Koronaepidemia
Viimeisin 4 tuntia
Suomessa 93 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa 93 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tar­tun­ta

12:10 3
Viikko
Suomessa 105 uutta koronatapausta – Pohjois-Suomen yksi uusi tartunta tilastoitu Rovaniemelle

Suo­mes­sa 105 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­men yksi uusi tar­tun­ta ti­las­toi­tu Ro­va­nie­mel­le

25.09.2020 12:11 8
Pelkkä hinnanalennus ei tuo kotimaisia asiakkaita pohjoisen yrityksille, vaan matkailun ohjelmapalvelut pitää muokata suomalaiseen makuun sopiviksi

Pelkkä hin­nan­alen­nus ei tuo ko­ti­mai­sia asiak­kai­ta poh­joi­sen yri­tyk­sil­le, vaan mat­kai­lun oh­jel­ma­pal­ve­lut pitää muokata suo­ma­lai­seen makuun so­pi­vik­si

25.09.2020 07:41 1
Tilaajille
Kasvomaskeista ja visiireistä on tullut uusi normaali monen oululaisen työpaikalla – "Rupesin syömään banaania ja huomasin vasta yrittäessäni panna sitä suuhun, että siinähän on visiiri matkalla"

Kas­vo­mas­keis­ta ja vi­sii­reis­tä on tullut uusi nor­maa­li monen ou­lu­lai­sen työ­pai­kal­la – "Ru­pe­sin syömään ba­naa­nia ja huo­ma­sin vasta yrit­täes­sä­ni panna sitä suuhun, että sii­nä­hän on visiiri mat­kal­la"

24.09.2020 19:00 1
Tilaajille
Kaupungin terveysjohtaja: Jopa kymmenien koronatartuntojen ryvästymän syntyminen Oulussa on todennäköistä, mutta ei tarkoita katastrofia – "Testaus- ja jäljityskoneisto on kunnossa"

Kau­pun­gin ter­veys­joh­ta­ja: Jopa kym­me­nien ko­ro­na­tar­tun­to­jen ry­väs­ty­män syn­ty­mi­nen Oulussa on to­den­nä­köis­tä, mutta ei tar­koi­ta ka­tast­ro­fia – "Tes­taus- ja jäl­ji­tys­ko­neis­to on kun­nos­sa"

24.09.2020 13:42 7
Tilaajille
Suomessa on todettu 91 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Suomessa rekisteröity yksi tartunta Kempeleessä

Suo­mes­sa on todettu 91 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa re­kis­te­röi­ty yksi tar­tun­ta Kem­pe­lees­sä

24.09.2020 12:24 4
Suomessa on raportoitu 91 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu 91 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tar­tun­ta

24.09.2020 12:14 0
Tiedotustilaisuus tämän viikon koronatilanteesta – katso tallenne

Tie­do­tus­ti­lai­suus tämän viikon ko­ro­na­ti­lan­tees­ta – katso tal­len­ne

24.09.2020 09:37 0
Hotellit kutsuivat tänäkin kesänä – Oulun hotelleissa kirjattiin heinäkuun aikana yli 82 000 yöpymistä, norjalaisten yöpymiset kasvoivat hurjasti

Ho­tel­lit kut­sui­vat tänäkin kesänä – Oulun ho­tel­leis­sa kir­jat­tiin hei­nä­kuun aikana yli 82 000 yö­py­mis­tä, nor­ja­lais­ten yö­py­mi­set kas­voi­vat hur­jas­ti

24.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Suomessa 93 uutta koronatartuntaa ja kaksi kuolemantapausta – Pohjois-Suomessa Nivalaan kirjattiin yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa 93 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa ja kaksi kuo­le­man­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa Ni­va­laan kir­jat­tiin yksi uusi tar­tun­ta

23.09.2020 12:23 16
Koronarajoitukset kiristyvät Euroopassa: Britanniassa uhataan kovilla sakoilla, lukuisia uusia rajoituksia voimaan – Ranskassa useita tiukennuksia

