Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Uskonnot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­vat­to­muus arjessa on li­sään­ty­nyt – meidän tulee löytää it­sem­me, jotta löy­täi­sim­me toi­sem­me

05.02.2024 06:00 2
Essee: Ventovieras voi kävellä hautajaisiin hakemaan terapiaa ja itkua itselleen
Essee

Essee: Ven­to­vie­ras voi kävellä hau­ta­jai­siin ha­ke­maan te­ra­piaa ja itkua it­sel­leen

12.01.2024 15:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lain­sää­dän­nön huo­mioi­ta­va ih­mis­ai­vo­jen tapa toimia – Ju­ma­lan­pilk­ka-py­kä­lä ri­kos­lais­sa ku­vas­taa hyvää lain­sää­dän­töä

23.12.2023 06:00 21
Paavolalaiset Mustoset eivät vietä joulua uskonsa vuoksi – ”Kaikki nykyaikaiseen joulun viettoon liittyvä perustuu valheeseen”

Paa­vo­la­lai­set Mus­to­set eivät vietä joulua uskonsa vuoksi – ”Kaikki ny­ky­ai­kai­seen joulun viet­toon liit­ty­vä pe­rus­tuu val­hee­seen”

22.12.2023 06:00 139
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Us­kon­nos­ta pu­hu­mi­nen on ris­ki­al­tis­ta

02.12.2023 05:30
Uskonnot moninaistuvat ja herätyskristillisyys saa meilläkin pontta USA:sta – Piispa Mari Leppäsen mukaan sodassa uskonto on harvoin oikeasti pääroolissa

Us­kon­not mo­ni­nais­tu­vat ja he­rä­tys­kris­til­li­syys saa meil­lä­kin pontta USA:sta – Piispa Mari Lep­pä­sen mukaan sodassa uskonto on harvoin oi­keas­ti pää­roo­lis­sa

15.10.2023 12:00 6
Tilaajille
Kommentointi Facebookin Kempele-ryhmässä toi miehelle sakkotuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – oikeuden mielestä mies panetteli ja solvasi lestadiolaisia

Kom­men­toin­ti Fa­ce­boo­kin Kem­pe­le-ryh­mäs­sä toi mie­hel­le sak­ko­tuo­mion kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan – oi­keu­den mie­les­tä mies pa­net­te­li ja solvasi les­ta­dio­lai­sia

12.09.2023 15:00 6
Tilaajille
Suomalainen Linda Hyökki kääntyi muslimiksi pitkän hengellisen etsimisen jälkeen – vakaumus lisäsi hänen vastuuntuntoaan elämästä ja muista ihmistä

Suo­ma­lai­nen Linda Hyökki kääntyi mus­li­mik­si pitkän hen­gel­li­sen et­si­mi­sen jälkeen – va­kau­mus lisäsi hänen vas­tuun­tun­toaan elä­mäs­tä ja muista ihmistä

09.09.2023 12:00 11
Tilaajille
Hallitus ja rasismi iskevät nyt railoja perhesuhteisiin – Lapsuutensa tiukkaa helluntailaisuutta Ruotsiin paennut Katriina Järvinen tuntee sukujen jännitteet

Hal­li­tus ja rasismi iskevät nyt railoja per­he­suh­tei­siin – Lap­suu­ten­sa tiukkaa hel­lun­tai­lai­suut­ta Ruot­siin paennut Kat­rii­na Jär­vi­nen tuntee sukujen jän­nit­teet

27.08.2023 12:00 3
Tilaajille
Uskonrauhapykälistä on luovuttu monissa Euroopan maissa – näin pitäisi tehdä Suomessakin
Essee

Us­kon­rau­ha­py­kä­lis­tä on luo­vut­tu monissa Eu­roo­pan maissa – näin pitäisi tehdä Suo­mes­sa­kin

18.08.2023 15:30 43
Tilaajille
Ruotsi ja Tanska hakevat keinoja rajoittaa Koraanin polttamisia – Professori ikivanhasta laista: "Yllättäen siitä on tullut Suomelle hyödyllinen kansainvälisissä kuvioissa"

Ruotsi ja Tanska hakevat keinoja ra­joit­taa Ko­raa­nin polt­ta­mi­sia – Pro­fes­so­ri iki­van­has­ta laista: "Yl­lät­täen siitä on tullut Suo­mel­le hyö­dyl­li­nen kan­sain­vä­li­sis­sä ku­viois­sa"

31.07.2023 18:30 11
Tilaajille
Oululainen Faiza Abdulqadir käyttää huivia omasta tahdostaan – "Olen voinut mennä tanssitunneille, kouluun ja palavereihin, eikä se ole ollut kellekään mikään numero"

