Suviseurat: Su­vi­seu­rat eivät olekaan Räys­kä­län ky­lä­kau­pal­le kul­ta­kai­vos

Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Hoitajalakko
Kova kysyntä ei nosta hoitajien palkkaa – Työvoimapulan piinaamalle alalle opiskelevat tuntevat jopa häpeää: "Kolmosella pitäisi peruspalkan alkaa"

Kova kysyntä ei nosta hoi­ta­jien palkkaa – Työ­voi­ma­pu­lan pii­naa­mal­le alalle opis­ke­le­vat tun­te­vat jopa häpeää: "Kol­mo­sel­la pitäisi pe­rus­pal­kan alkaa"

30.04.2022 08:00 41
Tilaajille
Superin hallitus alkaa valmistella joukkoirtisanoutumista siltä varalta, että sovintoesitys ei kelpaa

Superin hal­li­tus alkaa val­mis­tel­la jouk­ko­ir­ti­sa­nou­tu­mis­ta siltä va­ral­ta, että so­vin­to­esi­tys ei kelpaa

27.04.2022 16:08 9
Kutsumus ei riitä paikkaamaan huonoja työoloja – OYSin sairaanhoitajien kertomuksissa korostuu kokemus työnantajan heittopussina olosta
Kolumni

Kut­su­mus ei riitä paik­kaa­maan huonoja työ­olo­ja – OYSin sai­raan­hoi­ta­jien ker­to­muk­sis­sa ko­ros­tuu kokemus työ­nan­ta­jan heit­to­pus­si­na olosta

27.04.2022 06:00 11
Tilaajille
Tehyn hallitus sai valtuudet valmistella hoitajien joukkoirtisanoutumista

Tehyn hal­li­tus sai val­tuu­det val­mis­tel­la hoi­ta­jien jouk­ko­ir­ti­sa­nou­tu­mis­ta

25.04.2022 18:12 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joka kerta olen tun­te­nut kii­tol­li­suut­ta saa­mas­ta­ni hoi­dos­ta

25.04.2022 05:30 1
Tilaajille
Tehy: Osa hoitajista on valmis jopa luopumaan oikeudesta ammatin harjoittamiseen työtaistelun vuoksi – Valviralle tulleiden hakemusten määrä kasvanut, mutta silti hyvin pieni

Tehy: Osa hoi­ta­jis­ta on valmis jopa luo­pu­maan oi­keu­des­ta ammatin har­joit­ta­mi­seen työ­tais­te­lun vuoksi – Val­vi­ral­le tul­lei­den ha­ke­mus­ten määrä kas­va­nut, mutta silti hyvin pieni

22.04.2022 16:19 33
Tilaajille
OYS pyrkii palaamaan normaaliin toimintaan mahdollisimman nopeasti – kotiutettuja potilata kutsutaan takaisin

OYS pyrkii pa­laa­maan nor­maa­liin toi­min­taan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti – ko­tiu­tet­tu­ja po­ti­la­ta kut­su­taan ta­kai­sin

19.04.2022 18:45 53
Tilaajille
Tehy ja Super: Hoitajalakon toinen vaihe on peruttu, järjestöt valmistautuvat joukkoirtisanoutumisiin

Tehy ja Super: Hoi­ta­ja­la­kon toinen vaihe on pe­rut­tu, jär­jes­töt val­mis­tau­tu­vat jouk­ko­ir­ti­sa­nou­tu­mi­siin

19.04.2022 23:04 213
Valvira: Hoitoalan lakon laajentuminen tarkoittaa väistämättä kuolemia ja vammautumisia

Val­vi­ra: Hoi­to­alan lakon laa­jen­tu­mi­nen tar­koit­taa väis­tä­mät­tä kuo­le­mia ja vam­mau­tu­mi­sia

19.04.2022 16:43 23
Tilaajille
Johtajaylilääkäri: Potilasturvallisuus Oysissa ei toteudu keskiviikkona – sairaalan tyhjennys käynnissä

Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Po­ti­las­tur­val­li­suus Oysissa ei toteudu kes­ki­viik­ko­na – sai­raa­lan tyh­jen­nys käyn­nis­sä

19.04.2022 16:42 94
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syö­pä­leik­kauk­sia ja syö­pä­hoi­to­ja jat­ket­ta­va lakosta huo­li­mat­ta

19.04.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoiva- ja hoi­to­alaa on aina syr­jit­ty – sopivan tullen on myös kii­tel­ty jous­ta­mi­ses­ta, mutta sekin on alkanut tun­tu­maan vä­hät­te­lyl­tä

15.04.2022 14:00 10
Tilaajille
Pääsiäinen keskeyttää hoitajalakon, mutta vain hetkeksi – Ainakin Etelä-Pohjanmaa aikoo turvautua naapurisairaaloihin, jos potilasturvallisuus on vaarassa

Pää­siäi­nen kes­keyt­tää hoi­ta­ja­la­kon, mutta vain het­kek­si – Ainakin Ete­lä-Poh­jan­maa aikoo tur­vau­tua naa­pu­ri­sai­raa­loi­hin, jos po­ti­las­tur­val­li­suus on vaa­ras­sa

14.04.2022 06:30 1
Tilaajille
Oululaisen Katja Piispan mukaan hoitajalakko ei ole vaikuttanut hänen syöpähoitoihinsa – rajankäynti suojelutyön sisällöstä voi kasata viiveitä, jos lakko pitkittyy

Ou­lu­lai­sen Katja Piispan mukaan hoi­ta­ja­lak­ko ei ole vai­kut­ta­nut hänen syö­pä­hoi­toi­hin­sa – ra­jan­käyn­ti suo­je­lu­työn si­säl­lös­tä voi kasata vii­vei­tä, jos lakko pit­kit­tyy

13.04.2022 06:00 7
Tilaajille
Hoitajien lakko: Suojelutyön määrä pienenee OYSissa keskiviikkona ja torstaina merkittävästi, syöpäleikkaukset tauolle

Hoi­ta­jien lakko: Suo­je­lu­työn määrä pie­ne­nee OYSissa kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na mer­kit­tä­väs­ti, syö­pä­leik­kauk­set tauolle

12.04.2022 17:40 35
On aika vaihtaa tarrat ja banaanit palkankorotukseen
Kolumni

On aika vaihtaa tarrat ja ba­naa­nit pal­kan­ko­ro­tuk­seen

12.04.2022 16:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko syyl­lis­tä­mi­nen oikea tapa hal­li­ta?

06.04.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jat ovat pal­kan­ko­ro­tuk­sen­sa an­sain­neet

05.04.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lak­ko-oi­keus on pe­rusoi­keus

05.04.2022 04:00 1
Tilaajille
OYS: Kaikkia maanantain syöpähoitoja ei sittenkään pystytä antamaan – PPSHP ja ammattiliitot sopivat suojelutyön lisäämisestä

OYS: Kaikkia maa­nan­tain syö­pä­hoi­to­ja ei sit­ten­kään pystytä an­ta­maan – PPSHP ja am­mat­ti­lii­tot sopivat suo­je­lu­työn li­sää­mi­ses­tä

02.04.2022 21:10 91
Tilaajille