Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Koronaepidemia
Infektiolääkäri Markku Broas joutuu jättämään Linnan juhlat väliin sairastumisen vuoksi: "Ei sinne voi lähteä Buranan voimalla levittämään tautia"

In­fek­tio­lää­kä­ri Markku Broas joutuu jät­tä­mään Linnan juhlat väliin sai­ras­tu­mi­sen vuoksi: "Ei sinne voi lähteä Buranan voi­mal­la le­vit­tä­mään tautia"

06.12.2022 14:46 7
Tilaajille
"Jossittelu haaskaa voimavaroja" – 50 vuotta täyttävä Markus Lohi on poliitikkona realisti, jonka mielestä kohtuullinen päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan

"Jos­sit­te­lu haaskaa voi­ma­va­ro­ja" – 50 vuotta täyt­tä­vä Markus Lohi on po­lii­tik­ko­na rea­lis­ti, jonka mie­les­tä koh­tuul­li­nen päätös on parempi kuin ei pää­tös­tä ol­len­kaan

12.06.2022 15:31 1
Tilaajille
Oulun työllisyys ponkaisi ylös koronasta – Pohjois-Pohjanmaalla on ollut historiallisen paljon avoimia työpaikkoja

Oulun työl­li­syys pon­kai­si ylös ko­ro­nas­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ollut his­to­rial­li­sen paljon avoimia työ­paik­ko­ja

19.05.2022 14:21 3
Tilaajille
Koronapotilaiden määrä laskee sairaaloissa – pohjoisen perusterveydenhuollossa korona yhä näkyy

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä laskee sai­raa­lois­sa – poh­joi­sen pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa korona yhä näkyy

19.05.2022 14:58 4
STM: Koronatartunnat voivat lisääntyä jälleen syksyllä – Sairaalapaikkojen lisääminen ensisijainen keino seuraaviin aaltoihin varautumisessa

STM: Ko­ro­na­tar­tun­nat voivat li­sään­tyä jälleen syk­syl­lä – Sai­raa­la­paik­ko­jen li­sää­mi­nen en­si­si­jai­nen keino seu­raa­viin aal­toi­hin va­rau­tu­mi­ses­sa

17.05.2022 14:56 11
Maskisuositus loppuu Pohjois-Pohjanmaallakin – paitsi muutamassa tilanteessa

Mas­ki­suo­si­tus loppuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin – paitsi muu­ta­mas­sa ti­lan­tees­sa

26.04.2022 15:57 42
Presidentti Sauli Niinistöllä on todettu koronatartunta – työskentelee etänä

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­töl­lä on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – työs­ken­te­lee etänä

19.04.2022 13:26
Verohallinto: Työhuonevähennyksiä haetaan todennäköisesti taas paljon – kaavamainen työhuonevähennys on helpoin tehdä

Ve­ro­hal­lin­to: Työ­huo­ne­vä­hen­nyk­siä haetaan to­den­nä­köi­ses­ti taas paljon – kaa­va­mai­nen työ­huo­ne­vä­hen­nys on helpoin tehdä

21.04.2022 17:12
Tilaajille
Lapset ja nuoret ovat kokeneet enemmän seksuaalista häirintää korona-aikana

Lapset ja nuoret ovat ko­ke­neet enemmän sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää ko­ro­na-ai­ka­na

13.04.2022 06:48 1
Korona jyllää edelleen Suomessa, mikä on tilanne terveydenhuollossa?

Korona jyllää edel­leen Suo­mes­sa, mikä on tilanne ter­vey­den­huol­los­sa?

24.03.2022 10:36 2
Koronatartuntoja on nyt Oulussa todennäköisesti enemmän kuin koskaan aiemmin – pian koronarokotteita jaetaan vain kolmena päivänä viikossa

Ko­ro­na­tar­tun­to­ja on nyt Oulussa to­den­nä­köi­ses­ti enemmän kuin koskaan aiemmin – pian ko­ro­na­ro­kot­tei­ta jaetaan vain kolmena päivänä vii­kos­sa

22.03.2022 12:14 34
Tilaajille
Oulun kaupunki täydensi koronapalkkion saajien listaa 257 nimellä – moni oikaisuvaatimuksen tehnyt jäi edelleen ilman korvausta

Oulun kau­pun­ki täy­den­si ko­ro­na­palk­kion saajien listaa 257 nimellä – moni oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen tehnyt jäi edel­leen ilman kor­vaus­ta

08.03.2022 07:00 8
Tilaajille
Koronapotilaiden määrä on hieman vähentynyt pohjoisessa – Suomessa on sairaalahoidossa 739  koronapotilasta

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä on hieman vä­hen­ty­nyt poh­joi­ses­sa – Suo­mes­sa on sai­raa­la­hoi­dos­sa 739 ko­ro­na­po­ti­las­ta

04.03.2022 12:03
Ravintolarajoitukset päättyivät tiistaina – Aluehallintovirasto muistuttaa toimimaan terveysturvallisesti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set päät­tyi­vät tiis­tai­na – Alue­hal­lin­to­vi­ras­to muis­tut­taa toi­mi­maan ter­veys­tur­val­li­ses­ti

01.03.2022 13:08 5
Koronapotilaiden määrä lisääntynyt hieman  Pohjois-Suomen sairaaloissa – koko maassa on 725 koronapotilasta sairaalahoidossa

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä li­sään­ty­nyt hieman Poh­jois-Suo­men sai­raa­lois­sa – koko maassa on 725 ko­ro­na­po­ti­las­ta sai­raa­la­hoi­dos­sa

25.02.2022 12:01
Sairaalahoidossa on 697 koronapotilasta koko maassa – OYSissa 12 koronapotilasta

Sai­raa­la­hoi­dos­sa on 697 ko­ro­na­po­ti­las­ta koko maassa – OYSissa 12 ko­ro­na­po­ti­las­ta

18.02.2022 14:27
Moni pettyi, kun lista Oulun kaupungin koronarahan saajista julkistettiin – henkilöstöjohtaja: Jos virheitä on, ne täytyy korjata

Moni pettyi, kun lista Oulun kau­pun­gin ko­ro­na­ra­han saa­jis­ta jul­kis­tet­tiin – hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja: Jos vir­hei­tä on, ne täytyy korjata

15.02.2022 19:33 51
Tilaajille
Sairaalassa olevien koronapotilaiden kokonaismäärä vähentynyt Suomessa – OYSissa kymmenen koronapotilasta

Sai­raa­las­sa olevien ko­ro­na­po­ti­lai­den ko­ko­nais­mää­rä vä­hen­ty­nyt Suo­mes­sa – OYSissa kym­me­nen ko­ro­na­po­ti­las­ta

14.02.2022 15:32
Koko maassa on sairaalahoidossa 715 koronapotilasta – OYSissa koronapotilaiden määrä on vähentynyt

Koko maassa on sai­raa­la­hoi­dos­sa 715 ko­ro­na­po­ti­las­ta – OYSissa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä on vä­hen­ty­nyt

11.02.2022 12:03
THL julkaisi lausunnon koronarokotusstrategian muutostarpeista, rokotteiden merkitys omikrontartuntojen ja tartuntaketjujen hallinnassa vähentynyt

THL jul­kai­si lau­sun­non ko­ro­na­ro­ko­tus­stra­te­gian muu­tos­tar­peis­ta, ro­kot­tei­den mer­ki­tys omik­ron­tar­tun­to­jen ja tar­tun­ta­ket­ju­jen hal­lin­nas­sa vä­hen­ty­nyt

10.02.2022 15:43