Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Vetytalous: Kii­min­ki­läi­nen pro­fes­so­ri va­roit­taa nopean startin ris­keis­tä

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Hallitusohjelma
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­ti­ter­veyt­tä voi edistää – muok­kaa­mal­la elin­ta­po­ja ter­veel­li­sem­mik­si voidaan yl­lä­pi­tää ajat­te­lu­toi­min­to­ja sekä toi­min­ta­ky­kyä

17.02.2024 05:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Suo­mel­la varaa me­net­tää va­paa­eh­tois­toi­min­nan vai­ku­tus yh­teis­kun­nal­li­seen hy­vin­voin­tiin?

02.12.2023 06:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tek­no­lo­gia on Suo­mel­le suuri mah­dol­li­suus –  k­vant­ti­tek­no­lo­gia on huo­mioi­tu hal­li­tus­oh­jel­mas­sa ja siihen pa­nos­te­taan re­surs­se­ja

19.11.2023 06:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­teol­li­suu­den mer­ki­tys hy­vin­voin­nil­le on erit­täin mer­kit­tä­vä

02.11.2023 05:15 4
Pääministeri Orpo piipahti Oulussa kertomassa Pohjoisen ohjelman etenemisestä – ohjelmatyöllä vauhditetaan kymmenien miljardien eurojen investointeja pohjoisessa

Pää­mi­nis­te­ri Orpo pii­pah­ti Oulussa ker­to­mas­sa Poh­joi­sen oh­jel­man ete­ne­mi­ses­tä – oh­jel­ma­työl­lä vauh­di­te­taan kym­me­nien mil­jar­dien eurojen in­ves­toin­te­ja poh­joi­ses­sa

13.10.2023 22:17 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen leik­kauk­set liet­so­vat kansan kah­tia­ja­koa – ei pidä syyl­lis­tyä sa­moi­hin vir­hei­siin, joita tehtiin 1990-lu­vul­la

13.10.2023 06:00 26
Kysymykset: Onko 3 200 pienituloista lisää paljon, Pohteen sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto?

Ky­sy­myk­set: Onko 3 200 pie­ni­tu­lois­ta lisää paljon, Pohteen so­siaa­li­joh­ta­ja Leena Pim­pe­ri-Koi­vis­to?

11.10.2023 17:00 22
Tilaajille
Oululainen Teija Kangas on köyhä yksinhuoltaja, jonka toimeentulo on romahtamassa leikkauksiin – Nyt häntä kaduttaa kokoomukselle annettu ääni

Ou­lu­lai­nen Teija Kangas on köyhä yk­sin­huol­ta­ja, jonka toi­meen­tu­lo on ro­mah­ta­mas­sa leik­kauk­siin – Nyt häntä ka­dut­taa ko­koo­muk­sel­le annettu ääni

11.10.2023 05:00 285
Tilaajille
On hyvä muistaa, että jokainen meistä tarvitsee yhteiskunnan palveluja elämänsä eri vaiheissa
Kolumni

On hyvä muis­taa, että jo­kai­nen meistä tar­vit­see yh­teis­kun­nan pal­ve­lu­ja elä­män­sä eri vai­heis­sa

10.10.2023 16:00 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Leik­kauk­set oli­si­vat kova isku – ny­kyi­ses­sä­kään ti­lan­tees­sa opis­ke­li­jan saamat tuet hädin tuskin riit­tä­vät toi­meen­tu­loon

29.09.2023 06:00 45
HS:n tiedot: Nykyiset maakuntalennot jatkumassa ainakin vuoteen 2026 saakka

HS:n tiedot: Ny­kyi­set maa­kun­ta­len­not jat­ku­mas­sa ainakin vuoteen 2026 saakka

18.09.2023 13:08 7
Tilaajille
SAK:n väki kokoontui Ouluun – Puheenjohtaja Jarkko Elorannan terveiset hallitukselle: "Nyt on viimeinen hetki lähteä käymään vuoropuhelua palkansaajaliikkeen kanssa"

