Jääkiekko: Kuun­te­le Kär­pät–­Sai­Pa lii­ga­ot­te­lu tästä

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Suomen hallitus
Uusi hallituslinjaus antaa kolme kuukautta aikaa löytää töitä – Asiantuntijat kertovat, miksi työperäiseen maahanmuuttoon linjattu tavoite on ongelmallinen

Uusi hal­li­tus­lin­jaus antaa kolme kuu­kaut­ta aikaa löytää töitä – Asian­tun­ti­jat ker­to­vat, miksi työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon lin­jat­tu tavoite on on­gel­mal­li­nen

29.06.2023 19:54 18
Tilaajille
Orpon hallituksen työllisyystoimet nostattavat vastalauseita – mutta tutkijat huomauttavat, että helposti luotavat työpaikat on pitkälti jo saatu

Orpon hal­li­tuk­sen työl­li­syys­toi­met nos­tat­ta­vat vas­ta­lau­sei­ta – mutta tut­ki­jat huo­maut­ta­vat, että hel­pos­ti luo­ta­vat työ­pai­kat on pit­käl­ti jo saatu

17.06.2023 20:05 69
Saako Suomi seuraavaksi Ruotsin hallituksen?
Kolumni

Saako Suomi seu­raa­vak­si Ruotsin hal­li­tuk­sen?

16.06.2023 14:00 1
Tilaajille
Orpo: Talouden alustavat raamit tarkoitus antaa tänään – ei vahvista lehtitietoja 2+2+2 miljardin euron sopeutusmallista

Orpo: Ta­lou­den alus­ta­vat raamit tar­koi­tus antaa tänään – ei vah­vis­ta leh­ti­tie­to­ja 2+2+2 mil­jar­din euron so­peu­tus­mal­lis­ta

09.05.2023 10:38 16
Näkökulma: Oikeistohallitus kuvaa hyvin Orpon todennäköistä puolueyhdistelmää – Kokoomusta tutkinut professori Vesa Vares: "Oikeistolaisuutta on perinteisesti Suomessa väistetty"

Nä­kö­kul­ma: Oi­keis­to­hal­li­tus kuvaa hyvin Orpon to­den­nä­köis­tä puo­lue­yh­dis­tel­mää – Ko­koo­mus­ta tut­ki­nut pro­fes­so­ri Vesa Vares: "Oi­keis­to­lai­suut­ta on pe­rin­tei­ses­ti Suo­mes­sa väis­tet­ty"

27.04.2023 13:05 3
Tilaajille
Analyysi: Perusporvarihallituksen tietä tasoittavat talous ja yhteinen oppositiotaival – Sdp:n esteenä ovat yhä sitkeät talouslinjaukset ja penseä Sanna Marin

Ana­lyy­si: Pe­rus­por­va­ri­hal­li­tuk­sen tietä ta­soit­ta­vat talous ja yh­tei­nen op­po­si­tio­tai­val – Sdp:n esteenä ovat yhä sitkeät ta­lous­lin­jauk­set ja penseä Sanna Marin

21.04.2023 10:14 26
Tilaajille
Hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin on kertynyt jo lukuisia vastauksia – etujärjestöt ehtivät asialle ennen puolueita

Hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja Petteri Orpon ky­sy­myk­siin on ker­ty­nyt jo lu­kui­sia vas­tauk­sia – etu­jär­jes­töt ehtivät asialle ennen puo­luei­ta

16.04.2023 15:58 36
Antti Kaikkonen palaa puolustusministeriksi ensi tiistaina

Antti Kaik­ko­nen palaa puo­lus­tus­mi­nis­te­rik­si ensi tiis­tai­na

24.02.2023 13:12 2
Sopu sähkölaskujen hyvitysmallista syntyi – malli on lausunnoilla olleen ehdotuksen mukainen

Sopu säh­kö­las­ku­jen hy­vi­tys­mal­lis­ta syntyi – malli on lau­sun­noil­la olleen eh­do­tuk­sen mu­kai­nen

25.01.2023 14:42 24
Eduskuntavaaleihin on enää alle sata päivää – Millaisen arvosanan tunnetut politiikan toimittajat antavat Sanna Marinin hallitukselle?

