Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Yhdenvertaisuus
Alaraajahalvaantunut joutui syömään ja ulostamaan Oulun putkan lattialla – Poliisilaitokselle huomautus halventavasta kohtelusta

Ala­raa­ja­hal­vaan­tu­nut joutui syömään ja ulos­ta­maan Oulun putkan lat­tial­la – Po­lii­si­lai­tok­sel­le huo­mau­tus hal­ven­ta­vas­ta koh­te­lus­ta

08.02.2024 14:44 18
Tilaajille
Oululainen Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – Yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Ou­lu­lai­nen Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – Yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 06:00 29
Tilaajille
Oulun taidemuseon tuore kuraattori Selina Väliheikki pääsi kurkistamaan taiteilijoiden arkeen jo lapsena Hailuodossa, nykyään hän tekee työtä heidän kanssaan

Oulun tai­de­mu­seon tuore ku­raat­to­ri Selina Vä­li­heik­ki pääsi kur­kis­ta­maan tai­tei­li­joi­den arkeen jo lapsena Hai­luo­dos­sa, nykyään hän tekee työtä heidän kans­saan

22.10.2023 06:00 5
Tilaajille
Rasismia vastustava Me emme vaikene -mielenosoitus marssii sunnuntaina Oulussa

Ra­sis­mia vas­tus­ta­va Me emme vaikene -mie­le­no­soi­tus marssii sun­nun­tai­na Oulussa

22.09.2023 12:32 10
Yhdenvertaisuusvaltuutettu saa yhä enemmän yhteydenottoja – "Yleinen turvattomuuden tunne saattaa olla kasvamassa etnisissä vähemmistöissämme"

Yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­tet­tu saa yhä enemmän yh­tey­de­not­to­ja – "Y­lei­nen tur­vat­to­muu­den tunne saattaa olla kas­va­mas­sa et­ni­sis­sä vä­hem­mis­töis­säm­me"

18.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Aatteleppa omalle kohalle
Kolumni

Aat­te­lep­pa omalle kohalle

07.08.2023 06:00 5
Tilaajille
Oulu Priden nettisivut kaatuilleet pitkin päivää

Oulu Priden net­ti­si­vut kaa­tuil­leet pitkin päivää

05.08.2023 14:04
Tilaajille
Pride-kulkue ja puistojuhla näkyvät Oulussa lauantaina – Merikosken siltojen etelään menevät kaistat suljetaan kulkueen ajaksi

Pri­de-kul­kue ja puis­to­juh­la näkyvät Oulussa lauan­tai­na – Me­ri­kos­ken sil­to­jen etelään menevät kaistat sul­je­taan kul­kueen ajaksi

04.08.2023 16:29 18
Oulu Priden ohjelma huomioi tänä vuonna erityisesti lapsia ja nuoria – "Pride on ennen kaikkea etuoikeus"

Oulu Priden ohjelma huomioi tänä vuonna eri­tyi­ses­ti lapsia ja nuoria – "P­ri­de on ennen kaikkea etuoi­keus"

30.07.2023 18:00 4
Tilaajille
Puheenaihe: Kyetäänkö Suomessa tunnistamaan rasismia?

Pu­hee­nai­he: Kye­tään­kö Suo­mes­sa tun­nis­ta­maan ra­sis­mia?

23.07.2023 08:00 16
Tilaajille
Työryhmä valmistelee hallituksen tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä

Työ­ryh­mä val­mis­te­lee hal­li­tuk­sen tie­do­nan­toa yh­den­ver­tai­suu­den, ta­sa-ar­von ja syr­ji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­ses­tä

18.07.2023 12:20 10
Se ei ole keneltäkään pois – Euroviisut opettaa, että kun kiinnitetään huomio vähemmistöön, paranee myös enemmistön elämänlaatu
Essee

Se ei ole ke­nel­tä­kään pois – Eu­ro­vii­sut opet­taa, että kun kiin­ni­te­tään huomio vä­hem­mis­töön, paranee myös enem­mis­tön elä­män­laa­tu

09.06.2023 15:30 14
Tilaajille
Yhdenvertaisuusvaltuutettu: The Voice of Finland syrji Venäjän kansalaista tuotannossaan – "Totesimme päätöksen olleen väärä"

Yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­tet­tu: The Voice of Finland syrji Venäjän kan­sa­lais­ta tuo­tan­nos­saan – "To­te­sim­me pää­tök­sen olleen väärä"

26.04.2023 14:13 5
Ennakkoasenteet ja syrjintä vaikeuttavat romanien opiskelua ja työllistymistä – Oululainen romaninainen: "Omat lapset ovat joutuneet käymään läpi sitä samaa, minkä olen itse kokenut"

En­nak­koa­sen­teet ja syr­jin­tä vai­keut­ta­vat ro­ma­nien opis­ke­lua ja työl­lis­ty­mis­tä – Ou­lu­lai­nen ro­ma­ni­nai­nen: "Omat lapset ovat jou­tu­neet käymään läpi sitä samaa, minkä olen itse ko­ke­nut"

31.01.2023 05:00 12
Tilaajille
Pride on myös Oululle tärkeä, tervetullut tapahtuma
Pääkirjoitus

Pride on myös Oululle tärkeä, ter­ve­tul­lut ta­pah­tu­ma

28.06.2022 20:00 30
Tilaajille
Onko rakennusala äijäkulttuurin viimeinen linnake? Destian tiimipäällikkö, oululainen Kaisa Poikela kannustaa naisia alalle, joka on muutakin kuin vasaran paukuttamista pakkasessa

Onko ra­ken­nu­sa­la äi­jä­kult­tuu­rin vii­mei­nen lin­na­ke? Destian tii­mi­pääl­lik­kö, ou­lu­lai­nen Kaisa Poikela kan­nus­taa naisia alalle, joka on muu­ta­kin kuin vasaran pau­kut­ta­mis­ta pak­ka­ses­sa

18.03.2022 08:00 8
Tilaajille
Vammaiset taiteilijat törmäävät yhä kynnyksiin taidekoulutus- ja residenssihaussa – yhdenvertaisuushanke näkyy myös pohjoisessa

Vam­mai­set tai­tei­li­jat tör­mää­vät yhä kyn­nyk­siin tai­de­kou­lu­tus- ja re­si­dens­si­haus­sa – yh­den­ver­tai­suus­han­ke näkyy myös poh­joi­ses­sa

15.03.2022 08:30
Tilaajille
Yhdenvertaisuusvaltuutettu näkee koronapassissa eriarvoistumisen riskejä – "Rokottamisen pitäisi olla ensisijainen tapa"

Yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­tet­tu näkee ko­ro­na­pas­sis­sa eriar­vois­tu­mi­sen riskejä – "Ro­kot­ta­mi­sen pitäisi olla en­si­si­jai­nen tapa"

10.08.2021 18:30 46
Tilaajille
Rokotepassi olisi kätevä työkalu – todistusten ja testien käyttö jatkunee vielä pitkään
Pääkirjoitus

Ro­ko­te­pas­si olisi kätevä työkalu – to­dis­tus­ten ja testien käyttö jat­ku­nee vielä pitkään

15.04.2021 20:00 13
Tilaajille
Järjestystä ei syytä muuttaa –  politisoituva rokotekeskustelu uhkaa nostaa alueet toisiaan vastaan
Pääkirjoitus

Jär­jes­tys­tä ei syytä muuttaa – po­li­ti­soi­tu­va ro­ko­te­kes­kus­te­lu uhkaa nostaa alueet toi­siaan vastaan

22.03.2021 20:00 26
Tilaajille