Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Koronaepidemia
Kuukausi ja vanhemmat

Ko­ro­na­pas­si eteni edus­kun­taan, täl­lai­nen se olisi – Maa­han­tu­lo­sään­nök­siä ha­lu­taan jatkaa jou­lu­kuun loppuun

21.09.2021 15:30 15

Hal­li­tus siirtää ko­ro­na­pas­sis­ta ja maa­han­tu­lo­sään­nök­sis­tä ker­to­vaa tie­do­tus­ti­lai­suut­ta

21.09.2021 11:40 11

THL:n Ter­va­hau­ta jar­rut­te­lee koronan pois­ta­mis­ta yleis­vaa­ral­lis­ten tar­tun­ta­tau­tien lis­tal­ta – "Työ­ka­lu­pak­kia edel­leen tar­vi­taan"

19.09.2021 06:30
Tilaajille

Yli 60 pro­sent­tia päälle 12-vuo­tiais­ta saanut kaksi ro­ko­tus­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la – uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja 15

14.09.2021 12:41 19

IS: Pe­rus­ter­vei­den ro­ko­tet­tu­jen tes­taa­mi­ses­ta luo­vu­taan suu­rel­ta osin hal­li­tuk­sen uudessa stra­te­gias­sa

14.09.2021 08:13 18

Oulun walk in -ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa tar­jo­taan ensi vii­kol­la Mo­der­nan ro­ko­tet­ta: "Sen voi ottaa, vaikka en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la olisi saanut Bion­tech-Pfi­ze­ria"

10.09.2021 14:33 1

Ainakin näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le Oulussa – jouk­koal­tis­tu­mi­sia­kin run­saas­ti viime viik­koi­na

10.09.2021 13:41 44

THL: Suo­mes­sa todettu 490 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la tau­ti­ta­pauk­sia eniten Oulussa ja Ni­va­las­sa

10.09.2021 11:55 30

Lin­nan­maan kam­puk­sel­la jär­jes­te­tään walk in -ko­ro­na­ro­ko­tus – Idea­par­kis­sa avataan pop up -ro­ko­tus­pis­te

09.09.2021 15:42 1

IS: Viiden sai­raan­hoi­to­pii­rin yli­lää­kä­rit lä­het­ti­vät mi­nis­te­riöl­le moi­te­kir­jeen, jossa vaa­di­taan pa­rem­pia ko­ro­na­toi­mia

09.09.2021 10:40 16
Tilaajille

Va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä ko­ro­na­pas­sis­ta: "Monia sel­vi­tet­tä­viä pe­rus­tus­la­ki­ky­sy­myk­siä"

08.09.2021 09:32 10
Tilaajille
Kolumni

Osasin jo odottaa ko­ro­na­jäl­jit­tä­jän puhelua

08.09.2021 06:00 3
Tilaajille

Hal­li­tuk­sen uuden stra­te­gian ta­voit­tee­na on pitää yh­teis­kun­ta auki – ra­joi­tuk­set voivat poistua kun yli 12-vuo­tiai­den ro­ko­tus­kat­ta­vuus vä­hin­tään 80 pro­sent­tia

06.09.2021 20:38 54

Hal­li­tuk­sen uusi ko­ro­nast­ra­te­gia on valmis, tavoite yh­teis­kun­nan avaa­mi­nen – Marinin mukaan "yhden pro­sen­tin van­gik­si ei jäädä"

06.09.2021 18:17 21

Oulu ly­hen­tää ykkös- ja kak­kos­ro­kot­tei­den väliä kuuteen viik­koon, kau­pun­gin mukaan ro­ko­te­kat­ta­vuus nousee hyvää tahtia – Katso myös uudet al­tis­tu­mis­ris­ki­pai­kat

06.09.2021 17:19 9

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 21 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maassa tar­tun­to­ja on 408

06.09.2021 12:01 24

Kahteen kertaan ro­ko­te­tut vält­tä­vät ko­ro­na­tes­tit Oulussa – "Tes­tiin tarpeen lähteä vain, jos oi­rei­den kanssa ei pärjää kotona"

06.09.2021 12:00 36
Tilaajille

THL eh­dot­taa kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tean­nos­ta ra­ja­tuil­le ryh­mil­le – sai­ras­ta­neet voi­si­vat päästä yhdellä an­nok­sel­la

01.09.2021 19:54

Alueel­li­nen ko­ro­na­nyrk­ki lin­ja­si: Poh­jois-Poh­jan­maan suo­si­tuk­set pysyvät en­nal­laan, ro­ko­te­vä­li lyhenee

31.08.2021 21:38 24

Val­tio­neu­vos­to päätti: Näistä maista Suomeen pääsee ilman to­dis­tuk­sia ja testejä

31.08.2021 20:59 34