Edus­kun­ta­vaa­lei­hin on enää alle sata päivää – Mil­lai­sen ar­vo­sa­nan tun­ne­tut po­li­tii­kan toi­mit­ta­jat antavat Sanna Marinin hal­li­tuk­sel­le?

25.12.2022 06:30 70
Tilaajille
Alueellisten veronkevennysten pelätään lisäävän eriarvoisuutta – Eduskunnan suurimpien puolueiden ryhmyreiltä laihaa ymmärrystä erityistalousalueille

Alueel­lis­ten ve­ron­ke­ven­nys­ten pe­lä­tään li­sää­vän eri­ar­voi­suut­ta – Edus­kun­nan suu­rim­pien puo­luei­den ryh­my­reil­tä laihaa ym­mär­rys­tä eri­tyis­ta­lous­alueil­le

14.10.2022 17:28 6
Tilaajille
Vanha Kaleva: Sibelius matkustaa Roomaan mukanaan uusia sävellyksiä

Vanha Kaleva: Si­be­lius mat­kus­taa Roomaan mu­ka­naan uusia sä­vel­lyk­siä

27.09.2022 10:00
Tilaajille
Translaki viimein eduskunnalle kuukausien viivästyksen jälkeen – Ohisalo kiitti kaikkia uudistuksen puolesta taistelleita

Trans­la­ki viimein edus­kun­nal­le kuu­kau­sien vii­väs­tyk­sen jälkeen – Ohisalo kiitti kaikkia uu­dis­tuk­sen puo­les­ta tais­tel­lei­ta

22.09.2022 21:51 19
Kommentti: Asiallinen pääministeri ei ole ristiriidassa bilepedon kanssa – Sanna Marin on totisesti loistava roolimalli nuorille

Kom­ment­ti: Asial­li­nen pää­mi­nis­te­ri ei ole ris­ti­rii­das­sa bi­le­pe­don kanssa – Sanna Marin on to­ti­ses­ti lois­ta­va roo­li­mal­li nuo­ril­le

20.08.2022 21:56 191
Tilaajille
Venäläisten turistiviisumien haku voitaisiin rajata yhteen päivään, kertoo ulkoministeri Haavisto – Schengen-alue ei salli täyskieltoa

Ve­nä­läis­ten tu­ris­ti­vii­su­mien haku voi­tai­siin rajata yhteen päi­vään, kertoo ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to – Schen­gen-alue ei salli täys­kiel­toa

04.08.2022 17:08 19
Tilaajille
Suomi lähettää Ukrainaan rynnäkkökiväärejä ja kertasinkoja – katso tallenne hallituksen tiedotustilaisuudesta

Suomi lä­het­tää Uk­rai­naan ryn­näk­kö­ki­vää­re­jä ja ker­ta­sin­ko­ja – katso tal­len­ne hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

28.02.2022 19:06
Sanna Marin: Koronarajoituksia jatketaan helmikuun puoliväliin, tavoitteena saada koronapassi taas käyttöön

Sanna Marin: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan hel­mi­kuun puo­li­vä­liin, ta­voit­tee­na saada ko­ronapas­si taas käyt­töön

18.01.2022 18:26 23
STM: Lasten edun oltava ensisijalla korona-aikana – vaikutukset voivat näkyä vasta pitkällä aikavälillä tarkasteltuna

STM: Lasten edun oltava en­si­si­jal­la ko­ro­na-ai­ka­na – ­vai­ku­tuk­set voivat näkyä vasta pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä tar­kas­tel­tu­na

30.12.2021 12:36 3
Kommentti: Hallituksella edessään vaikeita päätöksiä, mutta huomion vie toistuvasti pääministerin henkilö

Kom­ment­ti: Hal­li­tuk­sel­la edes­sään vai­kei­ta pää­tök­siä, mutta huomion vie tois­tu­vas­ti pää­mi­nis­te­rin henkilö

06.12.2021 17:29 56
Tilaajille
Koronapukilla on pelottavan paljon aputonttuja
Kolumni

Ko­ro­na­pu­kil­la on pe­lot­ta­van paljon apu­tont­tu­ja

29.11.2021 06:00 11
Tilaajille