Ou­lu­lai­nen Faiza Ab­dul­qa­dir käyttää huivia omasta tah­dos­taan – "Olen voinut mennä tans­si­tun­neil­le, kouluun ja pa­la­ve­rei­hin, eikä se ole ollut kel­le­kään mikään numero"

30.07.2023 17:00 2
Tilaajille
Oulusta tullut uusi kenttäpiispa Pekka Asikainen huolehtii, että varusmiehet tuntevat sodan säännöt – "Jos sotilaan moraalinen kuormitus kasvaa, siihen loppuu toimintakyky"

Oulusta tullut uusi kent­tä­piis­pa Pekka Asi­kai­nen huo­leh­tii, että va­rus­mie­het tun­te­vat sodan säännöt – "Jos so­ti­laan mo­raa­li­nen kuor­mi­tus kasvaa, siihen loppuu toi­min­ta­ky­ky"

17.07.2023 12:00 8
Tilaajille
Oulun Etu-Lyötyssä on liiketila, jonka ikkunaan on teipattu erikoinen symboli – Teosofian tarkoitus on etsiä totuutta uskontojen takaa

Oulun Etu-Lyö­tys­sä on lii­ke­ti­la, jonka ik­ku­naan on tei­pat­tu eri­koi­nen symboli – Teo­so­fian tar­koi­tus on etsiä to­tuut­ta us­kon­to­jen takaa

23.06.2023 15:00 4
Tilaajille
Euroviisuhumputukseen heittäytyneestä kirkosta on tullut karnevaalikoju huomiotalouden markkinatorilla
Kolumni

Eu­ro­vii­su­hum­pu­tuk­seen heit­täy­ty­nees­tä kir­kos­ta on tullut kar­ne­vaa­li­ko­ju huo­mio­ta­lou­den mark­ki­na­to­ril­la

13.05.2023 06:00 12
Tilaajille
Helvetillä pelottelua, synnintunnon herättämistä, eristämistä jopa perheestä – ankarasta uskonyhteisöstä nuorena eronnut oululaislähtöinen Maija-Leena Rova muistuttaa hengellisen väkivallan olevan rikos

Hel­ve­til­lä pe­lot­te­lua, syn­nin­tun­non he­rät­tä­mis­tä, eris­tä­mis­tä jopa per­hees­tä – an­ka­ras­ta us­kon­yh­tei­sös­tä nuorena eronnut ou­lu­lais­läh­töi­nen Mai­ja-Lee­na Rova muis­tut­taa hen­gel­li­sen vä­ki­val­lan olevan rikos

29.11.2022 19:00 27
Tilaajille
HS: Pohjoispohjanmaalainen päiväkoti ei järjestänyt uskonnottomalle lapselle asianmukaista toimintaa Pääsiäispolun tilalle – maksoi syrjinnästä 1500 euron korvauksen

HS: Poh­jois­poh­jan­maa­lai­nen päi­vä­ko­ti ei jär­jes­tä­nyt us­kon­not­to­mal­le lap­sel­le asian­mu­kais­ta toi­min­taa Pää­siäis­po­lun tilalle – maksoi syr­jin­näs­tä 1500 euron kor­vauk­sen

31.10.2022 16:16 62
Oululaisille tuttu pilapiirtäjä Ville Ranta sai käskyn saapua kuulusteluihin – Poliisi tutkii nyt vanhoja piirroksia: "Pilapiirtäjällä on sananvapaudelle käyttöä arjessa"

Ou­lu­lai­sil­le tuttu pi­la­piir­tä­jä Ville Ranta sai käskyn saapua kuu­lus­te­lui­hin – Poliisi tutkii nyt vanhoja piir­rok­sia: "Pi­la­piir­tä­jäl­lä on sa­nan­va­pau­del­le käyttöä ar­jes­sa"

08.10.2022 06:30 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko ih­mi­syy­tem­me ke­hit­tä­mi­nen jäänyt jo ma­te­rian jal­koi­hin?

19.09.2022 05:30 5
Tilaajille
Salman Rushdien osakseen saama viha havainnollistaa, millainen ongelma fundamentalistinen uskontulkinta on moniarvoisessa nyky-yhteiskunnassa
Kolumni

Salman Rush­dien osak­seen saama viha ha­vain­nol­lis­taa, mil­lai­nen ongelma fun­da­men­ta­lis­ti­nen us­kon­tul­kin­ta on mo­ni­ar­voi­ses­sa ny­ky-yh­teis­kun­nas­sa

20.08.2022 06:00 1
Tilaajille