Vanhoillislestadiolaisuus
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

Mikään ei ole muut­tu­nut SRK:ssa 50 vuoden aikana – pu­hut­te­luis­sa ei yleensä ole kyse us­kon­opil­li­sis­ta ris­ti­rii­dois­ta

22.01.2021 05:45 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Lyydia Laukkanen

Hen­gel­li­sen vä­ki­val­lan uhrit an­sait­se­vat an­teek­si­pyyn­nön, eivät vä­hät­te­lyä

19.01.2021 06:15 7
Tilaajille
Oulun rauhanyhdistystä johtava Timo Aho vastaa hoitokokouskohuun: Palautteesta päätellen hoitokokous-käsite kantaa edelleen historiallista kuormaansa 1970-luvulta
Lukijalta Mielipide Timo Aho

Oulun rau­han­yh­dis­tys­tä johtava Timo Aho vastaa hoi­to­ko­kous­ko­huun: Pa­laut­tees­ta pää­tel­len hoi­to­ko­kous-kä­si­te kantaa edel­leen his­to­rial­lis­ta kuor­maan­sa 1970-lu­vul­ta

19.01.2021 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Topi Linjama

Hoi­to­ko­kouk­sis­ta tulisi luopua – sie­lun­hoi­to ei ole pak­ko­hoi­toa eikä kirk­ko­ku­rin väline

16.01.2021 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Pyr­ki­kääm­me yhdessä pa­rem­paan, kans­sa­les­ta­dio­lai­set

15.01.2021 05:30 6
Tilaajille
Perinne aiheuttaa vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä yhä kipua
Pääkirjoitus

Perinne ai­heut­taa van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­ses­sa liik­kees­sä yhä kipua

14.01.2021 20:00 21
Tilaajille
Oulun rauhanyhdistyksen puheenjohtaja kertoo hoitokokouksista – "On henkilön oma valinta, ottaako hän neuvot vastaan vai ei"

Oulun rau­han­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja kertoo hoi­to­ko­kouk­sis­ta – "On hen­ki­lön oma va­lin­ta, ottaako hän neuvot vastaan vai ei"

14.01.2021 06:00 115
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Yleis­tä­mi­nen ei lisää ra­ken­ta­vaa vuo­ro­pu­he­lua van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ten ja muiden välille

14.01.2021 05:30 1
Tilaajille
Hoitokokouksiksi koettuja tilaisuuksia on yhä pidetty vanhoillislestadiolaisuudessa – SRK:n puheenjohtaja: Painostaminen ei ole koskaan oikein

Hoi­to­ko­kouk­sik­si koet­tu­ja ti­lai­suuk­sia on yhä pidetty van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­suu­des­sa – SRK:n pu­heen­joh­ta­ja: Pai­nos­ta­mi­nen ei ole koskaan oikein

11.01.2021 13:54 192
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Heimo Verronen

Aina haetaan uutta vikaa van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­sis­ta

21.12.2020 05:00 4
Tilaajille
Tarinat tulimerestä ja pesukoneista ovat juurtuneet syvälle – lukijat kertovat kokemuksiaan lestadiolaisuuteen liittyvästä vastakkainasettelusta

Tarinat tu­li­me­res­tä ja pe­su­ko­neis­ta ovat juur­tu­neet syvälle – lukijat ker­to­vat ko­ke­muk­siaan les­ta­dio­lai­suu­teen liit­ty­väs­tä vas­tak­kain­aset­te­lus­ta

19.12.2020 19:00 41
Tilaajille
Piispaksi valittu Mari Leppänen löysi sovinnon omassa elämässään ja etsii nyt tietä rauhaan ihmisten kesken – "Valintani oli monille hyvin symbolinen"

Piis­pak­si valittu Mari Lep­pä­nen löysi so­vin­non omassa elä­mäs­sään ja etsii nyt tietä rauhaan ih­mis­ten kesken – "Va­lin­ta­ni oli monille hyvin sym­bo­li­nen"

15.12.2020 07:00 6
Tilaajille
Oulun seudulla asuvat lestadiolaiset kertovat, millaisia ennakkoluuloja he ovat kohdanneet ja miten vastakkainasettelusta päästäisiin eroon: "Kohdataan ihmiset ihmisinä"

Oulun seu­dul­la asuvat les­ta­dio­lai­set ker­to­vat, mil­lai­sia en­nak­ko­luu­lo­ja he ovat koh­dan­neet ja miten vas­tak­kain­aset­te­lus­ta pääs­täi­siin eroon: "Koh­da­taan ihmiset ih­mi­si­nä"

12.12.2020 18:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla vallitseva vastakkainasettelu on aika nostaa keskusteluun
Kolumni Sanna Keskinen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la val­lit­se­va vas­tak­kain­aset­te­lu on aika nostaa kes­kus­te­luun

12.12.2020 18:00 59
Tilaajille
Oulun hiippakunnan piispa rohkaisee keskustelemaan hankalistakin teemoista: ”Kysy työtoverilta, millaista suviseuroissa oli?”

Oulun hiip­pa­kun­nan piispa roh­kai­see kes­kus­te­le­maan han­ka­lis­ta­kin tee­mois­ta: ”Kysy työ­to­ve­ril­ta, mil­lais­ta su­vi­seu­rois­sa oli?”

12.12.2020 18:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Jo­kai­sel­la lap­sel­la on oikeus tulla ko­to­naan kuul­luk­si ja näh­dyk­si

11.11.2020 06:00 2
Tilaajille
Aino kasvoi vanhoillislestadiolaisessa suurperheessä ja tunsi itsensä näkymättömäksi – "Jos rippijuhlia on ollut jo kymmenet, eivät ne yhdennettoista enää tunnu niin ihmeellisiltä"

Aino kasvoi van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­ses­sa suur­per­hees­sä ja tunsi itsensä nä­ky­mät­tö­mäk­si – "Jos rip­pi­juh­lia on ollut jo kym­me­net, eivät ne yh­den­net­tois­ta enää tunnu niin ih­meel­li­sil­tä"

08.11.2020 06:00 59
Tilaajille
Oululaistytölle oikeus nähdä ex-sijaisperhettä säännöllisesti – Biologisen äidin mielestä vahvasti uskovaisessa ympäristössä oleminen on lapsen edun vastaista

Ou­lu­lais­ty­töl­le oikeus nähdä ex-si­jais­per­het­tä sään­nöl­li­ses­ti – Bio­lo­gi­sen äidin mie­les­tä vah­vas­ti us­ko­vai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä ole­mi­nen on lapsen edun vas­tais­ta

26.09.2020 09:45
Tilaajille