYS perui leik­kaus­ten pe­ruu­tuk­set – sai­raan­hoi­to­pii­ri va­rau­tuu vi­rus­muun­nok­sen to­den­nä­köi­seen le­viä­mi­seen Poh­jois-Suo­meen

10.03.2021 15:32 1
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan tar­tun­ta­ry­päs nostaa Poh­jois-Poh­jan­maan il­maan­tu­vuus­lu­kua – koulut jat­ka­vat lä­hio­pe­tuk­ses­sa, ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set kuuteen hen­ki­löön

03.03.2021 19:23 102

Avi ja Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ker­to­vat kes­ki­viik­ko­na uusista suo­si­tuk­sis­ta ja mää­räyk­sis­tä

02.03.2021 16:10 8

Ky­syim­me: Jou­du­taan­ko leik­kauk­sia OYSissa lyk­kää­mään, koska Oulun kau­pun­gin­sai­raa­la ei voi ottaa tällä het­kel­lä uusia po­ti­lai­ta jat­ko­hoi­toon?

02.03.2021 14:52 4
Tilaajille

PPSHP: Ko­ro­na­ro­ko­tet­tu­jen vä­häi­nen määrä Poh­jois-Poh­jan­maal­la johtuu nuo­res­ta ikä­ra­ken­tees­ta – "Ko­ko­nai­suu­des­saan ro­kot­tei­ta on saatu alueel­le oi­keu­den­mu­kai­ses­ti"

19.02.2021 11:51 32

Ko­ro­na­ro­kot­teis­ta menossa sel­vit­te­ly THL:n kanssa – Oulun ter­veys­joh­ta­ja­kin epä­tie­toi­nen ja­ko­pe­rus­teis­ta

17.02.2021 17:00 37
Tilaajille

OYSissa työ­vaat­teet vähissä – Kes­kus­pe­su­lan toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Va­li­tet­ta­vas­ti on ollut arkea, että to­del­li­sia krii­si­päi­viä on vähän väliä"

22.01.2021 17:00 11
Tilaajille

Oulun seudun en­sim­mäi­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­vai­he val­miik­si tiis­tai­na – "Tär­keää on, että pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä on suo­jas­sa"

05.01.2021 20:14 19

Ko­ro­na­ro­kot­tei­ta on saatu Ouluun lisää, mutta OYSin hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta on kokenut ro­ko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä ta­pah­tu­neen etuilua

04.01.2021 18:06 27
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­ro­kot­tees­ta vain vähän oireita - yksi ro­ko­te­tuis­ta seu­ran­nas­sa

30.12.2020 14:05 18
Tilaajille

Sai­raan­hoi­ta­ja Riina Baer on työn­tä­nyt näy­te­ti­kun tu­han­sien ou­lu­lais­ten neniin – "Aluksi meillä oli vain paksuja tik­ku­ja, joita oli todella vaikea saada mah­tu­maan ne­nä­nie­luun"

29.12.2020 19:02 5
Tilaajille

Oulun Kes­kus­pe­su­lan uudessa toi­mi­pai­kas­sa Rus­kos­sa pestään yli 3 mil­joo­na kiloa teks­tii­le­jä vuo­des­sa – "Meidän tärkein tehtävä on ni­tis­tää mik­ro­bit"

22.12.2020 18:42 3
Tilaajille