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ki­ris­ty­vät Eu­roo­pas­sa: Bri­tan­nias­sa uhataan kovilla sa­koil­la, lu­kui­sia uusia ra­joi­tuk­sia voimaan – Rans­kas­sa useita tiu­ken­nuk­sia

23.09.2020 11:04 0
Safariyrittäjä etsii kummeja Syötteen huskyille – yritykset ja yksityiset innostuivat heti

Sa­fa­ri­yrit­tä­jä etsii kummeja Syöt­teen hus­kyil­le – yri­tyk­set ja yk­si­tyi­set in­nos­tui­vat heti

22.09.2020 13:52 4
Tilaajille
Kokoontumisrajoituksiin ei tule muutoksia lokakuussa – tapahtumissa on kuitenkin noudatettava turvavälejä ja huolehdittava hygieniasta

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin ei tule muu­tok­sia lo­ka­kuus­sa – ta­pah­tu­mis­sa on kui­ten­kin nou­da­tet­ta­va tur­va­vä­le­jä ja huo­leh­dit­ta­va hy­gie­nias­ta

22.09.2020 12:54 0
Suomessa 149 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla ei uusia tapauksia – Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja todettiin Suomessa 502 enemmän kuin edeltävällä jaksolla

Suo­mes­sa 149 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia ta­pauk­sia – Vii­meis­ten kahden viikon aikana tar­tun­to­ja to­det­tiin Suo­mes­sa 502 enemmän kuin edel­tä­väl­lä jak­sol­la

22.09.2020 12:26 15
Korona siirtää vuokra-asuntojen kysyntää myös suurempiin asuntoihin ja hintatasoltaan matalammille alueille

Korona siirtää vuok­ra-asun­to­jen ky­syn­tää myös suu­rem­piin asun­toi­hin ja hin­ta­ta­sol­taan ma­ta­lam­mil­le alueil­le

21.09.2020 08:46 1
Oululaisen Lahden perheen esikoinen syntyi tiukimpien rajoitusten aikaan, isovanhemmat näkivät lapsenlapsensa aluksi vain ikkunan läpi – koronaepidemialla on isot vaikutukset vauvaperheisiin

Ou­lu­lai­sen Lahden perheen esi­koi­nen syntyi tiu­kim­pien ra­joi­tus­ten aikaan, iso­van­hem­mat näkivät lap­sen­lap­sen­sa aluksi vain ikkunan läpi – ko­ro­na­epi­de­mial­la on isot vai­ku­tuk­set vau­va­per­hei­siin

20.09.2020 18:00 1
Tilaajille
THL:n pääjohtajan mukaan arvio koronaviruksen vaarallisuudesta ei ole muuttunut

THL:n pää­joh­ta­jan mukaan arvio ko­ro­na­vi­ruk­sen vaa­ral­li­suu­des­ta ei ole muut­tu­nut

19.09.2020 22:41 0
Vanhemmat
Harva kunta nostaa veroja, vaikka talous on lujilla – Oulussa, Kempeleessä ja Ylivieskassa kovimmat paineet veroprosentin nostoon

Harva kunta nostaa veroja, vaikka talous on lujilla – Ou­lus­sa, Kem­pe­lees­sä ja Yli­vies­kas­sa ko­vim­mat paineet ve­ro­pro­sen­tin nostoon

19.09.2020 06:00 8
Tilaajille
Oulun normaalikoulun luokka karanteeniin korona-altistuksen vuoksi – yhdellä oppilaalla tartunta

Oulun nor­maa­li­kou­lun luokka ka­ran­tee­niin ko­ro­na-al­tis­tuk­sen vuoksi – yhdellä op­pi­laal­la tar­tun­ta

18.09.2020 19:10
Oulun sote-ammattilaiset: Korona-apu ei aina tavoittanut ihmisiä, suurin tarve nähtiin keskusteluavulle

Oulun so­te-am­mat­ti­lai­set: Ko­ro­na-apu ei aina ta­voit­ta­nut ih­mi­siä, suurin tarve nähtiin kes­kus­te­lu­avul­le

16.09.2020 08:56 0