SAK:n väki ko­koon­tui Ouluun – Pu­heen­joh­ta­ja Jarkko Elo­ran­nan ter­vei­set hal­li­tuk­sel­le: "Nyt on vii­mei­nen hetki lähteä käymään vuo­ro­pu­he­lua pal­kan­saa­ja­liik­keen kanssa"

09.09.2023 20:17 75
Tilaajille
Piruettien syksy alkoi: Purra esittelee suuntaviivansa budjetille – Yksityiskohtainen hallitusohjelma voikin muodostua hallituksen kompastuskiveksi

Pi­ruet­tien syksy alkoi: Purra esit­te­lee suun­ta­vii­van­sa bud­je­til­le – Yk­si­tyis­koh­tai­nen hal­li­tus­oh­jel­ma voikin muo­dos­tua hal­li­tuk­sen kom­pas­tus­ki­vek­si

24.08.2023 17:50 22
Tilaajille
Leikkuri iskee pienipalkkaisen asumistukeen – Nina tarvitsee asumistukea työtilanteesta riippumatta: "Jos asumistuki leikataan, joudun hakemaan toimeentulotukea"

Leik­ku­ri iskee pie­ni­palk­kai­sen asu­mis­tu­keen – Nina tar­vit­see asu­mis­tu­kea työ­ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta: "Jos asu­mis­tu­ki lei­ka­taan, joudun ha­ke­maan toi­meen­tu­lo­tu­kea"

20.08.2023 18:30 62
Tilaajille
Lääkelaskun nousua odotetaan pelolla – "En voi valita käytänkö lääkkeitä vai en", sanoo oululainen Ville-Veikko Kovanen, joka käyttää 200 euroa lääkkeisiin kuukausittain

Lää­ke­las­kun nousua odo­te­taan pelolla – "En voi valita käy­tän­kö lääk­kei­tä vai en", sanoo ou­lu­lai­nen Vil­le-Veik­ko Ko­va­nen, joka käyttää 200 euroa lääk­kei­siin kuu­kau­sit­tain

08.08.2023 07:00 56
Tilaajille
Hallitusohjelman Saaristomeri-kirjaus nähdään tärkeäksi, mutta merialueiden suojelemiseksi tarvitaan vaikuttavia toimia, ei vain kirjauksia

Hal­li­tus­oh­jel­man Saa­ris­to­me­ri-kir­jaus nähdään tär­keäk­si, mutta me­ri­aluei­den suo­je­le­mi­sek­si tar­vi­taan vai­kut­ta­via toimia, ei vain kir­jauk­sia

06.08.2023 18:30
Tilaajille
Analyysi: Potkut asiallisesta syystä – hallitusohjelman kirjaus irtisanomisperusteiden helpottamisesta sai ammattiliitot takajaloilleen ja asiantuntijat hämilleen

Ana­lyy­si: Potkut asial­li­ses­ta syystä – hal­li­tus­oh­jel­man kirjaus ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tei­den hel­pot­ta­mi­ses­ta sai am­mat­ti­lii­tot ta­ka­ja­loil­leen ja asian­tun­ti­jat hä­mil­leen

30.07.2023 18:30 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka on hal­li­tus­oh­jel­man musta piste – Suomen pitää tehdä ak­tii­vi­ses­ti töitä maail­mal­la, jotta tänne saadaan osaajia

09.07.2023 05:45 4
Tilaajille
Älylaitteita suunnitellaan osaksi henkilöstömitoitusta – Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson mukaan asiaa kokeillaan ennen päätöksiä

Äly­lait­tei­ta suun­ni­tel­laan osaksi hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus­ta – So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Kaisa Juuson mukaan asiaa ko­keil­laan ennen pää­tök­siä

05.07.2023 06:00 31
Tilaajille